Čěskorěčni zajimcy wosebje witani

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Hóstni wodźerjo pokazuja wopytowarjam najrjeńše městnosće regiona a powědaja jim zajimawe stawiznički. Zo bychu turisća a dalši zajimcy łužiskeje jězoriny přichodnje dale derje wukubłanych přewodźerjow měli, zahaji turistiski zwjazk Łužiska jězorina wukubłanje hóstnych wodźerjow.

Zły Komorow (SN/BŠe). „Hóstni wodźerjo su wažni posoljo našeje kónčiny“, praji­ nawodnica Złokomorowskeje turistiskeje informacije Diana Lesche. Witani su mjez druhim ći, kotřiž sej přicpěwaja wodźenja w cuzej rěči přewjesć. K tomu słušatej wosebje jendźelšćina a čěšćina. Poslednja mjenowana je na dobro čěskich hosći, kotrychž dale a wjac do jězoriny přichadźa, Diana Lesche rozprawja. Zdobom wona dodawa, zo móža so za wukubłanje tež serbskorěčni zajimcy přizjewić. Zo budźe dosć naprašowanjow za serbskimi wodźenjemi po jězorinje, drje nawodnica garantować njemóže, za region wokoło Wojerec pak móhła sej to předstajić.

Jězbny plan jasny

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Kulow (SN/BŠe). Kulowski mebletwarc Maja a dźěłarnistwo IG metal wuchodneje Sakskeje stej so zawčerawšim na zhromadnu bazu dorozumiłoj, tarifowe zrěčenje sakskeje drjewoweje a kumštneje industrije w předewzaću zwoprawdźić. Zhromadnje chcetej jednotliwe dypki zrěčenja wotwažować a so dojednać.

„We wobłuku strukturneje změny smy motiwowani hižo wobstejace stejnišća na tarif zwjazać“, zwurazni prěni społnomócnjeny dźěłarnistwa IG metal we wuchodnej Sakskej Jan Otto. „Po inten­siwnych a konstruktiwnych jednanjach dorozumichmy so na jězbny plan. Hižo 28 lět Kulowski zawod wobsteji a słuša k najwjetšim sakskeje mebloweje industrije. Za našich sobudźěłaćerjow je dojednanje wažny krok do přichoda. Z inowaciju chcemy so na strukturnej změnje aktiwnje sobu wobdźělić“, zdźěli jednaćel předewzaća Maja Uwe Gottschlich.

Njelochki nadawk

štwórtk, 12. septembera 2019 spisane wot:
Janšojska wuhlowa jama wotpočuje. Z njeje tuchwilu žanu brunicu do bliskeje milinarnje njedowožuja. Zo nima nětko jenož hórnistwowy a energijowy koncern LEAG problem, ale runje tak jeho posłužbarjo a rjemjeslniske firmy, je wuslědk njezamołwiteho pokerowanja. Tež předewzaća maja so po zakonjach měć. A hdyž­ słušeja škitne naprawy za přirodne mokre areale w susodstwje jamy k tomu, njesměš so z nimi wěčnje dlijić. Starosć komunalneho zwjazkarstwa Łužiski kruh, rjemjeslniskeje kaž tež Industrijneje a wikowanskeje komory je woprawnjena, wšako njeje tak daloko přińć trjebało. Łužiski apel zwjazkarstwa wuwědomja, kak jara su wulke wobłuki mjeńšich hospodarskich jednotow wot skutkowanja tajkeho strukturu postajaceho koncerna wotwisne, kaž to LEAG je. A tohodla je cyle wažne, přichodnu łužisku industrijnu strukturu na šěrši zakład stajić. Njelochki, ale bytostny to nadawk přichoda. Axel Arlt

Łužiski apel wobdźělenym

štwórtk, 12. septembera 2019 spisane wot:

Grodk/Choćebuz (SN/at). Tuchwilu wotpočowaca Janšojska brunicowa jama znjeměrnja komunalne zwjazkarstwo Łužiski kruh, rjemjeslnisku komoru kaž tež Industrijnu a wikowansku komoru w Choćebuzu. „Wulkeje starosće wo přichod regiona dla“ su so wone spočatk tydźenja­ z Łužiskim apelom na brani­borskeho ministerskeho prezidenta Dietmara Woidku (SPD), na amtěrowace krajne knježerstwo a na wšitkich wobdźělenych wobroćili.

Prjedy hač su mjezynarodnu awtomobilowu wustajeńcu IAA w Frankfurće nad Mohanom dźensa wotewrěli, je policija z pomocu na rozbuchlinu trenowanymi psami wšitke jězdźidła w bjezposrědnjej wokolinje swjatočnosće přepruwowała, kaž tele nowe elektroawto ID.3. Na oficialnym zahajenju wobdźěli so tež zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU). Foto: dpa/Silas Stein

W Budyskim Kamjentnym domje přewjedźechu dźensa dopołdnja powołanske wiki, z kotrymiž jutře pokročuja. Wuknjacych wyšich lětnikow šulow z Budyšina, Radworja, Malešec, Wjelećina a Rakec su fachowcy po stacijach wodźili. Tam spřistupnichu jim blidar, rěznik abo optikar a mnozy dalši rjemjeslniske a socialne powołanja. Industrijna a wikowanska komora jako organizator zarjadowanja so nadźija, zo so přichodnje zaso wjace šulerjow za tute powołanja rozsudźi. Foto: SN/Maćij Bulank

Kaž turistikarjam zmóžnja měnjaca so krajina we łužiskej jězorinje tež plahowarjam wina přihódne wuměnjenja. Nazyma je najlěpši čas so wo wuslědkach přeswědčić, wšako winicarjo tuchwilu płody žněja a předźěłuja.

Zły Komorow (SN/BŠe). Poprawom wšak su we Łužicy prjedy hižo raz wino pla­howali. Prěnju winicu mějachu w Delnjej Łužicy w 13. lětstotku, rozprawja turistiski­ zwjazk Łužiska jězorina. Nětko staru tradiciju wožiwjeja, a na nasypach bywšich brunicowych jamow zaso wino rosće. Cyłkowna płonina, kotruž sydom winicarjow lětsa wobhospodarja, je z dwanaće hektarami chětro přewidna. Přiwšěm móža tam na dobre wuspěchi zhladować. Runje nětko nazymu přeprošeja winicarjo zajimcow na žně, swjedźenje abo dožiwjenske tury po winicach, hdźež móža so wo kwaliće łužiskeho wina­ přeswědčić.

Wučomnikow rjemjeslnistwa wuwjazali

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/pdź). Tak mjenowane wuwjazanje je najwažniši podawk w karjerje rjemjeslniskeho wučomnika. Wot dnja wuwjazanja sem mjenujcy hižo tajki njeje. Po wuspěšnym wobstaću teoretiskeho a praktiskeho pruwowanja přepodawaja jemu po třoch lětach wuknjenja rjemjeslniski list. Tež minjeny pjatk w Budyšinje tomu zaso tak bě. Swjatočnje spožčichu 77 młodym pjekarjam, běrowowym překupcam, třěchikryjerjam, rěznikam, fachowym překupcam, frizeram, molerjam, mulerjam, blidarjam a jednemu ćěsli wopismo. Hinak hač minjene lěta njewotmě so swjatočnosć w Dźiwadle na hrodźe, ale na žurli Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na Seminarskej. „Přičina toho bě, zo ličba wučomnikow we wokrjesu Budyšin zaso přiběra“, wjeseleše so Frank Scholze, předsyda wokrjesneho rjemjeslniskeho zwjazka. Tak spožčichu před lětomaj 69 młodźencam rjemjeslniski list, loni běše jich 72.

Dwě přičinje nad Sprjewju w Budyšinje swjećić

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:

Hdźež su prjedy raz płun zhotowjeli, móža so Budyšenjo bórze podłu Sprjewje wuchodźować. A ryby maja w rěce swoju swobodu. To běše Němskemu zjednoćenstwu za wodohospodarstwo wosebiteho wuznamjenjenja hódne.

Alternatiwy namakać a wužiwać

srjeda, 04. septembera 2019 spisane wot:

Změna klimy njeda so hižo prěć, a wuskutki lońšeje kaž tež lětušeje suchoty su wosebje ratarjow ćežko trjechili. To pokaza so na njedawnej hłownej zhromadźiznje agrarneje akcijoweje towaršnosće Sorabia Róžant.

Róžant (JK/SN). Nawoda předsydstwa Sorabije Matej Korjeńk předstaji akcionaram na zhromadźiznje hospodarski minus pod smužku. Tež hdyž njeje hospodarski wuspěch tajki, kajkiž běchu sej ratarjo wuličili, w Delanach wótku do pola njećisnu a wostanu bytostnemu nadawkej ratarstwa swěrni. Přiwšěm pytaja za móžnosćemi, tež w suchich lětach hospodarski wuspěch docpěć. Jedna tajka wotmołwa je, soju produkować. Tuta rostlina, produkowaca na bělk a energiju bohate buny, hodźi so na wšelake wašnje wužiwać a so tež pod njedobrymi wuměnjenjemi derje wuwiwa. Matej Korjeńk pak zdobom wuzběhny, zo njemóže soja znate žitne družiny narunać, ale je skerje wudospołnić. Sorabia njeje jenički zawod, hdźež so z tutej myslu noša. Jeli wjetšina ratarskich zawodow soju pro­dukuje, nastanje zaso wěsty konku­rencny bój a z toho zaso wubědźowanje zawodow.

nawěšk

nowostki LND