Přeprošenje młodźinje

srjeda, 28. apryla 2021 spisane wot:
We Łužicy ma bórze kónc z wudobywanjom a zmilinjenjom brunicy być. Mnozy so hižo na to nastajeja. Wšako potom tež dźěłowe městna wotpadnu. Wjacori politikarjo sej žadaja, zo měło so knježerstwo sobu wo narunanje starać. Tři sylne předewzaća Łužicy pak nochcedźa jenož ­rěčeć, ale jednać. Tak znajmjeńša rozumju dojednanje energijowych koncernow E.DIS, enviaM a LEAG. To mam za wulkotne znamjo młodźinje našeho regiona. Je to kaž přeprošenje, w domiznje wostać, sej tu eksistencu natwarić kaž tež změnu struktury a škit klimy sobu wuhotować. Ze zhromadnym wukubłanjom fachowcow poskićeja koncerny młodostnym perspektiwu a zwjazuja tak zdobom wusměrjenje swojich zawodow na nowe wobchodniske wobłuki, preč wot wuhla. Trěbne budu potom předewšěm nazhonjenja z digitalizaciju. A tu je dźensniša mło­dźina derje wobhonjena a tuž predestinowana, strukturnu změnu sylnje pohonjeć a klimu škitać. Janek Wowčer

Znjezboženych wopominali

srjeda, 28. apryla 2021 spisane wot:
Industrijne dźěłarnistwo twar-ratarstwo-wobswět je dźensa wšitkich dźěławych ­Budyskeho wokrjesa namołwjało wopominać ludźi, kotřiž su při dźěle žiwjenje ­přisadźili abo přez swoje dźěło schorjeli. Na dźensnišim mjezynarodnym „Workers’ Memorial Day“ je dźěło na mnohich twarnišćach, w zawodach a w homeofficu w 12 hodź. mjeńšinu dołho wotpočowało. Dźěłarnistwo žada sej wjace napinanjow ­nastupajo zawodny dźěłowy škit, kotryž je w času koronapandemije wosebje wažny. Loni je nimale 370 000 ludźi w Němskej na dźěłowym městnje znjezbožiło, 171 z nich smjertnje. Foto: IG BAU/Ferdinand Paul

Kwětki wulka lubosć zahrodnika

srjeda, 28. apryla 2021 spisane wot:

Spočatk januara 1987 dósta wučeny zahrodnik a mišter za wuhotowanje zahrodow Pětr Čórlich dowolnosć so zesamostatnić. Wjele prócy a dźěła dyrbješe nałožić, zo by přewinył ćeže a zadźěwki jako samostatny za čas NDR.

Koćina (aha/SN). Tež wužadanjam wičneho hospodarstwa po towaršnostnym přewróće wotpowědować njeje přez wšě lěta lochko było. Tola wot lońšeho nalěća trajaca koronapandemija a napołožene předpisane naprawy jeho kaž tež syna Maćija, kotremuž je Pětr Čórlich po 33 lětach zahrodnistwo přepodał, tuchwilu chětro wobćežuja.

Konsekwenca w swójbach trěbna

srjeda, 28. apryla 2021 spisane wot:

Markus Posch chce hač do lěta 2028 Kulowski měšćanosta wostać – Žiwa dwurěčnosć je jemu jara wažna

W Kulowje a jědnaće wjesnych dźělach 9. meje měšćanostu wola. Z Markusom Poschom (CDU) maja tónraz jeničkeho kandidata. 51lětny je wot 2014 měšćanosta. Z hesłami kaž „Ja so wo to staram“ a dalšimi wabi wón na plakatach wo dowěru wobydlerjow. Wo jeho motiwaciji a wobsahach jeho dźěła je so Andreas Kirschke z nim rozmołwjał.

Knježe Poscho, při zašłych wólbach měšćanosty sće štyrjoch sobukandidatow měł. Čujeće so to lětsa někak samlutki?

M. Posch: To móžeš widźeć, kaž chceš. Jónu to pokazuje, zo je wot 2014 bjez­dwěla něštožkuli derje běžało a rěči za dobre dźěło w měšćanskim zarjadni­stwje. Wotbłyšćuje pak tež wulku zamołwitosć, kotrejž chcu znowa wotpowědować.

Što Was za to motiwuje?

M. Posch: Chcu wobydlerjam blisko dźěłać a na docpěte nawjazać. Štož płaći, su wuslědki.

Što sće wot lěta 2014 docpěł?

Njesmě ke krizy wukubłanja dóńć

wutora, 27. apryla 2021 spisane wot:

Z tuchwilneje krizy koronapandemije dla njesmě kriza wukubłanja abo fachowych mocow wurosć. Tohodla je Zwjazkowa agentura za dźěło hromadźe z partnerami w swójskim samozarjadnistwje z internetnej platformu nowy digitalny poskitk wutworiła.

Budyšin (SN/BŠe). Zwjazkowy sejm chce dźensa změny zakonja wo infekciskim škiće wobzamknyć, kotrež maja potom za cyły Zwjazk płaćić. Přiwótřenych naprawow w zwisku ze zakonjom so wosebje tež wobchodnicy boja.

Dalši króć wuznamjenjene

wutora, 20. apryla 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Předewzaće Hentschke Bau tzwr z Budyšina ma z wida načolnistwow w Němskej wulku inowacisku móc. Znajmjeńša wuchadźa to ze studije informaciskeho sćelaka Welt, kotryž je hódnoćenje zhromadnje z Kölnskim analyzowym institutom Service Value zdźěłał. Cyłkownje staj akteraj něhdźe 22 000 posudkow zběrałoj, naprašujo so 2 337 přede­wzaćow w 177 branšach. We wobłuku twarstwa docpě Hentschke Bau jedne z prědnich městnow.

„Za nas je to cyle wosebite wuswěd­čenje“, měni jednaćel Budyskeje twar­skeje firmy Thomas Alscher. Dokelž dyrbjachu naprašowani swójske informacije na zakładźe nazhonjenjow posudźować, „je wuslědk kwalitny pječat za rozsudy předewzaća hladajo na přichodne inwesticije“. To podšmórnje Alscher w nětko wozjewjenej nowinskej zdźělence. Zdobom zhladuje na wuspěšne zasadźenje nowych technologijow wosebje nastu­pa­jo wužiwanje betona, tak zo je so přede­wzaće k wodźacej firmje branše wu­wiło. Wuznamjenjenje je jedne z wjacorych, kotrež běchu předewzaću Hentsch­ke Bau mjeztym spožčili.

„Nadźija poslednja wumrěje“

štwórtk, 15. apryla 2021 spisane wot:

Kak so trajace wobmjezowanja koronapandemije dla na Rěčičanski Erlichtec dwór wuskutkuja

Pod nalětnim słóncom žiwjenje po dołhim zymskim času wotuća. To móžemy derje wokoło areala Erlichtec dwora w Rěčicach wobkedźbować. Móc słónca pak tuchwilu njedosaha, zo by so zdobom w jednotliwych twa­rjenjach sydlišća porjadnje něšto hibało. Kwakla koronawirusa tomu zadźěwa. Nětko w Sakskej hač do 9. meje podlě­šeny lockdown staja sćerpnosć rjemjeslnicow a sobudźěłaćerkow turistiskeje infor­macije na dalšu krutu probu. Wot rjaneho wjedra w minjenych tydźenjach wobchodnicy ničo měli njejsu. Wulětnikarjo su drje swoje awta na parkowanišću wotstajeli, wuchodźujo so po bliskich hatach pak njejsu wulce na to dźiwali, hač tón abo tamny wobchod snano na kupcow čaka. Wo kulturnym poskitku w dźiwadłowej bróžni za čas pandemije rěčeć njetrjebamy, wona je zawrjena.

Bórze poskića prěnje rostlinki

srjeda, 14. apryla 2021 spisane wot:
Hižo 30. lěto za sobu w Kromolanskim Krügerec zahrodnistwje kórki a tomaty ­plahuja. Rostliny, kotrež sobudźěłaćerka Kerstin Brunsch tule pokazuje, su mjeztym dawno w zemi a so derje wuwiwaja. Hdyž wjedro sobu hraje, kónc apryla žnjeć ­započnu. W zahrodnistwje pak maja hišće wjele dalšeho dźěła. Tak su morchej ­wusyli a kulirabij kaž tež solotej sadźeli. Swoje zahrodniske wudźěłki předawaja ­tradicionelnje w swójskim dworowym wobchodźe. Wot přichodneho tydźenja ­poskića w Kromoli hobbyjowym zahrodkarjam tohorunja wulki wuběr najwšela­korišich družin rostlin. Foto: Joachim Rjela

Prawniska pomoc w časach krizy

wutora, 13. apryla 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Prawniscy poradźowarjo dźěłarnistwa twarstwo-agrar-wobswět (IG Bau) mějachu koronapandemije dla minjene lěto wjele dźěła. Cyłkownje 200 króć běchu woni w regionje zasadźeni. „Tak poradźowachu dźěłopřijimarjow w padźe krótkodźěła, pobrachowacych nahubnikow na dźěle abo ćežow w dohladowanju dźěći přistajenych dla“, rozłožuje nawoda wobwoda wuchodosakskeje IG Bau Peter Schubert.

Hladajo na wobmjezowanja pandemije dla su prawniscy poradźowarjo z potrjechenymi předewšěm telefonowali. „Wosebje wjele ćežow registrowachmy we wobłuku rjedźenja twarjenjow. Sobudźěłaćerjo skoržachu financielnych ćežow dla. Nimo toho wobkedźbowachu deficity w zwisku z dźěłowym škitom abo njepłaćeneje mzdy za čas karanteny“, Schubert rozprawja. W twarskej branši dźěše mjez druhim wo njepłaćenu koronapremiju a wo njepłaćene nadhodźiny. Twarscy dźěłaćerjo, lěsnicy abo rjedźerjo njemóža wot doma dźěłać, a hdyž su pěstowarnje a šule zawrjene, maja woni wulke ćeže, ­situaciju zmištrować. Dźěłarnistwo chce ludźom w časach krizy dale pomhać.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND