„Dinner for one“ serbsce

wutora, 07. februara 2017 spisane wot:

Dlěje hač dźesać lět schadźuje so w Ćisku serbska bjesada. Maćernorěčni Serbja zetkawaja so z dalšimi zajimcami, zo bychu rěč we wšědnym dnju nałožowali. Při tym je stajnje jedyn z wobdźělnikow hosćićel a tež temu poda. Stawizny a přitomnosć serbskeho žiwjenja runje tak wobjednawamy kaž rozprawy wo zarjadowanjach a nowosće z radija a telewi­zije. Na kóncu sej stajnje zaspěwamy, nic pak jeno znate pěsnje, ale tež nowe, kotrež­ zhromadnje nazwučujemy.

Šulerjo w sněhakowanskim lěhwje pobyli

srjeda, 01. februara 2017 spisane wot:

30 šulerjow sedmeho lětnika Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ přebywaše zašły tydźeń w sněhakowanskim lěhwje w čěskim Bedřichovje. Wuměnjenja w sněze běchu optimalne. Nimo sportoweho wučerja Křesćana Bejmaka a jeho bratra Floriana staraštaj so tež čěskaj­ wučerjej wo šulerjow. Wonaj jich na čućiwe a žortne wašnje sněhakowanje nawučištaj. Socialna dźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Franciska Zopic młodostnych do Čěskeje sobu přewo­dźeše.

Při šćipatym wjedrje daloko pod nulu nawuknychu šulerjo w třoch skupinkach zakłady sněhakowanja na běžkach kaž tež ski alpin. Bórze hibachu so cyle samozrozumliwje po sněhakowanskim arealu, mějachu wjeselo při wužiwanju liftow a wuspytachu wšelake pisty. Wšitcy­ šulerjo běchu při sněhakowanju wuspěšni, tak zo je jim dobra znamka w sporće wěsta. Nimo wšědneho sněhakowanja wubědźowachu so woni potom na wječorach w blidotenisu a bowlingu, wuchodźowachu so po Bedřichovje a podachu so do kupjele „Babylon“ w bliskich Liberecach.

Na zelenym tydźenju rejwali

wutora, 31. januara 2017 spisane wot:

Na přeprošenje Sakskeho statneho ministerstwa za wobswět a ratarstwo je Ćišćanska rejwanska skupina minjenu sobotu sakski jewišćowy program na mjezynarodnym Zelenym tydźenju w Berlinje sobu wuhotowała. „Přez tele přepro­- šenje smy so jara zwjeselili, přetož někotři naši čłonojo tak a tak často na Zeleny tydźeń jězdźa“, praji předsydka skupiny Gabriela Linakowa. Rejwarki a rejwarjo z Łužicy mějachu dwójce 20mjeńšinski program předstajić. Tak rozsudźichu so za wurězk ze swojeje žnjenskeje rejohry, za wjacore serbske reje w swójskej choreografiji a jako referencu na stolicu za reju Rixdorfer. Hnydom po Nowym lěće započachu zwučować.

Lipa ma stare nowe předsydstwo

pjatk, 20. januara 2017 spisane wot:

Prjedy hač chór Lipa w jubilejnym lěće 2017 w Pančičansko-Kukowskej šulskej awli zaso zwučuje, běchu jeho čłonojo na hłownu wólbnu zhromadźiznu prošeni. Předsydka Franciska Zopic rozprawješe wo minjenym lěće, w kotrymž běše chór nimoměry aktiwny.

Loni mějachu Lipjenjo ze swojej dirigentku Jadwigu Kaulfürstowej 15 wu­stupow. Wjerški běchu druhi koncert „Lipa a přećeljo“ na kopatej połnej žurli w Haslowje, programaj w Choćebuzu a Budyšinje z dalšimi chórami k 25. róčnicy znowazałoženja Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow a wulkoprojekt „Serbski rekwiem“, kotryž su zhromadnje ze solistami a z Drježdźanskim orchestrom Sinfonietta pod nawodom Judith­ Kubicec w Chróšćanskej cyrkwi přednjesli. Tójšto připosłucharjow móžachu na nalětnim koncerće na zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy a na tradicionalnym hodownym nyšporje w Róžeńće witać. W běhu lěta su so cyłkej tři spěwarki přidružili, tak zo ma tuchwilu 55 aktiwnych spěwarjow a spěwarkow.

Budyšin (CRM/SN). Lětdźesatki swjeća Serbja Budyskeje katolskeje tachantskeje wosady wokoło Třoch kralow swoju wosadnu hodowničku, a to kóždy raz z bjesadu při kofeju a wosušku a ze zhromadnym spěwanjom. Přetož mnohe lěta hižo stara so wučerka na wuměnku Ludmiła Bizoldowa tež wo mały kulturny program, kotryž wosadni sami wuhotuja.

Šmjatańca w raju bajkow

pjatk, 23. decembera 2016 spisane wot:

Njewšědne jewišćo, njewšědne předstajenje. Takle móhł so zhromadny projekt dźiwadłoweje skupiny a chóra Serbskeje wyšeje šule (SWŠ) Budyšin w telegramowym stilu zjeć. Z krótkej noticu pak njehodźi so hra „Šmjatańca w raju bajkow“ wopisać. Šulerki a šulerjo předstajichu pod nawodom Cornelije Benadźineje, Tila Magera, Sabiny Demuthoweje, Kerstin Klingneroweje a z podpěru dźiwadźelnika a hudźbnika Istvána Kobjele Cyketaruška, knjeni Móškowu, Janka a Hanku.

Njewšědnu inscenaciju pokazachu šulerjo Budyskeje SWŠ w minjenych dnjach pjeć króć. Póndźelu poradźi so wuspěšna premjera před staršimi a přiwuznymi, wutoru widźachu hru dźěći Serbskeje zakładneje šule Budyšin, srjedu sobušulerjo a wučerjo.

Na dobro wsy wjele organizuja

štwórtk, 22. decembera 2016 spisane wot:

Hižo wjele lět organizujemy w Smječkecach adwentničku za seniorow. Samsny dźeń wječor zetkawaja so wjesnjenjo a hosćo před domom wjesneho kluba. Tón bě tež lětsa zaso z hosćićelom rjaneje tradicije, kotruž hižo nimale dwaceći lět pěstujemy.

Pilne žony běchu blida kryli, pomazki mazali a nětko tež rentnarjow posłužowachu. Při kofeju rozprawješe předsyda wjesneho kluba Handrij Hejduška wo jeho dźěławosći. Protyčka přewjedźenych zarjadowanjow saha wot póstnic a přednoškow přez mejemjetanje a wjesny swjedźeń hač k zmijepušćenju a kermušnej zabawje.

Dźěći a młodostni pokazachu na to mały program. Lóštnemu wustupej přizamkny so přednošk Aleny Hejduškec wo zetkanju swětoweje młodźiny w pólskim Krakowje. Loni rozprawješe nam tu na samsnym městnje Smječkečan Marian Budar wo swojim přebytku w Chile. Na kóncu wopytaštaj nas hišće swjaty Mikławš a swjata Bor­bora, kotrajž měještaj za kóždeho mały darik sobu.

Wosebity wječor Bjesady

srjeda, 21. decembera 2016 spisane wot:

Je mjeztym z rjanej z tradiciju, zo čłonojo Bukečanskeje Bjesady swoje poslednje zetkanje lěta časej wotpowědnje jako adwentničku­ přewjeduja. Za lětušu běchu sej předewzali, we wosadźe do zjawnosće stupić a so rjadej wosadnych wječorkow wotewrjeneje adwentneje pro­tyki při­družić. Dobry dwanatk wosadnych, mjez nimi tež němskorěčni, běše přeprošenje do wosadneho domu při farje sćěhowało. Po witanju z Ochranowskim hesłom dnja serbsce a němsce přednošowaše Marko Grojlich wo serbskich hodownych nałožkach. Přitomnym němskim wosadnym poda wón w běhu přednoška přeco zaso krótke zjimanje w němskej rěči. Bywši rozhłosownik złožowaše swoje wuwjedźenja hłownje na před lětami nazběrane informacije z Wojerowskich kónčin. Stari Bukečenjo wědźachu z wosobinskeho nazhonjenja to abo tamne hišće dodać.

Dźěćom dźiwadło hrali

wutora, 20. decembera 2016 spisane wot:

Ylvi, małka holca z Flake, bu rubjena. Wikingojo hnydom wědźachu, štó za tym tči: „hrozny Sven“. Wón je najwjetši njepřećel wikingow. Jemu hodźi so wšitko přicpěwać. Halvar da přikaz, płachty čołma nastajeć a so z połnej paru do spěcha dać, prjedy hač so holčce Ylvi něšto stanje.­ Wiki, najmłódši wobydler z Flake a syn nawjedowarja wikingow, kradnje so na wulki čołm najebać zakaz nana, zo by sobu pomhał swoju najlěpšu přećelku wuswobodźić.

Hač su wikingojo swojich přećiwnikow hišće w prawym času přemóhli, móžeše minjeny tydźeń nimale 300 pěstowarskich a hortowych dźěći z Budyskeho wokrjesa dožiwić. Tole zmóžni jim 21 šulerjow a šulerkow rjadownje S15v Budyskeje Serbskeje fachoweje šule za socialnu pedagogiku, kotřiž/kotrež so na statnje připóznateho kubłarja/připóznatu kubłarku wukubłuja. Woni su tuchwilu w druhim wukubłanskim lěće.

Před wjesnej kapałku so zetkali

wutora, 13. decembera 2016 spisane wot:

Je z tradiciju, zo so w Jaworje do hód k horcemu winku a praženym kołbaskam při wjesnej kapałce zetkamy. Młodźi ženjeni ze wsy běchu minjenu sobotu mjeztym třeći raz tele zarjado­wanje organizowali. Tež rumpodich bě so sem zaběžał a 30 mjeńšich dźěći z darikom zawjeselił. Za to wone mócnje spěwachu a basnje přednošowachu.

Wječor při jara přijomnym wjedrje bě nalada na Jaworskej nawsy wulkotna, a wjele rjanych spěwow do ćmy klinčeše. Wutrobny dźak wšitkim organizatoram tohole zetkanja a rumpodichej, kiž njeje jeno dźěćom, ale tež dorosćenym wulku porciju adwentneho měra a přezjednosće do wutrobow pósłał.

Weronika Bulankowa

nawěšk

nowostki LND