Wobydlerjo aktiwistow podpěruja

póndźela, 04. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Grünheide (dpa/SN). Škitarjo wobswěta su braniborske knježerstwo namołwjeli, planowane rozšěrjenje twornje Tesle w Grünheide zadźeržeć. „Što dyrbi so ­hišće stać, doniž politikarjo njereaguja“, wu­zběhny Lou Winters. Wona angažuje so w zwjazku, kotryž so přećiwo planam Tesle zasadźa. Předewšěm aktiwistka kritizuje, zo dźe politikarjam jenož wo profit. Twornja njeměła hižo žane spěchowanske srědki ze stron braniborskeho knježerstwa dóstać. Po słowach wobswětoškitarjow předewzaće přirodu masiwnje wohrožuje. To nastupa mjez druhim pitnu wodu. Tež hódnoty wopłóčkow, kotrež so z twornje do systema dóstanu, su přewysoke. Zastupjerjo gmejny w Grünheide njesmědźa tole ignorować. Kaž z naprašowanja wuchadźa, je wjetšina wobydlerjow tohorunja přećiwo planowanemu rozšěrjenju twornje za elektroawta.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND