Chcedźa wuše zwiski nawjazać

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

Delegacija z Minska přebywa tuchwilu w Budyskim wokrjesu. Wona chce hospo­darske zwiski mjez Łužicu a Běłoru­skej rozšěrić, za čož je jej dźensniši hospo­darski dźeń w Lubiju wulce wuznam­ny. Tež kulturne styki nawjazać steji na planje.

Budyšin (CS/SN). Wot wutory hač do jutřišeho přebywa delegacija z běłoruskeho Minska we wokrjesu Budyšin. Ko­mu­nalni politikarjo a předewzaćeljo reaguja na wopyt Budyskeho krajneho rady Michaela Hariga (CDU), kiž bě loni w meji w stolicy Běłoruskeje. Nětko je sej delegacija mjez druhim předewzaće Budyskeho zhotowjerja pjecow Debag wobhladała. Runje tak steještej Wojerowski zawod za wobswětoškit HLD a chorownja w sprjewinym měsće na programje. Zaměr wopytow ma być znowa styki nawjazać, kotrež su so po politiskim přewróće nimale pominyli. NDR wšak bě dobre­ hospodarske zwiski do Běłoruskeje w něhdyšim Sowjetskim zwjazku wudźeržowała. Tohodla je dźensniši wopyt hospodarskeho dnja w Lubiju za delegaciju z Minska wosebje wažny. Tu móže so z mnohimi mjeńšimi a srjedźostawskimi zawodami skontaktować.

Hózk (SN/BŠe). Ratarstwo a zwěrinoškit móžetej hromadźe wulki wuspěch žnjeć. To je so wčera zaso wobkrućiło, jako přepo­da Stefan Siegel wot spěchowanskeho towarstwa Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije wuznamjenjenje we wobłuku škitneho projekta „Čerwjeny milan – kraj za žiwjenje“ Hózkowskemu rata­rjej Matthiasej Domani. Zaměr projekta dźě je ptakej w kulturnej krajinje wjace žiwjenskeho ruma skićić, k čemuž tež cyroba słuša. Na něhdźe 40 hektarach swojich honow wokoło Hózka, Komorowa a Ralbic plahuja Domanicy lucernu, kotraž njeje jenož w ratarskim wobłu­ku wu­žit­na, ale wuskutkuje so zdobom pozitiwnje na wobstatk čerwjeneho milana. „Rostlinu, kotruž plahujemy mjez druhim na polu, hdźež w dołhich hrjadkach aronija rosće, wjacekróć wob lěto we wotstawkach syčemy“, Mat­thias Domanja rozkładźe. Myše, kotrež korjenje aronije­ wobškodźeja, móža ptaki tak lóšo wi­dźeć a honić. Pola aronije je tuž wo wjele mjenje škodow.

Někak wšitko zwisuje, tak husto rěka, maš-li komplikowane prašenja wobjednać. A na to zaso slěduje – rezignujo mjez potrjechenymi a wotwobarajo mjez zamołwitymi –, zo hladajo na kompleksnosć njeje ze spěšnymi a jasnymi wotmołwami ličić. Jeli pak sej wěcne nuzowanja dokładnišo wobhladaš, wopokazuje so tón abo tamny pokiw jako nanuzowane myslenje a někotražkuli njejasna pozicija jako strach před jasnym rozsudom.

Wobdźělnicy akcije we wobłuku lětušeho reformaciskeho dnja w Prožymju su hinak postupowali. Hižo za čas bo­hosłužby w cyrkwi, na kotrejž wobdźěli so nimale 40 wjesnjanow a hosći, staj fararjej­ Hans-Christoph Schütt a Burkhard Behr wuzběhnyłoj, zo dźe přeco zaso wo triadu měra, sprawnosće a zachowanja stwórby, wuwitu w 1980tych lětach w ekumeniskim wobłuku. Burkhard Behr wě jako nawoda centruma za dialog a změnu Ewangelskeje cyrkwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica, kak hłuboko su hladajo na ćežke problemy Łužicy njedowěra a stare rany zakorjenjene.

Čehodla wšitko traje?

wutora, 06. nowembera 2018 spisane wot:
Zajim za rjemjeslnistwo mjez młodostnymi budźić je wažne. Powołanja skića wěsty přichod. Hač blidar, rěznik, pjekar abo elektronikar, wšitke tworja zakład za přežiwjenje ludnosće. Tež hdyž so image rjemjeslniskich powołanjow polěpša, maja dobre wukubłanske wuměnjenja wutworjene być. Zapłaćomna jězdźenka za bliskowobchadne srědki je młodo­stnym argument, hdyž so wo wukubłanske městno w zawodach požadaja. Acubijowy tiket za 48 eurow měsačnje, z kotrymž móhli wučomnicy bliskowobchadne srědki wužiwać, je jedyn z najwažnišich nadawkow wobchadnych zwja­zkow. To klinči cyle jednorje. Při­wšěm zastupjerjo zwjazkow hižo tři lěta wuradźuja, zo bychu w koaliciskim zrěčenju dojednany kubłanski tiket rozjimali. Čehodla maja wažne rozsudy stajnje dołho trać, hdyž je acubijowy tiket rjemjeslniskim předewzaćam – připódla prajene, najwažnišemu stołpej srjedźneho stawa – směrodajny? Bianka Šeferowa

Hižo nětko na přichod myslić

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Dobra nalada w rjemjeslnistwje Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa

Budyšin/Zhorjelc (SN/BŠe). Rjemjeslniske zawody Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa wuprudźeja dobru naladu. Wšako wujewja nazymska konjunkturna analyza z aktualnymi ličbami naprašowanja Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory přewšo spokojace prognozy. Cyłkownje 72 procentow předewzaćow ma swoje wobchadne połoženja za dobre. A sydom z dźesać firmow Drježdźanskeho komorneho wokrjesa wočakuje, zo tomu dale tak wostanje.

Wabja wo dorost po njewšědnych pućach

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Budyski region je rjany. My jón jenož hišće trochu porjeń­šamy. Z tymaj sadomaj wabi elektro­techniske zjednoćenstwo Budyskeho wo­krjesneho rjemjeslnistwa za powołanje elektronikarja. Zo by wo dorost mjez młodostnymi wabiło, kroči zjednoćenstwo hižo dwě lěće po skerje njewšědnych pućach. Móžne su wone ze spěchowanjom aliancy fachowych mocow we wobjimje něhdźe 47 800 eurow. Mjez druhim su pjenjezy za to brali, w radiju za powołanje wabić, bus předewzaća Regiobus z wabjenjom wuhotować a camp elektronikarjow do zahajenja wukubłanja přewjesć.

Štwórta a poslednja naprawa je nětko film, kotryž běži wot wčerawšeho hač do 14. nowembra w Budyskim kinje. Kaž filmowc Steffen Jehring zwurazni, bě zaměr, moderny pask z hudźbu a spěšnymi filmowymi sekwencami za cilowu skupinu zhotowić. Třo wučomnicy Józef Škoda, Maksimilian Młynk a Tobias Schlegel su hłowni akterojo a pokazuja dohlad do najwšelakorišich wobłukow powołanja.

Za wěsćiše železniske čary

štwórtk, 01. nowembera 2018 spisane wot:

Hladajo na zašłe lěta je so pokazało, zo ekstremne wjedrowe podawki při­běraja. To wuskutkuje so zdobom na želez­niske zwiski, štož je Němskej železnicy wulke wužadanje. Z wegeta­ciskim akciskim programom maja so čary nětko­ wěsćiše stać.

Budyšin (SN/BŠe). Z akciskim planom rozšěrja Němska železnica swój wegetaciski program, zo móhła haćenja a mylenja, kaž spowróćane štomy na kolijach, jasnje pomjeńšić. Jedna prewentiwna napra­wa je wobrězanje wegetacije. Při­wšěm chce wobchadne předewzaće tak mjenowane hotspots-městnosće zarjadować, na kotrychž stajnje zaso k haćenjam dochadźa. Tam ma so wegetaciski program samo hišće bóle rozšěrić.

Kreatiwne ideje nominowali

pjatk, 26. oktobera 2018 spisane wot:

Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) za­łožerjow eksistency zaměrnje spěchuje. Lětsa chce iniciatiwa 15. raz wuspěš­ne předewzaćelske ideje wuznamjenić. Wčera su zamołwići lětušich nominowanych w Choćebuzu předstajili.

Choćebuz (SN/BŠe). Lětuše Łužiske wubědźowanje załožerjow eksistency (LEX) zakónča 19. nowembra ze spožčenjom mytow­ w Choćebuzu. Wčera je zarjadowar, Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) nominowanych oficialnje předstajiła. „Nimo funděrowacych wobchod­niskich konceptow su lětsa kreatiwne a ino­watiwne ideje hłuboki zaćišć zbudźili. Hladajo na přichod sym tuž na­dźijepołny“, podšmórny wčera nawoda předsydstwa WiL dr. Michael von Bronk.

Budyšin/Smochćicy (SN/BŠe). Ratarjo w Němskej su hladajo na mało spadkow a wysoke temperatury minjenych mě­sacow mało žnjowych wunoškow měli. Dołho wojowachu burske zjednoćenstwa a zwjazkowe kraje wo financnu podpěru potrjechenym. W awgusće je zwjazkowe knježerstwo potom připowědźiło, 170 milionow eurow pomocy přewostajić. Samsnu sumu měło šěsnaće zwjazkowych krajow nałožić. Cyłkownje 340 milionow eurow ma so potajkim nětko po­trje­chenym ratarjam rozdźělić. Zo nje­bu­dźe to lochko, móže sej kóždy před­stajić, wšako běchu ratarske zawody w jed­notliwych regionach wšelako po­trjeche­ne. Nadźija na spěšnu, njeběrokratisku a efek­tiwnu pomoc bě wulka.

Rozmołwy z MGO planowane

srjeda, 24. oktobera 2018 spisane wot:

17. łužiske rybowe tydźenje so nachileja. Tež hdyž su hosćencarjo a turistikarjo z lětušim wotběhom jara spokojom, zhladuja woni starosćiwje do přichoda. Hač drje móža klětu zarjadowanje w zwučenym ramiku zaso přewjesć, dotal­ jasne njeje.

Budyšin (SN/BŠe). W přichodnymaj dwěmaj tydźenjomaj su hišće wjacore poskitki we wobłuku 17. łužiskich rybowych tydźenjow předwidźane. Tak při­hotuja na Ramnowskim hrodźe wosebite barokne předstajenje – kulinariski wječork na temu rybu. We Wichowje pola Wósporka poskića přichodnu njedźelu swojim hosćom rybowy bifej. Na reformaciskim swjedźenju přeproša hatarstwo Hóznica (Petershain) na wułójenje rybow. Nimo zarjadowanjow pak maja turistikarjo a hatarstwa dalše zarjado­wanja a wodźenja předwidźane. „Lětsa mamy 35 wobdźělnikow z najwšelako­rišimi poskitkami“, wuswětla projektna managerka Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) Antje Lehmann. Ličba je minjene lěta konstantna a dopokazuje wulki wuznam a připóznaće, kajkež su sej rybowe tydźenje mjez ludźimi zdobyli.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND