Rodźeny Sicilčan Antonino Milazzo ma hižo dobry lětdźesatk swój wobchod w Budyšinje a předawa tam předewšěm italske chłóšćenki. Wot lońšeho awgusta čini to w nowych wobchodniskich rumnosćach na Drjewowych wikach. Swoje bioprodukty dóstawa wot znatych ze Sicilskeje, kotrež dadźa je dołho bjez přidawanja chemije zrawić. Mjez druhim ma Milazzo w Haslowje mały skład. Jara strowa wosebitosć w jeho poskitku je jědźna citrona, kotruž porjedźeja tradicionalnje ze selu a oliwowym wolijom­. Štóž tajki nima, móže sej jón pola Antonina hnydom sobu kupić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Znate předewzaća w Berlinje pódla

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

„Kulinarisku a turistisku mnohotu Sakske­je móžeš na 2 400 kwadratnych metrach dožiwić.“ To rjekny Wolfgang Günther (Zeleni), nowy statny minister za energiju, škit klimy, wobswět a ratarstwo wčera w Zwickauwje, hdźež su sakskich wustajerjow na lětušim Zelenym tydźenju w Berlinje předstajili.

Budyšin (SN/at). Swobodny stat budźe na najwjetšich agrarnych a zežiwjenskich wikach swěta wot 17. do 26. januara tak wobšěrnje zastupjeny, zo trjebaja za to cyłu halu 21b. Tu wočakuja hosći 20. januara tež na tradicionalny krajny dźeń. Minister Wolfgang Günther je přeswědčeny, zo móžetej sakske ratarstwo a ze­žiwjenske hospodarstwo z wobstajneho trenda k regionalnosći na kóždy pad lěpš­inu měć. Kraj prezentuje na Zelenym tydźenju 38 předewzaćow a zwjazkow. Mjez dźewjeć nowačkami-wustajerjemi pak njebudźe žadyn z Hornjeje Łužicy.

Pytaja zaso kreatiwne hłójčki

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

Drježdźany (SN/BŠe). Sakske ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad chce lětsa mjeztym 20. raz wobchod­niske a załožerske koncepty wuznamjenić. Cyłkownje 30 000 eurow ma za to k dispoziciji. Pjenjezy maja k poradźenju swójskich idejow přinošować. Hač do 20. měrca smědźa zajimcy swoje poža­danje na inowaciskej platformje swobodneho stata futureSax zapodać.

„Na spočatku steji stajnje ideja. Z inowatiwnymi myslemi chcemy wuspěšne stawizny Sakskeje dale tworić. Wšojedne, hač su ideje hižo zwoprawdźene abo hakle na spočatku wuwića“, wuswětla sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD).

Znajmjeńša minjene šěsć lět njebě mjez dobyćerjemi ani jedne předewzaće z Hornjeje Łužicy. Jeničce 2017 bě Běłowodźanski zawod Mister-flint-inowacije mjez dźesać nominowanymi za załožerske myto. Zo je tež we Łužicy dosć kreatiwnych hłójčkow z dobrej wobchodniskej ideju, pokazuje přikład sakskeho statneho myta za inowaciju, kotrež je hakle loni Malešanske předewzaće za techniku woknow Innoperform tzwr dobyło.

Budyšin (SN/BŠe). W Hornjej Łužicy je wjele hosćencow, barow a kofejownjow, hdźež porjedźeja wobydlerjam a hosćom słódne jědźe a napoje. Mjeztym šesty raz móžachu ludźo wo tym wothłosować, w kotrym lokalu jim najlěpje słodźi. Zo móhli so hosćency na wubědźowanju wobdźělić, dyrbjachu so na internetnej platformje registrować. Składnosć wu­žiwało pak je jenož 18 z nich. Wjac hač 6 500 płaćiwych hłosow zwěsći agentura za projektowe wuwiće ze Spitzkunners­dorfa, kotraž bě wubědźowanje přewje­dła. Dwanaće najwoblubowa­ni­šich hosćencow su zamołwići minjeny kónc tydźenja wozjewili. Něhdźe połojca z nich je z regiona wokoło Žitawy a Lubija. Ně­ko­tre su tež z Budyskeho wokrjesa, kaž Łazowski hosćenc Herzogs, Rachlowska chěžkarska korčma, Budyski Nähcafé Lotte a Łutowska „Sakska stwička“.

Strukturna změna zmóžnja šansy

srjeda, 08. januara 2020 spisane wot:

Město Wojerecy chce strukturnu změnu­ zaměrnje zwoprawdźić, zo by so dosć pozitiwnje wuskutkowała. Do procesa zawjazuja mjez druhim tež domoródne předewzaća a komuny.

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy chce w procesu strukturneje změny z domoródnymi předewzaćemi a wokolnymi komu­nami wusko hromadźe dźěłać, kaž wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) wuzběhnje. „Chcemy nadregionalnje skutkować, za čož pak trjebamy part­nerow z předewzaćow a komunow w regionje“, rozkładźe Stefan Skora na njedawnym posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady.

Hižo loni w juniju bě dźěłowa skupina komunalnych zawodow strategisku papjeru k strukturnej změnje zhotowiła. Ćežišća dokumenta su klimje přichilena energija, bydlenja a turizm. W awgusće so frakcije schadźowachu, zo bychu ko­ordinaciju rozjimali. W oktobrje slě­do­wa­še namołwa, projekty za zakoń wo sylnjenju strukturow pomjenować. „W decembrje wotměchmy dźěłarničku z předewzaćemi“, Stefan Skora rozłoži.

Reprezentatiwne, abo?

srjeda, 08. januara 2020 spisane wot:
Hižo šesty raz pyta Spitzkunnersdorfska agentura za projektowe wuwiće najwoblubowaniši hosćenc w Hornjej Łužicy. Zajimcy maja so za wurisanje přizjewić. Hakle potom směš swój hłós jednotliwym lokalam dać. Na wubědźowanju wo najwoblubowaniši hosćenc minjeneho lěta, kotrež je so nětko 2. januara zakónčiło, bě so jenož 18 wobdźěliło. Wobhladaš-li sej region, pak je jich zawěrno wo wjele wjace. Jeničce w Budyšinje su njeličomne, ale jenož dwě – wobě kofejowni – stej so za wubědźowanje registrować dałoj. Dwanaće hosćencow lisćiny, kotrež su najwjac hłosow ludźi nažnjeli, smě nětko cyłe lěto titul „najwoblubowaniši hosćenc Hornjeje Łužicy“ wužiwać a ze wšelakich wabjenskich akcijow čerpać. Na přikład warja w aprylu na wikach Konventa. Přiwšěm prašam so za reprezentatiwnosću wubědźowanja. Rozdźělne koncepty hosćencow dźě njedadźa so tak jednorje přirunać, abo? Bianka Šeferowa

Złota nazyma wjace ludźi přiwabiła

wutora, 07. januara 2020 spisane wot:

Rjane nazymske wjedro loni je so po wšěm­ zdaću pozitiwnje na turistiski wobłuk wuskutkowało. Tak je wjac ludźi­ region wopytał, hač lěto do toho. Přiwšěm je hišće dosć přenocowanskich kapacitow.

Budyšin (SN/BŠe). Dale a wjac ludźi rozsudźa so za přebytk we Łužicy, zdźěli Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO). Wosebje zwjesela, zo je sej loni nazymu wjele dowolnikow kónčinu zbližiło. Hladajo na ličby přenocowanjow wozjewjeja turistikarjo jara dobre wuslědki. Cyłkownje bě to mjenujcy 15 procentow wjace přebytkow hač lěto do toho. Kóždy dźesaty hósć, kiž je­ nazymu Saksku wopytał, přeby­waše w Budyskim wokrjesu. Přerěznje wostachu ludźo 2,7 dnjow w kónčinje, štož stej 0,2 dypkaj wjace hač sakski přerězk. Při­wšěm je w hotelach, pensijach atd. hišće dosć kapacitow, hdźež móhli ludźo za čas dowola přebywać, su sej turistikarjo pře­zjedni.

Zwólniwosć hornjołužiskich zawodow, ludźi přistajić a jim dźěło dać, je nadal wulka.

Budyšin (CK/SN). Kónc decembra 2019 bě w Hornjej Łužicy 16 724 ludźi bjez dźěła přizjewjenych. To je 630 wjac hač w nowembrje. Přičinje za stupacu ličbu bjezdźěłnych drje stej wjedro a počas, po słowach operatiwneje jednaćelki Budyskeje agentury za dźěło Ilony Winge-Paul pak je to skerje snadne stopnjowanje. Porno decembrej 2018 běchu 1 703 wosoby mjenje wot bjezdźěłnosće po­trjechene. W lěće 2014 bě 28 934 ludźi bjez dźěła. Najwyšu hódnotu za december wupokazuje statistika z 72 268 potrjechenymi we wuchodnej Sakskej kónc lěta 2002.

Tuchwilu stara so dźěłowa agentura wo 5 323 bjezdźěłnych, jobowe centery wokrjesow Budyšin a Zhorjelc wo 11 401 bjezdźěłneho. Kwota bjezdźěłnosće wu­činja we wobłuku Budyskeje agentury za dźěło cyłkownje šěsć procentow, při čimž su regionalne rozdźěle chětro wulke. W Kamjenskim wobłuku wučinja bjezdźěłnostna kwota 3,1 procent a w Zhorjelskim 10,1 procent. „Robustne dźěłowe wiki a miłe wjedro pokazuja swoju skutkownosć“, rjekny Winge-Paul na njedawnym předstajenju ličbow bjezdźěłnosće w Budyšinje.

Planuja mnohe naprawy

pjatk, 03. januara 2020 spisane wot:

Budyšin (AK/SN). Łužiska jězorina ma po wotewrjenju Kóšynskeho kanala w lěće 2013 a Borborineho kanala loni dalše atraktiwne łódźne zwiski dóstać. To připowědźi nawoda saněrowanskeho wobłuka pola Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) Gerd Richter na njedawnej zhromadźiznje planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska w Budyšinje. „Tuchwilu planujemy mjez druhim zwisk mjez Parcowskim a Nowołučanskim jězorom“, wón wujasni. Hač do kónca lěta 2019 přepruwowachu dwě warianće. Nětko chcedźa twar zwoprawdźić. Wot lońšeho februara dźěłaja na 50 metrow dołhim zwisku mjez Blunjanskim južnym a Nowołučanskim jězorom, hdźež je mjez druhim móst předwidźany.

Kaž Gerd Richter dale rozprawješe, pokročuja tež z dalšimi naprawami w jednotliwych jězorach. W Parcowskim jězorje neutralizuja ph-hódnotu, za čož zasa­dźeja łódź z mjenom Klara. Łódź sypa wapno do wody, tak zo hodźi so hódnota regulować.

Drježdźanske předewzaće Seifertec zela sej w Budyšinje krute stejnišćo wutworiło

Na přirodnych wikach biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty, na Ramnowskich lenowych dnjach abo hdys a hdys tež na Budyskich zelenych wikach wosrjedź tydźenja poskića předewzaće Seifertec zela z Drježdźan wulki wuběr přirodnych wudźěłkow, štož sej ludźo jara waža. Mjeztym maja w Budyšinje wobchod na Bohatej hasy, a swěrni kupcy jón rady wopytuja.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND