Wot 9. meje je w Błótach zaso dowolene čołmować. Je to prěni krok, wožiwić turizm­, do kotrehož chce Braniborska zajutřišim, 15. meje, startować. Krajni radźa wo­krjesow Sprjewja-Nysa (SPD), Hornje Błóta-Łužica (OSL) a Dubja-Błóta (LDS) mjenuja to w času koronapandemije „wažny měznik za regiony“.

Borkowy/Raduš/Lubnjow (SN/at). Padlowych čołmow bě minjeny kónc tydźenja hižo tójšto na błótowskich groblach po puću. Čołmy sy lědma wuhladał. „Překrótkodobnje smy zhonili, zo směmy čołmowanje zaso poskićeć. Tak njejsmy organizować móhli, štož nam Błótowski turistiski zwjazk nastupajo škitne naprawy poruča“, rozłožuje Bernd Lehmann z Čołmownje při Lindobarskej (Leineweber) w Bórkowach. Wón je spokojom, zo móža zaso dźěłać, zo je čas krótkodźěła nimo. Bjez korony bychu sezonu 1. apryla zahajili. „Smy pak tež w měrcu hižo dwě njedźeli zhubili. Rozmach čołmowanja hakle budźe, hdyž hotele zaso wočinja“, skedźbnja Lehmann na to, zo w Błótach jedne z tamnym wusko zwisuje.

To je do wóčka šło

srjeda, 13. meje 2020 spisane wot:
Mjez zamołwitymi na krajnej a komunalnej runinje je nastupajo wolóženja w koronapandemiji wubědźowanje wudyriło. Z widom na rozsud delnjołužiskich dwurěčnych wokrjesow, čołmowanje zaso dowolić, njemóžeš so tajkeho zaćišća wobarać. Minjeny štwórtk popołdnju postajene rjadowanje je hižo nazajtra płaćiło. Zo je krajny rada wo­krjesa Hornje Błóta-Łužica někotre čołmarske zawody, kotrychž telefonowe čisło wón měješe, hnydom wosobinsce wo tym informował, njeje wopak. Nichtó pak njeje sej hłójčku łamał, kak docpěje informacija woprawdźe wšitkich, kotřiž ju trjebaja. Zdawa so, zo bě za koordinaciju přisłušny Błótowski turistiski zwjazk dospołnje přežadany. A hdyž běchu samo hišće sobotu, kaž w Radušu, njeinformowani a tohodla njepřihotowani čołmarjo njejapcy z hosćimi konfrontowani, da je to chětro do wóčka šło. Njespokojnosć knježi na woběmaj stronomaj. Něšto tež w dobrym zmysle přechwatać so tuž njewudani. Axel Arlt

Ratarske wiki dospołnje změnjene

srjeda, 13. meje 2020 spisane wot:

Burja w Hornjej Łužicy bědźa so z koronapandemiju a pod jeje wuskutkami jara ćerpja

Spočatk měrca bě ratarski swět hišće w porjadku. We februaru je so dosć dešćo­wało a rostliny tuž derje stejachu. Tež koronapandemija bě hišće daloko preč. Jenož dwaj měsacaj pozdźišo pak je nětko wšitko hinak. Ratarske wiki su so w běhu mało tydźenjow dospołnje změnili.

Koronakriza wšitke hospodarske wo­błu­ki masiwnje poćežuje. Tež ratarjo pod wuskutkami pandemije ćerpja. Wot spočatka apryla su płaćizny za mloko spadnyli, a zemja na wikach je nje­přestawajcy ržała. Dodawaćelske rjećazy w Europje mjeztym žane wjace nje­wobsteja, a hišće njeje wotwidźeć, hdy so zaso wutworja. Mlokowa kriza dopo­kazuje, zo njejsu předźěłanska industrija a wiki na tajku wosebitu situaciju pan­demije přihotowane. Ratarjo so tuž nadźijeja, zo njetrjebaja pozdźišo sami za straty płaćić.

Tuchwilne połoženje brizantne

„Wuspěch za region a škit klimy“

wutora, 12. meje 2020 spisane wot:

Koronapandemija dźěła na strukturnej změnje za dobu po kóncu wudobywanja a zmilinjenje brunicy njezadźerži. W Běłej Wodźe stara so nětko wotnožka Zwjazkoweho zarjada za hospodarstwo a wuwoznu kontrolu wo centralne progra­my za škit klimy.

Běła Woda (SN/at). Wotnožku Zwjazkoweho zarjada za hospodarstwo a wuwo­znu kontrolu (BAFA) w Běłej Wodźe su zwjazkowy hospodarski minister Peter Altmaier, sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (wobaj CDU) a prezident BAFA Torsten Safarik wčera we wobłuku widejoweje nowinarskeje konferency wotewrěli. Na nowym stejnišću dźěłaja na centralnych programach zwyšenja energijoweje eficiency, mjez druhim na tajkim k wuměnje starych tepjenskich připrawow. W prěnim kwartalu 2020 dóšłych nimale 47 500 próstwow wotpowěduje stopnjowanju 164 procentow porno samsnej dobje lěta 2019.

Naćisk njepřemysleny?

wutora, 12. meje 2020 spisane wot:
Sakske kultusowe ministerstwo je w měrcu naćisk šulskeje syće za powołanske šule­ wozjewiło a chcyše w aprylu poprawom dialogowy proces zahajić. To pak bu koronapandemije dla najprjedy raz přestorčene. Přiwšěm naćisk hižo wulke diskusije wubudźa. Po tym maja so pjekarjo wot šulskeho lěta 2020/2021 w Zhorjelcu wukubłać. Tuchwilu jězdźa wu­čomnicy hišće do Budyšina, hdźež maja z wuwučowanskej kuchnju a modernymi nastrojemi Budyskeho předewzaća Debag Deutscher Backofenbau najlěpše wuměnjenja. Chce-li kultusowe ministerstwo profile powołanskich šulow skrućić, je so to w padźe pjekarjow nimokuliło. W Zhorjelcu mjenujcy tajke wuměnjenja nimaja. Mam zaćišć, zo je ministerstwo runje w tym padźe njepřemyslene jednało a njeje połoženje na městnje wobkedźbowało. Zo kamjenjećesarjow w Zemicach-Tumicach wukubłuja, je mjenujcy samozrozumliwe. Bianka Šeferowa

Po cyłej Němskej su rjadowanja, hdy smědźa hosćency wotewrěć. Hosćen­carjo w Sakskej smědźa to wot 15. meje, Jasne pak dotal hišće njeje, kotre na­prawy maja za to přihotować. Minjeny pjatk su potrjecheni po cyłej Němskej znowa na swoju njespokojnu situaciju skedźbnili, tež w Budyšinje.

Budyšin (CS/SN). Mjeztym druhi króć su mi­njeny pjatk na Budyskim Hłownym torhošću akciju „prózdnych stólcow“ přewjedli. Nimo něhdźe 30 hosćencarjow je tež něhdźe 30 wikowarjow a přemysłownikow stajnje po dwěmaj stól­comaj před radnicu stajiło. Symbolisce přistajichu kašć, na kotryž su wěnc po­łožili. Po tym mjetachu přitomni łžicy do kašća. Kaž Bodo Siegbert z hosćenca „Mönchshof“ wuswětli, dowjezu łžicy do Drježdźan, zwotkelž maja so wone zhromadnje z peticiju sakskich hosćencarjow zwjazkowemu sejmej dale po­srědkować.

Nalada mjez rjemjeslnikami hubjena

srjeda, 06. meje 2020 spisane wot:

Z naprašowanja Drježdźanskeje rje­mjesl­niskeje komory wuchadźa, zo so koronakriza tež na rjemjeslnikow wuskut­kuje. Nimo mjenje dochodow přizjewichu zawody tež wjele wotprajenych nadawkow.

Drježdźany (SN/BŠe). Z tajkimi wuskutkami drje nichtó ličił njebě, jako pre­zentowaše Drježdźanska rjemjeslniska komora wčera wuslědk online-napra­šowa­nja mjez předewzaćemi nastupajo wuskutki koronapandemije. Cyłkownje 63 procentow zawodow rozprawja tam wo mjenje dochodach. Wjac hač kóždej druhej firmje su klienća nadawki wotprajili. Nimo toho je 35 proc. předewzaćow přizjewiło, zo nimaja krizy dla dosć přistajenych k dispoziciji, a dźesać procentow naprašowanych skoržeše pobrachowaceho materiala dla. Kóždy pjaty zawod na zakładźe zarjadniskich postajenjow nachwilnje njedźěła. „Ličby su ekstremne“, wuzběhny hłowny jednaćel Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Andreas Brzezinski. „Ani powodźenja ani financna kriza njejsu dotal tajke sćěhi­ wujewili.“

Wudźěłki tekstilneho předewzaća Thieme w Großröhrsdorfje su w času koronapandemije wosebje prašane. Zawod, kotryž ­wjedu mjeztym w štwórtej generaciji, zhotowja mjez druhim škitnu drastu najwšelakorišeho razu a škitne maski. Šijerka Rica Heinze prezentuje tule škitny woblek, kotryž hodźi so hermetisce začinić. Foto: Steffen Unger

Hosćencarske přemysło dale ćerpi

wutora, 05. meje 2020 spisane wot:

Wot wčerawšeho smědźa frizerojo zaso swojich klientow posłužować. Hosćencarjo pak maja dale čakać, štož dźe na substancu. A hižo nětko je wotwidźeć, zo trjebaja wobšěrne škitne naprawy, kotrež normalitu njedopušća.

Budyšin (SN/BŠe). Wot spočatka koronapandemije su štyri z dźesać předewzaćow Budyskeho wokrjesa krótkodźěło přizjewili, štož je cyłkownje 39 procentow firmow. To zdźěli dźěłarnistwo Cyrobizny, požiwadła a hosćency (NGG), złožowace so na aktualne ličby Zwjazkoweje agentury za dźěło w Nürnbergu. Dokładnje w ličbach to woznamjenja, zo je hač do kónca apryla 3 189 z 8 171 zawodow próstwu wo krótkodźěło zapodało. Na spočatku koronakrizy w měrcu bě jich 335 firmow. Po słowach jednaćela dźěłarnistwa NGG za region Drježdźany-Kamjenica Volkmara Heinricha je to wulki dyr tudyšym dźěłowym wikam.

Najwjetši tajki projekt

wutora, 05. meje 2020 spisane wot:
Dynamika, kotruž su přirodoškitne naprawy w Sprjewi wokoło Połpicy hižo za poměrnje krótki čas zmóžnili, je wočiwidna: Rědke družiny zwěrjatow su so tam zasydlili, tu nastanu pěsčišća, tam zhubi so čwak přibrjoha. Byrnjež projekt tróšku techniski titl „redynamizacija Sprjewje“ měł, dźe wo to, poprawne wotběhi w rěce a na jeje brjohomaj wožiwić. Sakski wobswětowy minister Wolfram Günther (Zeleni) mjenowaše wčera wotzamknjene předewzaće „tuchwilu za Swobodny stat Saksku zawěrno z wotstawkom najwjetši tajki projekt“. Pozitiwne wuskutki na přirodu su jenož jedyn aspekt. Tamny je wašnje, kak su wobdźěleni projektowi partnerojo hromadźe dźěłali a zo su sej podpěru po­trjechenych ludźi sčasom zawěsćili. Po přepołoženju Běłeho Šepca je wotrězk spřirodnjeneje Sprjewje zdobom wulke žórło nazhonjenjow, zwjazać přirodoškit ze škitom před wulkej wodu. Tele nazhonjenja drje mamy w přichodźe hišće bóle wužiwać, nic jenož we Łužicy. Axel Arlt

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND