Hladać na ludźi ze zbrašenjom

wutora, 01. decembera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/at). W njewěstym času koronapandemije je to na spočatku adwenta pozitiwna powěsć: We wuchodnej Sakskej bě w nowembrje 17 756 bjezdźěłnych, 127 (0,7 procentow) mjenje hač w předměsacu, ale 1 662 (+10,3 procenty) wjace hač loni w nazymniku. Wo tym je Budyska wotnožka agentury za dźěło dźensa informowała. „Pytanje za dźěłowymi mocami tež w nowembrje swój čas traje. W dobje přiběraceho naprašowanja za fachowcami wudani so wid na ludźi ze zbrašenjom ćim bóle. Runje swojeho handicapa dla su tući husto nadpřerěznje motiwowani a derje kwalifikowani“, wabi Kathrin Groschwald, předsydka jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło.

75,4 procenty ćežkozbrašenych, kotřiž su w Budyskim wobwodźe bjezdźěłnje přizjewjeni, maja wotzamknjene powołanske wukubłanje abo studij. Mjez wšitkimi bjezdźěłnymi ma 69,7 procentow powołanske wotzamknjenje.

Dźěłodawarskemu serwisej agentury w Budyšinje přizjewichu předewzaća w nowembrje 885 swobodnych dźěłowych městnow. To je 109 (-11 procentow) mjenje hač hišće w oktobrje.

Turistiski zwjazk poskića komunam pomoc

wutora, 01. decembera 2020 spisane wot:

Zły Komorow (AK/SN). Mjezypřesahowacy turistiski zwjazk Łužiska jězorina zasadźuje so dale za wjace bjezbarjernosće podłu jězorow regiona. „Ze sepju dźěłarničkow skedźbnjamy na móžnosće so bjez zadźěwkow na přibrjohach pohibować. Po přepytowanju štyrjoch modelowych jězorow chcemy nětko praktiske poručenja zajimcam pokazać“, zdźěli ­minjeny tydźeń nowinska rěčnica turistiskeho zwjazka Katja Wersch. Jako čłon dźěłoweho zjednoćenstwa „Lóšo pu­ćować – bjezbarjerne dowolowe cile w Němskej“ sadźa zwjazk tež na dowol w jězorinje. Hižo loni a tež lětsa su k tomu dźěłarnički přewjedli. Management za turizm a strowotne hospodarstwo braniborskeho marketinga (TMB) iniciatiwu łužiskeho zwjazka podpěruje.

Na adwentnu pychu njezabyć

pjatk, 27. nowembera 2020 spisane wot:
Štóž pyta hišće přirodnu pychu za prěni adwent, je we Wudworskim zahrodnistwje Kroll prawje a namaka tam hodowne wudźěłki najwšelakorišeho razu – moderne a klasiske adwentne wěncy, za wosebity čas typiske a dekorowane rostliny, stykane kwětki a z kwětkami stykane koše za bydlenje kaž tež za zachodne durje atd. Šefina Kerstin Kroll a jeje sobudźěłaćerce Claudia Loch a Manuela Handrick (wotprawa) ­rady při tym pomhaja, to prawe namakać. A štóž rady něšto sam pasli, nadeńdźe ­tu tež prawy poskitk. Foto: Feliks Haza

Čujomne wuskutki na wikach

štwórtk, 26. nowembera 2020 spisane wot:

W Sakskej nětko wosom padow swinjaceje mrětwy dopokazanych

Budyšin (SN/BŠe). W Sakskej je dotal wosom padow afriskeje swinjaceje mrětwy pola dźiwich swinjow dopokazanych. To wuchadźa z přepytowanjow kołowokoło Krušwicy, hdźež su zarjady po zwěsćenju prěnjeho pada kónc oktobra dokładne slědźenje zahajili. „Dźakowano wjele pomocnikow zwjazkoweje wobory, Techniskeho pomocneho skutka, dobrowólneje wohnjoweje wobory a statneho lěsniskeho zawoda Sachsenforst, kaž tež hajnikow a wodźerjow psykow je so nam poradźiło přestrjeń dokładnje přepytować“, wuswětli krajny rada Zhorjelskeho wokrjesa Bernd Lange (CDU). Sakske socialne ministerstwo zawčerawšim zdźěli, zo su 53 dźělow ćěła dźiwich swinjow na cyłkownje 13 500 hektarow wulkim zawěranskim pasmje našli. Sydom z nich su z mrětwu inficěrowane. Tuž je nětko po cyłej Sakskej wosom padow znatych.

Wuknje powołanje w zawodźe nana

štwórtk, 26. nowembera 2020 spisane wot:
Florian Kockott nawuknje tuchwilu powołanje parketkładźerja w rjemjeslniskim ­zawodźe swojeho nana. Tele dny je jeho Choćebuska rjemjeslniska komora jara ­dobrych teoretiskich a praktiskich wukonow dla jako „wučomnika měsaca“ wuznamjeniła. Po wuspěšnym pruwowanju móhł sej Florian Kockott předstajić, zo wotzamknje tež mišterske wukubłanje a zo přewozmje něhdy zawod nana. Tón wobsteji wot lěta 1977 a dźěła mjeztym w třećej generaciji. Dźěła maja tam dosć. Runje nětko w koronakrizy tójšto hosćencow nanuzowanu přestawku wužije, a pozdźišo planowane ponowjenja hižo nětko zwoprawdźa. Foto: Michael Helbig

Digitalna powołanska orientacija

wutora, 24. nowembera 2020 spisane wot:

Krótko do zakónčenja šule zaběraja so młodostni z powołanskimi přećemi. ­Powołanska orientacija, kotruž dźěłowe agentury abo rjemjeslniske, industrijne a wikowanske komory na kubłanišćach přewjeduja, pak pandemije dla tuchwilu móžna njeje. Akterojo spytaja zajimcow tuž po hinašich pućach docpěć.

Skićeja přehlad, ale ...

wutora, 24. nowembera 2020 spisane wot:
Dobra přiležnosć so wo wukubłanskich poskitkach informować, běchu stajnje powołanske wiki, na kotrychž nawjazachu předewzaća zwiski k młodostnym a jich poradźowachu. Tuchwilneje situacije koronapandemije dla pak su zwučene zarjadowanja wotprajene. Tuž spytaja zawody po hinašich pućach swoju cilowu skupinu docpěć a posłužeja so nowych medijow. Alternatiwa, kotruž mnozy přiwozmu. Ale zamóža nowe medije wosobinski zwisk narunać? Wobšěrny přehlad, kaž jón hewak na wukubłanskich wikach dožiwjamy, z tajkimi srědkami hišće móžny njeje. Tohorunja měli pomyslić, zo wšitke předewzaća wuměnjenja a zamóžnosće nimaja internetne akcije přewjesć. Tuž z jich strony tuchwilu žane iniciatiwy móžne njejsu, ale wone dyrbja so na zajim młodostnych spušćeć. Kajke wuskutki změje pobrachowaca powołanska orientacija korony dla, drje klětu widźimy, hdyž póčnu so šulerjo wo wukubłanske městna prócować. Bianka Šeferowa

Dźěło hódnoćić

póndźela, 23. nowembera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN). Molerjo Budyskeho wo­krjesa měli přichodnje wjace mzdy dóstać, žada sej dźěłarnistwo IG Bau. Naje­bać koronapandemije maja rjemjeslnicy knihi połne nadawkow. „Twarska branša w krizy wobstajnje dźěła, z čehož mjez druhim tež molerske firmy profituja. Něhdźe 540 přistajenych branše w Budyskim wokrjesu dyrbi tuž dobreho wobchodniskeho połoženja dla wjace pjenjez dóstać“, pisa předsyda twarskeho dźěłarnistwa wuchodneje Sakskeje Peter Schubert. W běžnym tarifowym kole žada sej IG Bau 5,4 procenty wjace mzdy. Dotal su dźěłodawarjo minimalny poskitk namjetowali, zwyšić mzdu wo 0,8 procentow, nawoda jednanjow dźěłarnistwa Carsten Burckhardt kritizuje. „To je plista tym, kotřiž njemóža w homeofficu dźěłać, ale wšědnje pod ćežemi korona-wobmjezowanjow na dźěło chodźa.“

5 000 hektarow dokładnje přepytać

wutora, 17. nowembera 2020 spisane wot:

Zhorjelski wokrjes je wobšěrne naprawy zahajił, kotrež maja dalšemu wupřestrěću afriskeje swinjaceje mrětwy (ASP) zadźěwać, podšmórny tamniši krajny rada wokrjesa Bernd Lange (CDU) minjeny štwórtk na nowinarskej rozmołwje w Zhorjelcu.

Zhorjelc (AK/SN). 27. oktobra su blisko Nysy inficěrowane dźiwje swinjo našli. To wšak pokazuje, zo drje su prěnje ­škitne naprawy pomhali, kotrež w juniju zahajichu. Wokrjes, gmejny a ministerstwo swobodneho stata a Zwjazka su hromadźe na tym dźěłali. Wokrjes z wjele ratarskimi zawodami, hdźež mjez druhim tež swinje plahuja a mjaso předźěłuja, je přiwšěm wosebje potrjecheny. Přede­wšěm wjele wužitneho skotu maja před mrětwu škitać. W Kodersdorfje na přikład je zawod z něhdźe 25 000 ­swinjemi.

Zarjady z wosebitymi naprawami

štwórtk, 12. nowembera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). W času koronapan­demije pytaja institucije, zarjady a dalši akterojo za nowymi pućemi, klientow bjez wosobinskeho kontakta docpěć. Internet a digitalna technika wšak skićitej za to wšelake móžnosće. Tež Budyska dźěłowa agentura so srědkow posłužuje. Hižo wot spočatka pandemije w měrcu móžachu so ludźo, kotřiž běchu dźěło zhubili, online přizjewić. Kaž wotnožka w sprjewinym měsće informuje, je poskitk nětko dale móžny.

nawěšk

nowostki LND