×

Powěsć

Failed loading XML...

Zawodne wukubłanje dale wažne

štwórtk, 02. apryla 2020 spisane wot:

Předstajenje wuwića na dźěłowych wikach­ we wuchodnej Sakskej zwjaza Budyska agentura za dźěło wutoru z połlětnej bilancu lěta powołanskeho poradźowanja 2019/2020. Hłowne poselstwo je, najebać wšitke njewěstosće zawodne wukubłanje dale wjesć.

Budyšin (SN/at). Přistajeni dźěłodawarskeho serwisa w Budyskej wotnožce agentury za dźěło su wot lońšeho oktobra hač donětka 2 438 zawodnych wukubłanskich městnow zličili, 85 wjace hač w samsnej dobje před lětom. Minjene poł lěta je 2 481 młodostnych, 62 mjenje hač w přirunowanskej dobje, pola powołanskich poradźowarjow dźěłoweje agentury abo jobcenterow Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa wo pomoc prosyło, zo bychu wukubłanske městno dóstali.

Dalša saněrowanska kročel docpěta

srjeda, 01. apryla 2020 spisane wot:

Zły Komorow (SN/BŠe). Kupa na Złokomorowskim jězorje je najprjedy raz saněrowana. Bagry a płuwace připrawy nětko zaso na kraj dowjezu, zdźěli Łužiska a srje­dźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV). Wot nowembra su tam z pomocu płuwaceje techniki płoninu wokoło kupy wobdźěłali. „Na­jebać ćežke wobstejnosće je twarska firma ETK za wódnu techniku kupu saně­rowała“, wuzběhny nawoda saněrowanskeho wobłuka pola LMBV Gerd Richter. Dalše dźěła pak su trěbne a móhli hišće chwilu trać.

Nětko slěduje najprjedy raz dokumentacija wo zakónčenych naprawach. Dźěle wobłuka wokoło jězora, kotrež běchu hižo­ dlěje njepřistupne, budu bórze zaso wobchodźomne. Wčera je braniborski zarjad za geologiju a hórnistwo wo pře­strjenjach rozsudźił, kotrež měli dale za­wrjene wostać. Hižo dźensa chcyše LMBV areal z Kóšynskeho směra wotewrěć, hdźež móža so ludźo přichodnje zaso wočerstwić a wuchodźować.

Lěsy zamołwitych wulce starosća

srjeda, 01. apryla 2020 spisane wot:

Šmrěki a chójny rozmnoženja škódnikow a klimoweje změny dla wosebje wohrožene

Lěs w Hornjej Łužicy steji před wužadanjemi, kotrež njehodźa so hišće wotwidźeć. Škódniki, kaž na přikład skórnik, so dale a bóle wupřestrěwaja. „Hižo měsacy njemóžemy přećiwo nim ničo skutkowne činić. Cyła kulturna krajina hrozy so razantnje změnić“, wopisuje nawoda lěsniskeho wobwoda Hornja Łužica zawoda Sakske lěsnistwo Holm Karraß tuchwilne přewšo chutne połoženje. Wo přičinach, sćěhach a konsekwencach kaž tež wo namołwje wobsedźerjam lěsow je so Andreas Kirschke z Karraßom rozmołwjał.

Kak so hornjołužiskemu lěsej dźe?

H. Karraß: Jeho strowotny staw za­traša. Wosebje potrjechene su šmrěki a chójny, kotrež kulturnu krajinu w Hornjej Łužicy přewažnje tworja. Na wjele blakach, hdźež su jenož šmrěki, hrozy so system sypnyć. Tak zhubja so kompleksne lěsne funkcije, kotrež njewuskutkuja so jenož na wobstatk a předźěłanje drjewa. Samsny zjaw wobkedźbujemy nimo toho na městnach, hdźež předewšěm chójny rostu. Tam je wuwiće trochu słabše, ale zakładnje jenak.

Wot 5. apryla budźe mjenje ćahow po puću

wutora, 31. měrca 2020 spisane wot:

Drježdźany/Budyšin (SN/at). Ćahi we wobłuku wobchadniskeju zwjazkow Hornje Łobjo (VVO) a Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) su dotal najebać wobmjezowanja koronakrizy dla dale tak po puću byli, kaž to jězbny plan postaja. To pak so nětko změni.

Mjeztym dźeń a mjenje ludźi z ćahom jězdźi. Železniske předewzaća tuž wot jutři­šeho 1. apryla swoje poskitki na ně­kotrych čarach jasnje přiměrja, kaž VVO informuje. Najebać to ma stabilny taktowy poskitk wostać. Ćahi DB Regio z Wojerec (RE 15) a Srjedźoněmskeje regioželeznicy z Kamjenca (RB 34) jězdźa dale kóždu hodźinu do Drježdźan. VVO na to skedźbnja, zo su na čaromaj Drježdźany–Kamjenc a Drježdźany–Kinspork někotre ćahi jeno z jednym ćěridnym wozom město hewak z dwěmaj po puću. „Mobilitu za wobydlerjow w regionje, kotřiž su za swoje wšědne jězby na bliskowobchad pokazani, tak zhromadnje zaručamy“, informuje jednaćel VVO Burkhard Ehlen.

Zo móhli socialny měr wobchować

wutora, 31. měrca 2020 spisane wot:

Dźěłarnistwo IG metal starosći so wo sobudźěłaćerjow předewzaćow a žada sej za nich wobšěrne naprawy, wšako jich měsačne poćeženja dale wobsteja. Jedna naprawa je, płaćić wjace pjenjez za krótkodźěło. Zahajeny pomocny paket­ Zwjazka a krajow za firmy pak sej dźěłarnistwo chwali.

Budyšin (SN/BŠe). Dźěłarnistwo IG metal je minjeny tydźeń zapósłancam demokratiskich stron zwjazkoweho sejma pi­sa­ło a sej žadało, hnydomne naprawy pomocneho paketa w zwisku z korona-krizu rozšěrić. W prěnim rjedźe je pomoc jeno za předewzaćelow předwidźana. Wu­runanja za mzdy dźěłopřijimarjow hišće zapřijate njejsu. Wězo su wolóženja nastupajo krótkodźěło, kotrež pak wu­činje­ja 60 do 67 procentow přerězneje mzdy. Přistajeni z dźěćimi su po słowach dźěłarnistwa dwójnje chłostani. Woni smědźa dowol brać a nadhodźiny wot­twa­rjeć, dóstanu pak skónčnje jeno 67 procentow mzdy. Tuchwilu postajeny pjenjez za krótkodźěło tuž njedosaha a dźěłopřijimarjow w krizy přidatnje poćežuje.

Energija wěsta

póndźela, 30. měrca 2020 spisane wot:

Choćebuz (SN). Předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) chce zastaranje ludźi z milinu dale zaručić. Dokelž njemóža sobudźěłaćerjo wot doma dźěłać, je koncern wšelake naprawy zahajił, zo by sobudźěłaćerjow škitał. Přiwšěm njehodźitej so wuhlo a energija wot doma produkować.

Tuchwilu su třo sobudźěłaćerjo na koronawirus schorjeni. Tak su w brunicowych jamach wjace jězdźidłow zasadźili, zo móhli přistajeni wěstotny wotstawk dodźeržeć. Hižo wot spočatka měrca njesmě­dźa wopytowarjo na ležownosće předewzaća. W milinarnjach dźěłaja nětko w kruće postajenych teamach w změnach. Sobudźěłaćerjow w jednotliwych skupinach hižo njewuměnjeja, tak riziko infekcijow mjez přistajenymi pomjeń­šeja. Přiwšěm je energijowy koncern ze sydłom w Choćebuzu hižo nuzowe přenocowanske móžnosće w milinarnjach a brunicowych jamach zarjadował, zo móhli we wulkej nuzy reagować a sobudźěłaćerjow izolować.

Produkcija za awta wobmjezowana

pjatk, 27. měrca 2020 spisane wot:

Tuchwilne naprawy, spomalić rozšěrjenje koronawirusa, so tež na regionalnych dodawarjow awtomobilneje industrije wuskutkuja. Reakcije su přiwšěm rozdźělne.

Nadrózna Hrabowka/Kamjenc (UM/SN). Twornja klimowych kompresorow TDDK w Nadróznej Hrabowce je produkciju přetorhnyła. Spočatk tydźenja wu­tworjeny krizowy stab pak chce „njeparujomne funkcije“ zaručić, kaž firma zdźěla. To płaći mjez druhim za zličbowanje, informacisku technologiju kaž tež za přijimanje komponentow z Japanskeje. Wjetšina přistajenych „jednoho z najwažnišich dodawarjow awtomobilneje industrije, kotryž je mjeztym něhdźe 50 milionow kompresorow za nimale wšitke europske twornje jězdźidłow zhotowił“, nětko hižo wot póndźele njedźěła (SN rozprawjachu).

Poskićeja informacije a podpěru

štwórtk, 26. měrca 2020 spisane wot:

Zjawne žiwjenje hižo žane njeje. Zwjazk a knježerstwa krajow su wjele wobmjezowanjow postajili, zo móhli rozpřestrěću coronawirusa zadźěwać, tak tež sakske knježerstwo. Pytnjemy to we wšěch žiwjenskich wobłukach. Tež ­turistikarjo pod situaciju ćerpja.

Zły Komorow (SN/BŠe). We łužiskej jězorinje wuskutki naprawow jara začuwaja. Wosebje turistiska branša je potrjechena, a tak su hosćencarjo kaž poskićerjo chětro njewěsći. Turistiski zwjazk Łužiska jězorina je tuž informaciski poskitk na swojej internetnej stronje www.lausitzerseenland.de rozšěrił. W rubrice „serwis turistikarjam“ su prašenja a wotmołwy kaž tež wažne pokazki zestajane, tak zo móža so wšitcy hladajo na połoženje coronakrizy dla wobhonić. Předewšěm dźe tam wo pomoc hosćićelam a poskićerjam. „Informacije wobstajnje aktualizujemy“, zdźěli sobudźěłaćerka turistiskeho zwjazka Katja Wersch. Turistikarjo dóstawaja mjez druhim informacije nastupajo pjenježnu pomoc, personal, pře­- nocowanja a wotprajenje skazankow.

Chcedźa pomhać

štwórtk, 26. měrca 2020 spisane wot:

Zhorjelc (SN/BŠe). Pólska a Čěska chcetej so z nowymi naprawami před dalšim rozpřestrěćom coronawirusa škitać. Tak maja so ludźo, kotřiž chcedźa přez mjezu, do dwutydźenskeje karanteny podać. Za wobydlerjow Čěskeje płaći to wot dźensnišeho. Wot pjatka předwidźi to tež Pólska.

W Zhorjelskim wokrjesu maja w strowotnistwje mnohich sobudźěłaćerjow ze susodneju krajow. Wčera je tamniši krajnoradny zarjad připowědźił, zo chce po­trjechenym pomhać a za tych, kotřiž chcedźa dale do Zhorjelca na dźěło jězdźić, přenocowanske móžnosće pytać. Strowotniski wobłuk ma dźě dale kmany być ludźi zastarać. Zo bychu nětko najprjedy raz potrjebu zwěsćili, je Zhorjelski krajnoradny zarjad zwisk do wšěch strowotniskich institucijow nawjazał. Potrjecheni smědźa so tež sami na krajnoradnym zarjedźe přizjewić.

Zdźěla zawrjene

srjeda, 25. měrca 2020 spisane wot:
Budyšin/Wojerecy (SN/CoR). Filiale Budyskeje wokrjesneje lutowarnje su dale wotewrjene. Kupcy móža sobudźěłaćerjow tež telefonisce a z mejlku docpěć. Bankomaty su dale k dispoziciji. Wo­krjesna lutowarnja poruča, po móžnosći bjez kontakta z kartu abo smartfonom zapłaćić. Kaž ze stron Wuchodosakskeje lutowarnje Drježdźany rěka, we Wojerecach tuchwilu mocy zjednoćeja, zo móhli na centralnych stejnišćach wšitke posłužby zaručić. Štož chce ze sobudźěłaćerjom lutowarnje rěčeć, dyrbi we Wojerecach pak do Łužiskeje hale pak do stareho města. Filiale w Njedźichowje (Bernsdorf), Kulowje, Łutach a Łazu su dale wotewrjene. Wosobinsku serwisowu posłužbu pak poskićeja jenož hišće w Kulowje a we Wojerowskim starym měsće.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND