Zahrodkarjo nětko zwjeseleni wobkedźbuja, kak so trawa z kóždym dnjom zelenja. To pak zdobom woznamjenja, zo wona zaso rosće a tuž je jenož hišće prašenje časa, hdy prěnje trawusyčaki po zahrodach šwórča. Tuž je nětko najwjetši čas, mašinu po zymskim sparje přehladać dać, při čimž móže Tobias Wätzig w Serbskich Pazlicach wěcywustojnje pomhać. Pola Wätzigec tajke nastroje jenož njehladaja a njeporjedźeja, ale tež nowe předawaja. Foto: Feliks Haza

Jězorina mjez Čechami woblubowana

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Na turistiskim dnju w Ranju je mjezy přesahowacy zwjazk Łužiska jězorina na wuspěchi minjeneje sezony pokazał a so na přichodne dźěło wusměrił, při čimž je digitalizacija jedne z ćežišćow.

Rań (AK/SN). Mjezy přesahowacy turi­sti­ski zwjazk Łužiska jězorina zhladuje na wuspěšnu lońšu sezonu. „Ličby dale přiběraja. Loni registrowachmy 271 695 přichadow hosći, štož bě 6,5 procentow wja­ce­ hač w lěće 2017. Cyłkownje mějachmy 793 003 přenocowanja. To je stopnjowanje wo 5,2 procentaj“, podšmórny krajny rada wokrjesa Hornje Błóta-Łužica a zastupowacy předsyda turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina Siegurd Heinze (CDU) zawčerawšim na zahajenju turistiskeho dnja w Ranju (Groß­räschen). Wodźacy motiw zarjadowanja bě „Naši hosćo su online – a wy?“. Něhdźe 120 wobdźělnikow z předewzaćow, towarstwow, komunow, kulturnych zarjadnišćow, hotelow, hosćencow a dalšich turistiskich poskićerjow je do wobydlerskeho domu Kurmärker přišło.

Wojujetajwo přichod regiona

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Praha/Magdeburg (dpa/SN). Saksko-Anhaltska a Čěska chcetej so zhromadnje za zawěsćenje industrijnych dźěłowych městnow zasadźeć. Wotchadej ludźi w zwisku ze zawrjenjom brunicowych milinarnjow ma so zadźěwać, zdźěli ministerski prezident Saksko-Anhaltskeje Reiner Haseloff (CDU) wčera po rozmołwje z čěskim premierom Andrejom Babišom w Praze. Jeju zhromadny zaměr je zachować dźěłowe městna awtomobilneje industrije a dodawarjow w srjedźnej Němskej a Čěskej, kaž Haseloff powěsćerni dpa rjekny.

Zo móhli strukturnu změnu w srjedźoněmskim brunicowym rewěrje nastorčić, planuja w prěnjej połojcy junija konferencu inwestorow, na kotrejž chce so tež energijowy koncern EPH wob­dźělić. Koncernej EPH přisłušatej mjez druhim brunicowej předewzaći MiBrag a LEAG. Na konferency, kotruž chcedźa w Zeitzu wotměć, měli so zdobom­ regionalne předewzaća wobłuka chemije wobdźělić. Po słowach Reinera Haseloffa dźe wo to, koncepty za při­sydlenje industrijnych zawodow wuwić.

Rěčne kmanosće njeparujomne

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Na integraciskich wikach Zhorjelskeho wokrjesa w Lubiju rozjimachu přede­wzaćeljo a imigranća swoje nazho­nje­nja, starosće a žadanja, ale tež wuža­danja na ćěkancow a wukrajnikow w zawodach.

Němčina je ćežka rěč. Reza Azimi a Abdul Hossein Rahimi pak kóždy dźeń něšto přiwuknjetaj. W metalotwarskim předewzaću Schubert w Markersdorfje pola Zhorjelca přisłušataj Afghanaj k 15 wučomnikam firmy. Cyłkownje 152 při­sta­jenych zawod ma. „Z ćěkancami smy dobre nazhonjenja zběrali“, měni tam­niša jednaćelka Kerstin Thun. „Reza a Abdul staj jara motiwowanaj, dyp­kow­naj a spušćomnaj.“ Na prěnich integra­ciskich wikach Zhorjelskeho wokrjesa w Lubijskej wikowej hali su we wobłuku podija na přikłady w praksy skedźbnili. Modera­tor­ka Stefanie Simon ze Zhorjelskeho instituta za komunikaciju, informacije a kubłanje je so zaměrnje mjez pjeć regionalnymi firmami wob­honiła.

Ćežki bój plahowarjow sadu

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Hodźijska agrofarma je jabłučiny na plantaži w Darinje podrězała, tajki sad wjace njeplahuje. Zwjazk plahowarjow sadu žanu zasadnu krizu njewidźi, rěči pak w tym zwisku wo přede­wšěm grawěrowacym problemje.

Hodźij. Štóž tuchwilu nimo areala jězdźi, kiž je mjez Hodźijom a wjesnym dźělom Darinom znaty jako jabłukowa plantaža, ma tam zrudny napohlad: Podrězane jabłu­činy, zdźěla hišće z brunymi, zmoršćenymi płodami, leža tam po hromadach, hdźež stejachu před něšto měsa­cami hišće w rynkach a prezentowachu swoje bohate žně.

Nowy jězbny plan wobzamknjeny

wutora, 26. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Nowy jězbny plan regio­na za bliskowobchadne lěto 2019/2020, kotrež zahaji so w decembru, je mjeztym wobzamknjeny. Na posedźenju zaměroweho wobchadneho zwjazka Hornja Łužica-Delnja­ Šleska (ZVON) minjeny tydźeń­ w Budyšinje su radźićeljo nowemu zrěčenju přihłosowali.

Tak je předwidźane sobujěducym přichod­nje lěpše přechody k dalno­wob­chad­nym srědkam zmóžnić. Hłownje płaći to za čary do směra na Lipsk a Frankfurt nad Mo­hanom.

W Žitawje chcedźa porno tomu tak mjenowany nulowy suk zawjesć. To wo­znamjenja, zo w měsće w třikrajowym róžku ćahi ze wšitkich směrow krótko do połneje hodźiny dwórnišćo docpěja a je krótko po połnej hodźinje zaso wopušća. Z tutej naprawu chcedźa zamoł­wići jara dobre přestupne zwiski mjez linijo­maj Drježdźany–Žitawa a Žitawa–Zhorjelc–Choćebuz wutworić.

Runje tak maja so takty časow re­gionalnych ćahow a regionalnych ekspresow na čaromaj Žitawa–Drježdźany a Drjež­dźany–Zhorjelc změnić. To su sej sobujěducy wospjet přeli.

Třo młodźi mužojo chcedźa mórsku delikatesu w bywšim chlěwje plahować

Čerstwa pacifiska, tak mjenowana běłonóžkata garnela wuběrnje słodźi. Njezadźiwa tuž, zo su garnele po cyłej Němskej po łososu (Lachs) najwoblubowaniša jědź z morja. Po tropiskich regionach swěta plahuja garnele we wulkich kumštnych hatach, štož ma sćěhi za čłowjeka a přirodu. Pod tymle pozadkom wuwiwaja inženjerojo tak mjenowane indoor-farmy, kotrež hodźa so hnydom blisko přetrjebarjow tež w zymnych kónčinach wobhospodarjeć. Mjeztym je po cyłej Europje wjele tajkich farmow, a wšitke zjednoća, zo dóstawaja swoje babyjowe garnele – shrimpsy – z plahowarnjow w USA. „Bórze pak měli­ tajke z Njebjelčic přińć“, wujasnja diplo­mowy inženjer za wodowe hospodarstwo Friedrich Tietze z Drježdźan. Zhromadnje z hospodarskim inženjerom Romanom Schwarzom a biotechnologu Felixom Kirstenom chce 35lětny w Nj­e­bjel­čicach firmu Suburban Seafood załožić.

Čorna Pumpa (JoS/SN). Wagon z lěta 1921 w Čornej Pumpje je wosebitostka, a kaž jeho wobsedźer Holger Schwarz měni, chce wón wokolinu tak mjenowaneho kolija 19 wožiwić. Je tuž ideju cyle wosebitych rjemjeslniskich wikow zrodźił. „W adwentnym času sym wšelake hodowne wiki wopytał a zwěsćich, zo nimaja wone wjele z dohodownym časom činić. Prašach so, hač nima Łužica žane druhe potenciale, hač drastu, někajke pasy­ abo tofle předawać“, wón powěda. „Chcych tuž wokoło mjenowaneho wagona rjemjeslniske wiki zarjadować ze zaměrom, wosebite wudźěłki łužiskeho rjemjeslnistwa pokazać a je podpěrać.“

Holger Schwarz je so wobinsce wo kontakty po cyłej Łužicy prócował. Ně­hdźe 90 procentow zawodow z Hornjeje Łužicy je pozitiwnje reagowało a chce so na wikach wobdźělić, a to posledni kónc tydźenja w měrcu. Předewšěm wokoło Budyšina a Kulowa bě zajim wulki, mjeńšina předewzaćow je z Delnjeje Łužicy. „Rjemjeslnikam w Błótach so najskerje derje dźe. Někotři z nich su z posměwkom na moju ideju reagowali“, Schwarz praji.

Budyšin (CS/SN). Na mjeztym 6. energijowym forumje minjeny štwórtk w Budyskim technologiskim a załožerskim centrumje zaběrachu so přitomni tónkróć z energijowej změnu we wobłuku ćopłotneho sektora. Něhdźe połojca přetrjeby energije je za zhotowjenje ćopłoty trěbna, při čimž wučinja podźěl wobnowjomnych energijow jenož 15 procentow.

Statny sekretar sakskeho hospodarskeho ministerstwa Stefan Brangs (SPD) je hosći na forum witał a jim wuswětlił, zo město Budyšin z lěta 2017 poswjećenej energijowej centralu po prawym puću kroči. Budyska měšćanostka za twarstwo Juliane Naumann wuzběhny, zo centrala jara eficientnje dźěła. Mjeztym wobsteji hižo 30 kilometrow dalnoćopłotneje syće. Wutwar žněje wulku akceptancu w ludnosći a dale postupuje. Energijowa bilanca sprjewineho města je so wo dźesać procentow polěpšiła.

46 mytow kiwa projektam za žiwu dwurěčnosć

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Wuměnjenja so wobdźělić kaž tež požadan­ski formular za wubědźowanje wo ideje we wobłuku „Sakskeho fondsa Čiń sobu“ su wot pjatka w interneće přistup­ne. Zaměr je, strukturnu změnu w srjedźoněmskim a łužiskim rewěrje z idejemi wobydlerjow wudospołnić. K třom po­wšitkownym kategorijam wuwoła Sakska we Łužicy wosebitu štwórtu „Łužica – žiwa dwurěčnosć“.

Budyšin (SN/at). Za wobłuk łužiskeho rewě­ra je z wuměnjenjom, zo zapodawarjo wubědźowanskich projektow w Bu­dyskim abo Zhorjelskim wokrjesu by­dla. Móža to wobydlerjo być, kotřiž su 18. žiwjenske lěto zakónčili, runje tak kaž zastu­pjerjo zjawneho towaršnostneho žiwje­nja. Postajene tež je, štó njesmě so wobdźělić. Wuzamknjene su mjez druhim strony a wolerske skupiny, ale tež „přirodne a juri­stiske wosoby, kotrychž ideologiske, po­litiske abo nabožne wu­směrjenje cilej a wobsahej wubědźowanja njewotpowěduje“.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND