Tež ćišćernja ćerpi lockdowna dla

štwórtk, 04. měrca 2021 spisane wot:

Wot koronakrizy potrjechene su tež zawody, kotrež njetrjebachu swoje dźěło přetorhnyć, kaž ćišćernja Schiemenz w Choćebuzu. Zawod bě do wudyrjenja pandemije wulki dźěl swojich dochodow z plakatami za kina a z wabjenskim materialom za hosćency, turizm, kulturne institucije a zarjadowarjow nadźěłał, kaž jednaćel Frank Schiemenz (hlej wobraz) rozprawja. Loni srjedź měrca pak běchu wšitke předewzaća skazanki wróćo sćahnyli. Tak je firma 35 procentow wobrota přisadźiła. „Tajku stratu njemóžemy hižo nachwatać“, Schiemenz měni. Wón so nětko nadźija, zo wobmjezowanja bórze zběhnu a zo móže zaso „normalnje“ dźěłać. Foto: Michael Helbig

Straty wjac hač 50 milionow eurow

srjeda, 03. měrca 2021 spisane wot:

Lońše ličby přenocowanjow po cyłej Łužicy dopokazuja, kak turistiski wobłuk­ pod koronapandemiju ćerpi. Wšudźe pak hotuja so na nowu sezonu, kotraž ma ćim wuspěšniša być. Šansy za to su po wšěm zdaću jara dobre.

Budyšin (SN/BŠe). Lońše straty turistikarjow regiona koronapandemije dla nětko skónčnje tež w ličbach předleža. Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) je so z nimi bliže zaběrała. Ličba absolutnych přenocowanjow hosći, kotřiž su loni do Hornjeje Łužicy přišli, leži pola 1 578 446, štož je 434 592 mjenje hač w rekordnym lěće 2019, hdźež bě wjac hač dwaj milionaj hosći w regionje přenocowało. MGO trochuje pobrachowace dochody na ně­hdźe 51,5 milionow eurow. Tale hoberska ličba nam wuwědomja, kak turistiski wobłuk ćerpi. Jara pozitiwnje pak hódnoći MGO wuwiće, zo ludźo dlěje w regionje přebywaja hač hewak. Tak je so tale přerězna ličba wot 2,6 na 2,9 dnjow powjetšiła. Zaměr­, přerěznje tři dny přebytka docpěć, je tuž bliski. Předewšěm campingownišća a poskićerjo dowolowych by­dlenjow registrowachu dlěše přebytki.

Truty maja přichod

srjeda, 03. měrca 2021 spisane wot:
Truty maja bjezdwěla tež we Łužicy přichod. Před něšto dnjemi su Serbske Nowiny wo ruskim startupje VIRA tzwr w Choćebuzu rozprawjeli, kotryž na delnjołužiskim lětanišću Kopańce (Neuhausen) swoje truty za ćežkotransporty abo tež za wohnjowoborne zasadźenja testuje. Dźensa čitamy wo prócowanjach za perspektiwu Kamjenskeho lětanišća. Derje, zo na kromje Lessingoweho města wobstejacu infrastrukturu jenož njewobnowjeja, ale ju z kompetencnym centrumom za přichod wukmanjeja. Zarjadowanej testowej koridoraj do směra na Wojerecy k partnerej w strowotnistwje a do směra na Rychbach z ratarskim ćežišćom swědčitej wo tym, zo dźe wo dopóznaća we wšelakich wobłukach. Truty jako specifiski srědk awtonomneho lětanja su transportery přichoda. Wšako je zatykane dróhi njemyla. Tež w ratarstwje a lěsni­stwje móhli nadawki přewzać, za kotrež ža­noho čłowjeka za zwučenym wodźidłom a wobchadne puće njetrjebaš. Axel Arlt

Warjenje piwa ma w Budyšinje dołhu tradiciju, při čimž bywše zawody bohužel wjace njeeksistuja

Nóc wot 19. na 20 februar 1996 je so mnohim wobydlerjam sprjewineho města do pomjatka zaryła. Temperatura bě wokoło nule, měšeńca sněha a dešća bě chětro njepřijomna. Přiwšěm bě w pózdnich wječornych hodźinach njewšědnje wjele ludźi na Budyskich dróhach. Wšako bě nóc wot róžoweje póndźele na póst­nisku wutoru, w kotrejž mnozy swjećachu. Tak tež njezadźiwa, zo je so powěsć něhdźe w 22.30 hodź. spěšnje po měsće šěriła: „Woheń! Piwarnja so pali!“

Hižo krótko po tym zhromadźi so wulka syła ludźi wokoło markantneho kompleksa twarjenjow na wuběžku skały přez Sprjewju. Wjacore sta wobydlerjow su to, štož widźachu, ze swojimi wide­jowymi kamerami a fotoaparatami – smart­fony tehdy hišće žane njeběchu – sćěhowali. Jako „disciplinowanych“ jich policija pozdźišo wopisowaše. Nichtó njeje hašenske dźěła mylił abo je ze swojim zadźerženjom samo wohrozył.

Tež Budyske wobchody wobswětlene byli

wutora, 02. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Poprawom je Budyski Center na Žitnych wikach koronapandemije dla zawrjeny, ale wčera wječor běchu tam wobchody a wukładne wokna čerwjene wobswětlene. Akcija, wotměwaca so w nakupowanišćach po cyłej Němskej, měrješe so na ministerskich prezidentow zwjazkowych krajow, kotřiž budu na swojej jutřišej konferency wo­spjet nastupajo wobmjezowanje swobodneho pohibowanja wuradźować. Wi­ko­warjo skedźbnjachu tak na swoje ćežke, eksistencu wohrožace połoženje. Drobnowikowarjo měli bórze zaso swoje wobchody wotewrěć směć. „Z akciju chcemy jasnje na to pokazać, kak wikowarjo ćerpja. Mnozy so boja, zo dyrbja swój wobchod cyle zawrěć. Nimo toho je wjele dźěłowych městnow wohroženych. Z njeličomnych přepytowanjow wuchadźa, zo so jara mało ludźi při nakupowanju natyknje. Tež Roberta Kochowy institut ma infekciske riziko za snadne“, zwurazni wčera manager Budyskeho centera Christian Polkow. Poskitk click & collect nima wón za woprawdźitu alternatiwu. Wšako kóšty za personal a wobhospodarjenje wobchodow wostawaja a wobrot njenarunaja.

„Najebać pandemiju turizm móžny“

póndźela, 01. měrca 2021 spisane wot:

Drježdźany (SN/BŠe). Zo druhi lockdown mjez druhim tež turistiski wobłuk chětro poćežuje, je znate. Němski zwjazk hotelow a hosćencow (Dehoga) so zaměrnje za branšu zasadźa. Jeho zastupjerjo su so njedawno ze sakskim ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom (CDU) rozmołwjeli. Wosebje hladajo na jeho wuprajenje, zo dowol k jutram zawěsće móžny njebudźe, je jich trjechiło. Akterojo rysowachu jemu dramatiske połoženje, skedźbnichu pak zdobom na hygienowe koncepty kaž tež na schodźenkowe plany, z pomocu kotrychž móhli hotele a hosćency wotewrjene być.

Hišće wjace z regiona

póndźela, 01. měrca 2021 spisane wot:
Budyski žonop je najwoblubowaniši po cyłej Němskej. Nimale tři miliony znatych nopaškow w zawodźe produkuja, za čož trjebaja 3 000 tonow zornjatkow. Na ně­hdźe 250 hektarach ratarjo regiona žo­nopowu rostlinu tuchwilu plahuja, štož wučinja 15 procentow produkciskeje po­trjeby. W Mecklenburgsko-Předpomorskej je to samo 600 hektarow. Přikładne by było,­ bychu-li we wokolinje fabriki wjace tajkich rostlin plahowali. Wšako by transport potom mjenje płaćił. A to by hladajo na wustork wuhlikoweho dioksida wobswětej a přirodźe hišće bóle tyło. Snano maja ratarjo tu a tam kapacity, rostlinu do płodoslěda na polach integrować. Tajke­ postupowanje by imagej regionalneho wudźěłka ćim bóle wotpowědowało. Tajki dźě chce Budyski žonop na kóždy pad być, wšako ma mjeno sprjewineho města. Marka mó­hła­ tak k pozitiwnemu wobrazej Hornjeje Łužicy dale a bóle přinošować. Bianka Šeferowa

Wobmjezowanje strach načinja

pjatk, 26. februara 2021 spisane wot:

Heike Bergmann je we Wojerecach před dlěšim časom wobchod z mjenom „Der Etwas­ Andere Laden“ wotewrěła. Silke Richter je so z 59lětnej Ćišćanku wo akciji­ „click & collect“ rozmołwjała.

Wjele wobchodow tuchwilu wo přeži­wje­nje wojuje. Kak posudźujeće swoju aktual­nu situaciju?

H. Bergmann: Dyrbjachmy swój wobchod wjacore měsacy zawrěć a njewěmy, kak dołho to hišće tak wostanje. Nimamy dosć pjenjez, zo bychmy hišće dlěši čas zawrjenja přetrali. Mamy hižo w normalnych časach wojować, zo kupcy wobstajnje k nam přichadźeja. Wšako wulke kupnicy-samoposłužowarnje za čas lock­downa drastu a črije předawaja a małe wobchody tak pomału kóncuja. Přiwšěm mamy za podruž, pódlanske kóšty, chorobnu kasu a zawěsćenja dale płaćić. Tež bychmy wo wróćostajenje tychle kóštow prosyć móhli, dyrbimy je na kóncu při­wšěm zapłaćić. Spytamy tuž druhdźe mjenje wudać a lutować. Bojimy so wšědnje wo eksistencu. Moja partnerka we wobchodźe Ingrid Gräwert a ja smój wobě samokubłacej maćeri. Ja mam zbrašenu dźowku, kotraž je wot nowembra doma. Boju so, zo so na dźěle z koronawirusom natyknje.

Wjele poskitkow schadźowanja

pjatk, 26. februara 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Schadźować so w časach pandemije poprawom móžno njeje. Internetna strona www.schadźowanka.de pak skići wjele zajimawych wirtuelnych zetkanjow a zarjadowanjow. Hižo mi­njenu sobotu přewjedźechu tam hru „Tabu“­. Dźensa, pjatk, slěduje w 17 hodź. serbske kino w póstnym času. To je inter­aktiwne zarjadowanje z filmom „Gilles“ z kwisom a mytami.

Přichodne filmowe popołdnjo z filmom „Karla & Katrina“ budźe 5. měrca. Dźeń pozdźišo budu jejka wóskować. Zaměr­ toho je, zo maja sej wosebje dźěći jutrowny nałožk spřistupnić a so wu­měłsce wukmanić. A wězo móža so ze swojimi kreacijemi na wubědźowanju wo najrjeńše jutrowne jejko wobdźělić. Zarjadowanje wotměje so live ze studija. 12. měrca potom běži pask „Syn Winnetouwa“, a dźeń pozdźišo budźe móžno z Rafaelu warić. Dotal posledni poskitk planuja 20. měrca klankodźiwadło. Štóž ma dalše namjety abo ideje wirtuelneho schadźowanja, smě so rady na Budyske studijo SAEK wobroćić.

Trjebaja perspektiwu

štwórtk, 25. februara 2021 spisane wot:

Mjeztym druhe zastajenje zjawneho žiwjenja w běhu jednoho lěta ze zawrjenymi hosćencami, hotelemi a dalšimi dowolowymi přebywanišćemi turistisku branšu jara poćežuje. Po słowach Budyskeho krajneho rady Michaela Hariga (CDU) je połoženje katastrofalne. Při­wšěm widźi wón swětleško na kóncu tunla.

Budyšin (SN/BŠe). „Dźakuju so wšitkim turistikarjam, kotřiž dale kruće do wotewrjenja zjawnych domow wěrja a koncepty zdźěłuja.“ To rjekny wčera krajny rada Budyskeho wokrjesa Michael Harig (CDU) na digitalnej nowinskej konferency, kotruž je Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) přewjedła. Zhladujo na minjene lěto 2020 je Michael Harig přiwšěm optimistiski. Straty z nalěća móžachu wjacore zawody zdźěla nachwatać. Byrnjež turizm po cyłej Sakskej chětro wosłabił, to za Hornju Łužicu a Delnju Šlesku cyle njepřitrjechi. MGO registrowaše loni 21,6 procentow mjenje přenocowanjow hač lěto do toho. Po cyłej Sakskej bě to porno tomu minus 35 procentow.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND