Škit wobydlerjow prěnjorjadny

pjatk, 09. oktobera 2020 spisane wot:

Najebać koronapandemiju chcedźa tež lětsa adwentne wiki zmóžnić

Budyšin (SN/BŠe). Dohodowna atmosfera je nětko spočatk nazymy mnohim z nas poprawom hišće daloko preč. Tola za zawrjenymi durjemi organizatorojo adwentnych wikow pilnje na konceptach dźěłaja, kak móhli nam a předewšěm wikowarjam přehladku najebać koronapandemiju zmóžnić.

Wiziju za jězoraj předstajili

štwórtk, 08. oktobera 2020 spisane wot:

Hamor (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakska chce zhromadnje z komunomaj Łuty a Halštrowska Hola bywšej brunicowej jamje, jězor Erika a jězor Kortečan młyn (Kortitzmühler See), zaměrnje dale wuwić. K tomu wuprajichu so radźićeljo zwjazka na swojim póndźelnym posedźenju w Hamorje. Jednohłósnje su wotpowědnemu masterskemu planej přihłosowali. Podpěruja tuž pomjenowane zaměry a naprawy, kotrež wopřijimaja škit přirody, wobkedźbowanje přirody, wobswětowe kubłanje a wočer­stwjenje we wjesnych kónčinach. W dźěłowej skupinje budu jednotliwe namjety hišće konkretnišo zdźěłane. Nimo toho ma skupina priority pomjenować a dźěłowe kročele formulować.

Jenož hišće hač do lěta 2038 budźe brunica wudobywana. Tak steji Łužica před wulkimi wužadanjemi, kotrež wšitke žiwjenske wobłuki potrjechja. W projekće „misija2038“ so młodostni nětko ze swojimi idejemi rozestajeja.

Kajke maja młodostni ideje, swoju domiznu wuhotować? Z tymle prašenjom zaběraja so młodostni, kotřiž so na projekće „misija 2038“ Załožby za dźěći ­a młodostnych (DKJS) wobdźěleja. Korony dla běchu so zajimcy prěnje razy online zetkali a hižo prěnje myslički znosyli. W septembru přewjedźechu młodźinsku konferencu we Wojerecach. Zhorjelcu a Lubiju, hdźež je cyłkownje 60 młodostnych ideje rozjimowało. Hladajo na wulki łužiski region a na wosebite wumě­njenja koronapandemije dla je so DKJS rozsudźiła mjeńše zarjadowanja wotměć. Z digitalnej techniku pak mějachu wobdźělnicy na jednotliwych stejnišćach mjezsobny zwisk.

Łužica trjeba zmužitych załožerjow

srjeda, 07. oktobera 2020 spisane wot:

Nawrótnica Madeleine Matschke nawjeduje Wojerowski měšćanski marketing

Swójby a jednotliwcow do Łužicy wróćo wabić je za dobre hospodarske wuwiće regiona jara wažne. Tak prócuje so marketingowe towarstwo Swójbny region HOY wo to, na lěpšiny kónčiny skedźbnjeć. Nawodnica towarstwa Madeleine Matschke je so zaso do Wojerec nawróćiła a so tam nětko intensiwnje wo dalšich zajimcow prócuje. Sama je wona nazho­niła, zo su Wojerecy solidarne, sebjewědome kaž tež swětej wote­wrjene a swójbam přichilene město.

Čakaja jasnje krótšo na termin

wutora, 06. oktobera 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Čakanske časy na swobodny termin rjemjeslnika je so po słowach prezidenta němskeho rjemjeslniskeho zwjazka Hansa Petera Wollseifera w běhu koronakrizy skrótšił. Mějachu-li firmy do toho něhdźe 14tydźenski předběh, je to nětko wosom do dźewjeć tydźenjow, Wollseifer wuswětla. Zawody wobłuka wutwar pak maja hišće předběh wjac hač dźesać tydźenjow, w twarskim wobłuku je jich samo 13. „Přiwšěm je to trochu normalizacije, dokelž bě wjele twarskich zawodow hižo dlěje na hranicy móžneho dźěłało.“

Jedna přičina za skrótšeny čakanski čas je, zo su nadawki porno „normalnym časam“ trochu woteběrali. Wužiwarjo posłužbow swoje nadawki hladajo na njewěste połoženje wróćo dźerža. Nastupajo wohroženja koronawirusa dla pak su ­rjemjeslniske zawody derje nastajene a předpisy hygieny dodźerža. Firmam pobrachuja předewšěm nadawki z hospodarstwa a ze zjawneje ruki.

Prewencija jara wažna

wutora, 06. oktobera 2020 spisane wot:

Přećiwo wupřestrěću afriskeje swinjaceje mrětwy zaměrnje wojuja

Budyšin (SN/BŠe). Afriska swinjaca mrětwa so dale a bóle po Braniborskej wupřestrěwa. Zaměrnje pytaja tam za zahinjenymi zwěrjatami, za čož wužiwaja mjez druhim trutowu techniku. Předewšěm w nocy je policajski helikopter z kameru zasadźeny, z kotrejž móža dźiwje swinje wuslědźić. Dotal su w zwjazkowym kraju 49 mortwych swini našli, kotrež strašny wirus w sebi mějachu. Poslednjej dwě namakachu we wokrjesu Sprjewja-Nysa. Tež we wokrjesu Wódra-Sprjewja su fachowcy šěsć mortwych dźiwich swinjow zwěsćili.

Wčera su dalši pomocnicy ze Saarbrückena do Braniborskeje přijěli, zo bychu za zahinjenej dźiwinu pytali. Šěsć wo­dźerjow ze swojimi psami je nětko we wokrjesu Sprjewja-Nysa zasadźenych. Schleswigsko-Holsteinska a Porynsko-Pfalcowska stej hižo pytanske jednotki do potrjechenych wokrjesow pósłałoj.

Wudźěłki maja zrozumjenje budźić

wutora, 29. septembera 2020 spisane wot:

Kampanja „Wot hórnika k namórnikej“ wabi za dowolowu kónčinu łužiskeje jězo­riny. Nětko su nowe wudźěłki na­sta­li, z kotrymiž chce tamniši turi­stiski zwjazk na jónkrótnu krajinu skedźbnjeć, hdźež maja tež Serbja swoju­ domiznu.

Zły Komorow (AK/SN). Z hesłom „Wot hórnika k namórnikej“ wabi mjezy přesahowacy turistiski zwjazk Łužiska jě­zo­rina hižo wot lěta 2012 za nastawacu dowolowu kónčinu z cyłkownje 23 jě­zora­mi a pławnymi zwiskami. Změna wot hórnistwoweho rewěra k dowolo­we­mu regionej steji w srjedźišću. Zhromadnje z agenturu „Die Piktografen“ w Grabinje (Finsterwalde) a z tekstowej dźěłarnju Uty Baumgarten w Nowej Wsy (Burg­neudorf) je wot lońšeho oktobra wjele kreatiwnych ilustrowanych wudźěłkow kaž dopisnicow, imagowych kartkow, po­dłožkow, prospektow, wumolowanskich knižkow, planow a banerow nastało. Wažny partner w zwisku ze zwoprawdźenjom idejow bě tradiciske towarstwo Brunica Zły Komorow. Cyłkowne kóšty kampanje wučinjeja 49 000 eurow.

Sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo Choćebuskeho zjawneho bliskowobchada su dźensa rano namołwu dźěłarnistwa ver.di sćěhowa­li­ a nětko 24 hodźin dołho stawkuja. Tak chcedźa ćišć w tuchwilnych tarifowych jednanjach zesylnić. Dotalne jednanja wo wy­še mzdy njejsu žane wuslědki wunjesli. Přichodne koło planuja 22. a 23. oktobra. Foto: Michael Helbig

Durje helikopterow wotewrjene byli

wutora, 29. septembera 2020 spisane wot:
Na dźeń wotewrjenych duri je wot lěta 1992 w Kopańcach (Neuhausen) zasydlene lětan­ske předewzaće AEROHeli njedźelu přeprosyło. Wopytowarjo mějachu tam składnosć, wjele zajimaweho wo lětarstwje a wosebje wo techniskich nadrobnosćach helikopterow zhonić. Nimo toho móžachu so z jednym z nazhonitych pilotow na kołolět nad Choćebuzom a wokolinu podać. W braniborskich Kopańcach steji tuchwi­lu pjeć helikopterow. Ćežišća dźěła su dohladowanje wolijo- a płunowodow kaž tež charterowe lěty za pasažěrow. Nimo pjeć pilotow dźěłaja w předewzaću AERO­Heli hišće operator a šěsć mechanikarjow. Foto: Michael Helbig

Wojerecy (SN/BŠe). Němska załožba dźěći a młodostnych (DKJS) namołwja młodostnych, so aktiwnje na procesu strukturneje změny wobdźělić. Sobotu tydźenja su k tomu młodźinske konferency pod hesłom misija 2038 přewjedli. Poprawom běchu zarjadowanja na štyri stejnišćach w Zhorjelcu, Lubiju, Złym ­Komorowje a Wojerecach předwidźane. Krótkodobnje přijědźechu zajimcy ze Złeho Komorowa do města nad Čornym Halštrowom a zetkachu so w tamnišej Kulturnej fabrice. Zaměr bě, prěnje konkretne projektne ideje za swoju domiznu zdźěłać, kotraž chce załožba financielnje a fachowje přewodźeć.

Wosebitosć bě, zo móžachu młodostni konferency tamnych stejnišćow z po­mocu digitalneje techniki sćěhować a so mjez sobu wuměnjeć. Hladajo na koronapandemiju bě so DKJS za tajku wariantu zarjadowanja rozsudźiła.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND