W boju su přěhračcy

pjatk, 10. julija 2020 spisane wot:
Powěsć zwjazkoweho knježerstwa, nadhódnotowy dawk znižić, derje klinči. Wšako maja kupcy konjunkturu pohonjeć a zaso wjace pjenjez wudawać. Štož derje klinči, pak wobchodam a kupnicam wjele dźěła napara. Tak maja předewzaćeljo přidatne pjenjezy nałožić, zo móhli kasy přestajić. Wosebje mjeńše wobchody maja z tym swoju lubu nuzu. Na spočatku koronapandemije dźě běchu wone cyły čas zawrjene. Nětko maja škitne naprawy dodźeržeć, zo móhli scyła zaso dźěłać. Porno tomu je mjez wulkimi discounterami bój wo płaćizny wudyrił. Tak dóstanu kupcy přidatne procenty na twory darjene. Mjeńše wobchody pak njemóža tomu wotpowědować, dokelž je kóždy wudźěłk dokładnje kalkulowany. Boja mjez discounterami dla, kotrež móža samo hišće přidatnje wulke sumy pjenjez za wabjenje wudać, mamy tež přěhračkow. Njezabudźmy tuž na regionalne wobchody a podpěrajmy je! Bianka Šeferowa

Pjenjezy za zjawny rum

štwórtk, 09. julija 2020 spisane wot:

Rakecy (SN/BŠe). Leaderowy region Hornjo­łužiska hola a haty (OHTL) chce 390 000 eurow wudać a zjawnje přistupne zarjadnišća kaž tež naměsta a swobodne płoniny porjeńšić. Za inwesticije do zarjadnišćow planuja cyłkownje 140 000 eurow, za wróćozdobyće płonin chcedźa 120 000 eurow wudać a za nowowuhotowanje ležownosćow něhdźe 86 000 eurow.

Hač do 7. awgusta smědźa priwatne wosoby, předewzaća, komuny a dalše swoje spěchowanske próstwy regionalnemu mana­gementej w Rakečanskim Leaderowym běrowje zapodać. Projekty měli zaměram a kriterijam wuwićoweje strategije wotpowědować. W běrowje regionalneho ma­nagementa smědźa so zajim­cy po­radźować dać, štož je tež te­lefonisce móžno.

Tuchwilu ma towarstwo OHTL 48 sobu­stawow, kotřiž regionalne wuwiće a turizm w regionje podpěruja. Prawi­dłownje wobhonjeja so woni wo zwoprawdźenju naprawow. Tak budu to tež lětsa činić a přewjedu 7. septembra ekskur­siju k projektam. Do toho změja swoju zhromadźiznu.

Hižo wot apryla nawjeduje Alexander Kühne wobłuk hospodarskeho spěchowanja města Wojerec. Poprawom bě rodźeny Wojerowčan powołanje fyzioterapeuta nawuknył, je jako tajki tež někotre lěta dźěłał a so zesamostatnił. Po studiju zjawneho hospodarstwa na Budyskej powołanskej akademiji bě wón sydom lět projektowy manager Wojerowskeho Łužiskeho technologijoweho centruma Lautech tzwr. Z bywšej hospodarskej spěchowarku města Franzisku Tennhardt je wón wšelake iniciatiwy kaž „hospodarsku snědań“ sobu or­ga­nizował. Wo nowym dźěle, wo wužadanjach struktur­ne­je změny kaž tež wo hospodarskich wizijach města a wokoliny je so z nim Andreas Kirschke rozmołwjał.

Čehodla trjeba město Wojerecy hospodarskeho spěchowarja?

Nowe areale sej wotkrywać

wutora, 07. julija 2020 spisane wot:

Choćebuz/Běła Woda (SN). Dalši dźěl znowawužiwajomneje pohórnistwoweje krajiny je předewzaće Łužiska energija a hórnistwo (LEAG) wčera při Ćežkej ho­rje­ na kromje Běłeje Wody za wopyto­warjow wotewrěła. Kaž koncern zdźěli, wjedu wot tamnišeje wuhladneje wěže bjezbarjerne puće po hižo lěta 2015 zapo­łoženych terasach do noweje prioritneje přirodo­škitneje kónčiny. Tafle skedźbnjeja wo­pytowarjow na to, što maja­ na dale pod hórniskim dohladom stejacym terenje wobkedźbować. Areal twori nowowutworjenu južnu skłoninu Ćežkeje hory, kotraž bu Wochožanskeje jamy dla w lětach 2006 do 2008 po dwěmaj třećinomaj wotbagrowana.

Rekultiwowana kónčina na juhu Běłeje Wody wobsteji ze sto hektarow emisiskeho škitneho lěsa z tudyšimi družinami štomow a kerkow a z 340 hektarow wulkeje płoniny z wotewrjenej krajinu. Z njeje móžeš sej z hórskimi terasami nětko nimale 10,5 hektarow wulki areal pěši wotkryć. Terasy su z drjewinami zwo­sadźane, kaž su to dorničel, dźiwja róža a jałorc. Rozšěrjene wobłuki, mjez druhim z pěskowej holu, je dominuja.

„Poslednju milu“ přewinyć

póndźela, 06. julija 2020 spisane wot:

Choćebuz (SN/at). Łužiska agentura mobility móže komuny we wjesnych kónčinach podpěrać, „poslednju milu“ přewinyć. To wuchadźa ze studije, zdźěłaneje w nadawku Hospodarskeho regiona Łužica we wobłuku projekta Łužiskeje dźěłarnje přichoda. „Poslednju milu“ mjenuja wotrězk, kotryž njeje hižo na zjawny bliskowobchad přiwjazany. Na wsach z toho njelěpšiny wurostu, dokelž su wobydlerjo na swójske wozydło pokazani.

Awtorojo studije namjetuja Łužisku agenturu mobility, kotraž wobchadne zwjazki přesahujcy w Sakskej a Braniborskej skutkuje. Agentura móhła na městnje gmejny nastupajo naležnosće mo­bility poradźować a je podpěrać konkretne naprawy zeskutkownić. Nastać ma regiony přesahowacy atraktiwny wobchadny poskitk. Studija wuchadźa za tajku agenturu z lětnych kóštow 1,6 milionow eurow. Dołhodobnje poručeja samostatnu towaršnosć krajow Sakskeje a Braniborskeje.

Prěnje testy w praksy běchu lětsa wot januara hač do meje we wokrjesomaj Dubj­a-Błóta a Zhorjelc a wunjesechu komunam rjad jednanskich poručenjow.

Po krizy z efektiwnišej strukturu

srjeda, 01. julija 2020 spisane wot:

Z efektiwnišimi strukturami chcedźa turistikarjo w Hornjej Łužicy po ćežkim času korony dla na wuběrne wuwiće spočatk lěta nawjazać. Za to rozpušća Turistiski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska a přenjesu jeho nadawki regionalnej marketingowej towaršnosći.

Budyšin (SN/at). Dwójna struktura efektiwnemu dźěłu lědma polěkuje. A zo je přewšo wunošne za jedyn cil mocy wjazać, to su w Rudnych horinach z jeničkim turistiskim zwjazkom dopokazali. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU), zdobom předsyda Turistiskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska (TVO) a dohladowanskeje rady Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO), mjenowaše tónle přikład na njedawnej nowinarskej rozmołwje MGO takrjec mosćik k temje, kotraž tudyšim zamołwitym za turizm hižo dlěši čas pod nochćemi pali. Wot lěta 2016 běchu so z njej zaběrali.

Plany Tesle zjawnje wupołoža

srjeda, 01. julija 2020 spisane wot:

Podstupim (dpa/SN). Změnjene twarske podłožki za planowanu twornju awto­twarca Tesla z USA w juhobraniborskej Grünheidźe we wokrjesu Wódra-Sprjewja chcedźa wot jutřišeho zjawnje wupołožić. To je braniborske wobswětowe ministerstwo wčera zdźěliło. Dohlad do podłožkow změja ludźo na krajnym zarjedźe za wobswět we wotnožce Frankfurt nad Wódru, w radnicy gmejny Grünheide, w radnicy w Erkneru a na hamće Spreenhagen. Wobmjezowanjow koronapandemije dla pak dyrbja so zajimcy do toho telefonisce přizjewić. Tak chcedźa zaručić, zo njeje přewjele ludźi w samsnym času na samsnym městnje.

Je to hižo druhe wobdźělenje woby­dlerjow w procesu přizwolenja po zwjazkowym emisiskim zakonju. Změny planow za twar tak mjenowaneje gigafabriki chcedźa w hamtskim łopjenu wozjewić. Hač do 3. septembra 2020 maja wobydlerjo składnosć, swoje wobmyslenja zapodać. Tesla bě w zwisku z procesom při­zwolenja twarske plany na ­dobro přirody we wjacorych dypkach změniła. Wšitke podłožki planowanje nastupajo su tež internetnje přistupne.

Drježdźany (dpa/SN). Bombardier trjeba wěsty přistaw, rjekny sakski knježerstwowy šef Michael Kretschmer (CDU). Přistaw rěka Alstom; planowana fuzija z francoskim producentom ćahow pak hišće schwalena njeje. Tohodla chce twarc kolijowych wozydłow Bombardier Transportation z rukowanjom Zwjazka a krajow nadawki a dodawarjow zawěsćić. To je předsyda němskeho jednaćelstwa Bombardiera Michael Fohrer wčera po rozmołwje ze sakskim premierom a hospodarskim ministrom Martinom Duligom (SPD) wozjewił. Wo detailach no­chcyše rěčeć. Kaž Kretschmer rjekny, ma Bombardier z rukowanjom přichodne měsacy podpěru dóstać. Sakska so angažuje, zo by dźěło na stejnišćomaj w Budyšinje a Zhorjelcu zaručiła.

Wěstota njewěsta?

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:
Hižo něšto dnjow njemějachmy w Budyskim wokrjesu žanych nowonatyknjenych z koronawirusom. Sakske knježerstwo wozjewi wčera popołdnju jeničce hišće štyri nowe pady, dwaj w Lipsku a dwaj w Šwikawskim wokrjesu. Wirus so po wšěm zdaću poněčim z regiona minje. To pokazuje tež wobraz, kotryž widźiš tele dny, hdyž so po Budyšinje rozhladuješ. Na hasach a naměstach je zaso wjac ludźi po puću. Wězo rjane słónčne wjedro won wabi. Strach, so něhdźe natyknyć, pak při­wšěm dale knježi. Wosebje čujemy to we wobchodach, hdźež mamy krute postajenja hygieny dodźeržeć. Mjeztym mam zaćišć, zo wěsta njewěstota knježi. To je chětro spodźiwne połoženje, abo? Dyrbimy sej stajnje zaso wuwědomjeć, zo móže njekedźbliwosć wšitko spěšnje zaso změnić, kaž w padźe Gütersloh. Ćežko wuwojowanu tuchwilnu swobodu njeměli zanjechać a dyrbjeli postajenjam dale wotpowědować. Bianka Šeferowa

Region před zajimawym tydźenjom

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Berlin/Drježdźany (SN/BŠe). Tydźeń, kotryž so z dźensnišim dnjom zahaji, budźe hladajo na přichod łužiskeho brunico­weho rewěra jara zajimawy. Hišće do lěć­neje přestawki dźě chcedźa zwjazkowy sejm a zwjazkowa rada zakoń wo zakónčenju wudobywanja brunicy schwalić. Njezadźiwa, zo w Sakskej jara kritisce na wobzamknjenja zhladuja, wšako chcedźa spušćomnu strukturnu změnu. Sakski wobswětowy a energijowy minister ­Wolfram Günther (Zeleni) žada sej na přikład dalše polěpšenja. „Wobmyslić měli postajenja k financowanju sćěhow, kotrež je wudobywanje brunicy wuskutkowało“, wón wuswětli a mjenuje na přikład problem dnowneje wody. „Sakska sedźi tu na financnej časowej bombje“, wón wuzběhny a pokaza na dojednanja mjez zwjazkowym knježerstwom a brunicowymi předewzaćemi, kotryž buchu minjene tydźenje wobzamknjene.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND