W poslednimaj lětomaj su so korony dla lědma powołanske orientacije přez předewzaćelow přewjesć móhli. Lětsa móža šulerki a šulerjo kaž tež dalši zajimcy zaso firmy na „pózdnjej słužbje“ wopytać.

Biskopicy/Budyšin/Kamjenc/Wojerecy (SN/bš). Pjaty raz přeprošeja města Budyskeho wokrjesa zajimcow do regionalnych firmow, zo bychu so z dźěłom tutych zeznajomili. Pod hesłom „pózdnja słužba“ móža zajimcy w Budyšinje a Kamjencu 17. junija a w Bisko­picach kaž tež we Wojerecach 1. julija z busom k regionalnym firmam dojěć a sej tute bliže wobhladać. W Radebergu a prěni raz tež w Załomju je projekt 9. septembra planowany. Zaměr akcije je zdobyće zajimcow za wukubłanje abo nowych dźěłowych mocow. Tola akterojo chcedźa tež wobydlerjow docpěć a jim dźěławosć regionalneho hospodarstwa zbližić.

Firmy dale tójšto personala pytaja

wutora, 31. meje 2022 spisane wot:

Budyšin (SN). We wuchodnej Sakskej bě w meji 16 427 bjezdźěłnych, 485 mjenje hač w aprylu, kaž Budyska wotnožka Zwjazkoweje agentury za dźěło dźensa we wobłuku swojeho měsačneho rozprawnistwa wozjewi. Kwota bjezdźěłnosće je wo 0,1 procent na šěsć procentow spadnyła. Pozitiwne je wuwiće přirunujo z lońšej meju. Tehdy bě 2 029 ludźi wjace bjez přistajenja a tež kwota bjezdźěłnosće bě wo 0,7 procentow wyša.

Aktualny staw wotpowěduje w počasu zwučenemu trendej. „Wot dalšeho spada bjezdźěłnosće w meji móžachu wšitke wosobowe skupiny lěpšinu měć“, zwěsći Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budyskeje agentury za dźěło, a naliči młodostnych, dorosćenych kóždeježkuli staroby, ćežkozbrašenych a dołhi čas bjezdźěłnych. Najebać nisku bjezdźěłnosć pak pytaja firmy z podpěru dźěłoweje agentury dale tójšto noweho personala. Jednaćelka Winge-Paul rěči wo wuchodosakskich dźěłowych wikach, kotrež ma za „robustne a přijimanjakmane“. Njewěstosće pak wójny w Ukrainje dla wobsteja, ćeže při dodawanjach abo zastaranju z energiju wuzamknjene njejsu.

Wulki zajim

wutora, 31. meje 2022 spisane wot:
Nürnberg (dpa/SN). Ćěkancy z Ukrainy maja po posudku Zwjazkoweho zarjada za migraciju a ćěkancow wulki zajim na integraciskich kursach k posrědkowanju rěče a kultury w Němskej. Zarjad ze sydłom w Nürnbergu je w běhu někotrych tydźenjow wjace hač 80 000 próstwow wo wobdźělenje na kursach wobdźěłał, nowina „Welt“ minjeny pjatk informowaše. Tuchwilu wobdźěla so 17 000 Ukrainjanow na integraciskich kursach.

Čorna Pumpa (JoS/SN). Ze zjednoćenjom Němskeje běchu za zwjazkowu republiku płaćiwe wobswětowe předpisy po přechodnej dobje wot lěta 1996 tež za nowe zwjazkowe kraje zwjazowace. Najebać zahajene naprawy w Čornej Pumpje so předewzaću Espag w starych milinarnjach njeporadźi, hranične hódnoty za proch a syrikowy dioksyd dodźeržeć. Přidatne wuhotowanje starych milinarnjow z modernej wobswětowej techniku by kóštam nowotwara wotpowědowało. Tohodla přihotowaštej předewzaći Veag a Espag twar noweje milinarnje a zahajištej tak dobu třećeje generacije milinarnjow ­na stejnišću Čorna Pumpa.

Zakładny kamjeń połožichu hižo 25. oktobra 1993. Hač k prěnjemu dodawanju energije do syće traješe pak hišće tři a poł lěta. Hladajo na produkciju miliny bě dwójny blok we łužiskim rewěrje měznik. Němska milinarnjowa industrija bě dopokazała zo je kmana, sej wuspěšnje njeznate techniki spřistupnić. Wobaj 800-MW-blokaj běštej tehdy samo najwjetšej swěta.

Wojerecy (SN/BŠe). Wojerowske město a Choćebuski koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) chcetej zastaranje 32 000 wobydlerjow ličaceho města trajnje dale wuwiwać a krok po kroku klimaneutralnych energijowych producentow zasadźić. Tole potwjerdźištaj minjenu wutoru ­Wojerowski wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh a Andreas Huck z předsydstwa LEAG za nowe wobchodniske wobłuki a podpisaštaj wotpowědne dojednanje pod hesłom: „wo zhromadnym dźěle k wuwiću a zwoprawdźenju klimaneutralneho zastaranja z energiju a ćopłotu města Wojerec.“

LEAG a Wojerecy kooperuja hižo dlěje nastupajo zastaranje města z dalnoćopłotu z milinarnje w Čornej Pumpje. Tole je znajmjeńša hač do lěta 2030 zaručene. Paralelnje chcedźa w přichodnych lětach hospodarske rozrisanja dekarbonizacije, diwersifikacije a decentralizowanja zastaranja z dalnoćopłotu zhromadnje ­wuwiwać a konkretne projekty zwoprawdźić. Mjez druhim planuja zamołwići ­Šibojski jězor energetisce wužiwać, a k tomu ćopłotnu klumpu instalować.

Budyšin (SN). Jeli ćěkańcy z Ukrainy do Němskeje přichadźeja, maja zwjetša jenož pjenježnu měnu swojeje domizny hrywnju w móšni. Dotal njebě w EU móžno pjenjezy na euro změnić. Nětko pak su so zastupjerjo EU, zwjazkoweho knježerstwa, Němskeje zwjazkoweje banki kaž tež němske kreditne hospodarstwo wothłosowali a rozrisanje našli. Wot dźensnišeho móža połnolětni ukrainscy wobydlerjo hač do 10 000 hrywnjow (UAH) pola lutowarnje přez swójski němski girokonto měnić. Tole je najprjedy raz hač do 19. awgusta móžno. „Wjeselimy so, zo bu jednora a spěšna móžnosć namakana, tak zo móža tež w našim wobchodniskim teritoriju bydlace ćěkancy pjenjezy měnjeć“, zwurazni nawoda předsydstwa Budyskeje wokrjesneje lutowarnje Dirk Albers.

Chrjebja-Nowa Wjes (CS/SN). Wokoło Chrjebje-Noweje (Kreba-Neudorf) Wsy móža zajimcy wšelakorosć domjaceje přirody derje dožiwić. Škoda tuž, zo su tam wobstejacu wučbnu šćežku 2014 wotstronili. Čłonojo Domizniskeho towarstwa pak zesydachu so 2015 z dalšimi zajimcami za kulojte blido, a rozmyslowachu kak dožiwjensku šćežku zaso zwoprawdźić. Wot minjeneje soboty přeprošuje nětko nowa „Přirodna a dožiwjenska šćežka biologiska wšelakorosć a domizniske stawizny Chrjebja-Nowa Wjes“ pućowarjow na wotkrywanske tury.

Wulka ličba nawrótnikow

wutora, 24. meje 2022 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Wot spočatka přez ruski nadpad zawinowaneje žołmy ćěkancow je so wjace hač 1,5 miliony ludźi ze susodneho kraja Pólskeje zaso do Ukrainy nawróćiło. To wozjewi pólski hraničny škit wčera na socialnej syći Twitter. Ličba wot spočatka wójny registrowanych přestupow z Ukrainy do Pólskeje bě kónc minjeneho tydźenja hižo 3,5 milionow ludźi překročiła. Naposledk pak je ličba do Ukrainy so wróćacych ludźi dźeń a wjetša hač ličba do Pólskeje přichadźacych. Zawčerawšim bě ličba nawrótnikow ze 31 700 samo wo połdra króć tak wysoka kaž ličba z Ukrainy do Pólskeje zapućowacych na samsnym dnju (něhdźe 20 000). Po wuprajenjach Zjednoćenych narodow je wot spočatka ruskeho nadpada na Ukrainu wjace hač 6,4 miliony ludźi do wukraja ćeknyło. ­Nimo toho je w Ukrainje wjace hač wosom milionow ludźi, kotřiž su swoje domske zhubili a buchu wuhnaći. Do spočatka wójny bydleše w Ukrainje ně­hdźe 44 milionow ludźi.

Zwjazk je management jězoriny

wutora, 24. meje 2022 spisane wot:

Na turistiskim dnju dźěławosć bilancowali a do přichoda zhladowali

Hórnikecy (AK/SN). W aprylu 2012 załoženy mjezy přesahowacy turistiski zwjazk Łužiska jězorina je k zwičnjenju poskitkow kónčiny njeparujomny. Tole podšmórny jednaćelka Kathrin Winkler minjeny štwórtk na turistiskim dnju ­Łužiska jězorina, kotryž so w Hórnikečanskej Energijowej fabrice pod hesłom „Dale myslić, ćežišća sej stajeć, zhromadnje wuhotować“ wotmě. Něhdźe 60 zastupjerjow z wobłukow turizm, politika, hospodarstwo a kultura so wobdźěli. ­Turistiski zwjazk je tohorunja swoju dźěławosć bilancował a poda wuhlady do přichoda.

Štož rosće trjeba tež dešć

štwórtk, 19. meje 2022 spisane wot:

Hromak a truskalcy, kórki a tomaty – płody za kupcow zrawja

Budyšin (SN/MiR). W Sćijecach/Ratarjecach na kromje Budyšina njesteji drjewjana chěžka na roli njedaloko jězdnje, kotraž wjedźe do Hodźija a Biskopic, hižo samotna. Zašłe dny su sobudźěłaćerjo Domanic ratarskeho předewzaća w Hózku na dosć wulkopłoninowych truskalcowych polach wokoło njeje dźěłać za­počeli a su hnojiwo do rjadkow sypali. „Truskalcy trjebaja podpěru“, rjekny na naprašowanje něhdyši mějićel firmy ­Michał Domanja, kiž bě ju z mandźelskej w lěće 2004 swojemu synej Matthiasej přepodał, „hnojili smy z wapnom, kotrež rostliny za wuwiće trjebaja; amoniakom, kotryž jim pozdźišo móc dawa a hnydom skutkowacym salpeterom.“ Štož pak pobrachuje, zo by skutkownosć přirodnje sucheho hnojiwa wulka była, je dešć, a tón ratarjam pobrachuje.

nawěšk

nowostki LND