Hižo nětko na přichod myslić

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Dobra nalada w rjemjeslnistwje Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa

Budyšin/Zhorjelc (SN/BŠe). Rjemjeslniske zawody Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa wuprudźeja dobru naladu. Wšako wujewja nazymska konjunkturna analyza z aktualnymi ličbami naprašowanja Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory přewšo spokojace prognozy. Cyłkownje 72 procentow předewzaćow ma swoje wobchadne połoženja za dobre. A sydom z dźesać firmow Drježdźanskeho komorneho wokrjesa wočakuje, zo tomu dale tak wostanje.

Wabja wo dorost po njewšědnych pućach

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Budyski region je rjany. My jón jenož hišće trochu porjeń­šamy. Z tymaj sadomaj wabi elektro­techniske zjednoćenstwo Budyskeho wo­krjesneho rjemjeslnistwa za powołanje elektronikarja. Zo by wo dorost mjez młodostnymi wabiło, kroči zjednoćenstwo hižo dwě lěće po skerje njewšědnych pućach. Móžne su wone ze spěchowanjom aliancy fachowych mocow we wobjimje něhdźe 47 800 eurow. Mjez druhim su pjenjezy za to brali, w radiju za powołanje wabić, bus předewzaća Regiobus z wabjenjom wuhotować a camp elektronikarjow do zahajenja wukubłanja přewjesć.

Štwórta a poslednja naprawa je nětko film, kotryž běži wot wčerawšeho hač do 14. nowembra w Budyskim kinje. Kaž filmowc Steffen Jehring zwurazni, bě zaměr, moderny pask z hudźbu a spěšnymi filmowymi sekwencami za cilowu skupinu zhotowić. Třo wučomnicy Józef Škoda, Maksimilian Młynk a Tobias Schlegel su hłowni akterojo a pokazuja dohlad do najwšelakorišich wobłukow powołanja.

Za wěsćiše železniske čary

štwórtk, 01. nowembera 2018 spisane wot:

Hladajo na zašłe lěta je so pokazało, zo ekstremne wjedrowe podawki při­běraja. To wuskutkuje so zdobom na želez­niske zwiski, štož je Němskej železnicy wulke wužadanje. Z wegeta­ciskim akciskim programom maja so čary nětko­ wěsćiše stać.

Budyšin (SN/BŠe). Z akciskim planom rozšěrja Němska železnica swój wegetaciski program, zo móhła haćenja a mylenja, kaž spowróćane štomy na kolijach, jasnje pomjeńšić. Jedna prewentiwna napra­wa je wobrězanje wegetacije. Při­wšěm chce wobchadne předewzaće tak mjenowane hotspots-městnosće zarjadować, na kotrychž stajnje zaso k haćenjam dochadźa. Tam ma so wegetaciski program samo hišće bóle rozšěrić.

Kreatiwne ideje nominowali

pjatk, 26. oktobera 2018 spisane wot:

Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) za­łožerjow eksistency zaměrnje spěchuje. Lětsa chce iniciatiwa 15. raz wuspěš­ne předewzaćelske ideje wuznamjenić. Wčera su zamołwići lětušich nominowanych w Choćebuzu předstajili.

Choćebuz (SN/BŠe). Lětuše Łužiske wubědźowanje załožerjow eksistency (LEX) zakónča 19. nowembra ze spožčenjom mytow­ w Choćebuzu. Wčera je zarjadowar, Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) nominowanych oficialnje předstajiła. „Nimo funděrowacych wobchod­niskich konceptow su lětsa kreatiwne a ino­watiwne ideje hłuboki zaćišć zbudźili. Hladajo na přichod sym tuž na­dźijepołny“, podšmórny wčera nawoda předsydstwa WiL dr. Michael von Bronk.

Budyšin/Smochćicy (SN/BŠe). Ratarjo w Němskej su hladajo na mało spadkow a wysoke temperatury minjenych mě­sacow mało žnjowych wunoškow měli. Dołho wojowachu burske zjednoćenstwa a zwjazkowe kraje wo financnu podpěru potrjechenym. W awgusće je zwjazkowe knježerstwo potom připowědźiło, 170 milionow eurow pomocy přewostajić. Samsnu sumu měło šěsnaće zwjazkowych krajow nałožić. Cyłkownje 340 milionow eurow ma so potajkim nětko po­trje­chenym ratarjam rozdźělić. Zo nje­bu­dźe to lochko, móže sej kóždy před­stajić, wšako běchu ratarske zawody w jed­notliwych regionach wšelako po­trjeche­ne. Nadźija na spěšnu, njeběrokratisku a efek­tiwnu pomoc bě wulka.

Rozmołwy z MGO planowane

srjeda, 24. oktobera 2018 spisane wot:

17. łužiske rybowe tydźenje so nachileja. Tež hdyž su hosćencarjo a turistikarjo z lětušim wotběhom jara spokojom, zhladuja woni starosćiwje do přichoda. Hač drje móža klětu zarjadowanje w zwučenym ramiku zaso přewjesć, dotal­ jasne njeje.

Budyšin (SN/BŠe). W přichodnymaj dwěmaj tydźenjomaj su hišće wjacore poskitki we wobłuku 17. łužiskich rybowych tydźenjow předwidźane. Tak při­hotuja na Ramnowskim hrodźe wosebite barokne předstajenje – kulinariski wječork na temu rybu. We Wichowje pola Wósporka poskića přichodnu njedźelu swojim hosćom rybowy bifej. Na reformaciskim swjedźenju přeproša hatarstwo Hóznica (Petershain) na wułójenje rybow. Nimo zarjadowanjow pak maja turistikarjo a hatarstwa dalše zarjado­wanja a wodźenja předwidźane. „Lětsa mamy 35 wobdźělnikow z najwšelako­rišimi poskitkami“, wuswětla projektna managerka Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) Antje Lehmann. Ličba je minjene lěta konstantna a dopokazuje wulki wuznam a připóznaće, kajkež su sej rybowe tydźenje mjez ludźimi zdobyli.

„Cholowy so zuć“

srjeda, 24. oktobera 2018 spisane wot:
Připowědźeny pomocny program ratarskim zawodam, kotrež su pod lětušej dołhej suchotu ćerpjeli, je skónčnje zestajany. A kaž burja hižo z nazhonjenjow wědźa, maja za njón wjele formularow wupjelnić. Hłowy budu so tuž chětro kurić, a tón abo tamny potrjecheny drje wótku prawdźepodobnje do žita ćisnje. Najpozdźišo hač do 16. nowembra maja podłožki sakskemu ministerstwu za ratarstwo, wobswět a geologiju w Drježdźanach předležeć. Zo su formulary wobšěrne a komplikowane, zwěsćichu tež ratarjo w Smochćicach, kotrymž běchu fachowcy zawčerawšim kriterije pomocneho programa rozłožili. Nimo wunoškow minjenych třoch lět maja ratarjo wšo swoje priwatne zamóženje, wšitke inwesticije a kredity podać a so takrjec „cholowy zuć“. Pawšalne rozrisanje by jednanje wolóžiło. Ale čehodla měło so w Němskej něšto zjednorić, kotraž je mišter běrokratije a ćežkich jednanjow? Bianka Šeferowa

Biokarpy dale njehospodarske

wutora, 23. oktobera 2018 spisane wot:

Jedne z centralnych zarjadowanjow we wobłuku łužiskich rybowych tydźenjow bě minjenu sobotu při Ballackec haće w Złyčinje. Ryby a rjane wjedro postarachu so tam wo hotowy wopytowarski magnet.

Złyčin (JoS/SN). Słónčne a měrne nazymske wjedro, apetit na rybu a dobra swójbna nalada – takle prezentowaše so rybarski swjedźeń hatarstwa Karstena Ring­pfeila minjenu sobotu při Złyčinskim Ballackec haće. Lědma štó mysleše hišće na horce lěćne dny z mało wodu, a tak móžachu tež rybarjo swoje tehdyše starosće do wěsteje měry zabyć. Něhdźe wosom tonow ryby su sobotu z hata wułójili. Zwjetša běchu to karpy, mnohe hač do tři kilogramy ćežke. Dale mějachu šćuki, liny a sandaki w syći. Hižo při prěnim łójenju bě wulki sum pódla, kotrehož dyrbjachu třo rybarjo pod kontrolu přinjesć. Jeho pušćichu do wosebiteho bazenka, hdźež móžachu sej jeho wopytowarjo bliže wobhladać. Přičinu dosć dobreho wunoška z Ballackec hata widźi Karsten Ring­pfeil w tym, zo Mała Sprjewja hat sobu z wodu zastaruje a zo so lětuša horcota tule tak jara wuskutkowała njeje.

Premjerne prěnje myto do Wojerec

póndźela, 22. oktobera 2018 spisane wot:

Prěni raz mytuje Łužiska hospodarska iniciatiwa lětsa we wobłuku Łužiskeho wubědźowanja załožerjow firmow (LEX) businessowe plany šulerjow. Premjer­na dobyćerka je šulerska tzwr „Help4U“ Wojerowskeho Léona Foucaul­toweho gymnazija.

Choćebuz/Wojerecy (SN/at). Wojerowska šulerska firma „Help4U“ posrědkuje dopomocnu wučbu. Na tajke wašnje přinjesu jednaćelka Marija Skvoznikova, Lisa-­Marie König, Alanis Stewart, Benjamin Körner a wothladowanski wučer Gerald Jonack z Foucaultoweho gymnazija dopomocy potrěbnych šulerjow z wu­čerjemi hromadźe, kotřiž jich podpěruja swoju wědu wudospołnjeć. A tući do­pomocni wučerjo su sami hišće šulerjo. Wosebitosć wuknjenskeje posłužby je jury­ sobu přeswědčiła, Wojerowskich šulerjow z prěnim mytom wuznamjenić.

Pod titlom „MineLife“ su wčera we Wo­cho­žanskim parku błudźenkow pućowansku wustajeńcu wo stawiznach, wuwiću a perspektiwje hórnistwa w namjeznym regionje wotewrili.

Wochozy (AK/SN). „Sym połna nadźije, zo sposrědkujemy z pućowanskej ekspoziciju inspiraciju k rozmyslowanju. Njech je to zakład dalšeho zhromadneho skutkowanja“, dr. Miranda Ptak, wiceprezidentka Wrócławskeho hórniskeho za­rjada na wotewrjenskim zarjadowanju podšmórny. Wochožanski park błudźenkow je hač do 15. nowembra prěnja stacija wustajeńcy. Přehladka nasta jako zhromadny projekt Sakskeho wyšeho hórnistwoweho zarjada, wobwodneho hórnistwoweho zarjada Wrócław, wyšeho hórni­stwoweho zarjada Katowice a maršaloweho zarjada delnjošleskeho wójwodstwa. Financowanje bě so přez spěchowanski program „Ziel 3. Interreg Pólska-Sakska“ zmóžniło. Hač do kónca lěta 2020 projekt traje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND