Dźěło w firmje Integra žada sej hobersku koncentraciju přistajenych

W bywšich chlěwach kormjernje swini w Kinajchće hižo wot lěta 2004 jara přijomnje wonja, cyle hinak, hač to poprawom wottam znaješ. Wšako tam dawno wjace žane­ swinje njeplahuja. W bywšich swinjacych chlěwach rostu mjenujcy wjelehódne jědźne hriby w biologisce certifikowanym plahowanju. Wo hribowe kultury, kaž fachowcy k tomu praja, stara so tuchwilu dwanaće sobudźěłaćerjow zawoda Integra Wojerecy ptzwr – Dźěło za ludźi z brachom. Wot lěta 2019 je firma dźowka Wojerowskich Łužiskich dźěłarnjow, kaž jednaćel wobeju zawodow Robert Rys na naprašowanje rozłožuje.

Přičiny dokładnje přepytować

srjeda, 17. měrca 2021 spisane wot:

Po tym zo bě so minjeny tydźeń wulki dźěl přibrjoha do Hórnikečanskeho jězora sunył, su so wčera tež na posedźenju zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje z podawkom zaběrali.

Wojerecy (AK/SN). Radźićeljo zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje žadachu sej na swojim wčerawšim zeńdźenju we Wojerecach, zo ma so zesunjenje přibrjoha 11. měrca při Hórnikečanskim jězorje dokładnje, transparentnje a wěcownje přepytować. To zawěsći jim na­woda wobłuka projektneho managementa Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) Karsten Handro. „Hišće w aprylu maja wěcywustojni kmani być, połoženje hódnoćić a rozrisać prašeni: Što dokładnje ­běchu přičiny zesunjenja? A kak móhli přibrjóh nětko zawěsćić?“, Handro radźićelam rozkładźe.

LMBV je w nadawku Sakskeho wyšeho hórniskeho zarjada Freiberg projektny nošer twarskich dźěłow Hórnikečanskeho jězora a je hnydom po zesunjenju naprawy zahajiła. Tak su kontejnery nastajili, zo móhli spěrawe wotpadki zrumować. Zašlahanski płót bu znowa stajeny.

Nowa šokobomba z Neustadta

srjeda, 17. měrca 2021 spisane wot:
Sakska somelierka šokolody Sarah Gierig w Neustadće chce kupcow z nowej słódkosću překwapić, a to z tak mjenowanej šokobombu. Wona wobsteji z ćmoweje ­šokolody z kakawowym próškom a je wobdata ze snadnje hórkim płašćom. Za pisane barby wužiwa Sarah Gierig kakawowu butru, žiwidłowu barbu a běłu šokolodu. Nutřka wabi poprawna překwapjenka, na přikład měšeńca z nugatom/selenym ­karamelom, parličkami za chrymstanje, ze zybolacymi dźělčkami w stilu „Elsa“ abo tež ze smartijemi za dźěćace narodniny. Po probowej produkciji budźe słódkosć ­we wobchodźe Saryh Gierig wot pjatka na předań. Foto: Steffen Unger

Wulki woheń w hali předewzaća Bosch we Wernauwje njedaloko Stuttgarta je minjenu nóc škodu wjacorych milionow eurow zawinił. Nichtó so njezrani, dokelž njeběchu dźěłaćerjo w nocy wjace w twarjenju. Pobrachowaceje hašenskeje wody dla ­dyrbjachu wobornicy hadźicy hač ke kilometer zdalenemu Neckarej kłasć. Přičinu wohenja nětko přepytuja. Foto: dpa/Kohls

Choćebuz (SN/BŠe). Dobre wobchodniske ideje dyrbja mytowane być. To je kredo Łužiskeje hospodarskeje iniciatiwy (WiL), kotraž chce po lońšej přestawce koronapandemije dla załožerske myto LEX znowa spožčić a je minjeny tydźeń wotpowědnu namołwu wozjewiła. Myta w cyłkownej hódnoće 10 000 eurow chce WiL předewzaćam za dobre koncepty přewostajić, a to tajkim, kiž njejsu starše hač štyri lěta, kotrež chcedźa swoje wob­chod­nistwo rozšěrić abo naslědnikej dale dać. Tež šulerjo z dobrymi předewzaćelskimi planami móža z 1 000 eurami dotěrowane wosebite myto dobyć.

Turistiske wiki raz hinak dožiwili

wutora, 16. měrca 2021 spisane wot:

Lětuše mjezynarodne turistiske wiki (ITB) w Berlinje su so wot 9. do 12. měrca jenož online přewjedli a wusměrichu so předewšěm na fachowy publikum. Tež Hornja Łužica bě tam zastupjena.

Wšitke wobchody zaso wotewrěć

wutora, 16. měrca 2021 spisane wot:

Byrnjež ludźo jeno snadnuške riziko měli, so při nakupowanju z korona­wirusom natyknyć, njesmědźa mnohe wobchody kupcow zaso normalnje ­posłužować.

Budyšin (SN/at). 29 wobchodow w Budyskim Centeru na Žitnych wikach poskića nakup we wobłuku click & meet. Jich tele­foniske zwiski a wotewrjenske časy zhoniš z internetneje strony konsumoweho templa. Tale nakupowanska móžnosć je po słowach centeroweho managera Christiana Polkowa „nětko prěnja kročel za drobnowikowanje. Njezamjel­čimy pak, zo bychmy sej wot 8. měrca zasad­ne wotewrjenje za drobnowikowanje přeli, wužiwajo wobstejace a certi­fikowane hygienowe koncepty.“ Snadnuške dźě je riziko so při nakupowanju natyknyć, wob­krući Roberta Kochowy institut we wozjewjenju srjedź februara.

Starosća so wo Sprjewju

póndźela, 15. měrca 2021 spisane wot:

Trjebaja lětdźesatki, zo móhli ćeže wodoweho hospodarstwa přewinyć

Choćebuz (dpa/SN). Z prašenjemi wodarstwa w zwisku z wudobywanjom brunicy zaběrachu so minjeny pjatk fachowcy a politikarjo na prěnjej konferency pod hesłom „hórnistwo, woda a klima“. Za­rjadowanje přewjedłoj stej Braniborska techniska uniwersita Choćebuz-Zły Komorow a towarstwo Wodowy cluster Łu­ži­ca. „Strukturna změna budźe jenož wuspěšna, jelizo prašenja wodu nastupajo rozrisamy“, zwurazni předsyda mjenowaneho towarstwa Ingolf Arnold. Wón so hižo 40 lět z naležnosću zaběra. Po jeho słowach je na zakładźe hórnistwa hižo dlěje hač 100 lět dnowna woda do Sprjewje běžała, štož ma so zakónčenja brunicoweho zmilinjenja dla změnić. Přiwšěm je woda za pjelnjenje pohórnistwowych jězorow trěbna. Klimoweje změny dla pak dale wjace wody z rěki wustudnje. „Sprjewja wobleče sej po hórnistwje zaso swój přirodny šat, kotryž pak budźe ćeńši“, Arnold situaciju wo­pisa, skedźbnjejo na wodowy deficit ně­hdźe šěsć milionow kubiknych metrow wody, kotrež su trěbne.

Spěchowanje z europskim wuznamom

štwórtk, 11. měrca 2021 spisane wot:

Z nimale 54 milionami eurow spěchujetej Zwjazk a Swobodny stat Sakska dwě předewzaći, zo byštej zhotowjenje baterijowych bańkow w Budyskim wokrjesu natwariłoj. Wo tym je sakske hospodarske ministerstwo wčera informowało.

Kamjenc (dpa/SN). Podpěru dóstanjetej estiska firmy Skeleton Technologies w Großröhrsdorfje a Kamjenske přede­wzaće Liofit. Sakski hospodarski minis­ter Martin Dulig (SPD) rěči wo baterijowych bańkach a baterijowych systemach, kotrež su „element tworjenja hódnotow. Wone hodźa so přichodnje na zakładźe swójskeho knowhowa we wulkim měritku w swobodnym staće zhotowjeć resp. recyclować.“

Zły Komorow (SN/BŠe). Hladajo na wažny nadawk wukonliweho wodarstwa je Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) loni zaměrnje dźěłała. Kaž z hódnoćenja projektneje skupiny „łužiskich běžacych wodźiznow (Fließgewässer)“ wuchadźa, je so tam mnóstwo škódnych maćiznow pomjeńšiło. W přepytowanjach wobkedźbuja předewšěm wokolinu Sprjewje, hdźež je trjeba w zwisku z pohórnistwowej krajinu jednać. „Naprawy za mjenje zerzawca w Sprjewi su so jara derje wuskutkowali“, złožuja so akterojo projektneje skupiny na rozprawu lěta 2020. Woda­ Sprjewje a Grodkowskeje rěčneje zawěry bu loni cyłe lěto přepytowana. Dokument zestajał je fachowy posudźowar dr. Wilfried Uhlmann z Drježdźanskeho instituta za wodu a pódu.

nawěšk

nowostki LND