Zhromadnje so předstajili

wutora, 28. januara 2020 spisane wot:
Roland Papprot ze Škodowa, Delia Münchowa ze Žylowa a Juro Hantška z Brjazyny (wotlěwa) su ze swojimi firmami Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow minjeny kónc tydźenja na 30. rjemjeslniskej přehladce w Choćebuzu zastupowali. Je do­bra tradicija, zo předstajeja so serbscy firmownicy na zhromadnym stejnišću. Byrnjež jich ličba lětsa poměrnje skromna była, su jich wopytowarjo znowa w hali 1 dožiwili. To zdobom pokazuje, zo je organizatoram najwjetšich tajkich wikow w Branibor­skej serbski aspekt wažny. Foto: Michael Helbig

Budyšin (CS/SN). Zo byštej šulerjam powołanja w gastronomiskim wobłuku zbližiłoj, stej Drježdźanski regionalny zwjazk Dehoga a Industrijna a wikowanska komora na prěnje kulinariske přechodźowanje z powołanskej orientaciju po Budyšinje přeprosyłoj. Jědnaće wuknjacych­ wyšeju šulow z Wjelećina (Wilthen) a Nowosólca-Hródka (Neu­salza-Spremberg) je srjedowny poskitk wužiwało. W hotelu „Best Western“, w Budyskej žonopowej­ stwě a w hosćencu „Mniši dwór“ dóstachu woni dohlad do wšěd­neho powołanskeho dnja gastronomow. Na te wašnje zhonichu tójšto wo rjanych, ale tež wo njerjanych stronkach tohole powołanja.

Lětuši Zeleny tydźeń w Berlinje běše wospjet zetkanišćo wustajerjow z cy­łeho swěta. W hali Sakskeje knježeše tónraz hinaši duch hač dotal. Wšako měješe swobodny stat prěni króć cyłu halu za sebje. Dotal bě sej ju z Berlinom dźělić dyrbjał.

38 poskićerjow ze Sakskeje je hišće hač do njedźele pod jednej třěchu w hali 21B zjednoćenych. W srjedźišću steja přede­wzaća z Kamjenicy a tamnišeho regiona, kiž chce so za pjeć lět z kulturnej stolicu Europy stać. Mjez wustajerjemi nachadźa lubowar tychle zelenych wikow tež łužiske firmy. Wjacore pak maja jeno zhromadne wustajenišćo. Štož rěka, zo njejsu wšědnje tam, ale zo sej stejnišćo dźěla. Přičina toho su wysoke płaćizny za jedne tajke stejnišćo, kotrež sahaja hač do wjacorych tysacow eurow. Na tamnym boku je wustajenišćo tak małe, zo so wjac hač jedyn poskićer do njeho njehodźi.

Twarožk z Kulowa

Widźeć budźe drasta za ptači kwas

srjeda, 22. januara 2020 spisane wot:

Choćebuske rjemjeslniske wiki jako najwjetša předawanska a wukonowa přehladka w Braniborskej wotměja so přichodnu sobotu a njedźelu 30. raz. Pódla budźe znowa zhromadne wustajenišćo Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP).

Choćebuz (SN/at). Zhromadne wustajenišćo pod módro-čerwjeno-běłej chorhoju je tradicionalne wonkowne znamjo prezentacije delnjoserbskich firmownikow. Wopytowarjo nańdu je hnydom w hali 1, z čimž organizatorojo serbskim wustajerjam wosebitu kedźbnosć zaru­čeja. ZSRP zastupuja lětsa jeničce tři přede­wzaća, kotrež pak so tu mnohe lěta swěrnje předstajeja. K nim słuša Delia Münchowa z Heinzojc drastoweje šwalčernje w Žylowje. „Wjeselu so, zo je prěni dźeń wikow ptači kwas. Tak předstaju drastu, kotraž zwisuje z woblubowanym ludowym nałožkom“, wona powěda. Kaž loni, hdyž bě rjemjeslniska přehladka dźeń po ptačim kwasu, chce rjemjesl­niska mišterka figurinu jako pobratśa (brašku) zhotować. Sobu wzać chce runje tak drastu, kotruž chowancow Žylowskeje Witaj-pěstowarnje­ na ptačim kwasu woblěkaja.

Hišće mamy Choćebuz

srjeda, 22. januara 2020 spisane wot:
Dźe-li wo wukonowe přehladki rjemjesła, su jich hišće tři we Łužicy: w Choćebuzu, Złym Komorowje a Lubiju. Budyšin a Kamjenc stej serbskim rjemjeslnikam tež něhdy zmóžniłoj swoje wukony předstajić. Hornjołužiski Lubij z Konventu leži zboka dwurěčneho regiona a njeje tuž tak powabny. Što serbskim firmownikam, čłonam­ Zwjazka serbskich rjemjeslni­kow a předewzaćelow potajkim zbywa? W Hornjej Łužicy skerje ničo. Nimo toho začuwaš lědma angažementa, so něhdźe prezentować. Wězo je ličba na tajkich wikach wobdźělacych so hornjoserbskich rjemjeslnikow přeco hižo chětro skromna była. A ći, kotrychž sy na wustajenišću tehdy w Budyšinje abo Kamjencu časćišo widźał, nětko hdys a hdys na Choćebuskich rjemjeslniskich wikach zetkawaš, na zhromadnym stejnišću ZSRP. Derje, zo to hišće mamy, zo so sobotu a njedźelu tři delnjoserbske firmy jako tajke w Choćebuzu předstaja. Axel Arlt

Worklečanska šwalča Petra Kupcyna je prěni raz drastu za serbsku ewangelsku njewjestu w nadawku Myšečanskeje pěstowarnje zešiła.­ Podpěrałoj stej ju nawodnica Malešanskeje pěstowarnje Borbora Kralowa a Budyski Serbski muzej z historiskim wobrazom. Prěni raz budźe tuž holčka Myšečanskeho dźěćaceho přebywanišća dźens za tydźeń drastu zhotowana. Foto: SN/Hanka Šěnec

Z braškua ze srokami na Zeleny tydźeń

wutora, 21. januara 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Nałožk ptačeho kwasa přichodnu sobotu so z wulkimi kročelemi bliži. Nimo kwasneje hosćiny, kotruž dźěći we łužiskich pěstowarnjach a zakładnych šulach přihotuja, so tež pjekarjo na tradiciju hotuja. Nimo słódkeho pječwa słuša lětsa zaso wosebita titka k tomu, kotruž móža sej pola Załožby za serbski lud wobstarać. Wosebitu marketingowu akciju je załožba loni z podpěru Lionoweho kluba přewjedła, lětsa pak je dospołnje swójska. Tež wosebity QR-code je zaso na titce wotćišćany, kotryž wjedźe ludźi na internetnu stronu załožby.

Jewišćo za serbsku rěč?!

wutora, 21. januara 2020 spisane wot:
Na Zelenym tydźenju w Berlinje zetkawa so swět. Mnozy wustajerjo popisuja swoje wudźěłki mjez druhim w swojej maćeršćinje, z čimž zbudźeja wćipnosć wopytowarjow. Tež Serbja su na wikach zastupjeni. Tam přitomni wustajerjo maja flajery a dalše wabjenske srědki w małych formatach sobu, kotrež su zdźěla tež serbskorěčne. Hewak pak někajki serbski napis w hali Sakskeje a Braniborskeje nihdźe njewidźiš. Produkty, kotrež předewzaća z dwurěčneho regiona poskićeja, maja němske pomjenowanja. Po rozmołwje z předewzaćelemi pak zwěsćich, zo maja ideju, to, štož poručeja, tež serbsce popisać, za rozmyslowanjahódnu. A što budźe z wulkimi plakatami na sćěnach halow? W sakskej hali wabja na tajkim z debjerku jejkow w delnjołužiskej drasće. Hač so to­ wšo změnić hodźi? Prašenje to sebjewědomja Serbow a marketinga Sakskeje, Berlinske zelene wiki tež jako serbske jewišćo­ wužiwać! Milenka Rječcyna

Mjenje městnow trěbnych

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Sakske zawody zwě­­sćeja woteběrace naprašowanje za wukubłanskimi městnami. Změnu sakskich wukubłanskich wikow wot wikow poskitkow k wikam naprašowanja wjetšina předewzaćow w swobodnym staće dźeń a bóle začuwa, rěkaše wčera z ho­spo­darskeho ministerstwa w Drježdźanach. Naje­bać stabilny poskitk porno předlětu bě naprašowanje snadniše. Zwjazkowa agentura za dźěło wozjewi ličbu 21 146 požadarjow (-5,3 procenty) a 21 562 wukubłanskich městnow. Ličba njewobsadźenych městnow je wo 13,1 procent wote­běrała. Ličba tych młodych ludźi, kotřiž žane wukubłanje nastupili njejsu, pak je na 17,2 procentaj rozrostła.

Sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) kładźe na runohódnosć powołanskeho a akademiskeho wukubłanja wulku wažnosć. „Potajkim najprjedy wukubłanje, potom karjeru“, minister młodym ludźom poruča. Pozadk je přehladka „Karriere Start“, kotraž so přichodny pjatk w krajnej stolicy zahaji a hač do njedźele traje. Za staršich ludźi je dalekubłanje puć, zo bychu nowe powołanske wužadanje zmištrowali.

Změna trěbna

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Sakski minister za ra­tarstwo Wolfram Günther (Zeleni) chce hromadźe z burami docpěć, zo skót naslědnišo plahuja. Najebać to, zo je so hižo něšto hibało, ma Günther za trěbne jednać, kaž wón powěsćerni dpa w Drježdźanach rjekny. Problemy hodźa so jeno zhromadnje z branšu rozrisać. „Smy so w koaliciskim zrěčenju na to dorozu­mi­li zdźěłać strategiju za plahowanje wu­žitneho skotu, při čimž chcemy wšitkich akterow zapřijeć – nimo ratarjow tež přetrjebarjow, wikowanje a zwěrinoškitne zwjazki. A planujemy program za wosebje dobre dźerženje skotu.“

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND