Za turizm w regionje so zajimowała

srjeda, 16. februara 2022 spisane wot:
Sakska ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch (CDU, srjedźa) je wčera Budyski pućowanski běrow ATeams kaž tež měšćansku wodźerku Renatu Peter (1. wot­lěwa) wopytała. Jej bě wažne zeznajomić so z turistiskej branšu w regionje. W rozmołwje z jednaćelom pućowanskeho běrowa Andreasom Thomasom dźěše předewšěm wo hospodarske połoženje předewzaća w času koronapandemije. ­Ministerka zajimowaše so zdobom za to, hač je zawod wšelake pomocne a spěchowanske programy Zwjazka a swobodneho stata wužiwało. Po terminje poda so Klepsch hišće na ­wodźenje po měsće, při čimž je ju mjez druhim zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko ­Šiman (CDU, naprawo) přewodźał. Foto: Werner Lindner

W Běłej Wodźe planuja naslědnu ofensiwu

póndźela, 14. februara 2022 spisane wot:

W Běłej Wodźe so hladajo na naslědnosć tuchwilu tójšto hiba. Tak su njedawno iniciatiwu z mjenom „foodsharing“ załožili, z kotrejž spytaja žiwidła lěpje wužiwać. Nimo toho maja tam staciju za nabiwanje e-kolesow. Milinu za to produkuje solarna připrawa.

Běła Woda (SN/BŠe). Z fachowych pře­pytowanjow wuchadźa, zo so nimale třećina­ produkowanych žiwidłow njewu­žiwa abo njepředźěła. Tónle pozadk po­zbudźi akterow w Běłej Wodźe, kotřiž chcedźa nuznje něšto změnić, wutworić iniciatiwu „foodsharing“. ­„Wěmy, zo tež w Běłej Wodźe mnoho žiwidłow na wikach abo w kupnicach ­do wotpadkow mjetaja“, wuswětla jedyn ­ze załožerjow iniciatiwy Adrian Rinnert. „Často je tomu tak, zo ludźo to poprawom nochcedźa a sej druhe móžnosće přeja, hdźež móhli je dale dać.“

We Wjazońcy nastawaja w tworni Kannegießer Keramik hornčerske wudźěłki po starodawnym wašnju, kaž Joey Gröubig pokazuje. Foto: Steffen Unger

Konstanze Niemz z Hórnikec powjedźe ludźi přichodnje po Łužiskej jězorinje

Wo Veronique, Lilo, Yoko a mnohich dalšich ludźoch jedna spěw, kotryž je Konstanze Niemz napisała. „Woni bydlachu w Budyšinje a Berlinje, we Worklecach kaž tež w Trieru a Bahiji.“ We w lěće 2019 nastatym spěwje „Witamy a Shalom“ zhladuje 52lětna 600 lět wróćo do stawiznow a slěduje zwiski k prawótcam ludźi. „Poprawom ma kóždy z nas miliardu přiwuznych. Tak móžemy z toho wuchadźeć, zo nas wjace z Łužicu zwjazuje hač jenož poćah k Serbam“, bywša Wojerowčanka wujasni. Wona čuje so z kulturnymi a twar­skimi stawiznami, z lyriku a poeziju kaž tež architekturu jara zwjazana.

Za zhromadnu iniciatiwu wabili

srjeda, 09. februara 2022 spisane wot:

Elektrifikacija železniskeje čary mjez Drježdźanami a Zhorjelcom je horco ­diskutowana tema. Zwisk njeje jenož mjezy přesahowacy wažny, ale wobwliwuje tež wuwiće industrijnišćow w Hornjej Łužicy.

Budyšin (SN/BŠe). Hižo lěta tłóča zastupjerjo politiki a hospodarstwa na elektrifikaciju železniskeje čary mjez Drježdźanami a Zhorjelcom, dotal pak běchu wšitke prócowanja podarmo. Hladajo na strukturnu změnu brunicoweho regiona bě zaso trochu nadźije, zo so nuznje trěbna naprawa bórze tola přewjedźe, wšako chce zwjazkowe knježerstwo wšitke trěbne srědki k dispoziciji stajić. Ze spěchowanskeho hornca, kotryž je předwidźany za projekty změny, pak njemóža akterojo čerpać. To je so jim minjene lěćo zaprajiło. Nětko ma so nowa strategija wuwić, tola hišće srědki za elektrifikaciju čary dóstać.

Dźěłaja na domjacych nadawkach

wutora, 08. februara 2022 spisane wot:

Ze spěchowanskich pjenjez programa Leader su kónčiny na wsach wjele profitowali. Njezadźiwa, zo prócuja so zamołwići wo to, tež přichodnje pjenjezy w regionach zasadźić směć.

Słódny liker za wosebity jubilej

wutora, 08. februara 2022 spisane wot:
We Wjelećinje maja lětsa wšu přičinu swjećić. Tak zhladuje město na 800lětne wobstaće. Ale tež tamniša znata palencarnja bu před 180 lětami załožena. Jednaćel předewzaća Santa Barbara towaršnosće za spirituozy Lutz Schürer, čemuž Wjelećanska palencarnja přisłuša, je tuž hordy na jubilejny liker, kotryž su spočatk februara wudali. Cyłkownje 2 000 blešow je na předań, kotrež móža sej ludźo w zawodnym wobchodźe abo w měšćanskej kupnicy Edeka wobstarać. Jubilejny liker z mjenom Cordial Medoc wobsteji z běłeho a čerwjeneho wina. Dalše přidawki stej mjez druhim španiske ­słódke wino Malaga kaž tež ekstrakt z korjenja fijałki. Foto: SN/Hanka Šěnec

Atomowe wotpadki nic do Łužicy

póndźela, 07. februara 2022 spisane wot:

Diskusija wo kónčnym składźišću atomowych wotpadkow we Łužicy njebě minjeny čas wulce prezentna. Přiwšěm so zarjady dale z temu zaběraja. Nětko so Swobodni wolerjo Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa zjawnje wuprajeja.

Budyšin (SN/BŠe). Wot Zwjazka załožena Towaršnosć za pytanje kónčneho składźišća atomowych wotpadkow so tuchwilu ze wšelakimi metodami rozestaja, so hodźacu kónčinu w Němskej nańć, zo móhli tam atomowe smjeće składować. Na karće móžnych regionow jewi so mjez druhim tež Hornja Łužica. Zhorjelski a Budyski wokrjes stej to w stejišću wotpokazałoj, złožujo so na fachowe přičiny. Na wuchodźe a zapadźe Łužicy njejsu kajkosće pódy so hodźace.

Tak rozdźělne přikłady

štwórtk, 03. februara 2022 spisane wot:
W Kulowje je so z nowym lětom něšto poradźiło, štož dźensa samozrozumliwe njeje. W třoch předewzaćach su nawodnistwo firmy do młódšich rukow přepodali. Serbske Nowiny rozprawjachu hižo wo apotece a wo tydźenskej nowinje. Wo třećim přikładźe awtolakěrarnje rozprawjamy dźensa na lokalnej stronje. Často sym w zašłosći namołwy słyšał, zo priwatnym předewzaćelam naslědnicy pobrachuja. Kulow zda so w tym nastupanju zwjeselace wuwzaće być. Rjenje, zo tam hižo dołho zasydlene firmy dale skutkuja. Wo cyle hinašim padźe słyšiš tele dny z Kamjenca. Tam je starodawny fotowy wobchod Steinert zawrěł. Dlěje hač sto lět bě to w Lessingowym měsće woprawdźita fotografiska institucija. Tež njeličomni serbscy kupcy dachu sej tam w běhu lětdźesatkow swoje wobrazy zhotowić. Moje kwasne wobrazy su před wjace hač 31 lětami tohorunja pola Steinertec nastali, tak zo mam swójsku dopomnjenku na tónle wobchod. Marian Wjeńka

„Trjebaš wšitke zmysły“

štwórtk, 03. februara 2022 spisane wot:

Kulowski lakěrar awtow Ralf Szczepaniak zawod swojeho nana dale wjedźe

Kulow (AK/SN). Rjemjesło lakěrarja žada sej dołhi dych a krutu wolu. „Njerěčimy tu wo industrijnym powołanju, ale wo klasiskim rjemjeslniskim“, měni Kulowčan Ralf Szczepaniak. „Dźěło lakěrarja awtow je kóždy dźeń nowe wužadanje.“ 45lětny nětko wot spočatka tohole lěta w třećej generaciji zawod swojeho nana dale wjedźe. Dźěd Ralfa Szczepaniaka Paul bě hač do 1959 samostatny moler. Jeho syn Hubertus nawukny 1962 powołanje awtoweho lakěrarja a je so pozdźišo na mištra kwalifikował. Lěta 1983 zwaži sej krok do samostatnosće, štož bě za čas NDR ze zadźěwkami zwjazane. Po dohromady 60 dźěłowych lětach, z toho 39 jako samostatny, dósta wón loni złote mišterske wopismo přepodate. We wšěch lětach je so tež za město Kulow a region zasadźał. Dźensa je 73lětny starobny ­prezident sportoweho towarstwa DJK Módro-Běli Kulow.

nawěšk

nowostki LND