Hajnicy su ratarjam poboku

štwórtk, 28. septembera 2023 spisane wot:
Na polach Hornjeje Łužicy žněja ratarjo tuchwilu kukuricu. Tež před Nowoslicami běchu burja agrarneje towaršnosće Sorabije wčera ze swojimi wulkimi mašinami kukuricu domchowali. W běhu žnjow su ratarjam hajnicy poboku, wšako so dźiwina často mjez wulkimi rostlinami chowa abo tam za cyrobu pyta. Předewšěm dźiwje swinje wjele škody na polach zawinuja, štož ratarjow mjerza. Hajnicy maja za tajke słužby mobilne wozy, kotrež móža tam zasadźić, hdźež je trěbne. Wottam hajnicy płoninu wobkedźbuja a maja optimalny přehlad. Hdyž je trjeba móža potom zapřimnyć. Foto: Feliks Haza

Lisćina nominowanych je tajna

wutora, 26. septembera 2023 spisane wot:

Budyski a Zhorjelski wokrjes chcetej tež lětsa wuspěšne zawody mytować a 28. raz Hornjołužiske předewzaćelske myto spožčić. Nominowanje za wuznamjenjenje je mjeztym zakónčene.

Powołanske wukubłanje LEAG zajimuje ludźi

wutora, 26. septembera 2023 spisane wot:

Čorna Pumpa (JoS/SN). Na dnju wote­wrjeneho wukubłanja bě energijowe předewzaće LEAG do swojeho stejnišća w Čornej Pumpje přeprosyło. Něhdźe 340 wopytowarjow je minjenu sobotu přišło. Zo běše lětuše zarjadowanje dwaj měsacej prjedy hač w minjenych lětach, „ma swoju přičinu. Smy loni dobre nazhonjenja při planowanju wučomnikow měli a to ma tak wostać. Lětsa smy požadansku kampanju hižo w meji zahajili. Dyrbimy spěšni być, zo bychmy přede­wšěm najlěpšich požadarjow našli“, rjekny Axel Ziller, nawoda wukubłanja hórnistwo a milinarnje. Za přichod trjeba LEAG dobry dorost.

We wukubłanskim lěće 2024 LEAG w dźesać powołanjach wukubłuje. Železnicar w zawodnej słužbje mjez tymi wjace njebudźe. LEAG 78 wukubłanskich městnow sama wobsadźi. Dalše přińdu wot partnerow, tak w Janšojskim wukubłanišću 136 wot Němskeje železnicy za nowu porjedźernju ćahow ICE w Choćebuzu. Dalšej wažnej partneraj su towaršnosć Łužiska woda zwr a Choćebuske zawody za zastaranje z energiju.

Bórze změja wjesny wobchod za žiwidła

srjeda, 20. septembera 2023 spisane wot:

W Hamorje su na njedawnym forumje za bliske zastaranje wo idejach a konceptach diskutowali. Zaměr toho běše wjesny wobchod z regionalnymi produktami.

Hamor (AK/SN). Hamorska gmejna pyta intensiwnje za rozrisanjemi bliskeho zastaranja w regionje do přichoda k fairnym płaćiznam. Z tym ma so domizniska produkcija zesylnić. Tole wuzběhowaše wjesnjanosta Hendryk Balko (Wolerske zjednoćenstwo Hamor) póndźelu na forumje za regionalne zastaranje. Tutón měrješe so na zastupjerjow z wikowanja, přemysła, ratarstwa, turizma a dalšich wobłukow. Někak 30 wobdźělnikow přichwata do gmejnskeho domu. Na forumje zaběrachu so woni ze wšelakorymi idejemi, kaž wjesnym wobchodom w Rychwałdźe, měsačnymi reagionalnymi a přirodnymi wikami w gmejnskich dźělach, digitalnym žiwidłowym awtomatom, drustwom přetrjebarjow a lěsnu zahrodu. Přeprosyłoj staj na forum gmejna Hamor a sakska agentura za regionalne zežiwidła AgiL.

Kopor: Prašenja wotewrjene

srjeda, 20. septembera 2023 spisane wot:

Koporowe podkopki chce towaršnosć Koporowy šćěpjel zwr (KSL) mjez Grodkom a Slepom blisko Syjka (Graustein) wutworić. Planowane zwoprawdźenje projekta pak ke konfliktam při wuwiću kónčiny wjedźe. Tute wšak njehodźa so z postajenjemi rozrisać.

Grodk/Podstupim (SN/at). Jednanje wo krajinowym rjadowanju za předwidźane koporowe podkopki je wotzamknjene. Wo tym je Zhromadny planowanski wotrjad krajow Berlin-Braniborska předwčerawšim informował. K tomu dóšło je 270 stejišćow. We wuslědku toho wšitko tak chětře njepostupuje, kaž sej to w přede­wzaću KSL předstajeja. Konflikty wurostu z hibanjow zemje w zwisku z podzemskim wudobywanjom. Problematisce je, kak so wotpohladane zawjedźenje z chloridom a sulfatom poćeženeje jamoweje wody do Sprjewje na wokolinu wuskutkuje. Wotewrjene su prašenja nastupajo zaručenje pitneje wody a wužitneje wody. Starosće wubudźeja dale wuskutkowanja a wotewrjene prašenja nastupajo wotpohladane składowanje powostankow předźěłaneje kamjenizny.

Pola LEAG 2 500 ludźi stawkowało

srjeda, 20. septembera 2023 spisane wot:
Wot ranja w pjećich, z rańšej změnu je dźensa 2 500 dźěławych wšěch stejnišćow milinarnjow a brunicowych jamow a zarjadnistwa energijoweho předewzaća LEAG dźěło złožili. Woni sćěhowachu namołwu dźěłarnistwa IGBCE na wosomhodźinski warnowanski stawk. Wjeršk bě wulkomanifestacija při hłownym zachodźe Čornopump­skeho industrijnišća. Tam podachu so dźěławi (naše foto) w demonstraciskich ćahach. „Z dźensnišim stawkom sobudźěłaćerjo ćišć wukonjeja, zo budźe přichodne tarifowe jednanje wuspěšne“, rjekny Holger Nieden, nawoda jednanjow IGBCE. Třeće tarifowe koło za pola LEAG dźěłacych budźe zajutřišim. Foto: IGBCE

Wjelk dale wužadanje za wokrjes

srjeda, 13. septembera 2023 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Žane druhe zwěrjo, kotrež je w Němskej zadomjene, telko diskusijow njewuwabja kaž wjelk. „Wjelk polarizuje“, je jasne wuprajenje referenta za škit družinow sakskeho statneho ministerstwa za energiju, škit klimy, wobswět a ratarstwo Bernda Dankerta. Wón bě zawčerawšim hósć techniskeho wuběrka Budyskeho wokrjesa. W minjenych 16 lětach je so wón intensiwnje z rubježnym zwěrjećom w Sakskej zaběrał. Přitomnym wuběrka rozkładowaše wón postupowanje wjelčeho managementa a kak so genetiske proby nańdu a přepytuja. Wot lěta 2010 do 2022 su fachowcy po cyłej Sakskej cyłkownje 4 652 probow wuhódnoćili. Dokładnje 1 779 z nich je z Budyskeho wokrjesa. Při tym sobudźěłaćerjo wjelčeho monitoringa 1 100 jednotliwych zwěrjećow dopokazachu. Genetiske wuslědki přirunowachu fachowcy stajnje z tymi wjelka a psyka. W jednotliwych padach probow z druhich zwjazkowych krajow móžachu wědomostnicy hybridy dopokazać. Poslednjeho hybrida w Sakskej běchu w lěće 2003 zwěsćili, potajkim před 20 lětami.

Móžeš so tydźeń dołho z regionalnych žiwidłow zežiwjeć? K tomu su mjenujcy ludźo kónčiny tele dny namołwjeni, dokelž přewjedźe so po cyłej Sakskej tak mjenowany Regio-tydźeń. To njetyje jenož klimje a wobswětej, ale wobdźělnicy podpěruja z tym tež zawody regiona. Dalše informacije k regionalnym žiwidłam a k zarjadowanjam Regio-tydźenja dóstanu zajimcy na Instagramje pod @regionale.lebensmittel.sachsen.

Organizatorojo tydźenja chcedźa ludźom nowe impulsy nastupajo swoje zežiwjenje posrědkować. Tohorunja móža sej wobdźělnicy zajimawe žiwidła domizny wotkryć. Jelizo sće přepozdźe wo Regio-tydźenju zhonili, móžeće sej wězo swójski tajki tydźeń zarjadować. Snano nańdźeće nowe žiwidła, kotrež nochcećepřichodnje hižo wšědny dźeń parować. Bianka Šeferowa

„Městnosć wikow je highlight“

wutora, 12. septembera 2023 spisane wot:

W Kamjencu chcedźa přichodnu njedźelu, 17. septembra, kwasne wiki přewjesć. Bianka Šeferowa je so z organi­zatorku zarjadowanja Anne Hasselbach rozmołwjała.

Wy wabiće ze sloganom „Wosebite kwasne wiki we Łužicy“ – Čehodla je zarjadowanje tajke wosebite?

A. Hasselbach: Rady we Łužicy bydlu a wjetšina mojich sobuwojowarjow je tež z Kamjenca abo wokoliny. Zarjadowanje ma regionalny a swójbny raz kónčiny wotbłyšćować, a to na městnosći, kotrež dołho kedźbnosć njeměješe. Chcemy zaso zajim a hódnoćenje za historisku městnosć – bywšu kupjel „Baderei“ zbudźić. Ja sym woprawdźe jara romantiska a měnju, zo je kupjel městno wěčneje lubosće.

Wotměja so tajke wiki prěni raz?

A. Hasselbach: Koncept zarjadowanjow do toho je Sylvia Stephan z Kamjenskeho wobchoda „hautnah“ za spódnju drastu iniciěrowała. Po wjace­lětnej přestawce sym ja takrjec „kwěćel njewjesty popadnyła“ a nowy koncept wuwiła. Kamjenc je prosće město, hdźež móžeš so zalubować a woženić!

Kajka je nalada mjez wustajerjemi?

Tradicije sej zachowaja a so nowemu přiwobroćeja

póndźela, 11. septembera 2023 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Tradicija a moderna stej wobłukaj, kotrejž rjemjeslnicy wobknježa. K tradicijam słuša, zo so wučomnicy z wukubłanja wuwjazaja. Tak bě tomu minjeny pjatk w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle. W běhu ceremonije tam chorhoje rjemjeslniskich zjednoćenstwow zmawowachu, wosebitu křinju wočinjachu a swěčku zaswěćichu. Ze symboliskim aktom zamołwići wučomnikow z wukubłanja wuwjazachu.

nowostki LND