Přemysłowe płoniny trěbne

póndźela, 18. februara 2019 spisane wot:

Choćebuz/Podstupim (SN). Po zakónčenju wudobywanja brunicy a w slědowacej strukturnej změnje trjeba Łužica přemysłowe přestrjenje za móžnych inwestorow. Tohodla chce so dźěłowa skupina, wobstejaca ze zastupjerjow Choćebu­- skeje Industrijneje a wikowanskeje komory (IHK) a towaršnosće Łužiski hospodarski region, jednotliwe daty k móžnym płoninam znosyć. Projektny team nawjedować budźe bywši měšćanosta Frankfurta nad Wódru Martin Wilke (njestronjan). „Pytamy za sylnosćemi a słabosćemi ležownosćow. Z toho wujewjeja so kajkosće, kotrež su za wotpowědne branše zajimawe“, wuswětla zastupowacy jednaćel IHK Maik Bethke.

Mjeztym su hižo zajimawe płoniny mjez druhim w Choćebuzu, na industrijnišću w Čornej Pumpje a Carnym Gozdźe našli, mnohe pak njejsu hišće přistupne. Kaž Maik Bethke měni, maja komuny a Zwjazk zamołwitosć. Komuny měli nastupajo­ změnu ratarskich płonin na přemysłownišća sobu rozmyslować. Financne srědki měli z programa za strukturnu změnu brać, kotrež knježerstwo přewostaji.

Škričku nadźije spušćić dyrbjeli

pjatk, 15. februara 2019 spisane wot:

Miłoraz budźe wotbagrowany. To zhonichu wobydlerjo wsy w Trjebinskej gmejnje wčera wječor na njezjawnej zhromadźiznje. Koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) je tam wo dalšim postupowanju informował.

Miłoraz (SN/BŠe). Nětko knježi skónčnje wěstota. Wobydlerjo Miłoraza budu přesydleni. Po rewěrowym koncepće LEAG drje bě to poprawom hižo jasne. Při­wšěm je rozprawa brunicoweje komisije škričku nadźije zbudźiła, zo smě wjes tola wostać. Komisija bě mjenujcy namjetowała, we łužiskim rewěrje jenož hač do lěta 2038 brunicu wudobywać. LEAG wuchadźeše z lěta 2045. Kaž energijowe předewzaće wčera zdźěli, budu najebać zakónčenje wudobywanja wuhlowe rezerwy pod Miłorazom do toho hišće trěbne.

Zejmuju kłobuk!

pjatk, 15. februara 2019 spisane wot:
Zo budźe Miłoraz tola wotbagrowany, mje sprawnje prajene wulce překwapiło njeje. Rozsudźene bě to poprawom hižo z nowym rewěrowym konceptom, kotryž je koncern LEAG w měrcu 2017 wozjewił. Po nim ma so město 1 700 jenož hišće 200 ludźi přesydlić. Wjes, tuchwilu wot brunicoweje jamy wobdata, je zhubjena. Kaž LEAG před nimale lětomaj potwjerdźi, chcychu so spěšnje z potrjechenymi wo přesydlenju dojednać a wobzamknjenje zdźěłać. Poprawom bě wotpohladane zakładne zrěčenje hižo loni w decembru podpisać. Nětko to w měrcu nachwataja (jeli ničo na prěki njepřińdźe!). Něhdźe 15 lět trajaca ćahańca, hdźež njemóžachu so ludźo hižo na słowa zamołwitych spušćeć,­ je nimo. Njewěm, hač bych sama sćerpnosć a wutrajnosć Miłoražanow měła.­ Zejmuju swój kłobuk před woby­dlerjemi Miłoraza, kotřiž maja ćežki proces přesydlenja před sobu. Bianka Šeferowa

Tiket wolóži wučomnikow

štwórtk, 14. februara 2019 spisane wot:

Drježdźany (SN/BŠe). Wot 1. awgusta 2019 móža šulerjo powołanskich šulow tak mjenowany acubijowy tiket dóstać. To bě jedne z hłownych žadanjow mjez druhim Budyskeho wokrjesneho rjemjeslniskeho zwjazka, kotryž wojuje wo lěpše wuměnjenja za wučomnikow. Hakle loni w nowembrje předpołoži zwjazk wuslědki naprašowanja mjez wukubłancami, kotřiž mějachu cyłkownu sumu za wužiwanje bliskowobchadnych srědkow zapodać, předsydźe ZVON kaž tež wobchadneho zwjazka Hornje Łobjo, krajnemu radźe Budyskeho wokrjesa Michaelej Harigej (CDU). Kaž studija zwěsći, maja wučomnicy wob měsac přerěznje 113,70 eurow nałožić.

Nětko je sakski wobchadny minister Martin Dulig (SPD) zhromadnje z předsydami wobchadnych zaměrowych zwjazkow kaž tež ze zastupjerjemi wokrjesow a městow dalše wuwiće bliskowobchada w swobodnym staće rozjimał. Wuslědk toho je, zo ma měsačny acubijowy tiket 48 eurow płaćić, štož potrjechenych wulce wolóži. W nowym šulskim lěće zawjedu za šulerjow samo měsačny 10eurowski tiket za wólny čas.

Nowy zapis so derje přiwzał

pjatk, 08. februara 2019 spisane wot:

Rakecy (SN/BŠe). „Wutrobnje witajće do kón­činy Hornjołužiska hola a haty“, je serbske nadpismo noweho hosćićelskeho zapisa regiona. Nimo wobšěrneje karty z informacijemi kolesowarskich pućow abo putniskich šćežkow su zdobom stejnišća hosćencow, cyrkwjow, mu­zejow, hrodow, pomnikow a parkow zapřijate. Runje tak nańdu hosćo informacije, hdźe móhli swoje elektriske ko­leso nabiwać abo jězdźidła reparować. Dalše ćežišćo zapisa je přehlad přebywanskich móžnosćow kónčiny. Tak su w karće priwatne dowolowe bydlenja, campingownišća, pensije abo wjesne domy za šulerjow skrótka předstajene.

Nimo toho wěnuja so turistikarjo w krótkim přinošku Serbam, hdźež wo­se­bitosć dwurěčneho regiona wuzběhnu. Mały rěčny kućik z typiskimi rěčnymi wobrotami přełožene wot němčiny do serbšćiny zapis wobohaća. Tež wjetše wjeski a města su dwurěčnje w karće na­pisa­ne. Kaž turistiski zwjazk Hornjołu­žiska hola a haty zdźěli su nowy hosćićelski zapis hižo na dowolowych wikach kónc januara w Drježdźanach zajimcam předstajili a dobry wothłós žnjeli.

Strowotniski centrum z přikładom

pjatk, 08. februara 2019 spisane wot:

Fyzioterapija, baba, optikarka a kumštna prózdnjeńca pod jednej třěchu

Wot časa pomjenowanja Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty před dźesać lětami buchu hižo mnohe projekty zwoprawdźene. Wobłuki toho su najwšelakoriše a sahaja wot infrastruktury přez turizm hač k hospodarstwu a bydlenjam předewšěm za młode swójby, kotrež chcychu twarsku substancu na wsy zachować a dale wužiwać. Hłowne zaměry su regionalne tworjenje, žiwjenska kwalita, kooperacija a dwurěčnosć, skrućenje zhromadnosće a wuwiće přirody. Serbske Nowiny so spěchowanym wjerškam přichodnje wěnuja a je bliže předstaja.

Škoda skórnikow dla w lěsach dale přiběra

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Budyšin/Ralbicy (SN/BŠe). Statne přede­wzaće Sachsenforst warnuje dale před wupřestrěwanjom małeho bručka – skórnika. Škódnik měješe loni wosebje dobre wuměnjenja: najprjedy miłu zymu a w januaru wichor Friederike, kiž je wjele spowróćenych štomow zawostajił. A po tym je měsacy trajaca horcota wodu štomam runjewon wucycała a je tak wosłabiła. Tuž mějachu skórniki a tamne škódniki najlěpše wuměnjenja so rozmnožić. „Samo při přerěznych wjedrowych wobstejnosćach wočakujemy lětsa přidatne škody w lěsach“, zwurazni tuchwilny komisariski jednaćel Sachsenforst Utz Hempfling. „Dyrbjało pak znowa k wysokim temperaturam a trajnej suchoće w nalěću a lěću dóńć, budu so škody přez skórnikow w dalokej měrje powjetšić.“ A jednaćel statneho přede­wzaća zwaži so samo na hišće jasniše wuprajenje: „Nam hrozy mrěće cyłych lěsnych wobstatkow a z tym zhubja so elementarne lěsne funkcije.“

Dobry zakład

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:

Choćebuz (SN/at). Towaršnosć Łužiski hospodarski region ma kónčnu rozprawu komisije za rozrost, strukturnu změnu a dźěło za jasnje definowane pozitiwne wuchadźišćo za strukturnu změnu předewšěm we Łužicy. Jeje jednaćel Torsten Bork rěči w nowinskej zdźělence wo dobrym zakładźe, zo by so wuwiće regiona w přichodnych 15 do 20 lětach poradźiło. Zo steja za to nimale 18 miliardow eurow k dispoziciji, mjenuje Bork wjace časa a pjenjez, hač móhli to wočakować.

Projekt „dźěłarnja přichoda“ je z budgetom 3,7 milionow eurow jara wuspěšnje startował. Jeho analytiske předdźěło, mjez druhim ze strukturnej konferencu Domowiny loni w Złym Komorowje, twori zakład za strategiski wuwićowy proces přichodnych lět. Kaž Łužiski hospodarski region dale informuje, zdźě­łaja nětko we wuskej kooperaciji z re­gionalnymi partnerami hospodarstwa a zarjadnistwa „atlas přichoda“ jako wudospołnjacy katalog přestrjenjowych po­tencialow za industrijne zasydlenja.

Wobchod poskića regionalne a biologisce zhotowjene wudźěłki z Łužicy

Bohaty je wuběr biologisce plaho­wanych regionalnych wudźěłkow w Nje­bjelčanskim wjesnym wobchodźe. Z wjele lubosću a kreatiwitu su jednotliwe twory na polcach spřihotowane. „Naš hłowny motiw je, zo ma wobchod zdobom wjesne zetkawanišćo być, hdźež móža ludźo wjele zhonić a dóstawaja najwšelakoriše informacije sposrědkowane“, měnitaj Ruth Tinschert a Thomas Noack. Zhromadnje z Hubertom Langu a Michaelom Schmidtom staj wonaj towaršnikaj Łužiskich dworowych wobchodow. Wot lońšeho nowembra wobhospoda­rjataj­ jedyn tajki w Njebjelčicach, kotryž bě po zawrěću přez mějićelku Margit Puršcynu jenož krótki čas prózdny stał.

Budyšin (UM/SN). Planowanja za zwisk mjez Nowoměšćanskej dróhu a zawodom Bombardier w Budyšinje su dale a konkretniše. Na njedawnym informaciskim zarjadowanju su wobydlerjam naprawu předstajili. Hižo lětsa w septembru chcedźa twarić započeć. Kónc lěta ma nowy přijězd do zawoda hotowy być. Nowy móst nad Sprjewju pak nastanje wot apryla do třećeho kwartala lěta 2020. Sobudźěłaćer planowanskeho běrowa Daniel Linde rozkładźe, zo „budźe puć tež z chódnikom wuhotowany. Kolesowanska šćežka porno tomu trěbna njeje. Po přepytowanju móža kolesowarjo puć bjez wobmyslenja sobu wužiwać.“

Nastupajo topografiju a škitahódny wobstatk štomow podłu Sprjewje budźe puć přepołoženy. Za to dyrbja 25 štomow podrězać. Podłu Nowoměšćanskeje chcedźa chódnik kaž tež kolesowansku šćežku hač na busowe zastanišćo wotbóčki wago­nownje dale wjesć. Tak zadźěwaja w tym wobłuku strachej njezbožow. Za čas twarskich dźěłow njeměło k wjetšim wobchadnym haćenjam dóńć. Něhdźe pjeć tydźenjow pak budźe wobjězdka po Hru­bjelčanskim puću trěbna. Zdźěla ma potom ampla wobchad rjadować.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND