Seniorojo SŠT w Pólskej byli

pjatk, 23. septembera 2016 spisane wot:

Při miłym septemberskim wjedrje po­dachu so wuměnkarjo SŠT na swoju dnjowsku kubłansku jězbu přez Běłu Wodu a Żary do Zieloneje Góry. Prěnje słowjanske sydlišćo bu tam pozdatnje w 10. lětstotku załožene. Měšćanske prawo bu jemu hakle 1323 spožčene. Zielona Góra je znata jako město wina. Prěnje pisomne­ naspomnjenje wo plahowanju wina pochadźa tam z lěta 1314.

Na spočatku wobhladachmy sej Palmowy dom, hdźež rostu mnohe eksotiske rostliny, předewšěm palmy. Z terasy na třěše škleńčaneho twarjenja mějachmy wulkotny wuhlad na panoramu města a na wokolinu.

Z młodym pólskim přewodnikom po­dachmy so do srjedźišća Zieloneje Góry. Nimo radnicy a dalšich historiskich twarjenjow wobhladachmy sej tam wot lěta 1746 do 1748 twarjenu tykowanu cyrkej, w kotrejž chowaja so mnohe drohoćinki. Konstrukcija Božeho domu dopomina na sławnu měrowu cyrkej w Świdnicy. Cyrkej bu, runje tak kaž konkatedrala swj. Jadwigi, dokładnje restawrowana.

Čěscy wučerjo na wopyće byli

wutora, 20. septembera 2016 spisane wot:

Składnostnje šulskeho jubileja, kotryž tele­ šulske lěto na Budyskej Serbskej zakładnej a wyšej šuli woswjeća, zetkachu so wučerjo wobeju kubłanišćow k wosebitemu pedagogiskemu dnjej. Za to běchu sej kolegow a koleginy partnerskeje šule z čěskeho Jabloneca přeprosyli. Rano chór zakładneje šule hosći w Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje z pěsnjemi wutrobnje witaše a sej z nimi tež zhromadnje zaspěwa.

Nawodnica wyšeje šule Borbora Krječmarjowa, jeje zastupjerka Bernadet Kralowa kaž tež zastupowaca nawodnica zakładneje­ šule Andrea Recowa hosći tohorunja witachu a přeprosychu jich na wuchodźowanje po kubłanišćomaj. Tak zeznajomichu so čěscy kolegojo z twarjenjom horta, ze sportowej halu, internatom, někotrymi rumnosćemi zakładneje šule, z awlu, jědźernju a poschodom wyšeje­ šule.

Wot wobornikow tójšto nawuknyli

pjatk, 16. septembera 2016 spisane wot:

Wjace hač 100 wopytowarjow – mjez nimi tójšto dźěći – přichwata minjenu sobotu do gratownje Dźěžnikečanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory na dźeń wotewrjenych duri. W chłódnej garaži poskićachu tykanc a kofej kaž tež dalše napoje. Pozdźišo sydachu tež pražene kołbaski. Njepobrachowaše samo mopedist z připowěšakom, z kotrehož wón dźesać družin lodu poskićeše. Dźěći móžachu so na skakanskim hrodźe zabawjeć a za dołhim blidom sedźo molować a paslić. Wjesnjan Benno Jacob z Lipšćanskeje wohnjowoborneje centrale je zwučowanje młodźinskeje wobory z wosom młodostnymi zajimawje moderěrował. Po alarmowanju přismalichu woni do gratownje, zdrasćichu so, wukładźechu hadźicy, přizamknychu je hydrantej a podusychu­ woheń z třomi sykawami. Wšitko z prawymi komandami zmištrowachu. Přiklesk přitomnych běše jim zasłuženy­ dźak.

Wjace hač 120 młodostnych je so zawčerawšim na wulěće serbskeje dekanatneje młodźiny do Sakskeje Šwicy wobdźěliło. Po tym zo běchu na njedźelnej Božej mši w serbskich wosadach šulerjow 9. lětnika do kruha wosadneje młodźiny přiwzali, zetkachu so wšitcy wobdźělnicy po wobjedźe w Chrósćicach. Busaj a transporteraj dowjezechu jich do Bad Schandauwa. Tam rozdźěli so syła do dweju skupin. Jedna padlowaše z gumijowymi čołmami za dźesaćoch do Wehlena. Tamni začuwachu spěšnosć tak mjenowaneho speed-čołma na połhodźinskej jězbje po Łobju­. Někotři z čołmikowarjow horceho słónčneho wjedra dla do Łobja skočichu­ a so wochłódnichu. Po dwěmaj hodźinomaj wšitke čołmiki cil we Wehlenje docpěchu.

Po kanalach parka čołmikowali

wutora, 06. septembera 2016 spisane wot:

Domowinska skupina Pančicy-Kukow ze swojimi něhdźe 90 čłonami słuša k najaktiwnišim w župje „Michał Hórnik“ kaž tež w cyłym třěšnym zwjazku. Hibićiwe předsydstwo organizuje tež zajimawe a kubłansce hódne wulěty, kaž minjenu sobotu do Delnjeje Łužicy. 40 Domowinjanow poda so na ekskursiju do Choćebuza a do tamnišeho Wjercha Pückleroweho parka. Prěnja stacija bě Serbski dom, před 25 lětami w metropoli Delnjeje Łužicy wotewrjeny. W nim je sydło delnjołužiskeje župy Domowiny, kotraž wopřijima 40 skupin a 22 towarstwow z dohromady něhdźe 2 300 čłonami. Dale su tam zaměstnjene wotnožce Załožby za serbski lud a Serbskeho inistituta, kulturna informacija Lodka a biblioteka. Institutnik Marcin Szczepański witaše wulětnikarjow, kotřiž sej w sydarni tež wustajeńcu z historiskimi fotami wo serbskich tradicijach w Kokrjowje (Kackrow) a dalšich wsach bywšeho Choćebuskeho wo­krjesa wobhladachu.

Pod Mnišoncom koncertowali

pjatk, 02. septembera 2016 spisane wot:

Něhdźe 80 wopytowarjow nóžkowaše tydźenja po sewjernej skłoninje Małeho Pichowa hač k najwyšemu statokej Čornych Noslic na koncert pod hołym njebjom. Tradiciju, kotraž nasta na iniciatiwu skupiny seniorow, haja tam hižo 24 lět. Koncert wotměwa so zdźěla na dworje Juršec swójby kaž tež na pólnym pućiku, wjeducym na Mnišonc.

Wuhotowarjej koncerta běštej tež lětsa zaso Hornjohórčanske muske spěwne towarstwo a pozawnowy chór ewangelskeje wosady z Budestec. Ćělesy zanošowa­štej domizniske pěsnje, narodninske kaž tež znate zabawne title wokalneje sku­piny Comedian Harmonists z 1930tych lět. Pozawnisća zawjeselichu připosłuchowarjow z cyrkwinskimi melodijemi. Nawjedowałoj staj cyłkaj Marika Matthes-Hartmannowa, kotraž bydli nětko sto kilometrow zdalena w Rudnych horinach, a Udo Golbs z Budestec. Moderaciju přewza šefowka skupiny seniorow Hildegard Renner. Wopytowarjow posłužowachu žony a holcy z rybičkowymi całtami. Hosćo dźakowachu so za połdrahodźinski koncert z wutrobnym přikleskom a pjenježnymi darami. Helmut Gros

Čłonojo towarstwa na wuprawje

štwórtk, 25. awgusta 2016 spisane wot:

Předsydstwo towarstwa Němčanskeho wětrnika organizowaše za swojich čłonow a spěchowarjow wuprawu jako dźak za aktiwne dźěło.

46 čłonow zetka so minjenu njedźelu k jězbje po domiznje wokoło Bjerwałdskeho jězora, dale přez Klětno a Chrjebju do Rěčic. Za mnohich bě tamniši wjelči centrum nowosć. Na wodźenju po Erlichtec dworje zhonichu mnohe historiske fakty wo prjedawšich wsach a twarskich stilach. Po słódnym wobjedźe dźěše dale do Mužakowa. W Lěšćoch wo­pytachu šokolodowu fabriku „Felicitas“ a móžachu někotre z jeje słódkich wudźěłkow woptać. Na kóncu mějachu składnosć, z wulkeho wuběra nakupować. Wulětnikarjo so předsydźe wětrnikoweho towarstwa Martinej Crügerej za zajimawu a powučnu jězbu dźakowachu a slubichu, přichodnje w towarstwje dale aktiwnje sobu dźěłać. Achim Nowak

Na nowe šulske lěto so přihotowali

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:

Kaž po wšej Sakskej mějachu tónle tydźeń tež wučerjo Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ połnej ruce dźě­ła. Hižo póndźelu běchu kubłarjo swoje rjadownje a kabinety přihotowali a wo swojich předmjetach wuradźowali. Wutoru přewjedźechu wučersku konferencu a planowachu nowe šulske lěto. Srjedu wotmě so we Wojerowskej Łužiskej hali centralne zarjadowanje šulow, gymna­zijow a spěchowanskich kubłanišćow. Pedagogojo sćěhowachu přednošk prof. dr. Michaela Brohma z Triera wo motiwaciji k wuknjenju a pozitiwnej psychologiji w šuli.

Wčera wulećachu sej Kulowscy wučerjo do kładźiteje Patokec bróžnje na Horach. Birgit Patokowa bě lutkow z Witaj-pěstowarnje prosyła, jich z chlěbom a selu powitać. Wone pak překwapichu tež ze serbskimi hrónčkami. Hosćićelka přednošowaše wo serbskich tradicijach we wokolinje, zwotkelž tójšto dźěći do Kulowskeje šule chodźi. Wučerjo sej tež wustajeńcu wo jutrownych jejkach a cyłu bróžnju dokładnje wobhladachu. Dźen­sa je so kóždy indiwidualnje přihotował, tak zo móža póndźelu wšitcy wučerjo woměrje z dźěłom započeć.

26. raz witaše minjenu njedźelu před­sydstwo Domowinskeje skupiny Šunow/Konjecy wjace hač 40 zajimcow na kolesowanje po domiznje. Při zhromadnym wotjězdźe drje nas swjaty Pětr tróšku pokrjepi, na to pak je z nami po cyłych dwaceći kilometrach derje měnił. Po puću do Koćiny zastachmy při pomniku mortweje holčki a wuwědomichmy sej njeskutk, při kotrymž bu dźowka Ko­nječanskeho korčmarja Šołty, jako kmótra družču drastu woblečena, morjena.

Budyscy seniorojo w Lipsku

pjatk, 24. junija 2016 spisane wot:

Što drje někotružkuli skupinu tučasnje wosebje na wuprawu do Lipska wabi? Bjezdwěla je to wot lońšeho lěta nowa propstowska cyrkej, za kotruž běchu ­wěriwi cyłeje Němskeje składowali. Wona steji na eksponowanym městnje při staroměšćanskim wobkruhu napřećo impozantnemu twarjenju Noweje radnicy. Budyskich serbskich seniorow a jich wosadneho fararja a serbskeho diakona njeje minjenu wutoru jenož kapłan ­König serbsce postrowił, rozłožujo ­přitomnym modernu architekturu Božeho domu a jeje jara zdźeržliwe, a tola na symbole bo­hate nutřkowne wuhotowanje, ale tež propst Gregor Giele, kiž ma kaž hižo jeho předchadnik dobry poćah k Serbam.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND