Són z dźěćatstwa sej spjelnił

srjeda, 04. septembera 2019 spisane wot:

Za ratarstwo zajimował bě so Wito Kubańk z Ralbic hižo w dźěćatstwje. „Susodej abo wujej, kotrajž mataj ratarstwo, hižo­ přeco rady pomhach“, młodostny praji. Minjeny pjatk bě wón mjez 26 wučomnikami,­ kotrychž su zamołwići w Pančicach-Kukowje swjatočnje wuwjazali. Tam pokazachu rěčnicy na wulki angažement młodostnych, horjacych so dźensniši dźeń za ratarstwo.

Wito Kubańk je hižo jako 16lětny jězbnu dowolnosć za traktor złožił. Wuchodźiwši 9. lětnik Serbskeje wyšeje šule Ralbicy před třomi lětami zahaji wón wukubłanje pola Róžeńčanskeje agrarneho zawoda Sorabia. Dokelž měješe jězbnu dowolnosć hižo w zaku, móžeše tež hnydom wulke ratarske mašiny posłužować. Móhłrjec zaměrnje je so na puć do ratarstwa přihotował a jón sćěhował. To wšak za njeho tež woznamjenješe do Lubijskeje powołanskeje šule jězdźić. „Dołhi puć sym rady na so brał“, Ralbičan měni. Wob dźeń bě to na wšě 80 kilometrow jězby.

Čorna Pumpa (JoS/SN). „Zběhanka je sta lět stara tradicija. Trójce dźěłaćerjo wěnc wokoło twarnišća njesu. To drje tu dźensa móžno njeje“, potwjerdźa twarski nawoda noweje papjeroweje připrawy w Čornej Pumpje Uwe Amann minjeny pjatk na zběhance. Na Čornopumpskim industrijnišću twarja gigantisku halu, do kotrejež staja nowu papjerowu mašinu. Z njej předewzaće cyłkownu produkciju papjery wo 25 procentow rozšěri.

„Přichod dowola tež raz do zašłosće zhladować“, měnješe nawoda diwiziskeho wobłuka w předewzaću Hamburger Containerboard Harald Ganster. „W lěće 2000 započa so skupina Prinzhorn w nowych zwjazkowych krajach za stejnišćemi rozhladować. W Čornej Pumpje nańdźechmy najlěpše wuměnjenja a ludźi, kotřiž do našeje sprawnosće wěrjachu. Dźensa móžemy wo dołhodobnym poćahu rěčeć.“ Mjeztym druha papjerowa mašina je po cyłym swěće najwjetša hdy twarjena.

Management je wužadany

srjeda, 04. septembera 2019 spisane wot:

Sobudźěłaćerjo firmy Globalfoundries swoje wočakowanja mócnje zwuraznjeja

Nimale 500 sobudźěłaćerjow, mjez nimi tež Serbja, bě njedawno před wrotami Drježdźanskeho předewzaća Globalfoundries demonstrowało. Milenka Rječcyna je so z čłonom zawodneje rady a sobudźěłaćerjom dowěry Ralfom Adamom rozmołwjała.

Čehodla je předsydstwo sobudźěłaćerjow dowěry na demonstraciju pod hesłom „Globalfoundries dyrbi so kraj tarifa stać!“ přewjedło?

R. Adam: Ludźo hižo njedowidźa, zo maja pod dotalnymi wuměnjenjemi dale dźěłać. Čas je zrały za 35hodźinski tydźeń. Tež pola nas pobrachuje personal. Zo tak wulke předewzaće, kotrež dóstawa spěchowanske srědki wjace hač 100 milionow eurow wot stata, z wjazanja na tarif wuspinkuja, ludźo hižo njeakceptuja. Štóž praji ,HAJ‘ , hdyž dźe wo zjawne spěchowanske srědki, dyrbi tež ,HAJ‘ prajić za dobre tarifowe zrěčenje! To je naše hesło. Nic na kóncu dźe wo strowotu a přichod našich sobudźěłaćerjow.

Što wot managementa wočakujeće?

Alternatiwy namakać a wužiwać

srjeda, 04. septembera 2019 spisane wot:

Změna klimy njeda so hižo prěć, a wuskutki lońšeje kaž tež lětušeje suchoty su wosebje ratarjow ćežko trjechili. To pokaza so na njedawnej hłownej zhromadźiznje agrarneje akcijoweje towaršnosće Sorabia Róžant.

Róžant (JK/SN). Nawoda předsydstwa Sorabije Matej Korjeńk předstaji akcionaram na zhromadźiznje hospodarski minus pod smužku. Tež hdyž njeje hospodarski wuspěch tajki, kajkiž běchu sej ratarjo wuličili, w Delanach wótku do pola njećisnu a wostanu bytostnemu nadawkej ratarstwa swěrni. Přiwšěm pytaja za móžnosćemi, tež w suchich lětach hospodarski wuspěch docpěć. Jedna tajka wotmołwa je, soju produkować. Tuta rostlina, produkowaca na bělk a energiju bohate buny, hodźi so na wšelake wašnje wužiwać a so tež pod njedobrymi wuměnjenjemi derje wuwiwa. Matej Korjeńk pak zdobom wuzběhny, zo njemóže soja znate žitne družiny narunać, ale je skerje wudospołnić. Sorabia njeje jenički zawod, hdźež so z tutej myslu noša. Jeli wjetšina ratarskich zawodow soju pro­dukuje, nastanje zaso wěsty konku­rencny bój a z toho zaso wubědźowanje zawodow.

Pančicy-Kukow (SN/BŠe). W Budyskim wokrjesu ma ratarstwo wulki wuznam. To pokaza so minjeny pjatk w Pančicach-Kukowje, hdźež je 26 wučomnikow zelenych powołanjow swoje wuswědčenje dóstało. Nimo fakta, zo zhladuja na konstantnu ličbu młodostnych, kotřiž su so za powołanje rozsudźili, zamołwići tež wuzběhnychu, zo je dorost přewšo angažowany, štož so we wuswědčenjach wotbłyšćuje. Cyłkowny přerězk wukonow ratarjow a plahowarjow skotu je dwójka. „Třo wučomnicy zakónčichu pruwowanja samo z jedynku. Tónle wuslědk bu po cyłej Sakskej wosom króć docpěty, trójce w Budyskim wokrjesu“, podšmórny jednaćel regionalneho burskeho zwjazka Budyšin-Kamjenc Dietmar Liebscher. Tři młode žony pojědu 12. septembra do Coswiga, hdźež je počesća. Zo je w Budyskim wokrjesu wukubłanje wučomnikow w ratarskim wobłuku bjezporočne, hódnoćeše tež Katja Zschaage z krajneho zarjada za ratarstwo, wobswět a geologiju. Přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber je wučomnikam sobu na puć dała, zo měli swoju wědu, talent a angažement stajnje zaso dopokazać.

Serbska tafla zaćišć zawostajiła

štwórtk, 29. awgusta 2019 spisane wot:
Na njedawnej zběhance noweho kompetencneho centruma za załožerjow a wobstejace firmy w Čornej Pumpje prezentowaše so tež serbski zawod za tepjenje a instalaciju Rječka-Čornak z Kamjeneje pola Radworja (naprawo horjeka). Ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU, srjedźa) přizna, zo njeje hišće nihdy serbsku wabjensku firmowu taflu widźał. Předewzaće Tomaša Rječki na natwarje objekta sobu­ skutkuje. Na zběhance wobdźělił je so tež Budyski krajny rada Michael Harig (CDU, nalěwo­). Foto: Tomaš Rječka

Suchota a płaćizny so wuskutkuja

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

Nowoslicy (JK/SN). Lětuše, ale tež hižo lońše suche wjedro z mało spadkami je so negatiwnje na ratarske zawody wuskutkowało. Mjenje dochodow z produkcije mloka a špatniša kwalita žita suchoty dla stej tež w Róžeńčanskej Agrarnej akciskej towaršnosći Sorabia slědy zawostajiłoj. Na wčerawšej hłownej zhromadźiznje zamó nawoda předsydstwa Matej Korjeńk přitomnym akcionaram jenož negatiwny wuslědk lońšeho hospodarskeho lěta předstajić.

Čorna Pumpa (JoS/SN). Awtowe znački na parkowanišću minjenu sobotu pokazowachu na wulki zajim ludźi zbliska a zdaloka,­ kotřiž su na Čornopumpske stejnišćo předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) na dźeń wotewrjenych duri přichwatali a sej wudźěłki na zakładźe brunicy wobhladali. Mjez by­wšimi přistajenymi běchu tež dźěći a wnučki­ dźěłaćerjow, kotřiž so wo tuchwilnym połoženju bywšeho płunoweho kombinata wobhonichu. Zawěsće je LEAG hišće z wjace ludźimi ličiła, horcoty dla pak bě tón abo tamny snano radšo doma wostał. Štóž pak je přišoł, móžeše tójšto zhonić a dožiwić. Tak jězdźachu zajimcy­ z busom po industrijnišću. Dale wobhladachu sej zawodnu wohnjowu woboru, wukubłanski centrum a halu z kolijowymi jězdźidłami, kaž su to lokomotiwy abo wagony.

Poskića wukony tež industrijnym kupcam

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Z wěcywustojnosće a rumoweho potenciala hłowneje dźěłarnje předewzaća Łužiske hórnistwo a energija (LEAG) měli přichodnje tež industrijni kupcy lěpšinu měć. Hladajo na wobzamknjeny kónc wudobywanja brunicy w Němskej chcedźa tak dźěłowe městna za­wěsćić­.

Hrozy hišće dlěši dźěłowy čas

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Zakoń wo dźěłowym času­ njesmě so znjewužiwać, warnuje Dźěłarnistwo Cyrobizny, požiwadła a hosćency (NGG) w Drježdźansko-Kamjeničanskim regionje. NGG powołuje so na „monitor nadhodźin“, kotryž je institut Pestel w jeho nadawku zestajał. Dźěławi w Budyskim wokrjesu nadźěłachu loni nimale 4,4 miliony nadhodźin, z toho 2,4 miliony njepłaćene.

Po wobličenju instituta Pestel njebu 44 procentow wšitkich w hóstnym přemysle Budyskeho wokrjesa nadźěłanych nadhodźin płaćenych. 39 procentow dźěłowych městnow tohole wobłuka pak su mi­nijoby, za kotrež njeje při­zasłužba zakonsce scyła dowolena.

Nastupajo dźěłowy čas dźe NGG Sakskeje do ofensiwy. Z kampanju „#fairdient“ podpěruje dźěłarnistwo nimale 5 000 dźěławych w hotelach a hosćencach Budyskeho wokrjesa. Wšako hrozy jim nimo zhubjeneje mzdy njepłaćenych nadhodźin dla dalši problem: Zwjazk němskich hotelow a hosćencow Dehoga tłóči na to, zo měło zwjazkowe knježerstwo wšědny maksimalny dźěłowy čas na 13 hodźin rozšěrić, NGG kritizuje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND