Rjany signal

srjeda, 05. oktobera 2022 spisane wot:
W minjenych lětach je w dwurěčnej Łužicy najskerje lědma někoho zajimowało, kotra młoda holca stanje so w Drježdźanach z wosuškowej holcu. To je wot wčerawšeho wězo hinak, jako předstajichu tam 17lětnu Serbowku z Kamjenca, kotraž ­přichodne měsacy najwšelakoriše reprezentaciske nadawki za originalny Drježdźanski wosušk přewozmje. Ja mam to za rjany signal, hdyž so zjawnosći pokaza, zo so młodostna do pjekarskeho respektiwnje konditarskeho dźěła wusměrja. Runje w tymle wobłuku maja dźeń a wjetše ­problemy, namakać dosć wučomnikow, kotřiž bychu w tutej njelochkej branši dźěłać chcyli. A snano wuprudźuje Salome ­Zelnakec ze swojim wosebitym skutkowanjom přichodny čas tež na serbskich a łužiskich pjekarjow, zo bychu tež woni wot jeje zjawnostneho dźěła profitowali a tón abo tamny wosušk wjace předawali. Přetož tež jich hodowne pječwo, kotrež mjeztym hižo poskićuja, móže so widźeć a słodźeć dać. Marian Wjeńka

Chcedźa zelenu energiju produkować

wutora, 04. oktobera 2022 spisane wot:

Choćebuz (SN/BŠe). Brunicowy koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) zahaji puć do noweje doby. Tak chcedźa tam přichodnje na wobnowjomne energije sadźić město wuhla. Tole připowědźi nawoda předsydstwa Choćebuskeho koncerna Thorsten Kramer minjeny štwórtk na wuchodoněmskim energijowym forumje w Lipsku (SN informo­wachu). Po jeho wuprajenjach chcedźa wudobywanje brunicy we Łužicy hač do lěta 2030 zakónčić. To je wosom lět prjedy hač je brunicowa komisija wobzamknyła. Město toho ma we Łužicy najwjetši centrum za wobnowjomne energije Němskeje nastać. Thorsten Kramer mjenuje centrum „GigawattFactory“, kotraž dyrbi z wukonom sydom gigawattow něhdźe štyri milionow domjacnosćow z milinu zastarać. „Gigawattowa fabrika zwjazuje inowatiwne składowanske móžnosće, zeleny wodźik a za přichod wuhotowane milinarnje, kotrež wobswětej přihódnu energiju produ­kuja. To je cyle nowa kwalita, ludźi wěsće z energiju zastarać. Tak budźemy hladajo na energijowu změnu z přikładom“, je sej nawoda předsydstwa wěsty.

Paradiz njezabyć!

wutora, 04. oktobera 2022 spisane wot:
Plany Choćebuskeho koncerna Łužiska energija a milinarnje (LEAG) klinča najprjedy raz dosć derje a su w tuchwilnym času energijoweje krizy pozitiwny signal. Tak chce so předewzaće na wobnowjomne energije koncentrować a so brunicoweho hórnistwa hač do lěta 2030 wzdać. We Łužicy produkowana milina ma Němskej wjace njewotwisnosće wot wukraja garantować. Přiwšěm ma powěsć za mnje trochu hórki přisłód, wšako wopisuje LEAG hórnistwowu kónčinu jako pokład. Tajki drje su hižo we hłubokosći hač do sto metrow z brunicu našli, při čimž su so hórnistwa dla cyłe sydlišća zhubili. Nětko pak maja w pohórnistwowej kónčinje dosć městna za wětrniki a solarne parki. Tam produkowana milina hodźi so hnydom do owobstejacych syćow dać. Hladajo na akcionizm pak ­njeměli planowarjo zabyć, zo chcedźa Łužicu z jězorinu k dowolowemu paradizej wuwić. Tuž měli mudrje rozsudźić a turistikarjow kaž tež wobydlerjow do planow zapřijeć. Bianka Šeferowa

Zwjeselaca wěstota

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:
Z rozsudom za projekt Němski centrum za astrofyziku (NCA) kiwa dwurěčnej Łužicy woprawdźita swětłownja. Podzemski laboratorij w Delanach a ličenski wulkocentrum na kampusu w Zhorjelcu lubitej mjezynarodnosć znajmjeńša wědomostny personal nastupajo. Rěč běše wčera wo nimale 3 000 direktnych a indirektnych dźěłowych městnach, kotrež maja w zwisku z tymle wulkoprojektom nastawać. Jenož nimale třećina budu wědomostnicy. To rěka, tež tójšto derje wukubłanym serbskim fachowcam z regiona tu powołanski přichod kiwa. Styki, kotrež su zamołwići NCA z wobydlerstwom hižo nawjazali, mam za lěpšinu. Tola delanske komuny steja před wulkim wužadanjom, hdyž wizije a prěnje plany so na kon­kretne kročele zwoprawdźenja přemě­njeja. Z tym budu prawdźepodobnje rozestajenja zwjazane. Zwjeselacu wěstotu wšak mamy: Němski centrum za astrofyziku w našej domiznje kónčny skład za atomowe smjeće wuzamkuje. Axel Arlt

Bjerwałdski jězor woblubowany

štwórtk, 29. septembera 2022 spisane wot:

Hamor (AK/SN). Bjerwałdski jězor słuša najwoblubowanišim wulětnišćam po cyłej Sakskej. To je online-naprašowanje internetneho portala wunjesło. „Smy z informacije přewšo zwjeseleni“, rjekny Hamorski měšćanosta Hendryk Balko (Wolerske zjednoćenstwo Hamor) na njedawnym posedźenju měšćanskeje rady. Lětuša kupanska sezona je drje zakónčena, tola hač do 31. oktobra móža so wuchodźowacy a při jězorje sportowacy hišće zjawne nuzniki wužiwać. To potrjechi sanitarne připrawy w turistiskim informaciskim centrumje „Bjerwałdski jězor“ při Hamorskim přibrjohu, při wuchowanskej straži při Klětnjanskim brjoze, wopytowarske parkowanišćo Delni Wujězd a surfowanski přibrjóh we wobkruhu brjoha Łućo. Wone su srjedu hač do njedźele wot 10 do 16 hodź. přistupne. Hendryk Balko dźakowaše so čestnohamtskim pomocnikam, wohnjowym wobornikam, wódnej straži Němskeho čerwjeneho křiža, kotrež běchu so za čas kupanskeje sezony wo wočerstwjenišćo starali.

Narodniny skónčnje hódnje woswjećili

štwórtk, 29. septembera 2022 spisane wot:

Budyski industrijny zawod – wagonownja so před wjac hač 175 lětami załožiła

Najwjetši Budyski industrijny zawod, zhotowjer wagonow Alstom, so w lěće 1846 jako železowa lijernja a dźěłarnja mašinow załoži. Předewzaće móhło potajkim w lěće 2021 swoje 175. narodniny swjećić. Koronapandemije dla pak tole njemóžachu a to sobotu, 17. september nachwatachu. Na něhdźe 300 000 kwadratnych metrach wulkej ležownosći mjez Fabrikskej dróhu a Sprjewju su sobudźěłaćerjo twornje na dnju wotewrjenych duri wjele wopytowarjow witali. Wjace hač 4 600 hosći su tam naličili.

Wulki nawal na wukubłanskich wikach

štwórtk, 29. septembera 2022 spisane wot:

Grodk (JoS/SN). Mjeztym 20. wukubłanske a studijne wiki na powołanja orientowanej wyšej šuli w Grodku běchu zańdźenu sobotu wulki wuspěch. A to wosebje za zajimowanych šulerjow, kotřiž dyrbja so w swojim poslednim šulskim lěće za powołanje rozsudźić kaž tež za předewzaća, kotrež so prezentowachu. Wobjim poskitkow sahaše wot rjemjesła přez srjedźny staw hač k we Łužicy a zwon­ka njeje zasydlenym wulkim zawodam. K tomu podachu hišće mnohe a najwšelakoriše poskitki ze zarjadnistwow. Z rozmołwow ze zastupjerjemi firmow wuchadźa, zo we wšěch branšach wučomnikow trjebaja, tež pola policije a cłownistwa. Studijne móžnosće rozłožichu zajimcam zastupjerjo agentury za dualny studij Braniborska, Powołanska akademija Sakska a BTU Choćebuz-Zły Komorow.

Přezjednje a chwalobnje wuprajichu so wustajerjo wo wuběrnej organizaciji wukubłanskeje bursy. Dźeń bě derje wuzwoleny, wšako móžachu so swójby wobdźělić a rozhladować. Tak přichadźachu w bohatej ličbje a so zaměrnje wobhonichu.

Ludźo w jězorinje dlěje přebywaja

srjeda, 28. septembera 2022 spisane wot:

Nic jenož w sakskim dźělu Łužiskeje jězoriny so wjele hiba, ale tež w braniborskim. Tam zwěsćichu lětsa samo nowy trend, rozłoži zastupjer zaměroweho zwjazka Braniborska Martin Wolf.

Hamor (AK/SN). Za Łužisku jězorinu w Braniborskej so w lěće 2022 nowy dowolowy trend wotbłyšćuje. „Ludźo su tu dlěje wostali“, podšmórny nawoda wobłuka infrastruktury zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Braniborska Martin Wolf na njedawnym posedźenju w Hamorje. Na zhromadźiznje susodneho zaměroweho zwjazka wón wo aktualnym wuwiću rozprawješe.

Před dwěmaj lětomaj zliči zaměrowy zwjazk braniborskeho dźěla jězoriny ke kóncej awgusta 47 200 wopytowarjow z cyłkownje 208 158 přenocowanjemi. Lětsa bě jich w samsnym času 46 581 ­hosći z 217 679 přenocowanjemi. Ličba wopytowarjow je wo 1,3 procentow ­woteběrała. Ličba přenocowanjow pak je wo 4,57 procentow stupała. Hač trend dale tajki wostanje, je njejasne.

Běła Woda (AK/SN). Mužakowska lěsna železnica chce strukturnu změnu aktiwnje a dołhodobnje sobu wuhotować. Ze 7,6 milionow eurow wopřijacym cyłkownym projektom inwestuje zawod do přichoda. „Nadźijamy so 90 procentow spěchowanja ze Zakonja k zesylnjenju strukturow. Dźesać procentow swójskeho podźěla su srědki towaršnosće lěsneje železnicy (w nošerstwje Zhorjelskeho wokrjesa a komunow), předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG), lutowarnje Hornja Łužica-Delnja Šleska a wobchadneho zaměroweho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON)“, wujasni jednaćel Lěsneje železnicy Mužakow tzwr Heiko Lichnok dźensa tydźenja w Běłej Wo­dźe. Ze 160 000 eurami LEAG projekt podpěruje. Tak je swójski podźěl w cyłkownym projekće zawěsćeny. „Dojednanje sponsorow je měznik w stawiznach železnicy“, Heiko Lichnok podšmórny.

Zaso wukubłanska bursa w Grodku

pjatk, 23. septembera 2022 spisane wot:

Powołanska orientacija je šulerjam a jich staršim wažna pomoc, hdyž dźe wo wukubłanje a wo přihoty na nowy žiwjenski wotrězk po zakónčenju šule. Na 20. wukubłansku a studijnu bursu jutře do Powołansko-orientowaceje ­wyšeje šule (BOS) w Grodku přeproša.

Grodk (JoS/SN). Koronapandemije dla bě w měšćanskim žiwjenju kruće zakótwjene zarjadowanje dwójce wupadnyło. Kubłanišćo na Wirthowej w Grodku je jutře wot 9 do 13 hodź. k 20. razej z hosćićelom tejele bursy, kotruž hromadźe z agen­turu za dźěło, Staroměšćanskej saněrowanskej towaršnosću (ASG) a tudyšimi měšćanskimi zawodami organizuje.

nawěšk

nowostki LND