Chrósćicy (SN/BŠe). Wuměłstwo tež we wjesnych kónčinach wulku rólu hraje. Toho je sej Sakski krajny kuratorij wjesny rum wěsty, a tak zapoda loni w nowembru swoje podłožki za wubědźowanje „Ideje za wjesne kón­činy“ sakskeho ministerstwa za wobswět a ratarstwo. Hižo we februaru zhonichu, zo su mjez dobyćerjemi, zdźěli jednaćel Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Peter Neunert, kiž bě zhromadnje z krajnym kuratorijom podłožki zestajał. Cyłkownje jědnaće wuměłskich objektow na sakskich wjeskach ma přichodnje nastać. Jedna twórba budźe ze Zejičanskeho směra přijěducym pomolowana fasada Kralec statoka w Chrósćicach. Za něhdźe 80 kwadratnych metrow wulku sćěnu pod hesłom „Serbske potajnosće“ bě wuměłc Šćěpan Hanuš naćisk zhotowił. Wčera je wón w přitomnosći politiskich a komunalnych zastupjerjow oficialny nadawk za wuhotowanje dóstał.

Podpěra turistam

štwórtk, 06. junija 2019 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Zo bychu turistow, kolesowarjow a pućowarjow po łužiskej jězorinje podpěrali, su tež lětsa zaso sobudźěłaćerjo jězorinoweje słužby zasadźeni. Spóznajomni su woni na čerwjenych trikotach a kolesowych tobołach.

Sakski zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina projekt zhromadnje z Wojerowskej towaršnosću za wu- a dalekubłanje (GAF) organizuje. „Naša kooperacija běži hišće hač oktobra“, rozkładźe jednaćel zamě­roweho zwjazka Daniel Just předwčera­wšim we Wojerecach. „Jězorinowa słužba wukonja wažny nadawk.“ Tak pomha hosćom při naprašowanjach a informuje jich wo nowosćach w jězorinje. Mjez druhim­ přijimuja sobudźěłaćerjo kritiki, pokiwy a namjety. Woni přizjewjeja zanjerodźene městnosće, puće abo tafle.

Gmejny jězorow dla sobu zapřijeć

srjeda, 05. junija 2019 spisane wot:

Sakski zaměrowy zwjazk Łužiska jězori­na prócuje so wo spěchowanske srědki za strukturnu změnu. Wotpowědnu próstwu je zwjazk knježerstwu swobodneho stata zapodał.

Wojerecy (AK/SN). „Smy nětko kročel dale­. Sakske ministerstwo za hospodarstwo a dźěło so z našej próstwu dokładnje zaběra“, zwurazni jednaćel zaměroweho zwjazka Daniel Just na wčerawšej zhromadźiznje we Wojerecach. Srjedź junija maja zastupjerjo ministerstwa, wo­krjesow, zaměroweho zwjazka a dalši partnerojo předwidźane wo tym wuradźować. Zhromadne posedźenje je nuznje trěbne, wšako dźe wo dalše wuwiće Borborineho kanala, łódźneho zwiska wot Lejnjanskeho na Parcowski jězor. Dotal njeje dowolene jón wužiwać.

Budyšin (SN/BŠe). Industrija kumštnych maćiznow słuša we Łužicy k nošnym stołpam­ hospodarstwa. Zo móhło něhdźe 90 předewzaćow derje wukubłanych sobudźěłaćerjow zasadźić, su w Budyšinje kubłanski centrum Polysax załožili. Tam sćelu wučomnikow za praktiske zwučowanja, přistajenych za dalekubłanje abo přidružnikow na pospytanske kursy. Kwalifikowany dorost dźě je dale a trěbniši. „Industrija kumštnych maćiznow zhotowja wudźěłki, kotrež naše žiwjenje wo­bo­haćeja“, wuzběhny nawoda předsydstwa Polysax a jednaćel Wjelečanskeje towaršnosće LAKOWA Ralf Liebscher na wčera­wšej nowinarskej rozmołwje. Łužiske zawody zhotowjeja inowatiwne produkty, na přikład za awtoindustriju, a dodawaja je po cyłym swěće. Kóžda firma ma swójsku produktowu pa­le­­tu, a nadawki wobstajnje přiběraja. „Tuchwilu mamy w tym wobłuku wukubłanskej powołani mechanikarja za kumšt­nu techniku a wodźerja mašinow a připrawow. Prócujemy so nětko wo směr mechatronikarja za kumštne maćizny“, rozłoži Ralf Liebscher.

Za wjac e-awtow w kónčinje

srjeda, 05. junija 2019 spisane wot:

Koncept elektromobility Budyskeho wokrjesa předstajili

Budyski krajnoradny zarjad chce z dobrym přikładom być a dalše elektroawta wobstarać, nic pak za kóždu płaćiznu. Po tym zo je krajny zarjad na minje­nym posedźenju wokrjesneho sejmika nowy koncept e-mobility před- ­stajił, su nětko w nowinskej rozmołwje tematiku konkretizowali. Serbske Nowiny su najwažniše dypki zezběrali.

Za čo trjeba Budyski wokrjes koncept elektromobility?

„Z nim reaguje wokrjes na wužadanje mobilitneje změny a nadrjadowane klimopolitiske zaměry“, rěka w preambli koncepcije. Při tym njeńdźe wo to, tuchwilny wobstatk jězdźidłow we wokrjesu w samsnej ličbje z e-awtami narunać. To wšak njeje jeničke rozrisanje, zo hodźeli so zaměry docpěć. Ćim bóle pró­cuja so wo to, najwjetši dźěl z e-kolesami narunać. Inteligentne wužiwanje bliskowobchadnych srědkow maja poskitki wudospołnjeć.

Kajke je wuchadźišćo?

Bioratarjo regiona, zjednoćće so

srjeda, 05. junija 2019 spisane wot:

Nowa internetna platforma chce producentam pomhać, swoje biowudźěłki zwičnjeć. Hornja Łužica móhła so w tym nastupanju stać z pilotowym regionom.

Njebjelčicy (UM/SN). Kak husto rěka: „Bio je in.“ Dźeń a časćišo rozsudźeja so přetrjebarjo za žiwidła z ekologiskeje a biologiskeje produkcije. Zhotowjerjo pak mało z toho maja. „Pola nas skutkuja w dale a wjetšim rozměru samsne mechanizmy, kotrež tež rozšěrjenje konwencionelnje plahowanych wudźěłkow wobknježa“, wujasnja Hubert Langa. Agrarny inženjer wjedźe w Njebjelčicach biowobchod, kotryž „ma runočasnje funkciju wjesneje klamarnje.“ Wo hospodarskosći pak njemóžeš tu rěčeć. „Sami smy přesłabi“, je Hubert Langa přeswědčeny, a měni z tym producentow ekologisce produkowanych wudźěłkow na městnje. Kóždy za sebje spyta mjenje abo bóle wuspěšnje wobstać. „Ale tež w tym segmenće wulcy, nadregionalnje skutko­wacy poskićerjo zwičnjenje zdawna wobknje­ža, zwjazani z rjećazami wulkowikowanja.“ Konsekwenca je: Zo móhli „sobu hrać“, dyrbja so ćišćej a wičnej mocy­ „někotrych wulkich“ podrjadować a jich wuměnjenja akceptować.

Budyšin (SN/BŠe). Dokelž je loni prěni raz přewjedźena „Budyska pózdnja změna“ mjez wopytowarjemi wulke připó­znaće žnjała, ju tež lětsa zaso přewjedu. Hižo 14. junija wotewrje cyłkownje 27 zawodow sprjewineho města swoje durje, zo bychu zajimcam dźěło wobrazliwje pokazali. Dźe wo to ludźom stawizny, wukonliwosć, produkciju, wukubłanske móžnosće abo njewobsadźene dźěłowe městna sposrědkować. Za cyłkownje dźewjeć zestajenych turow, w kotrychž wopytaja stajnje tři předewzaća, měli so zajimcy prawje bórze přizjewić. Městna su dźě wobmjezowane, a přizjewjenski datum rozsudny.

Prěnja tura powjedźe wot Budyskeho busoweho dwórnišća do Sćijec, hdźež ma firma DEBAG swoje sydło. Tam zhoto­wje­ne pjecy a wšelakore kuchinske připrawy do 32 krajow eksportuja. Na samsnej turje­ je tež wopyt twornje DVB předwidźany, hdźež twarja techniske wjazby za wjet­še připrawy. Třeća­ stacija budźe Sćiječanski běrow GIL – cyłotne inženjerske wukony.

Do rjemjesła

wutora, 04. junija 2019 spisane wot:

Drjedźany (SN/at). 146 žonow a 517 muži­ chce so w nowym wukubłanskim lěće w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu w rjemjeslniskim powołanju wukubłać dać. Woni su hižo do lětnich prózdnin wukubłanske zrěčenje z rjemjeslniskej firmu podpisali, kaž Drježdźanska rjemjeslniska komora wo stawje 31. meje informuje. Loni w samsnym času bě jich dźesać wjace.

Najwoblubowaniše je powołanje wozydłoweho mechatronikarja, kotrež chce w Drježdźanskim komornym wobwodźe bórze dalšich 143 młodostnych wuknyć. Slěduja powołanja elektronikarja (56 no­wych­ wukubłanskich zrěčenjow), při­prawoweho mechanikarja za sanitarnu, tepjensku a klimowu techniku (43), fri­zera (38) a blidarja (37).

Hory (SN/SiR). Wuhladnišćo na Horach w gmejnje Halštrowska Hola je domoródnym kaž cuzym fotografam woblubowane zetkanišćo a wobkedźbowanišćo. Tež filmytwórcy a přećeljo přirody su tam hižo rjane wideja a wobrazy zapopadnyli. Kolesowarjo a pućowarjo tam runje tak rady pozastawaja.

Z drjewjaneho pawiljona maš rjany wuhlad na Horjanski jězor. W aprylu 2008 su wuhladnišćo přepodali. Zwjetša je tam wšitko čiste a porjadnje zawostajene. Wo wotstronjenje wotpadkow stara so gmejna Halštrowska Hola.

W minjenych tydźenjach so wobraz wuhladnišća trochu změni. Tak připrawichu tam nowy płót, zo móhli wopytowarjow lěpje wodźić. Móžno bě to dźakowano crowdfundingowej akcije Wuchodosakskeje lutowarnje Drježdźany, z kotrejž su podpěraćeljo naprawy wjac hač 4 000 eurow nazběrali. Nasypana bu před wuhladnišćom nětko wosebita měšeńca kamuškow, kotrež chcedźa za nowy pućik wužiwać. „Zdobom je hišće dalši škitny płót předwidźany, zo móža pawiljon jenož hišće pěšcy abo ludźo z jězbnym stołom wužiwać“, rozłožuje nawoda při­rodoškitneho projekta Łužiska jězorina dr. Alexander Harter.

Butra ma w Serbach wosebity wuznam

pjatk, 31. meje 2019 spisane wot:

Wudźěłk wulkeje hódnoty hižo 3 000 lět do Chrystusa zhotowjeli a wužiwali a to nic jenož k jědźi

Tež w serbskich přisłowach jewja so wšelke zajimawostki kołowokoło butry, pokazowace na jeje wuznam:

• Mjasa so zminyć njej’ ćežko, hdyž wobjedy z butru a wolijom kipja.

• Běłe jutry lubja mało butry.

• Włóžne jutry wěšća wjele butry.

• Zelene jutry wěšća smjetanki butry.

• Chłóšćak rodźi wšak wo suchi chlěb, ale dosć lěpjeny z butru, a něšto morweho swinjeća zwjercha.

• Na łuku hnój – wunoša butru a łój.

• Dźěd dźědźi měd a wowka butru tołka.

• Butra budźe ći žołta, jenož sykaj kruwičce morcheje.

Na blido twaroh a na wiki butru.

Přilij Bóh, zo so na butru šlachći.


Butra w Serbach předewšěm hladajo na nałožki wokoło kwasow wažnu rólu hraje. Kajki wuznam wona ma? Kak so dźěła? Štó ju dźensa zhotowja?­ Kotre nałožki su kołowokoło butry pěstowali abo dźensa hišće­ pěstuja?

Butra je žórło energije

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND