Dźi won, hdyž maja će registrować

póndźela, 24. junija 2019 spisane wot:

Korzym (UM/SN). „Na swěće česćene – w Hornjej Łužicy doma“ rěka hesło 24. hornjołužiskeho předewzaćelskeho myta, kotrež budźe 7. nowembra na Dnju hospodarstwa Hornjeje Łužicy w Lubiju spožčene. „Po tym zo smy so loni na zdobywanje fachowych mocow wusměrili, steji tónkróć tele prašenje w srjedźišću: Kak so našim domjacym firmam radźi zwonka blišeje wokoliny na so skedźbnjeć“, rozłožuje Christoph Pilz, zastupowacy jednaćel Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska, kotraž rozdaće myta organizuje.

Ministranća w Pěskecach zaso za bulom honili

póndźela, 24. junija 2019 spisane wot:
Jědnaće koparskich cyłkow ministrantkow a ministrantow z nimale wšitkich serbskich wosadow je so sobotu w Pěskecach na swo­jim lětušim koparskim turněrje wobdźěliło. Po Božej mši, kotruž swjećeštaj w Pěskečanskej kapałce ze 120 ministran­tami farar Gabriš Nawka a kapłan Pětr Mróz, wubědźowachu so holcy a hólcy na Pěskečanskim sportnišću. Mjez młódšimi koparje­mi dobychu ministranća z Radworja, mjez staršimi ći z Chrósćic. Foto: Jan Hrjehor

Woni žadaja a so angažuja

pjatk, 21. junija 2019 spisane wot:

Zwjazkowe zjednoćenstwo srjedźneho stawa Hornjeje Łužicy (BVMW) w Hornjej Łužicy organizuje přichodnu srjedu mjeztym 19. raz srjedźostawski dźeń w Biskopicach. Prěni raz pak chcedźa­ čłonojo pozicisku papjeru k wólbam Sakskeho krajneho sejma wobzamknyć.

Budyšin (SN/BŠe). Hač do minjeneje pón­dźele su sobustawojo BVMW namjety a měnjenja zběrali. „My žadamy a so angažujemy“, měni rěčnik politiskeje přira­dy srjedźostawskeho zjednoćenstwa Wilfried Rosenberg. Wón napomina strukturnu změnu konsekwentnje přewjesć. „Njetrjebamy přechodny čas. Hladajo na njedostatk fachowcow mamy skónčnje spóznać, što srjedźny staw trjeba­, zo móhł so rozšěrić a wyše mzdy płaćić­. Za zasydlenje nowych zawodow srjedźneho stawa nałožene pjenjezy a prócowanja bóle pomhaja“, je sej rěčnik přirady wěsty. Na srjedźostawskim dnju přichodny tydźeń chcedźa předewzaćeljo pod hesłom „Zhromadnje wotbłyšćować – wuznaće k stejnišću je přichodna měna“ wuradźować. Dźesać referentow chce impulsy do wuwića regiona podać. Ćežišćo pak budźe wužadanje, kwalifikowanych přistajenych nańć.

Budyšin (SN/BŠe). Dźakowano słónč­nemu wjedru móžemy we Łužicy wjele truskalcow žnjeć. Na zwučene wašnje je to mjez druhim na tři hektary wulkim polu pola Sćijec móžno, hdźež Domanic ratarski zawod z Hózka słódke płody na ekologiske wašnje plahuje. Wšědnje sej tam ludźo sad sami do korbika šćipaja, štož je zdobom dožiwjenjowpołna nakup za dorosćenych a dźěći.

Dokładnje 20 lět je trało, zo móžachu proces wo noworjadowanju zahonow za twar wobjězdki zwjazkoweje dróhi B156 wuchodnje Budyšina wotzam­knyć. Bywši Drježdźanski knježerstwowy prezidij bě sej to hižo 1999 žadał.

Budyšin (CS/SN). Zaměr noworjadowanja bě, wužiwarjam tež po rozkuskowanju zahonow płoniny přewostajić, kotrež su optimalnje wužiwajomne. Tež wotpowědne trěbne pućiki su zapřijeli, za čož wutworichu wobdźělensku towaršnosć. Kaž přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber rozprawja, je tajke nowo­rjadowanje dołhodobna naležnosć. Hladajo na wuspěšne zakónčenje su wčera při křižowanišću B 156 a puću do Delnjeje Kiny za to wosebity kamjeń wotkryli.

Budyšin (CS/SN). Wosebitu „pózdnju změnu“ w Budyšinje su minjeny pjatk druhi raz přewjedli. To wotewrěchu předewzaća swoje durje, zo móhli ludźom dohlad do swojeho produkciskeho spektruma dać, ale tež wo dorost a fachowcow wabić. Dobreho lońšeho wothłosa akcije dla su ju nětko tež susodne města Biskopicy, Kamjenc a Wojerecy přewzali. W Kamjencu wotmě so zarjadowanje tohorunja pjatk, za Biskopicy a Wojerecy móža sej zajimcy 28. junij do protyki zapisać.

W Budyšinje smědźachu zajimcy mjez dźewjeć turami wolić a so sčasom přizjewić. Wšitke běchu derje wuknihowane. Na kóždej turje běchu wopyty třoch předewzaćow předwidźane. Mjez nimi běchu­ wjetše firmy kaž Bombardier a Hentsch­ke Bau, ale tež mjeńše rjemjeslniske zawody a přede­wzaća posłužbow.

Ewaluacija towarstwa jako projekt Leaderoweje kónčiny Hornjołužiska hola a haty zapołožena

Wot časa pomjenowanja Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty před dźesać lětami buchu hižo mnohe projekty zwoprawdźene. Wobłuki su najwšelakoriše a sahaja wot infrastruktury přez turizm hač k hospodarstwu a by­dlenjam předewšěm za młode swójby, kotrež chcychu twarsku substancu na wsy zachować a dale wužiwać. Hłowne zaměry toho su regionalne tworjenje, žiwjenska kwalita, kooperacija a dwurěčnosć a wuwiće přirody. Naš wječornik budźe so spěchowanym wosebitostkam přichodnje wěnować a chce je w nowinje bliže předstajić.

Chrósćicy (SN/BŠe). Wuměłstwo tež we wjesnych kónčinach wulku rólu hraje. Toho je sej Sakski krajny kuratorij wjesny rum wěsty, a tak zapoda loni w nowembru swoje podłožki za wubědźowanje „Ideje za wjesne kón­činy“ sakskeho ministerstwa za wobswět a ratarstwo. Hižo we februaru zhonichu, zo su mjez dobyćerjemi, zdźěli jednaćel Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Peter Neunert, kiž bě zhromadnje z krajnym kuratorijom podłožki zestajał. Cyłkownje jědnaće wuměłskich objektow na sakskich wjeskach ma přichodnje nastać. Jedna twórba budźe ze Zejičanskeho směra přijěducym pomolowana fasada Kralec statoka w Chrósćicach. Za něhdźe 80 kwadratnych metrow wulku sćěnu pod hesłom „Serbske potajnosće“ bě wuměłc Šćěpan Hanuš naćisk zhotowił. Wčera je wón w přitomnosći politiskich a komunalnych zastupjerjow oficialny nadawk za wuhotowanje dóstał.

Podpěra turistam

štwórtk, 06. junija 2019 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Zo bychu turistow, kolesowarjow a pućowarjow po łužiskej jězorinje podpěrali, su tež lětsa zaso sobudźěłaćerjo jězorinoweje słužby zasadźeni. Spóznajomni su woni na čerwjenych trikotach a kolesowych tobołach.

Sakski zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina projekt zhromadnje z Wojerowskej towaršnosću za wu- a dalekubłanje (GAF) organizuje. „Naša kooperacija běži hišće hač oktobra“, rozkładźe jednaćel zamě­roweho zwjazka Daniel Just předwčera­wšim we Wojerecach. „Jězorinowa słužba wukonja wažny nadawk.“ Tak pomha hosćom při naprašowanjach a informuje jich wo nowosćach w jězorinje. Mjez druhim­ přijimuja sobudźěłaćerjo kritiki, pokiwy a namjety. Woni přizjewjeja zanjerodźene městnosće, puće abo tafle.

Gmejny jězorow dla sobu zapřijeć

srjeda, 05. junija 2019 spisane wot:

Sakski zaměrowy zwjazk Łužiska jězori­na prócuje so wo spěchowanske srědki za strukturnu změnu. Wotpowědnu próstwu je zwjazk knježerstwu swobodneho stata zapodał.

Wojerecy (AK/SN). „Smy nětko kročel dale­. Sakske ministerstwo za hospodarstwo a dźěło so z našej próstwu dokładnje zaběra“, zwurazni jednaćel zaměroweho zwjazka Daniel Just na wčerawšej zhromadźiznje we Wojerecach. Srjedź junija maja zastupjerjo ministerstwa, wo­krjesow, zaměroweho zwjazka a dalši partnerojo předwidźane wo tym wuradźować. Zhromadne posedźenje je nuznje trěbne, wšako dźe wo dalše wuwiće Borborineho kanala, łódźneho zwiska wot Lejnjanskeho na Parcowski jězor. Dotal njeje dowolene jón wužiwać.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND