Turisća so hišće wróćo dźerža

štwórtk, 11. februara 2021 spisane wot:

Marketingowa towaršnosć Hornja ­Łužica-Delnja Šleska (MGO ) ma korony dla problemy z wabjenjom a sadźi na partnerstwa kaž ze Serbskim ludowym ansamblom.

Za solidariske ratarjenje

srjeda, 10. februara 2021 spisane wot:

W času koronapandemije Dagmar Steuer jónkrótne ideje wuwiwa

Dagmar Steuer z Wojerec je prěnju łuku za sadźenje rostlin załožiła. Dale je wona hosćićelka Wojerowskeje wikowanskeje iniciatiwy a aktiwna partnerka mnohe powšitkownowužitne projekty nastupajo. Silke Richter je so z njej wo dotal docpětym a wo nowych zaměrach rozmołwjała.

Zo byšće swój team zesylnili, pytaće zahrodnikarja, ratarja abo přidružnika. Što za tym tči?

Plany za přichodny železniski wobchad mjez Drježdźanami a Wojerecami hač do Złeho Komorowa ze stron politiki su jasne. W detailu pak je hišće mnoho problemow, kaž namjet strony Zwjazk 90/Zeleni wujewja.

Kamjenc (SN/UM). Z ćahom z Drježdźan přez Kamjenc do Wojerec abo Złeho Komorowa jěć – haj rady! Toho su sej mjeztym wšitcy přezjedni, kotřiž w regio­nalnym wosobowym bliskowobchadźe skutkuja. W zwisku ze strukturnej změnu su za to tež pjenjezy k dispoziciji, štož bě před pjeć lětami hišće njepředsta­jomne. Rozdźělne pak su měnjenja nastupajo prašenje, wot hdy budźe železniski zwisk móžny. Mjeztym zo wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) časowy wobłuk „hač do lěta 2030“ předwidźi, chcedźa Zeleni Sakskeje tónle zaměr hižo prjedy docpěć. Za to su swójski koncept za tak mjeno­wa­ny „předběhowy wobchad“ na čarje přichodneje měšćanskoželezniskeje čary 7 nastajili, kotraž ma wot Drježdźanskeho hłowneho dwórnišća přez Kamjenc hač do Wojerec resp. Złeho Komorowa wjesć.

Stejnišćo we wutrobje Europy

wutora, 09. februara 2021 spisane wot:

Zhorjelski wokrjes chce so dale k wuspěšnemu hospodarskemu stejnišću wuwić. Fakty pokazuja, zo su na dobrym puću. Přiwšěm su zamołwići brošur­ku z datami a faktami kaž tež marketingowe kampanje zdźěłali.

Pytaja młodu swójbu za wabjenske fota

štwórtk, 04. februara 2021 spisane wot:

Dowolowy region łužiskeje jězoriny je tu­chwilu hišće w zymskim sparje. Zamoł­wity turistiski zwjazk ze sydłom w Złym Komorowje pak lětušu sezonu hižo pilnje přihotuje.

Zły Komorow (SN/BŠe). Hladajo na tuchwilnu situaciju, zo turistikarjo žanych hosći witać njemóža, měła přichodna dowo­lowa sezona ćim wuspěšniša być. Lětsa chcedźa zamołwići wabjenje, mjez druhim swójbny dowol nastupajo, jako ćežišćo tematizować, štož móža domoródni rady podpěrać. Kaž turistiski zwjazk Łužiska jězorina nětko wozjewi, pytaja za nowe fota a wideja swójbu z dźěćimi, kotrež su starše hač dźesać lět. Wosebje wulku wažnosć kładu na při­rodne wustupowanje. Akterojo njeměli so tež kamery bojeć. Nazhonjenja we wobłuku někajkich nahrawanjow njejsu žane trěbne. Fotograf chce typiske dowolowe situacije zapopadnyć, kaž na přikład zhromadny wulět z kolesom, čołmikowanje abo wopyt w brunicowej jamje.

Wuwiwaja šokolodźane kreacije

štwórtk, 04. februara 2021 spisane wot:
Bórzomneho zběhnjenja wobmjezowanjow koronawirusa dla nadźija so tež předewzaćelka Susanne Engler (nalěwo) ze swojej sobudźěłaćerku Sandy Simmert a dalšimi přistajenymi. W aprylu chce předewzaće manufaktura šokolody „Adoratio“ na starym dwórnišću w Pirnje ateljej wotewrěć a swoje kreatiwne wudźěłki ­poskićeć. Wot lěta 2007 wuwiwaja sobudźěłaćerjo swójske recepty kołowokoło šokolody a su mjeztym swójsku produkciju natwarili. Pirnaska firma je po swójskich informacijach prěnja manufaktura po wšej Sakskej z biologiskim certifikatom ­a zwjazuje tradicionalne wašnje produkcije z nowymi metodami. Foto: Steffen Unger

Štóž chce w lěću dobre žně měć, dyrbi sčasom prawje hnojić. To njewě jenož kóždy zahrodkar, ale wězo tež ratarjo. Tohodla je Hór­čanska Wehnertec firma tele dny w nadawku Chróšćanskeho Wjeselic ratarskeho zawoda pola Nowoslic wapno na polo wjezła. Z nakładnym awtom je Florian Wehnert wjetše mnóstwo přiwjezł. Foto: Feliks Haza

K rozmołwam zwólniwi

wutora, 02. februara 2021 spisane wot:

Nowy wobsedźer železniskeje sparty Alstom swoje plany hišće njewozjewił

Budyšin/Zhorjelc (SN/BŠe). Era sparty kanadiskeho předewzaća Bombardier w Budyšinje a Zhorjelcu je zakónčena. Nowy wobsedźer, francoski koncern ­Alstom, je minjeny pjatk wotpowědne kupne zrěčenje podpisał. Kaž z Parisa zdźělichu, su za němsku železnisku ­spartu Bombardier cyłkownje 5,5 miliardow eurow zapłaćili, štož je trochu mjenje, hač bě poprawom wotpohladane. W Němskej je cyłkownje 9 000 sobudźěłaćerjow wot změny potrjechenych, ně­hdźe 2 000 z nich na Budyskim a Zho­rjelskim stejnišću.

Swinjaca mrětwa so dale rozpřestrěwa

póndźela, 01. februara 2021 spisane wot:

Sakski strowotniski zarjad je na nowše rozšěrjenje afriskeje swinjaceje mrětwy w Zhorjelcu reagował a minjeny štwórtk nowe postajenja wozjewił. Zhorjel­ski krajny rada Bernd Lange (CDU) žada sej mjeztym dalšu podpěru ze stron Zwjazka a Europskeje unije.

Zhorjelc (SN/BŠe). Wot pólskeje mjezy sem so afriska swinjaca mrětwa w Zhorjelskim wokrjesu dale wupřestrěwa. Po tym­ zo su prěni pad loni 31. oktobra blisko­ Krušwicy zwěsćili, je jich mjeztym 19 dopokazanych. Sakski strowotniski zarjad zdobom na najnowše wuwića reaguje. Wšako běchu zahinjene inficěrowane skoćo tež zwonka pasma wohroženja namakali. Škitne a wohroženske pasma su minjeny štwórtk tuž přiměrili. Za plahowarjow swini we wotpowědnej kón­či­nje płaća wosebite postajenja, kotrež je Zhorjelski wokrjes na swojej internetnej stronje wozjewił. Tež hajnicy maja wukaz sćěhować, kotrež w jednotliwych conach kołowokoło namakanišćow płaća. Hońtwa tam tuchwilu žana móžna njeje. Ludźo, kotřiž so ze swojimi psami wuchodźuja, smědźa je jeno za powjazom měć.

Loni w aprylu najbóle wužiwane

póndźela, 01. februara 2021 spisane wot:

Pjenjezy krótkodźěłacym pomhaja w koronapandemiji předewzaćam, zo njetrjebali swojich sobudźěłaćerjow pušćić. Nětko informuje dźěłowa agentura wo konkretnych ličbach wužiwanja.

Budyšin (SN/at). Pjenjezy krótkodźěłacym su wosebje za čas koronapandemije wažny srědk předewzaćam, zo bychu z podpěru stata dźěło zawěsćili, bjezdźěłnosći zadźěwali a wupad mzdy znajmjeńša zdźěla zarunali. Wuměnjenje je, zo dyrbi bytostny wupad dźěła předležeć, kiž je njewobeńdźomny a nachwilneho razu a kotryž złožuje so na ekonomiske přičiny abo na njewotwobroćomny po­dawk. W praksy to rěka, zo maja přede­wzaća krótkodźěło pola přisłušneje agentury za dźěło přizjewić. Wujewi-li pruwowanje pozitiwny wuslědk, wobliči zarjad konkretne naroki a je pozdźišo přepokaza. Tak dźěłodawar pjenjezy najprjedy swojim sobudźěłaćerjam wupłaći, prjedy hač je zwjazkowa agentura za dźěło jemu dodatnje wróći.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND