×

Powěsć

Failed loading XML...

Nalada mjez rjemjeslnikami hubjena

srjeda, 06. meje 2020 spisane wot:

Z naprašowanja Drježdźanskeje rje­mjesl­niskeje komory wuchadźa, zo so koronakriza tež na rjemjeslnikow wuskut­kuje. Nimo mjenje dochodow přizjewichu zawody tež wjele wotprajenych nadawkow.

Drježdźany (SN/BŠe). Z tajkimi wuskutkami drje nichtó ličił njebě, jako pre­zentowaše Drježdźanska rjemjeslniska komora wčera wuslědk online-napra­šowa­nja mjez předewzaćemi nastupajo wuskutki koronapandemije. Cyłkownje 63 procentow zawodow rozprawja tam wo mjenje dochodach. Wjac hač kóždej druhej firmje su klienća nadawki wotprajili. Nimo toho je 35 proc. předewzaćow přizjewiło, zo nimaja krizy dla dosć přistajenych k dispoziciji, a dźesać procentow naprašowanych skoržeše pobrachowaceho materiala dla. Kóždy pjaty zawod na zakładźe zarjadniskich postajenjow nachwilnje njedźěła. „Ličby su ekstremne“, wuzběhny hłowny jednaćel Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Andreas Brzezinski. „Ani powodźenja ani financna kriza njejsu dotal tajke sćěhi­ wujewili.“

Wudźěłki tekstilneho předewzaća Thieme w Großröhrsdorfje su w času koronapandemije wosebje prašane. Zawod, kotryž ­wjedu mjeztym w štwórtej generaciji, zhotowja mjez druhim škitnu drastu najwšelakorišeho razu a škitne maski. Šijerka Rica Heinze prezentuje tule škitny woblek, kotryž hodźi so hermetisce začinić. Foto: Steffen Unger

Hosćencarske přemysło dale ćerpi

wutora, 05. meje 2020 spisane wot:

Wot wčerawšeho smědźa frizerojo zaso swojich klientow posłužować. Hosćencarjo pak maja dale čakać, štož dźe na substancu. A hižo nětko je wotwidźeć, zo trjebaja wobšěrne škitne naprawy, kotrež normalitu njedopušća.

Budyšin (SN/BŠe). Wot spočatka koronapandemije su štyri z dźesać předewzaćow Budyskeho wokrjesa krótkodźěło přizjewili, štož je cyłkownje 39 procentow firmow. To zdźěli dźěłarnistwo Cyrobizny, požiwadła a hosćency (NGG), złožowace so na aktualne ličby Zwjazkoweje agentury za dźěło w Nürnbergu. Dokładnje w ličbach to woznamjenja, zo je hač do kónca apryla 3 189 z 8 171 zawodow próstwu wo krótkodźěło zapodało. Na spočatku koronakrizy w měrcu bě jich 335 firmow. Po słowach jednaćela dźěłarnistwa NGG za region Drježdźany-Kamjenica Volkmara Heinricha je to wulki dyr tudyšym dźěłowym wikam.

Najwjetši tajki projekt

wutora, 05. meje 2020 spisane wot:
Dynamika, kotruž su přirodoškitne naprawy w Sprjewi wokoło Połpicy hižo za poměrnje krótki čas zmóžnili, je wočiwidna: Rědke družiny zwěrjatow su so tam zasydlili, tu nastanu pěsčišća, tam zhubi so čwak přibrjoha. Byrnjež projekt tróšku techniski titl „redynamizacija Sprjewje“ měł, dźe wo to, poprawne wotběhi w rěce a na jeje brjohomaj wožiwić. Sakski wobswětowy minister Wolfram Günther (Zeleni) mjenowaše wčera wotzamknjene předewzaće „tuchwilu za Swobodny stat Saksku zawěrno z wotstawkom najwjetši tajki projekt“. Pozitiwne wuskutki na přirodu su jenož jedyn aspekt. Tamny je wašnje, kak su wobdźěleni projektowi partnerojo hromadźe dźěłali a zo su sej podpěru po­trjechenych ludźi sčasom zawěsćili. Po přepołoženju Běłeho Šepca je wotrězk spřirodnjeneje Sprjewje zdobom wulke žórło nazhonjenjow, zwjazać přirodoškit ze škitom před wulkej wodu. Tele nazhonjenja drje mamy w přichodźe hišće bóle wužiwać, nic jenož we Łužicy. Axel Arlt

Wuspěšna kooperacija BTU a LEAG

póndźela, 04. meje 2020 spisane wot:

Akustiska kulisa wokoło industrijnišća w Čornej Pumpje je wotnětka přihódniša. Přičina toho su modernizowane připrawy za wotpróšenje. Wědomostnicy ze Złeho Komorowa běchu wjacore lěta žórła hary přepytowali. Zhromadnje z mějićelom industrijnišća, ­koncerna LEAG, su prěnje napřećiwne naprawy ­zwoprawdźili.

Jan Otto k 1. meji: Mjezy hnydom zaso wotewrěć

póndźela, 04. meje 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Němski dźěłarniski zwjazk wuchodneje Sakskeje njeje lětsa ze zarjadowanjemi na swoje žadanja k dnjej dźěła skedźbnił. Wšako bě to koronapandemije dla zakazane. Přiwšěm su so pod hesłom „Solidarisce njejsy sam“ předwidźani rěčnicy za Budyšin Jan Otto, 1. społnomócnjeny IG metal wuchodneje Sakskeje, za Zhorjelc Anne Neuendorf, zastupowaca předsydka DGB Sakskeje, a za Běłu Wodu Hagen Husgen, předsyda Dźěłarnistwa policije w Sakskej, z widejom na ludnosć wobroćili.

Nastupajo zawrjene mjezy jako sćěh rozšěrjaceho so koronawirusa dla bě Jan Otto překwapjeny, „zo smy tule europsku ideju tak chětře kasěrowali“. Składnostnje 1. meje apelowaše wón na politikarjow w Němskej a Europje: „Dyrbimy mjezy hnydom zaso wotewrěć. Njeje rozumne je zawrjene wostajić, dokelž mamy zawody z podźělom 40 do 50 procentow pólskich a čěskich sobudźěłaćerjow.“

Mjenje zrěčenjow

póndźela, 04. meje 2020 spisane wot:

Drježdźany (SN/BŠe). Koronapandemije dla je dotal mjenje zajimcow wukubłanske zrěčenje w rjemjesle podpisało. Kaž sakska rjemjeslniska komora minjeny pjatk zdźěli, je we wokrjesach Mišno, Budyšin, Zhorjelc, Sakska Šwica-wuchodne Rudne horiny kaž tež w měsće Drježdźanach cyłkownje 435 žonow a muži zrěčenje wotzamknyło – 77 mjenje hač loni w samsnym času, štož wučinja 15 procentow. „To je prěnje znamjo wuskutkow koronakrizy w rjemjesle“, je sej hłowny jednaćel Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Andreas Brzezinski wěsty. „Mjenje dochodow a nadawkow dla su předewzaća tuchwilu jara skedźbliwe.“ Powołanske šule su hižo dlěje zawrjene, a zarjadowanja k powołanskej orientaciji njehodźachu so po zwučenym wašnju přewjesć. Přidatnej faktoraj so negatiwnje wuskutkujetej. „W zajimje zawodow a šulskich wotchadnikow je tuž wažne zaso aktiwniši być. Dźensniši wučomnicy dźě su přichodni fachowcy“, Brzezinski wuzběhnje.

Mejski swjedźeń DGB lětsa w syći

štwórtk, 30. apryla 2020 spisane wot:

Drježdźany/Budyšin (SN/at). 1. meja jako dźeń dźěła budźe koronapandemije dla lětsa cyle hinaša, hač smy to zwučeni. Tež w Budyšinje, Zhorjelcu abo Běłej Wodźe je DGB Sakskeje planowane zarjadowanja dawno wotprajił. Ludowy swjedźeń, na kotryž je Lěwica we Wojerecach přeprosyła, tohorunja njebudźe.

Mejske hesło rěka lětsa „Z přistojnosću wotstawk dźeržeć – Solidarisce njejsy sam!“. Druha sada je mjeztym tajku aktualitu nabyła, kajkuž njeje nichtó předwidźeć móhł, rěka ze zwjazka sakskich dźěłarnistwow, kotryž chce w syći jutře live wusyłać, a to pod hesłom: „My tu smy. Smy mnozy. A dźeržimy hromadźe.“

„Naše žadanja na politikarjow zwura­znjamy jako DGB Sakskeje lětsa w třoch internetnych widejach a na Facebooku, kotrež budu jutře přistupne“, rozłožuje Dana Dubil, regionalna jednaćelka DGB wuchodneje Sakskeje. Někotre postajenja stata w koronakrizy njejsu po jeje słowach přemyslene dosć. Rjadowanje za krótkodźěłacych kaž tež staršiski pjenjez matej so wot zakonskich 60 resp. 67 procentow na 80 resp. 87 proc. korony dla polěpšić, sej DGB žada.

Plahuja lěwanćik, konop a popjer

srjeda, 29. apryla 2020 spisane wot:

Předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) a regionalne ratarske zawody plahuja na płoninach bywšich brunicowych jamow najwšelakoriše kulturne družiny, kotrež poprawom za Łužicu typiske njejsu.

Choćebuz (SN/BŠe). Z najwšelakorišimi rostlinskimi družinami LEAG a ratarske zawody wokoliny wupruwuja, hač hodźa so na płoninach bywšich brunicowych jamow plahować. W minjenych tydźenjach stej Delnjošleska agrarna towaršnosć z Rychwałda, předewzaće z mjenom ARGE „rekultiwowanje“ ratarskeju zawodow z Mosta (Heinersbrück) a Baršća (Forst) kaž tež ratarska towaršnosć Nysowy doł na cyłkownje něhdźe wosom hektarach tři družiny wužitneje konopje wusyli. Z družiny Finola móžeš jara derje wolij dźěłać. Rostlinske niće su za zhotowjenje tekstilijow wužiwajomne. Zdobom móhli rostlinu w twarskim wobłuku zasadźić, mjenujcy jako material za škit před ćopłotu abo zymu.

Dale ratarjo z Rychwałda blisko Wochožanskeje jamy pruwuja, hač hodźi so tam lěwanćik (Lavendel) plahować. Wědomostnicy instituta za pohórnistwowe kónčiny projekt přewodźeja.

„Kubłamy Łužicu“, pod tutym hesłom bě so firma za hórniske saněrowanje a wuhotowanje krajiny (BUL) Sakskeje ze sy­dłom w Halštrowskej Holi 1995 zawja­zała, swoje skutkowanje rozšěrić a wučomnikow we Łužicy wukubłać. Za to załožichu 28. apryla 1995 towaršnosć za kubłanje a dalekubłanje (GAF), kotruž sej hač do dźensnišeho mnozy ludźo waža, w Sakskej a Braniborskej.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND