Lipa ma stare nowe předsydstwo

pjatk, 20. januara 2017 spisane wot:

Prjedy hač chór Lipa w jubilejnym lěće 2017 w Pančičansko-Kukowskej šulskej awli zaso zwučuje, běchu jeho čłonojo na hłownu wólbnu zhromadźiznu prošeni. Předsydka Franciska Zopic rozprawješe wo minjenym lěće, w kotrymž běše chór nimoměry aktiwny.

Loni mějachu Lipjenjo ze swojej dirigentku Jadwigu Kaulfürstowej 15 wu­stupow. Wjerški běchu druhi koncert „Lipa a přećeljo“ na kopatej połnej žurli w Haslowje, programaj w Choćebuzu a Budyšinje z dalšimi chórami k 25. róčnicy znowazałoženja Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow a wulkoprojekt „Serbski rekwiem“, kotryž su zhromadnje ze solistami a z Drježdźanskim orchestrom Sinfonietta pod nawodom Judith­ Kubicec w Chróšćanskej cyrkwi přednjesli. Tójšto připosłucharjow móžachu na nalětnim koncerće na zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy a na tradicionalnym hodownym nyšporje w Róžeńće witać. W běhu lěta su so cyłkej tři spěwarki přidružili, tak zo ma tuchwilu 55 aktiwnych spěwarjow a spěwarkow.

Budyšin (CRM/SN). Lětdźesatki swjeća Serbja Budyskeje katolskeje tachantskeje wosady wokoło Třoch kralow swoju wosadnu hodowničku, a to kóždy raz z bjesadu při kofeju a wosušku a ze zhromadnym spěwanjom. Přetož mnohe lěta hižo stara so wučerka na wuměnku Ludmiła Bizoldowa tež wo mały kulturny program, kotryž wosadni sami wuhotuja.

Šmjatańca w raju bajkow

pjatk, 23. decembera 2016 spisane wot:

Njewšědne jewišćo, njewšědne předstajenje. Takle móhł so zhromadny projekt dźiwadłoweje skupiny a chóra Serbskeje wyšeje šule (SWŠ) Budyšin w telegramowym stilu zjeć. Z krótkej noticu pak njehodźi so hra „Šmjatańca w raju bajkow“ wopisać. Šulerki a šulerjo předstajichu pod nawodom Cornelije Benadźineje, Tila Magera, Sabiny Demuthoweje, Kerstin Klingneroweje a z podpěru dźiwadźelnika a hudźbnika Istvána Kobjele Cyketaruška, knjeni Móškowu, Janka a Hanku.

Njewšědnu inscenaciju pokazachu šulerjo Budyskeje SWŠ w minjenych dnjach pjeć króć. Póndźelu poradźi so wuspěšna premjera před staršimi a přiwuznymi, wutoru widźachu hru dźěći Serbskeje zakładneje šule Budyšin, srjedu sobušulerjo a wučerjo.

Na dobro wsy wjele organizuja

štwórtk, 22. decembera 2016 spisane wot:

Hižo wjele lět organizujemy w Smječkecach adwentničku za seniorow. Samsny dźeń wječor zetkawaja so wjesnjenjo a hosćo před domom wjesneho kluba. Tón bě tež lětsa zaso z hosćićelom rjaneje tradicije, kotruž hižo nimale dwaceći lět pěstujemy.

Pilne žony běchu blida kryli, pomazki mazali a nětko tež rentnarjow posłužowachu. Při kofeju rozprawješe předsyda wjesneho kluba Handrij Hejduška wo jeho dźěławosći. Protyčka přewjedźenych zarjadowanjow saha wot póstnic a přednoškow přez mejemjetanje a wjesny swjedźeń hač k zmijepušćenju a kermušnej zabawje.

Dźěći a młodostni pokazachu na to mały program. Lóštnemu wustupej přizamkny so přednošk Aleny Hejduškec wo zetkanju swětoweje młodźiny w pólskim Krakowje. Loni rozprawješe nam tu na samsnym městnje Smječkečan Marian Budar wo swojim přebytku w Chile. Na kóncu wopytaštaj nas hišće swjaty Mikławš a swjata Bor­bora, kotrajž měještaj za kóždeho mały darik sobu.

Wosebity wječor Bjesady

srjeda, 21. decembera 2016 spisane wot:

Je mjeztym z rjanej z tradiciju, zo čłonojo Bukečanskeje Bjesady swoje poslednje zetkanje lěta časej wotpowědnje jako adwentničku­ přewjeduja. Za lětušu běchu sej předewzali, we wosadźe do zjawnosće stupić a so rjadej wosadnych wječorkow wotewrjeneje adwentneje pro­tyki při­družić. Dobry dwanatk wosadnych, mjez nimi tež němskorěčni, běše přeprošenje do wosadneho domu při farje sćěhowało. Po witanju z Ochranowskim hesłom dnja serbsce a němsce přednošowaše Marko Grojlich wo serbskich hodownych nałožkach. Přitomnym němskim wosadnym poda wón w běhu přednoška přeco zaso krótke zjimanje w němskej rěči. Bywši rozhłosownik złožowaše swoje wuwjedźenja hłownje na před lětami nazběrane informacije z Wojerowskich kónčin. Stari Bukečenjo wědźachu z wosobinskeho nazhonjenja to abo tamne hišće dodać.

Dźěćom dźiwadło hrali

wutora, 20. decembera 2016 spisane wot:

Ylvi, małka holca z Flake, bu rubjena. Wikingojo hnydom wědźachu, štó za tym tči: „hrozny Sven“. Wón je najwjetši njepřećel wikingow. Jemu hodźi so wšitko přicpěwać. Halvar da přikaz, płachty čołma nastajeć a so z połnej paru do spěcha dać, prjedy hač so holčce Ylvi něšto stanje.­ Wiki, najmłódši wobydler z Flake a syn nawjedowarja wikingow, kradnje so na wulki čołm najebać zakaz nana, zo by sobu pomhał swoju najlěpšu přećelku wuswobodźić.

Hač su wikingojo swojich přećiwnikow hišće w prawym času přemóhli, móžeše minjeny tydźeń nimale 300 pěstowarskich a hortowych dźěći z Budyskeho wokrjesa dožiwić. Tole zmóžni jim 21 šulerjow a šulerkow rjadownje S15v Budyskeje Serbskeje fachoweje šule za socialnu pedagogiku, kotřiž/kotrež so na statnje připóznateho kubłarja/připóznatu kubłarku wukubłuja. Woni su tuchwilu w druhim wukubłanskim lěće.

Před wjesnej kapałku so zetkali

wutora, 13. decembera 2016 spisane wot:

Je z tradiciju, zo so w Jaworje do hód k horcemu winku a praženym kołbaskam při wjesnej kapałce zetkamy. Młodźi ženjeni ze wsy běchu minjenu sobotu mjeztym třeći raz tele zarjado­wanje organizowali. Tež rumpodich bě so sem zaběžał a 30 mjeńšich dźěći z darikom zawjeselił. Za to wone mócnje spěwachu a basnje přednošowachu.

Wječor při jara přijomnym wjedrje bě nalada na Jaworskej nawsy wulkotna, a wjele rjanych spěwow do ćmy klinčeše. Wutrobny dźak wšitkim organizatoram tohole zetkanja a rumpodichej, kiž njeje jeno dźěćom, ale tež dorosćenym wulku porciju adwentneho měra a přezjednosće do wutrobow pósłał.

Weronika Bulankowa

Wuměnkarjow zawjeselili

póndźela, 12. decembera 2016 spisane wot:

Na přeprošenje wjesnjanosty gmejny Chrósćicy Marka Klimana (CDU) zetkachu so tele dny wuměnkarjo k zhromadnej adwentničce w sydarni Chróšćanskeje wjacezaměroweje hale „Jednota“. Tam dožiwichu hosćo wobšěrny kulturny program šulerjow zakładneje šule „Jurij Chěžka“. Z wušiknosću a połni elana dopokazachu wuknjacy swoje kmanosće w spěwach, basnjach kaž tež w spěwnych a hudźbnych scenach. Jako wjeršk předstaji 4. lětnik bajku wo „zbožownym Janku“. Wučerkam a šulerjam słuša dźak za derje poradźeny kulturny poskitk.

Po programje dachu sej wuměnkarjo kofej, wosušk a dalše přikuski słodźeć, kotrež běštaj Chróšćanski pjekar Florian Zahrodnik a firma EVSE sponserowałoj. Přizamkny so čiła rozmołwa. Kaž bě z njeje wusłyšeć, sej seniorojo jara chwala, zo su zaso jónu po jara dołhim času tež na staršu generaciju myslili. Šulerjo wužiwachu składnosć, hosćom swoje paslenki poskićeć. Dobytk a pjenježne připóznaće gmejny nochcedźa za sebje wužiwać, ale darja woboje Towarstwu swj. Filomeny.

Swjaty Mikławš w pěstowarni był

štwórtk, 08. decembera 2016 spisane wot:

Na swjedźenju swjateho Mikławša wopyta farar Michał Nawka zawčerawšim Njebjelčansku pěstowarnju „Barbojte kamuški“, kotraž je w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka. Wón powědaše dźěćom stawiznu wo swjatym Mikławšu. Tón bě w štwórtym lětstotku žiwy w regionje Lykiska w dźensnišej Turkowskej. Pozdźišo ćehnješe do města Myra. Dźensa je to Demre nad Srjedźnym morjom. Wón bě stajny pomocnik w nuzy, je domy za syroty a chudych twarić dał a pomhaše namórnikam, kotřiž njemóžachu swoje dźěło hižo wukonjeć.

Dźěći stawiznu wćipnje sćěhowachu, a napjatosć stupaše, jako so farar Nawka kaž swjaty Mikławš zdrasći a rozjasni, što na přikład mitra a pastyrski kij woznamjenjatej. Wězo měješe za dźěći tež překwapjenku přihotowanu. Wone so Njebjelčanskemu wosadnemu fararjej z pěsnjemi tohorunja w mjenje swojich kubłarkow dźakowachu. Maik Brězan

Na swoju tradicionalnu adwentničku běchu Němčanscy wuměnkarjo tele dny do Grofic galerije přeprošeni. Wjace hač 60 staršich ludźi je přeprošenje sćěhowało.

Zamołwita za dźěło ze seniorami Roswitha Šołćina wšitkich wutrobnje witaše. Zhromadnje spěwachu woni adwentne a hodowne pěsnje. Talerje ze słódnym wosuškom a kofej hižo wabjachu. Po tym postrowichu rentnarjow chowancy Němčanskeje pěstowarnje „Pumpot“. Ze serbskimi spěwami kaž „Swjaty Mikławš“ a wo rumpodichu kaž tež z dalšimi woni přitomnych zawjeselichu. Skupina předšulskich dźěći předstaji mały skeč. Z darom a wulkim přikleskom hosćo małych wuměłcow rozžohnowachu.

nawěšk

nowostki LND