Ratarjo w Sakskej, mjez druhim tež w Budyšinje, su wčera přećiwo němskej a europskej agrarnej politice protestowali a wobchad na mostach zwjazkowych awtodróhow haćili. Do dźensnišeje konferency agrarnych ministrow skedźbnichu burja na tak mjenowane Mercosur-zrěčenje, kotrež wotpokazaja. Hižo lěta jedna EU z Mercosur-statami, ke kotrymž přisłušeja Brazilska, Argentinska, Paraguay a Uruguay, wo wikowanskim zrěčenju. Dale žadaja sej ratarjo wjelču populaciju pomjeńšić. Foto: Lausitznews/Jens Kaczmarek

Wobdźělenje wčera wotprajili

wutora, 21. měrca 2023 spisane wot:

Choćebuz/Weimar (SN/at). W zjawnym lisće je cyłkowna zawodna rada koncerna Łužiska energija a milinarnje (LEAG) wčera swoje wobdźělenje na dźensa we Weimarje so zahajacej klawsurje frakcije Zwjazka 90/Zelenych w zwjazkowym sejmje cofnyła. Pozadk je kónc tydźenja wozjewjeny wotpohlad Zelenych, z wobzamknjenjom ćišć na dočasny kónc wudobywanja a zmilinjenja brunicy hač do lěta 2030 tež we wuchodnej Němskej zdokonjeć, město 2038. „Sće nas přeprosyli na dypk ,změna strukturow‘, pod kotrymž měli rozprawjeć, kak móhła so tuta za naše koleginy a našich kolegow radźić“, rěka w lisće, podpisanym wot Uwe Teubnera a Toralfa Smitha, předsydy a městopředsydy cyłkowneje zawodneje rady LEAG. „To pak zawěsće nic z tym, zo samowólnje nowy datum wustupa postajiće.“

Wo njemdrosći a rozhněwanju dźěławych rěči Teubner po powěsćerni dpa. Koncernowa zawodna rada nochce sej wumjetować dać, zo na klawsurje ze Zelenymi wo dočasnym kóncu brunicy jedna. Frakciska předsydka Katharina Dröge je wotprajenje wobžarowała, jeje frakcija je k rozmołwje dale zwólniła.

Łódźnistwo nětko dowolene

wutora, 21. měrca 2023 spisane wot:

Zhorjelc (SN). Po Bartonskim jězoru pola Zhorjelca móža ludźo bórze z łódźu jězdźić. Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) je znapřećiwjenje přećiwo dojednanju, wodźiznu za to wužiwać směć, nětko cofnyła. Tole zdźěli minjeny pjatk Sakska krajna direkcija (LDS). Nastupajo škit přirody pak su někotre wobmjezowanja. Tole pak ničo na tym njezměni, zo smědźa so ludźo na lěćnu sezonu přihotować. „To přisporja atraktiwiće regiona“, wuzběhny prezidentka direkcije Regina Kraushaar. Tež turistiski wobłuk z toho profituje.

Něhdźe 960 hektarow wulki Bartonski jězor bě kaž druhe jězory něhdy brunicowa jama, kotruž su mjez 2002 a 2013 z wodu napjelnili, a słuša k Łužiskej jězorinje. Płonina ma so z najwjetšej kumštnej jězorinu Europy stać a cyłkownje 25 000 hektarow wopřijeć. Nětko je jednanje za łódźnistwo na Bartonskim jězoru wotzamknjene, štož je wažny zakład dalšeho wuwića jězoriny. Poprawom bě łódźnistwo na jězorje hižo loni nazymu předwidźane. Tola LMBV kaž tež zwjazk wudźerjow Elbflorenz stej znapřećiwjenje zapodałoj.

TDDK wot pjatka z čłonom ZSRP

póndźela, 20. měrca 2023 spisane wot:

Budyšin/Nadrózna Hrabowka (SN/at). Zwjazkej serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP) wot minjeneho pjatk nowy čłon přisłuša: zawod TDDK w Na­dróznej Hrabowce (Straßgräbchen). Wo tym je čłon Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Bjarnat Cyž jenož něšto hodźin pozdźišo na posedźenju gremija informował.

Delegacija ZSRP z předsydku Moniku Cyžowej a čłonami předsydstwa Wolfgangom Wowčerjom z Prawoćic, Křesćanom Krawcom z Wulkeje Dubrawy a Šćěpanom Dejom z Radworja, je so pjatk popołdnju z jednaćelom Ronaldom Juhnkom rozmołwjała, rozprawja społnomócnjena za serbske naležnosće zawoda TDDK Carolina Měršowa. Po zawodźe je jich Ralbičan Dominik Knop wjedł, slědowaše podpisanje wopisma wo přistupje TDDK towarstwu ZSRP.

Biskopicy (UM/SN). Třilětny projekt k zawjedźenju marki „Łužiska ryba“ su na zarjadowanju předwčerawšim w Biskopicach zakónčili. Olaf Franke, jednaćel Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO), mjenowaše jón wuspěšny. „W tym času smy w třoch dźělnych projektach mjez druhim syć markowych partnerow natwarili kaž tež kriterije kwality za wužiwanje marki ,Łužiska ryba‘ definowali“, rjekny wón. Zdobom su digitalnu platformu ­pod wutworili, kotraž nimo karpa, pstruhi a dalšich tež jich regionalnych producentow předstaji a na turistiske móžnosće skedźbni. „Najlěpša marka ničo hódna njeje, hdyž wo njej njeinformuja“, kaž nawodnica projekta Lisa Willenberg z MGO wuzběhny.

Astrocentrum Łužica we Wojerecach

srjeda, 15. měrca 2023 spisane wot:
Prěni běrow „Astrocentruma Łužica“ (DZA) eksistuje wot wčerawšeho we Wojerecach. Prof. Christian Stegmann, direktor centruma za dźělčki ze swětnišća w Zeuthenje a protagonist DZA, wjeseli so nad prěnim stejnišćom přichodneho wulkoslědźenišća w radnicy. Dr. Maria Krause, rodźena Wojerowčanka (nalěwo) ma tule předewšěm komunikaciju z wobydlerjemi a kontakty ze šulemi na starosći. Katharina Henjes-Kunst koordinuje dalše seismiske přepytowanja zornowca za přichodny labor hłuboko w zemi. Serbske mjeno centruma za astrofyziku ma status jako oficielne runohódne pomjenowanje institucije. Foto: Andreas Kirschke

Z wulkej dźakownosću wopominaja sobudźěłaćerjo Budyskeho předewzaća za twar pišćelow Eule swojeho bywšeho šefa Hansa Euleho, kiž by runje dźensa, 15. měrca, swoje stoćiny woswjećił. Bohužel je Hans Eule hižo jara zahe, lěta 1971, zemrěł. To bě so wón runje lěto ­do toho – po smjerći Johanny Eule, kiž bě jeho přiwzała – z mějićelom firmy stał. Wobraz Hansa Euleho je hač do dźens­nišeho w Budyskej dźěłarni prezentny. Helmut Werner wě so hišće derje na swojeho bywšeho šefa dopominać. „Na zbožo njeje Hans Eule zestatnjenje zawoda lěta 1972 wjace sobu dožiwić trjebał. ­Ingeborg Eule je zawod na to jako direktorka ludoweho zawoda dale wjedła.

Po 55 lětach kónc kupnicyw Choćebuzu

wutora, 14. měrca 2023 spisane wot:

Essen/Choćebuz (SN). Posledni wulki nošer wotnožkow klasiskich kupnicow w Němskej, Galeria Karstadt Kaufhof, 52 ze swojich 129 stejnišćow začini. Najwjetše łužiske město Choćebuz je hižo lětsa 30. junija potrjechene, hdyž so předań na 21 městnach skónči. Kupnica w Podstupimje budźe potom poslednja po cyłej Braniborskej. Samsny dźeń skónči so doba stejnišća kupnicy w Lipsku, w Sakskej pak poskićuje Galeria Karstadt Kaufhof dale swój sortiment tworow w Drježdźanach a Kamjenicy.

Na wobchodźenju twarnišća na Zhorjelskim dwórnišću zhonichu přitomni tele dny, kak ma so historiska hala přetwarić. Hač do ­kónca lěta 2025 chcedźa ju wobšěrnje ponowić. Za to je 33,5 milionow eurow k dispoziciji. Inwesticije w Zhorjelcu su dźěl dojednanja mjez Sakskej a Němskej železnicu. Hač do lěta 2031 maja so wjacore sakske dwórnišća ponowić. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Dosć dźěła za pišćeletwarcow

pjatk, 10. měrca 2023 spisane wot:

Budyska pišćeletwarska firma Eule wobsteji hižo 151 lět. Pola Eulec ­wobkedźbuja tradicije, ale tež nowe ­wuwića a ideje z moderneho hudźbneho swěta.

Budyšin (CS/SN). Za mějićelku Anne-Christin Eule je poprawom njepředstajomne, nowotwar firmy na „zelenej łuce“ planować. Dźěłarnja na Wjelećanskej dróze, kotraž skića wosebity flair, so aktualnym wobstejnosćam přiměri. „Nochcemy kwantitatiwnje rosć, ale kwalitatiwnje“, rjekny předewzaćelka wčera na lětnej nowinskej konferency.

Za to je wězo personal trěbny, kotryž so ze zapalom za powołanje hori. „Dobrych pišćeletwarcow móžemy přeco trjebać“, rjekny Anne-Christin Eule. Wokomiknje ma Eulec firma 35 sobudźěłaćerjow, wot tutych třoch wukubłancow. Tom Bauer je jedyn z nich, kotryž wuprudźa wosebje wulku nadźiju. W nazymje přidruži so firmje dalši wukubłanc. Tež žony su pola pišćeletwarskeje firmy hižo wukubłali. Tola za tute njeje přeco lochko, sej montažu zarjadować. Wšako so pola Eulec twarjene pišćele tež wot jich sobudźěłaćerjow na městnje natwarja ­respektiwnje reparuja, hdyž je trěbne.

nowostki LND