W regionje busy RBO dale po puću

štwórtk, 22. julija 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Zrěčenje wo rozdaću wukonow busoweho wobchada w Budyskim wokrjesu su zastupjerjo krajnoradneho zarjada, wobchadneju zwjazkow Hornje Łobjo (VVO) a Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) kaž tež wukonjaceho předewzaća Regionalny bus Hornja Łužica (RBO) wčera podpisali. Zrěčenje złožuje so na nowokoncipowanu syć. Jeje jadro su wot swobodneho stata spěchowane linije plusbusow a taktbusow, kotrež w hodźinskim resp. dwuhodźinskim takće hłowne čary posłužuja a zwisk k železnicy zaručeja. Wone wudospołnjeja linije po pódlanskich čarach, kotrež šulerski transport dale zawěsćeja, zwjazujo wsy zboka hłownych dróhow ze zjawnym wosobowym bliskowobchadom.

Budyske předewzaće RBO je so we wurisanju po cyłej Europje přesadźiło. Wupisanje bě z něhdźe dwanaće milionami kilometrow w lěće swój čas najwjetši nadawk na wikach w Němskej, kaž krajnoradny zarjad informuje. Podpisane zrě­čenje płaći wot klětušeho hač do 2031, ma lětny wobjim 33 milionow eurow a je za wo­krjes zdobom inwesticija do wu­bědźowanskeje kmanosće regiona.

Zwjazkowemu ministerstwu za kubłanje a slědźenje jako projekt namjetowany slědźenski wulkocentrum „Łužiska fabrika přichoda“ je wizija za cyły region­ a za jeho mjezami.

Hórnikecy (AK/SN). Tajki centrum ma nowe technologije za wobłuki woda, energija a zežiwjenje wutworić. To podšmórny sobuiniciator prof. Michael Stelter, w Fraunhoferskim instituće zastu­powacy nawoda instituta za keramiske technologije a systemy, wčera w Hórnikečanskej Energijowej fabrice. „Je-li po­žadanje wuspěšne, móhł klětu w měrcu koncept předležeć. Nazymu 2022 móhli potom projekt zahajić, a to ze zazběhowej fazu třoch do pjeć lět. Ličimy z lětnym budgetom 170 milionow eurow. Dohromady 1 500 dźěłowych městnow (z wokolinu ličene 4 500 cyłkownje) móhło nastać“, prof. Stelter rozłoži. Wjes­nja­nostam, měšćanostam a zastupjerjam z hospodarstwa, slědźenja a zwjazkow předstaji wón projekt, za kotrymž steji 40 podpěrarjow. Za „Łužisku fabriku přichoda“ su so pod režiju Fraunhoferskeje towaršnosće Wysoka šula Žitawa/Zhorjelc, TU Drježdźany, TU Freiberg kaž tež Wysoka šula za techniku a hospodarstwo Drježdźany požadali.

Něšto přiwuknyć

wutora, 20. julija 2021 spisane wot:
Budyska wagonownja, pišćeletwarc Eule abo nowa wulce moderna płunowa tepjernja na Mužakowskej – čłowjek so stajnje zaso dźiwa, kelko wšelakich zawodow w Budyšinje eksistuje. Štož tudyše měšćanske zarjadnistwo kóžde lěto we wobłuku „pózdnjeje změny“ organizuje, je jara chwalobne. Dalše města kaž Wojerecy a Biskopicy Budyskemu přikładej mjeztym sćěhuja. Zajimawy je tež starobny přerězk wobdźělnikow. Poprawom wšak bě „pózdnja změna“ za to myslena, młodostnym móžnosće wukubłanja takrjec live předstajić a jich za powołanje zajimować. Ličba młodostnych, znajmjeńša tych, kotrychž sym sam widźał, pak je jara wobmjezowana. Za to su něhdyši sobudźěłaćerjo mjez wopytowarjemi, zajimowani rentnarjo abo swójby z dźěćimi. A cyle připódla so čłowjek praša, hač móhł sej předstajić ­tajke abo hinaše powołanje wukonjeć ­a wšědnje sam při mašinje stać. Na kóždy pad pak wopytowar, wšojedne kak stary je, něšto přiwuknje. Marko Wjeńka

Budyšin (CS/SN). Mjeztym štwórty króć běchu ludźo minjeny pjatk popołdnju na „pózdnju změnu“ přeprošeni. Je to wot Budyskeho měšćanskeho zarjadnistwa organizowana jězba, kotraž zmóžnja dohlad za kulisy wšelakich Budyskich zawodow. Někotre z cyłkownje dźewjeć čarow běchu spěšnje wuknihowane, tak tež ­čara čo. 6, kotraž wjedźeše mjez druhim k zhotowjerjej pisakow Edding a do Wulkodubrawskeho zawoda za graty prasowanskich wudźěłkow.

Wuměnjenja we Wojerecach za slědźenišćo

póndźela, 19. julija 2021 spisane wot:

We Wojerecach tča wjelestronske hospo­darske potenciale. Wuměnjenja za zasydlenje a infrastrukturu pak maja so dale polěpšić, zo bychu inwestorow do města wabili.

Wojerecy (AK/SN). „Mamy so hišće bóle zwičnjeć, přeco w dorěčenju z wokol­nymi komunami. Mamy wodźacu rólu, a tejle zamołwitosći wotpowědujemy“, podšmórny wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) minjeny štwórtk, jako wopytachu sobudźěłaćerjo Helmholtzskeho slědźenskeho centruma Drježdźany-Rossendorf a Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity Wojerecy, Lejno kaž tež Čornochołmčanski Krabatowy młyn.

Moderna domizna rjemjesła nastała

štwórtk, 15. julija 2021 spisane wot:

„njumii“ rěkaja nowemu rjemjeslniskemu kubłanskemu centrumej w Drježdźanach. „Nastała je nowa domi­zna rjemjesła“, měnješe prezident Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Jörg Dittrich na oficialnym přepodaću.

Drježdźany (SN/at). Metalotwarcy, elektrotechnikarjo, klempnarjo, drobnomechanikarjo a mechanikarjo za ratarske mašiny z cyłeje wuchodneje Sakskeje wuknu hižo wot lěta 2019 w jednym z najmodernišich wukubłanišćow Němskeje. Minjeny pjatk bu „njumii“ swjatočnje wotewrjene. Posrědkowanje fachoweje wědy njeje w kompleksu w Drježdźanach-Albertowym měsće na wěsty wobłuk wjazane. Kaž Jörg Dittrich roz­łoži, „wuknu tu wukubłancy, rjemjeslniscy a mištrojo w samsnej měrje“. Runje tak móža sej šulerjo w praktikumach powětr rjemjeslniskich powołanjow wo­koło nosa duć dać. Tež tajcy z wjelelět­nymi nazhonjenjemi w swojej profesiji zhonja hódnu wědu za swoje wšědne dźěło. Zapřijaty zarjadowanski centrum je „městnosć zetkawanjow a za diskusije, kotraž bytostnje k wutworjenju měnjenjow w rjemjesle přinošuje“, je komorny prezident přeswědčeny.

Rjemjeslniske a burske wiki wabili

štwórtk, 15. julija 2021 spisane wot:
Na mjeztym 20. błótowskich rjemjeslniskich a burskich wikach w Bórkowach su minjeny kónc tydźenja zaso jara na regionalitu dźiwali. Kaž kóžde lěto poskićachu tam wopytowarjam błótowske wudźěłki bjez wokołopuća. Nimo čerstwych ratarskich wudźěłkow direktnje z pola abo zahrodki běchu čerstwe burske chlěby, lany wolij kaž tež błótowske wino a palenc na předań. Wobohaćili su ratarske wiki tež lětsa zaso rjemjeslnicy, kotřiž pokazowachu swoje zamóžnosće. Mjeztym dwanaće lět so Karl-Heinz Dobberschütz z Lubnjowa (hlej foto) ze swojim mobilnym rězakom na wikach wobdźěla. Wón demonstrowaše rězanje deskow ze zdónka topoła. Foto: Michael Helbig

Němska železnica je wčera w Choće­buzu nowe testowe polo za digitalnu techniku wotewrěła. Wone rozpřestrěwa so mjez delnjołužiskej metropolu, Halle nad Solawu na zapadźe a Niskej na juhu po třoch zwjazkowych krajach a ma wobdźělenym kónčinam perspektiwu po brunicowej dobje zmóžnić.

Choćebuz (SN). Wjetši klimowy škit, lěpše wodźenje wobchada z ćahami a mjenje hary, to wšo chce Němska železnica (DB) z digitalnej techniku docpěć, kotruž dyrbja testować. Zwjazkowy minister za wobchad Andreas Scheuer (CSU) rěčeše wčera w Choćebuzu wo „jónkrótnym projekće w Europje“, wo digitalnych wuhibkarnjach a kuplowanjach jako při­kładach za planowane inwesticije. Z di­gitalnej techniku, na to skedźbni šef DB Netz Frank Sennhenn, hodźi so w padźe zapozdźenja za ćah po cyłej Němskej nowy­ jězbny plan wobličić a nahrawać. Po słowach braniborskeho ministra za infrastrukturu Guida Beermanna (CDU) je Łužica modelowy region za to, zasadźić inowatiwnu techniku na kolijach.

Při najrjeńšim słónčnym wjedrje su ratarjo Nowowješćanskeje Sorabije agrar AG wčera lětuše žně zahajili. Mjez Chrósćicami a Lejpoldom dachu so hač do pózdnjeho wječora z wosebitymaj syčomłóćawomaj typa Claas do dźěła, zo bychu na 200 hektarach ječmjeń žnjeli. Mašinje nimatej prědku kolesa, ale rjećaz, štož pódźe lěpje tyje, dokelž so tak jara njezhusća. Hladajo na spomóžne dešćiki w dotalnym lěće wočakuje Sorabia dobre wunoški, zorno pak je trochu włóžniše hač hewak. Nětko nadźijeja so dalšich suchich dnjow, zo móhli zasobu žnjeć. Foto: Damian Dyrlich

Dowolowe bydlenje w lětadle

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:
Nóclěh cyle wosebiteho razu nastawa tuchwilu w Altendorfje w Sakskej Šwicy. Tam wutwarja Erik Herbert wusłužene lětadło Antonow AN-2 na dowolowe bydlenje. 33lětny, sam wólnočasny pilot, chcyše poprawom dowolowu chěžku na swojim stato­ku stajić. Potom pak zrodźi mysličku, stare lětadło přetwarić. Namakał bě ma­šinu skónčnje w Pólskej. W lětadle je městno za štyri łoža, za kuchnju a sanitarnu rumnosć. „Hosćency w starych lětadłach hižo eksistuja, čehodla nic tež dowolowe bydlenje?“, wón měni. Město Sebnitz je jeho podpěrało. Hišće w juliju maja prěni hosćo zaćahnyć. Jedna nóc w lětadle płaći 399 eurow. Foto: Steffen Unger

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND