IG metal formu insolwency raznje kritizuje

srjeda, 10. meje 2023 spisane wot:

Niska (SN/at). Sobudźěłaćerjo Nišćanskeje wagonownje su zludani insolwency twornje dla. Jich wola, wo wohrožene dźěłowe městna dale wojować, je nje­zlemjena. Wo tym informowaše Eileen Müller, dźěłarniska sekretarka IG metal wuchodneje Sakskeje, na naprašowanje našeho wječornika.

Na zawodnej zhromadźiznje su dźěławi wčera ze stron słowakskeho mějićela Tatravagónka z Poprada wo pjenjezach wupada insolwency dla zhonili. Zdobom su prawiznikow zeznali, kotřiž tak mjenowane jednanje pod škitnym krywom (Schutzschirmverfahren) wjedu. Woni maja w běhu třoch měsacow insolwencny plan a saněrowanski koncept zdźěłać.

Nadźija a strach

srjeda, 10. meje 2023 spisane wot:
Dobrych pjeć lět je so wot poslednjeje insolwency Nišćanskeje wagonownje kónc decembra 2017 minyło. Tak prawje dźensa nichtó wjace njerozumi, čehodla je ­słowakski twarc nakładnych wagonow Tatravagónka z Poprada předewzaće spočatk 2018 kupił. Popřewrótowe wuwiće Nišćanskeje wagonownje je jeničke chabłanje mjez nadźiju do přichoda a wulkim strachom doskónčneho zahinjenja. Teoretisce kiwa na tradicije bohatemu zawodej dobry přichod. W prócowanjach wo neutralnosć CO2 nastupajo hraje železniski wobchad w transportowym sektorje wažnu rólu. Skrućenje transportow na kolijach žada sej moderne nakładne wagony. Te móhli w Niskej twarić, na jeničkim hišće wobstejacym stejnišću po cyłej Němskej. Nimale 200 dźěłowych městnow je tam wohroženych. Brěmjo to, kotrež změnu strukturow po kóncu wudobywanja brunicy we Łužicy přidatnje poćežuje. Zawod trjeba skónčnje nošny koncept, kiž dlěje hač pjeć lět płaći. Axel Arlt

Běrokratija haći

wutora, 09. meje 2023 spisane wot:
Drježdźany (SN). Drježdźanska rjemjeslniska komora je wurjadne naprašowanje nastupajo atraktiwnosć předewzaćelstwa přewjesć dawa. Jedyn z wuslědkow je: kóždy druhi předewzaćel w Sakskej wot­radźuje, so na puć do samostatnosće po­dać. „To je alarmowacy signal – za naše rjemjesło, ale tež za naše hospodarstwo scyła“, komentuje prezident Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Jörg Dittrich tutón wuslědk. K najwjetšim wužadanjam liči 71 procentow předewzaćelow financielne rizika. Dwě třećinje předewzaćelow skoržitej přez wysoku měru běrokratije a třećina předewzaćelow mjenuje njerjadowane dźěłowe časy jako wužadanje. Nic naposledk poda 29 procentow naprašowanych wulku potrjebu fachowcow jako wužadanje, před kotrymž pospochi steja. Jörg Dittrich widźi nadawk, přićahliwosć předewzaćelstwa zwyšić, „jako dołhodobny, w kotrymž je wjele akterow zapřijatych.“ Hladajo na běrokratiju „pak widźu cyle jasnje stat w zamołwitosći“, wón praji a doda: „W přerězku nałožuje předewzaćel jedyn z pjeć dźěłowych dnjow za běrokratiju – zdźěla samo połojcu swojeho dźěłoweho časa.

Sta ludźi je sej wčera w Slepom žadało, hižo žanu brunicu w regionje njewudobywać. Tak běchu plakaty z hesłami „Energija z wčerawšeho zniči naš přichod“ a „Lubosć za Łužicu – nic za wuhlo“ widźeć.

Slepo (SN/BŠe). Klimowa změna je palaca tema, při čimž je zmilinjenje brunicy horco diskutowane. Hnydom wjacore organizacije a zwjazki běchu tuž k demonstraciji we łužiskim brunicowym rewěrje namołwjeli. K tomu słušeja hibanje „Fridays for future“, wobswětoškitna organizacija BUND Sakska, Greenpeace, iniciatiwa „Wšitke wsy wostanu“ a zastupjerjo Serbskeho sejma. Policija rozprawješe wo něhdźe 550 wobdźělnikach, „Fridays for future“ pak naliči wjace hač 1 000 demonstrantow.

Elektrifikacija nuznje trěbna

wutora, 02. meje 2023 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Wobchad na kolijach ma přichod. Tola z přesadźenjom w Hornjej Łužicy hišće mócnje klaca. Wo tym su wšelacy rěčnicy na mejskim swjedźenju DGB w Budyšinje skoržili. ­Budyski wyši měšćanosta Karsten Vogt (CDU) rjekny, zo je nimo wutwara awtodróhi A 4 wažne, zo so wyši měšćanosća a krajnaj radaj z Hornjeje Łužicy za elektrifikaciju železniskeje čary Drježdźany–Zhorjelc hromadźe zasadźuja. 8. meje budźetaj wón a Budyski krajny rada Udo Wićaz (CDU) z hosćom pola statneho sekretara, zo byštaj na prekerne wobchadne połoženje w regionje skedźbniłoj.

Je wažne, zo dźěłowe městna pola Alstoma wobchowaja. K tomu wuwjedźe tamniši zawodny radźićel Frank Albert, zo su sobudźěłaćerjo wotzamknjene tarifowe zrěčenje přichoda zuby křipjo při­wzali. Tam bu dowolowy pjenjez šmórnjeny. Woni so nětko nadźijeja, zo móža sej tule stratu ze stopnjowanej efektiwitu wróćo zdobyć. Tarifowe zrěčenje je znajmjeńša hač do 2025/2026 nošne. Zdobom ma Frank Albert za njezmysł, zo njemóža w zawodźe twarjene wozydła jón falowaceje elektrifikacije železniskeje čary dla samostatnje wopušćić.

Dobry signal

pjatk, 28. apryla 2023 spisane wot:

Drježdźany (SN). Pozitiwny signal je dźensa rjemjesło na wuchodźe Sakskeje za přichodne wukubłanske lěto wozjewiło. Tak su rjemjeslniske zawody we wokrjesach Mišno, Budyšin, Zhorjelc, Sakska Šwica-Wuchodne Rudne horiny a w krajnej stolicy Drježdźany hižo 504 wukubłanskich zrěčenjow z młodymi ludźimi wotzamknyli. To je 25 zrěčenjow wjace hač samsny čas lěto do toho. Cyłkownje je so dotal 131 žonow a 373 muži za powołansku karjeru w rjemjesle w regionje rozsudźiło.

Je rjana tradicija, zo hnydom wjacore krajne zahrodniske zwjazki kóžde lěto znowa swoju „rostlinu lěta“ wola. Tak knježa na sewjeru Němskeje hinaše ­klimatiske poměry hač w južnych kónčinach. Tohorunja je wšelakich regionalnych trendow, kak zahrodki a kašćiki na balkonach zwosadźeć. „Wonjata ­hubka“ rěka kompaktna, insektam přichilena družina želbije, kotraž je faworit badensko-württembergskeho a hessenskeho zwjazka. W Bayerskej pak wuzwoli jury nowosć, petuniju „Alpenglühen“. Najwšelakoriše rostliny, kwětki, kerki a štomy móža zajimcy na dnju wote­wrjenych zahrodnistwow přichodnu njedźelu wobdźiwać a swoje fawority wuzwolić. Wšelake słody dźě tež mnohotnosć našich zahrodow přisporjeja. BŠe

Turizm w geoparku Mužakowskeho ­zahorka je wotnětka na hišće wyšim ­niwowje. Wusahowacy je při tym nadrjadowany projekt „UNESCO 5“, kiž su tam minjenu srjedu předstajili.

„Wuznamjenjenje słuša kolegam“

wutora, 25. apryla 2023 spisane wot:

Budyšin (SN). Budyske předewzaće Hentschke Bau je jedne z najsylnišich markow w němskim twarskim přemysle. Tole je wuslědk přepytowanja instituta F.A.Z. Za to je nětko wuznamje­njenje „Sylne marki Němskeje“ dóstało. Zakład studije je přepytowanje přede­wzaćow. Fachowcy instituta rozesta­jachu so z prašenjom, kak so wo předewzaćach w socialnych syćach, na online-portalach, w forumach a blogach kaž tež na zjawnje přistupnych powěsćowych stronach rozprawja. Dohro­mady su fachowcy 5000 předewzaćow přepytowali a wjacore sta milionow ­online-žórłow wuhódnoćili.

„Wuznamjenjenje njeje jenož dopokaz za našu kwalitu a dobre wukony hladajo na zwoprawdźenje twarskich projektow, ale tež za naš socialny angažement ­jako dźěłodawar“, wuzběhny jednaćel Hentsch­ke Bau Jörg Drews. Sylna marka być a ju tež w zjawnosći zastupować, ­žada sej wjace hač spušćomnosć, dypkownosć, kompetencu a techniku.

W dwěmaj nocomaj wowcy zakusał

póndźela, 24. apryla 2023 spisane wot:

Časecy (SN/BŠe). Hnydom dwójce je wjelk minjene dny stadło něhdźe 450 wowcow Gerata Šmita blisko Časec wopytał a mortwe zwěrjata zawostajił. „Wjelk je 1,05 metrow wysoki płót přeskočił“, wujasni Hórčan wowčer. Slědy móžeše fachowc z wjelčeho běrowa w błóće zawěsćić. Wulke stadło je wustróžane z pastwy wućekło a poda so za Wučkecami do směra hłowneje dróhi, kotraž je wažny zwisk k zwjazkowej awtodróze A 4. Dróhu su zwěrjata w nocy přeprěčili. „Zo njeje k wobchadnemu njezbožu dóšło, je wulke zbožo“, Šmit podšmórny. Hakle rano wokoło šěsć hodźin je wobydlerka z Jědlicy wowčerja zazwoniła, jako je stadło z wokna domskeho wuhladała. Bjezposrědnje na to je Hórčan wowcy z płotami zawěsćił. Hakle jako so do Časec nawróći, je tři mortwe wowcy na pastwje namakał.

nowostki LND