Pola Gelenauwa w Rudnych horinach dźěła sobudźěłaćerka statneho zawoda Sachsenforst Ines Buchhold z konjom, kotryž drjewo z lěsa ćaha. Předewšěm na ležownosćach, kotrež su ćežko přistupne, statny zawod zwěrjata zasadźuje. Dźěło z konjemi na ­přestrjenjach město ćežkich mašinow je za lěs jara spomóžne, wšako je tak mjenje škodow w přirodźe. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Bjez podpěry mizeru přetrać

štwórtk, 26. januara 2023 spisane wot:

Tež serbscy předewzaćeljo so z drohej energiju bědźa

Budyšin (SN/MiP). Zapodaš-li hesło „dobytki po miliardach“ do pytanskeje mašiny Google, wuhladaš w hornich wuslědkach zdźělenki wo rekordnych bilancach energijowych koncernow w Němskej. Porno tomu ćerpja mali a srjedźni předewzaćeljo, kotřiž wyše wudawki cyle ­jednorje na kupcow dale dawać njemóža. Zwjazkowy statistiski zarjad mjenuje zwyšenje płaćizny za tepjenski wolij wo 87,0 procentow a za zemski płun wo 64,8 procentow porno lońšemu lětu.

Niska (SN/at). Z jědnatej wopominanskej stražu su sej sobudźěłaćerjo Nišćanskeje wagonownje wčera před zawodnymi wrotami žadali, zo mějićel ze Słowakskeje skónčnje konkretne jednanja ze zawodnymi a dźěłarnistwowymi akterami nastupajo perspektiwu, strukturu a strategiju za dalše wobstaće stejnišća zahaji. IG metal wuchodneje Sakskeje rěči po akciji wo „zaćišća połnym wobdźělenju a krutosći kolegow na městnje“. Tych, kotřiž hišće dźěłowe městno maja, podpěrachu „nimo staršich wagonownikow, kiž su hižo na wuměnku, a tež tajcy, kotřiž dyrbjachu předewzaće wopušćić. Woni nětko na perspektiwu do přichoda čakaja, zo móhli so nawróćić.“

Wabja wo čłonow

srjeda, 25. januara 2023 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Z přiražku 40 eurow maja so ludźo motiwować a do sportoweho towarstwa zastupić. Tak mjenowany sportowy towarstwowy check je wot­nětka za 150 000 wosobow k dispoziciji, kotřiž so jako nowi čłonojo přizjewja, zdźělištej wčera zwjazkowe ministerstwo za nutřkowne naležnosće a Němski olympiski sportowy zwjazk (DOSB) .

Poskitk je dźěl noweje wabjenskeje kampanje ze sloganom „Twoje towarstwo: sport, jenož lěpje“, kotraž ma ludźi w Němskej k wjace sportej kaž tež hi­banju animěrować a zdobom sportowe towarstwa podpěrać. Dale su spěchowanske srědki we wobjimje stajnje 1 000 eurow za akcije a kooperacije k dispoziciji, chcedźa-li towarstwa nowych čłonow wabić.

Hotuja so na zymy bjez sněha

póndźela, 23. januara 2023 spisane wot:

Annaberg-Buchholz/Budyšin (dpa/SN/BŠe). Tež hdyž sněh a zyma přećelam zymskeho sporta wokomiknje wjeselo wobradźitej, Sakscy turistikarjo pytaja přiwšěm za alternatiwami, kak móhli ­ludźi w zymje zabawjeć, jelizo sněh na horach pobrachuje.

Najwjace dowolnikow na centralnych zymskich sportowych městnach Sakskeje – kołowokoło Šmrěčnika a we wuchodnych Rudnych horinach – přeja sej klasiske zymske aktiwity, kaž sněhakowanje abo sankowanje. „Tole pak njemóžemy planować, wšako smy wot sněha wotwisni. Zo móhli so šěroko nastajić a na najwšelakoriše wjedrowe wobstejnosće reagować, dyrbimy alternatiwne poskitki wuwiwać a z nimi wabić“, zwurazni Claudia Brödner z turistiskeho zwjazka Rudne horiny w Annabergu-Buchholzu.

Wustajerjo wabja za region

pjatk, 20. januara 2023 spisane wot:

Powołanske wiki w Drježdźanach so dźensa zahajili

Drježdźany (SN/BŠe). Štóž chce wukubłanje zahajić abo za nowym powołanskim pućom pyta, tomu je dźensa zahajena přehladka „Karrierestart“ w Drježdźanach dobra přiležnosć, so wo móžnosćach informować. „Wšako dyrbiš wědźeć, kajke su puće a k tomu trjebaš informacije. Najlěpje hodźi so k tomu wosobinska rozmołwa z ludźimi, kotřiž maja nazhonjenja“, měni sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU). Wiki skića wuběrne šansy, so wo relewantnych temach rozmołwjeć, rozsudne pokiwy dać abo dóstać a scyła mnohostronske móžnosće w Sakskej zeznać.

Dobudźe hornjołužiska šćežka?

štwórtk, 19. januara 2023 spisane wot:
„Hornjołužiska hórska šćežka“ je jedna z 10 pućowanskich šćežkow, kotrež je časopis „Wandermagazin“ za čitarske wothłosowanje „Najrjeńša pućowanska šćežka Němskeje 2023“ w kategoriji „wjacednjowske tury“ nominował. Wubědźowanje je mjez čitarjemi jara woblubowane – nimale 40 000 běše loni wothłosowało. Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska je so z tutym swojim turistiskim poskitkom loni powabiła. Jury ekspertow jón z cyłkownje 101 kandidatow z cyłeje Němskeje wuzwoli. Wothłosowanje je hač do 30. junija tutoho lěta na internetnej stronje časopisa: www.wandermagazin.de přistupne. Foto: Matthias Ludwig

Skorža přećiwo krajnemu zarjadej

štwórtk, 19. januara 2023 spisane wot:

Frankfurt nad Wódru (dpa/SN). Wodowy zwjazk Strausberg-Erkner skorži přećiwo braniborskemu krajnemu wobswětowemu zarjadej. Zarjad je tworni elektro­awtow Tesla zamołwitosć za wšitke prašenja kołowokoło dnowneje wody přepo-dał. Skóržba je sudnistwu dóšła, zdźěli rěčnik zarjadniskeho sudnistwa Frankfurt nad Wódru wčera na naprašowanje. Nětko móže krajny zarjad stejišćo zabrać. Po wobswětoprawniskej dowolnosći loni w měrcu bě Tesla zarjadej znapřećiwjenje přećiwo wěstym předpisam zapodał.

Bjez přirody njeńdźe

štwórtk, 19. januara 2023 spisane wot:
Braniborske knježerstwo wopisuje Gigafactory Elona Muska juhowuchodnje Berlina rady jako wulke žohnowanje. Hladajo na hospodarske wuskutki ma zawěsće tež prawje: 8 500 ludźi tu dźěła a zawod je motor dalewuwića hospodarskeje infrastruktury kónčiny. Ze zazběhom twarskich dźěłow pak je dźeń a wjac kritikarjow fabriki, wosebje ze stron wobydlerjow a organizacijow za škit přirody. Jedyn z najwjetšich problemow je wulke mnóstwo wody, kotrež Tesla za produkciju swojich baterijow přetrjebuje – wob dźeń runja to małoměstu. To wohrožuje dnownu wodu a zastaranje z pitnej wodu cyłeho regiona, tež Berlina, praja wobswětowe zwjazki. Tohodla přećiwo braniborskemu krajnemu wobswětowemu zarjadej skorža, kotryž je Tesli wužiwanje wody dowolił. Po­dawki pokazuja, dyrbimy preč wot ryzy hospodarsko-pjenježneho pohódnoćenja tajkich wulkich inwesticijow, ale přiběrajcy k ekologisko-naslědnemu. Dokelž: bjez wody žiwjenja njeje. Milan Pawlik

Přećelce swojoraznu načasnu modu tworitej

Typus“, tak mjenujetej Serbowce Julia Belkotec z Hózka a Lydia Měršec z Koslowa swoju swójsku modowu kolekciju. T-shirty kotrež běchu w ramiku tuteje wudali, maja předewšěm načasnemu młodźinskemu stilej wotpowědować. Wosebitosć zdobom je, zo noša někotre z tutych T-shirtow serbsku komponentu w sebi, štož wubudźi předewšěm tež pola němskich přećelkow a přećelow wulki zajim. Nimo toho garantujetej 20lětnej přećelce stajnje na wobswět dźiwacu produkciju.

T-shirty w formje młodźinskeho trenda

nawěšk

nowostki LND