Wo mosće horco diskutowali

štwórtk, 29. februara 2024 spisane wot:

Němcy. Wobydlerska zhromadźizna je mnohich wobydlerjow Němcow póndźelu do gmejnskeho domu wabiła. Na žurli běchu nimale wšitke městna wobsadźene, štož wulki zajim ludźi wotbłyšćowaše. Wjesny předstejićer Eugen Diesterhöft přitomnych tež serbsce witaše. Ze stron města Wojerecy běchu socialny měšćanosta Mirko Pink, hłowny zamołwity twarskeho zarjada Dietmar Wolf a dalši sobudźěłaćerjo radnicy přitomni.

Tež w Radworju hejsowali

wutora, 13. februara 2024 spisane wot:

Zo njemóža póstnicy jenož w Kulowje abo w Serbskich Pazlicach swjećić, dopokazachu šulerjo a šulerki Radworskeje šule minjeny štwórtk. Je hižo z dobrej tradiciju, zo swjećitej zakładna a wyša šula zhromadnje póstnicy. Dołho běchu šulerjo dźesateju lětnikow tutón zabawu přihotowali. Jednotliwym lětnikam přirjadowachu moto, po kotrymž mějachu so holcy a hólcy předrasćić. Zdobom mějachu nadawk swójsku reju nazwučować. Dźesatki organizowachu přikuski, napoje a sportownju wudebichu.

Hižo wot ranja běchu zakładni šulerjo rozpjeršeni. Po snědani smědźachu skónčnje w sportowej hali rejować a swoju wušiknosć při wšelakich stacijach dopokazać, kotrež běchu starši šulerjo natwarili.

Po wobjedźe swjećachu potom šulerjo wyšeje šule. Nic jenož šulerjo, ale tež wučerjo běchu wulkotnje předrasćeni. Rjadownje předstajichu swójske reje, přewjedźechu wšelake hry a sej zarejowachu. Po cyłej hali knježeše hołk a tołk. Wězo so najlěpša reja hódnoći.

Tajke běchu zymske wjesela

póndźela, 29. januara 2024 spisane wot:
Dožiwjenje wosebiteho razu mějachu wjesne dźĕći před tydźenjom w Chrósćicach. Po ideji Wenderothec a Čornakec swójbych bě wjesne towarstwo Domizna swójby prĕni raz na zabawne zymske wjeselo při młodźinskim klubje přeprosyło. Zhromadne sankowanje a tež ćahanje sankow z konjom bě wosebite dožiwjenje. Wjele swójbow bě přeprošenje sćěhowało, tak zo měješe kóń wjacore koła po zymskej krajinje hić, poslednje samo z dwanaće sankami za sobu. Po zaběrje w sněze móžachu so dźĕći w młodźinskim klubje při filmje „Knjeni Móškowa“ a při molowanju tatoowow zaso zhrěć. Dołho hač do wječora knje­žeše čiła nalada, při kotrejž hižo wo klětušim wospjetowanju tajkeje zymskeje zabawy rĕčachu. Chrystina Pašcyna

Na Mjezynarodnym zelenym tydźenju hudźili

póndźela, 22. januara 2024 spisane wot:

Wulki bus z hercami dujerskeje kapały Horjany a mnohimi přiwisnikami-fanami je so minjenu sobotu rano zahe do Berlina na najwjetše wiki swěta za zežiwjenje, ratarstwo a zahrodnistwo podał. Na jewišću Sakskeje hale zahudźichu Horjenjo potom trójce 45 mjeńšinow w běhu dnja a reprezentowachu tak z ćěłom a dušu serbske pěsnički, čěske štučki, naročne morawske pólki a znate němske hity ze swojeho šěrokeho repertoira.

Słódna překwapjenka w lěsu

póndźela, 08. januara 2024 spisane wot:
To bě wjeselo jako njedawno při pućowanju přez znaty lěs nadobo žołte hriby wuhladach. Njewěrjach swojimaj wočomaj! Prěnja mysl běše: kurjatka!!! Ale nětko krótko do hód? To tola móžno njeje, a potom hišće na zdónku šmrěka. Při dokładnym wobhladanju potom rozdźěl spóznach. A tola sym sej něhdźe 200 gramow sobu domoj wzał. Wšako z nazhonjenja wěm, zo w zymje žane jědojte hriby njerostu. Doma sym sej najnowšu knihu wo hribach do ruki wzał a tež w interneće pokuknył. A hlej, jednaše so woprawdźe wo jědźny hrib. Bohužel njejsym serbske pomjenowanje namakał, ale po łaćonskim rěka wón „Tremella mesenterica“ a němsce „Goldgelber Zitterling“. Tajkeho hišće w swojim dołhim hribjacym žiwjenju namakał njejsym. Dospołnu wěstosć da mi pak hakle kolega we Wulkej Dubrawje. Na kóncu smědźach sej něhdźe 120 gramow čerstwych hribow z butrowej pomazku słodźeć dać. Přichodne dny hišće raz do hribow póńdu. Tež hdyž njeje wjele, ale mój hribjacy duch je změrowany. Křešćan Sćapan

Nowy wonkowny wobraz za město a šulu

štwórtk, 04. januara 2024 spisane wot:

Kulow. Kulowska Krabatowa zakładna šula je so loni we wobłuku projekta „Tradicije wobchować – přichod wuhotować“ na idejowym wubědźowanju Swobodneho stata Sakskeje simul+ wobdźěliła. ­Woči wšěch wobdźělenych so błyšćachu, jako wulosowa so Kulowske kubłanišćo jako dobyćer wupisanja. Hižo dołho mějachu ideju škleńčany zachod mjez zakładnej a wyšej šulu wudebić z motiwami Krabata, wšako so wonkownje dotal nihdźe na Krabata njepokazuje. Ideja kolaže móžeše so dźakowano pjenježnemu darej we wobjimje 5 000 eurow skónčnje zwoprawdźić.

Nětko móža so šulerjo a wučerjo wobeju kubłanišćow, ale tež wopytowarjo a wuchodźowarjo zwjeselić nad wobrazowymi impresijemi chorwatskeho obrista Janka Šajatovića a powěsćoweje figury Krabata. Škleńcy zachodneho pawiljona wudebichu mjenujcy pod hesłom „Mytos a woprawdźitosć“.

Krabat njeliči jenož jako móst mjez rěču a kulturu, ale je dźěćom zdobom přikład za přiswojenje wědy a za stajne wuknjenje. Wón je takrjec žiwy sposrědkowar serbskeje rěče a podšmórnje hódnotu hajenja nałožkow a tradicijow.

Lutk jako „klimowy lěpjer“

póndźela, 27. nowembera 2023 spisane wot:

Čas žnjow postaja nazymu. W tymle počasu ludźo na kraju z radosću a dźakownosću žně swjeća. „Hłowne dźěła w ratarstwje su dokonjane a wuslědki su wunoški“, měni Dietmar Koark, wot spočatka lěta 1994 předsyda tradiciskeho towarstwa Halštrowski kraj. Na Horach su lětsa 41. běrnjacy bal swjećili.

Towarstwo je swjedźeń intensiwnje přihotowało. Zarjadowanje je jedyn z wjerškow w běhu lěta. Mnozy hosćo woblěkaja so k tomu serbsku narodnu drastu. Hižo 25 lět serbska dujerska kapała Horjany běrnjacy bal hudźbnje z wulkim wjeselom přewodźa.

Lětuša tema běrnjaceho bala bě přihot a přepodaće wěna (Aussteuer) młodemu njewjesćinskemu porej. Na wěnje dźě­łachu swójby něhdy hižo lěta do kwasa. „Młode holcy dóstachu dźěle wěna k wšelakim składnosćam wot swojich staršich a přiwuznych, jako dar“, Dietmar Koark wuswětla. „Na druhim dnju kwasa so wěno na wulke žnjenske wozy kła­dźeše a do domu wožeše, w kotrymž ­mějachu młodźi bydlić.“ Wjesni wobydlerjo wobdźiwachu meble, křinje, kołwrót a předewšěm poslešća. Tež dro­hotne drasty k tomu słušachu.

Ručež chór LIPA zaspěwa, je dobra nalada wěsta. Termin nazymskeho koncerta w delnjołužiskich Janšojcach běchu sej spěwarki a spěwarjo chóra LIPA z nawodnicu Jadwigu Kaulfürstowej hižo před dlěšim časom do protyki zapisali.

Smječkečenjo na štyrjoch kolesach

srjeda, 25. oktobera 2023 spisane wot:
Smječkecy. Wobydlerjo Domu swjateho Jana w Smječkecach su tele dny runje tak wulku kaž njewšědnu překwapjenku ­dožiwili. Zmóžnili su ju čłonojo Kašečanskeho kluba ATV. Woni přijědźechu na swojich quadach, zo bychu sej z našimi wobydlerjemi ze swojimi jězdźidłami na małe koło wulećeli. Tak dachu sej wšitcy zhromadnje na krasnym nazymskim słónčnym popołdnju mjez Róžantom, Sernjanami a Worklecami miły wětřik wokoło nosa duć. Ze stajnje pjeć wobydlerjemi podachu so přećeljo quadow hnydom wjacore razy na puć. Samo za wobydlerjow, kiž so na tajke štyrikolesate jězdźidło hižo zady sydnyć njemóža, ­běchu myslili a tak mjenowany duo sobu přiwjezli. Z nim móžachu tež ći sobu jěć, kiž njejsu tak agilni. To běše za wšitkich wulkotne dožiwjenje a wobydlerjo ­mějachu wočiwidnje wulke wjeselo, štož na swoje wašnje tež zwuraznichu. ­Čłonam Kašečanskeho kluba ATV słuša za jich čestnohamtski angažement ­a jich prócu wosebity dźak. Micaela Krawcowa

Bywša starownja w parku widźeć

póndźela, 16. oktobera 2023 spisane wot:

Tež lětsa přeprosy Domowinska skupina Šunow-Konjecy na wulět. Je z dobrej tradiciju, zo sej rjanosće a zajimawostki našeje domizny jako cil wupytamy. Startowachmy z busom na twjerdźiznu Königstein. Hižo w busu zhonichmy něšto wo stawiznach tohole taflowca a wězo tež wo wokolinje, po kotrejž běchmy po puću. Zajimawe wodźenje po sobu najwjetšej twjerdźiznje w Europje sćěhowaše. Tak pobychmy na městnosćach, kiž hewak jako wopytowar njewidźiš. Po wulkich chódbach labyrinta móže so čłowjek zabłudźić. Wobdźiwachmy, kak su twjerdźiznu něhdy twarili a kak su na njej žiwi byli. Dźensa přewjeduja tam cyłe lěto najwšelakoriše zarjadowanja. Wosebity tip drje su adwentne wiki.

Dale jědźechmy do Wehlena k wobjedu. Njedaloko hosćenca maja tam miniaturowy park. W nim su typiske městnosće regiona widźeć. Z wjeselom wuhladachmy tam něhdyšu starownju w Swinarni. Tute twarjenje běše jónu jara wažna póštowa stacija při sławnej dróze Via regia. Samo konje hodźachu so tam wuměnić.

Serbska debata

nowostki LND