Poprachowacych wotmołwow dla njespokojom

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:

Njedawno je Wojerowske měšćanske zarjadnistwo mějićelow domow na Kulowskej dróze w Němcach na gmejnsku žurlu­ přeprosyło. Chcychu jich wo zakładnym wutwarje statneje dróhi S 95 informować.

Zastupjer Drježdźanskeho projektoweho běrowa Bonk a Herrmann, kotrež hižo druhe nadawki we Wojerecach měješe, přednjese předźěłany plan zakładneho wutwara. Tak ma so 1,19 kilometrow puća­ w třoch wotrězkach wutwarić. Prěni wotrězk je wjesny započatk ze směra do Kulowa hač k mostej, druhi budźe wot mosta hač k Wincencowej hrjebi a třeći hač k wotbóčce ke Kummelowemu młynej. Plan chcedźa w oktobru w měšćanskej radźe schwalić. Twarić ma so wot februara­ 2017 hač do junija 2018. Ru­nočasnje z ponowjenjom dróhi nasta­nje­tej potom chódnik a kolesowanski puć. Wopytowarjo informaciskeho zarjadowanja žadachu sej jasnosć wo připłaćenju. K tomu pak nochcychu so měšćanscy zastupjerjo wuprajić. To wězo wobydlerjow njespokoješe, dokelž maja mnozy wulke ležownosće. Měšćanscy zastupjerjo wobydlerjam přilubichu, jich wo dalšich krokach planowanja prawi­dłownje informować. Achim Nowak

Wo wosadźe a hwězdach zhonili

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

Na wulět z awtami do Ochranowa podali su so minjenu sobotu čłonojo Domowinskeje skupiny Komorow-Rakecy-Trupin. Fararka Erdmute Frank wodźeše nas po wustajeńcy Ochranowskeje wosady, po cyrkwi a po pohrjebnišću.

Jara nazornje rysuje wustajeńca stawizny Ochranowskeje wosady wot jeje spočatkow 1475 w Čechach a na Morawje. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf je we 18. lětstotku Ochranow tak zarjadował, kaž wón dźensa hišće wobsteji. Jeho wowka Henriette Catharina von Gersdorff bě přełožowanje biblije do serbšćiny spěchowała. Wustajeńca hódnoći tež skutkowanje misionarow, mjez nimi serbskich. Dźensa je Ochranow předewšěm znaty za swoje swětoznate hesła, přełožowane do 50 rěčow, tež do serbšćiny. Fararka Frank nam toho­runja zmóžni wopytać cyrkwinsku žurlu a rozjasni dźensniše žiwjenje wosady. Na historiskim pohrjebnišću z lěta 1730 z dohromady 6 200 rownymi kamje­njemi namakaš­ při hłownym puću ­tež row Zinzendorfa­.

Šulerjo wopomnišćo wopytali

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Šulerjo 6. do 9. lětnika internata Serbskeho gymnazija Budyšin pobychu njedawno we wobłuku projekta w bywšim Budyskim jastwje a dźensnišim wopomnišću. Přez nje wodźeše nas Ulrich Ingenlath. Wón je nam na jara přijomne wašnje z wjele přirunanjemi z dźensnišim časom žiwjenje w něhdyšej chłostarni zwobraznił.

Přewšo hnujace bě, jako smědźachu so šulerjo do transportera typa Barkas B 1000 sydnyć, w kotrymž je pjeć celow za transport jatych zatwarjenych. W tajkich wuskich, jenož kwadratny meter wulkich a cyle ćmowych celach bjez wokna­ běchu jeći druhdy hač do pjeć hodźin­ zawrjeni.

Po 20mjeńšinskim zawodnym filmje­ wo wšelakich dobach wobstaća jastwa­ – wot nacionalsocialistiskeje diktatury hač k režimej SED, wobhladachu sej šulerjo originalne cele z tehdyšeho časa. Zhonichu wšelake wosebitosće a krute předpisy we wotběhu wšědneho dnja, při čimž mějachu wjele prašenjow. Bě ćežko sej předstajić, pod kotrymi wuměnjenjem­i dyrbjachu jeći žiworić.

Skupinarjo zhromadnje kolesowali

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Něhdźe 40 wobydlerjow Konjec a Šunowa poda so minjenu njedźelu na swój kóždolětny wulět z kolesami, organizowany wot Domowinskeje skupiny Konjecy-Šunow, do blišeje wokoliny. Zetkachmy so při Šunowskim haće. Starši, młódši, swójby a samostejacy nastajichu so zhromadnje na puć do Tradowa. Tam čakaše na nas swačina. K tomu předstajichu nam stawizny wsy. Po małym wokołopuću jědźechmy k Tradowskim hatam, hdźež kački, kołpje a rubježne ptaki lahnu.

Dalši puć wjedźeše do Sulšečanskeho młyna. Robert Brězan nas po swojim zawodźe wodźeše. Při tym njezhonichmy jenož wjele zajimaweho wo stawiznach młyna, ale tež wo dźensnišim wašnju dźěła w nim. Runje tak kaž wonka móžachmy so nutřka po wšitkich poschodach rozhladować. Bě to jara zajimawa hodźinka, předewšěm tež za naše dźěći. Dokelž bě wjedro tón dźeń runjewon lěćne, bě derje, zo nas wosobowe awto přewodźeše a nas z napojemi zastarowaše.

Lipjenjo ze swójbnymi sej wulećeli

wutora, 16. junija 2015 spisane wot:

Je z tradiciju, zo poda so chór Lipa jónu wob lěto na wulět ze swójbnymi. Je to zdobom mały dźak swójbnym, kotřiž nas spěw­arjow a spěwarki na koncertach a při wšelakich akcijach přez cyłe lěto­ podpěruja. Druhdy zwjazamy wulět ze zwučowanskim lěhwom. Lětsa pak wuda so rjana składnosć sej do Kulowa dojěć. Towarstwo Bratrowstwo bě naš chór minjenu njedźelu na swój patro­natny swjedźeń přeprosyło.

Wjesnjanosta pomhać dyrbjał

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:
Poslednju njedźelu róžownika přewjedźechu Smječkečenjo swoje mejemjetanje. Štyri pory dźěći a wosom porow młodostnych wokoło meje rejwaše. Jurij Smoła jich na akordeonje přewodźeše. Jako chcychu štom powalić, wšak mějachu mały problem, dokelž so to z prěnim pospytom njeporadźi. Tak dyrbješe samo wjesnjanosta Franc Brusk sobu pomhać, zo by štom skónčnje ležał. Najspěšniši při wjeršku bě mjez dźěćimi Manuel Šiman­ a mjez młodostnymi Benjamin Greger. Wobaj mejskej porikaj podaštej so z konjacym zapřahom po wsy, tamne pory kaž tež wjesnjenjo a mnozy hosćo jej přewodźachu. Ze zhromadnej rejku a serbskim spěwom rjane popołdnjo wuklinča. Christina Hejdušcyna

Dworowy koncert w Hornjej Hórce

štwórtk, 04. junija 2015 spisane wot:

Něhdźe 150 ludźi je minjenu sobotu do Hornjohórčanskeje wjacezaměroweje hale přišło, zo bychu tradicionalny dworowy koncert tamnišeho muskeho spěwneho towarstwa sobu dožiwili. Koncert zahaji wone z hymnu na Hornju Hórku, ze znatymi domizniskimi spěwami na rjanosće Hornjeje Łužicy a z wjacorymi žortnymi pěsnjemi Hornjeho kraja.

Mjeztym zo na to mužojo a tež jich dirigent­ka Marika Matthes-Hartmann a z njej organist na keyboardźe Jan Chlebníček podij wopušćichu, nastupichu so prědku holcy a hólcy šulskeho chóra Hornjohórčanskeje zakładneje šule. Hižo dwě lěće zwučuje z nimi wučer Michael Klöpper z Wopakeje. Wón je wot lońšeje na­zymy zdobom čłon muskeho chóra, a to z třomi dalšimi spěwarjemi z Budyšina, kotřiž chór tróšku womłodźeja. Klöpper je dźěći na akordeonje přewodźał, tež wone žnějachu sylny přiklesk za swój přinošk.

Mnozy so za wětrnik zajimowali

štwórtk, 28. meje 2015 spisane wot:

Tež w Němcach su swjatkownu póndźelu při wětrniku swjećili. Wětrnikowe towarstwo ze swojimi 28 sobustawami je stany natwariło a wšitko wurjedźiło, tak zo móžachu nětko 18. raz hosći witać. Towarstwo běchu 1996 załožili.

Lětsa móžachmy 300 wopytowarjow witać. Wučerka Daniela Crügerowa a Susann Kumerowa wěcywustojnje po młynje wodźeštej a ludźom rozłožowaštej, kak běchu tam hač do kónca wójny žito mlěli. Wulki zajim bě tohorunja za wustajeńcu rasowych nukli, kotrež plahowarjo kóždolětnje na terenje wětrnika wustajeja. Dźěći móžachu paslić a na ponyju jěchać. Wulki nawal knježeše při kofejpiću, dokelž porjedźachu hosćom słód­ny samopječeny tykanc. K tomu zaklinča samo live-hudźba. Mnozy pospytachu so tež w plećenju korbikow, štož sobu­dźě­łaćerjo domu „Žiwjenska pomoc“ poskićachu. Wšitkim čłonam a dobrowólnym pomocnikam wutrobny dźak za aktiwne sobudźěło.
Achim Nowak

„Naše Worklecy su rjana měrliwa wjes, ležaca idylisce při Klóšterskej wodźe.“ Takle zahaji dr. Beno Wałda minjenu wutoru před seniorami tachantskeje wosady swój přednošk wo swojej ródnej wsy. Jako zubny lěkar, gmejnski radźićel, chronikar a tež druhdźe swoje talenty zasadźujo ma wón realistiski wid na wšědne žiwjenje ‚swojich‘ ludźi.

Swoju wědu na jězbje wobohaćili

štwórtk, 21. meje 2015 spisane wot:

Katolske zjednoćenswo kubłarjow Sakskeje (KEG) přeprosy tydźenja na kubłansku jězbu do klóštra Marijineho doła pola Wostrowca a do Žitawy. Hłownu organizaciju měješe městopředsyda zjednoćenstwa Franz-Josef Fischer, wučer na Drježdźanskim Gymnaziju swjateho Bena, na starosći.

Z busom poda so štyrceći kubłarkow a kubłarjow, něhdźe połojca běchu Serbja, najprjedy do klóštra Marijiny doł. Tam swjećachu w klóšterskej cyrkwi, kotraž­ je po žałostnym powodźenju zaso wulkotnje ponowjena, Božu mšu. Ju ce­le­browa­štaj klóšterski farar a čěski duchowny. Po krótkim přechodźowanju po njej a po kló­šterskim arealu podachu so wulětnikarjo po krasnej krajinje njepo­srědnje při Nysy k hłownemu cilej wuprawy,­ do Žitawy. Prěni puć wjedźeše nas hnydom do rustikalneho hosćenca srjedź města k wobjedu. Na to podachmy so z historiskim hejtmanom měšćanskeje straže na puć, kiž wjedźeše nas z wulkej zahoritosću, rozbudźenosću a tójšto humorom po swojim měsće, posrědkujo wjele wědy wo zašłosći a přitomnosći Žitaw­y w třiróžku krajow.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND