Schowane parlički bóle do srjedźišća

wutora, 14. januara 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Budyski wokrjes je jedyn z najlěpje wuwiwacych so wokrjesow w Sakskej. To pak politikarjo a zjawnosć dosć njepřipóznawaja, měni Bu­dyski běrow Zwjazkoweho zjednoćenstwa srjedźostawskeho hospodarstwa (BVMW) za hospodarski region Drjež­dźany w swojim aktualnym newsletteru. Ličba 1 187 tudyšich industrijnych pře­dewzaćow je samo wjetša hač w Drježdźanach (1 104) abo w Zhorjelskim wo­krjesu (869). BWMV rěči wo „schowanych parličkach“, kotrež wuwiće pohonjeja, byrnjež ze spěchowanjom kaž w padźe Tesla w Braniborskej ličić njemóhli.

BVMW ma za trěbne, wone „schowane parlički“ bóle do zjawneje kedźbnosće stajić. Jim měli wjace swobodnych rumow a pilotowych projektow zmóžnić, dźe-li wo hišće atraktiwniši hospodarski region Łobjo-Nysa.

W lěće 2020 chce Budyski běrow BVMW ze swojimi sobustawskimi předewzaćemi regionalne hospodarske kołoběhi z hišće zaměrnišo diferencowa­nymi syćemi dale wuwić. Tomu budźe so tež 20. srjedźostawski dźeń 17. junija na Butrowej­ horje wěnować.

Zo maja w Błótach dosć a nadosć regional­nych wudźěłkow, wo tym móža so wopytowarjo lětsa w nowowuhotowanej braniborskeje hali Zeleneho tydźe­nja w Berlinje přeswědčić.

Budyšin (SN/BŠe). Wjac hač 20 regionalnych předewzaćow, kotrež předewšěm zežiwidła produkuja abo turistiske poskitki přihotuja, prezentuje so wot 17. januara na lětušim Mjezynarodnym zelenym tydźenju na zhromadnym błótowskim stejnišću. Wjetšinu něhdźe 80 wudźěłkow hižo­ pod třěšnej marku Błóta wuspěšnje zwičnjeja. Na stejnišću z čis­łom 159 braniborskeje hale, móža sej ludźo­ jich wšelakorosć wotkryć. Nimo klasiskich błótowskich kórkow, chrěna a laneho wolija su to tež měd, twaroh, mjasowe zežiwi­dła a brěčki. Što pak so za błótowskej mar­meladowej a žonopowej manufakturu chowa, to zhonja hosćo na najwjetšich wikach přetrjebarjow swěta.

Wotnajimaja lěsnu płoninu

wutora, 14. januara 2020 spisane wot:

Choćebuz/Rowno (SN). Priwatnu ležownosć před Wochožanskej brunicowej jamu­ wotnajima Zelena liga hač do lěta 2037. Wo tym je wobswětowe zwjaz­­karstwo tele dny informowała. Zdobom­ připowědźi, zo přewjeduja tam w přichodnych měsacach kubłanske a kulturne zarja­dowanja.

Kaž Renej Šuster ze stron Zeleneje ligi rozkładźe, „nochcychu ležownostni mějićeljo z regiona swój lěs koncernej LEAG předać, město toho chcychu jón za po­wšitkownowužitne zaměry wužiwać dać“. Wuchadźeja z toho, „zo kónc wudobywanja brunicy wudobywanski areal krok po kroku pomjeńši. Tak hodźał so lěs trajnje zachować. Wobydlerska ini­ciatiwa ,Strukturnu změnu nětko – žane Wo­chozy II‘ sej hižo wjacore lěta wjetši wotstawk mjez jamu a wsomaj Row­nom a Mułkecami žada. Znowa zahajena planowanska procedura k Wochožanskej jamje­ ma wo tym rozsudźić.“

Nimale połhektarski lěsny areal je bli­sko­ Rownoho. Wotnajenske zrěčenje su loni w decembrje podpisali a w nim wužiwanje za přirodoškit, kubłanske a kulturne zarjadowanja kruće zakótwili.

Srědki EU snadź tež za Łužicu

póndźela, 13. januara 2020 spisane wot:

Brüssel (dpa/SN). We wobłuku struk­turneje změny po kóncu wudobywanja brunicy kiwaja snadź Łužicy kaž tež Po­ryn­skej pjenjezy EU. Šefina jeje komisije Ursula von der Leyen je kónc tydźenja „fonds za sprawnu změnu“ po powěsćerni dpa předležacym naćisku připowě­dźiła. Jutře chcedźa fonds, kotryž ma wšitkim čłonskim statam Europskeje unije přistupny być, w Brüsselu předstajić. Wotpohla­dany wobjim 7,5 miliardow eurow­ pjenjez z etata EU na dobu sydom lět maja Zeleni w Europskim parlamenće za přemało.

Fonds za sprawnu změnu ma prěni projekt wosebiteho programa za škit klimy­ „Green Deal“ być. Z nim chcedźa tym regionam pomhać, kotrež maja so najćešo nastupajo přechod na „klimyneutralne“ hospodarstwo hač do lěta 2050. Komisija EU rěči w tym zwisku wo 108 europskich regionach a 237 000 dźěławych we wuhlowej branši, wo 10 000 ludźi we wudobywanju hliny a 6 000 we wu­dobywanju šćěpjeloweho wolija. Za nich maja nowe dźěłowe městna nastać,­ zo bychu hospodarskemu spadej cyłych regionow zadźěwali.

Rodźeny Sicilčan Antonino Milazzo ma hižo dobry lětdźesatk swój wobchod w Budyšinje a předawa tam předewšěm italske chłóšćenki. Wot lońšeho awgusta čini to w nowych wobchodniskich rumnosćach na Drjewowych wikach. Swoje bioprodukty dóstawa wot znatych ze Sicilskeje, kotrež dadźa je dołho bjez přidawanja chemije zrawić. Mjez druhim ma Milazzo w Haslowje mały skład. Jara strowa wosebitosć w jeho poskitku je jědźna citrona, kotruž porjedźeja tradicionalnje ze selu a oliwowym wolijom­. Štóž tajki nima, móže sej jón pola Antonina hnydom sobu kupić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Zaso něšto wjace wučomnikow

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Ličba wučomnikow, kotřiž su loni wukubłanje w rjemjesl­niskich zawodach Budyskeho wokrjesa zahajili, je wo 52 rozrostła. Cyłkownje je jich­ 96 žonow a 373 muži. „Ličba je wuslědk prócowanja rjemjeslnikow, młodostnych za tónle wobłuk zahorić“, wuswětla hłowny jednaćel Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Andreas Brzezinski. Přiwšěm je dale wjele wukubłanskich městnow njewobsadźenych.

Podobnje kaž w Budyskim wokrjesu wupada wuwiće tež w komornych wo­krjesach Zhorjelc, Mišno, Sakska Šwica-Wuchodne Rudne horiny a Drježdźany. Mjez młodostnymi w Budyskim wokrjesu je powołanje mechatronikarja jězdźidłow najwoblubowaniše. Cyłkownje 53 žonow a muži w tym wobłuku wu­knje. Slěduja powołanje blidarja, hdźež mějachu loni 36 podpisanych wuku­błanskich zrěčenjow. Tež elektronikarjo so nad 35 nowymi wučomnikami wjesela, mechatronikarjo připrawow sanitarneho, tepjenskeho a klimotechniskeho wobłuka nad 29. W Budyskim wokrjesu tuchwilu ně­hdźe 1 200 młodostnych w rjemjeslniskich zawodach wukubłuja.

Pytaja zaso kreatiwne hłójčki

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

Drježdźany (SN/BŠe). Sakske ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad chce lětsa mjeztym 20. raz wobchod­niske a załožerske koncepty wuznamjenić. Cyłkownje 30 000 eurow ma za to k dispoziciji. Pjenjezy maja k poradźenju swójskich idejow přinošować. Hač do 20. měrca smědźa zajimcy swoje poža­danje na inowaciskej platformje swobodneho stata futureSax zapodać.

„Na spočatku steji stajnje ideja. Z inowatiwnymi myslemi chcemy wuspěšne stawizny Sakskeje dale tworić. Wšojedne, hač su ideje hižo zwoprawdźene abo hakle na spočatku wuwića“, wuswětla sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD).

Znajmjeńša minjene šěsć lět njebě mjez dobyćerjemi ani jedne předewzaće z Hornjeje Łužicy. Jeničce 2017 bě Běłowodźanski zawod Mister-flint-inowacije mjez dźesać nominowanymi za załožerske myto. Zo je tež we Łužicy dosć kreatiwnych hłójčkow z dobrej wobchodniskej ideju, pokazuje přikład sakskeho statneho myta za inowaciju, kotrež je hakle loni Malešanske předewzaće za techniku woknow Innoperform tzwr dobyło.

Znate předewzaća w Berlinje pódla

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

„Kulinarisku a turistisku mnohotu Sakske­je móžeš na 2 400 kwadratnych metrach dožiwić.“ To rjekny Wolfgang Günther (Zeleni), nowy statny minister za energiju, škit klimy, wobswět a ratarstwo wčera w Zwickauwje, hdźež su sakskich wustajerjow na lětušim Zelenym tydźenju w Berlinje předstajili.

Budyšin (SN/at). Swobodny stat budźe na najwjetšich agrarnych a zežiwjenskich wikach swěta wot 17. do 26. januara tak wobšěrnje zastupjeny, zo trjebaja za to cyłu halu 21b. Tu wočakuja hosći 20. januara tež na tradicionalny krajny dźeń. Minister Wolfgang Günther je přeswědčeny, zo móžetej sakske ratarstwo a ze­žiwjenske hospodarstwo z wobstajneho trenda k regionalnosći na kóždy pad lěpš­inu měć. Kraj prezentuje na Zelenym tydźenju 38 předewzaćow a zwjazkow. Mjez dźewjeć nowačkami-wustajerjemi pak njebudźe žadyn z Hornjeje Łužicy.

Reprezentatiwne, abo?

srjeda, 08. januara 2020 spisane wot:
Hižo šesty raz pyta Spitzkunnersdorfska agentura za projektowe wuwiće najwoblubowaniši hosćenc w Hornjej Łužicy. Zajimcy maja so za wurisanje přizjewić. Hakle potom směš swój hłós jednotliwym lokalam dać. Na wubědźowanju wo najwoblubowaniši hosćenc minjeneho lěta, kotrež je so nětko 2. januara zakónčiło, bě so jenož 18 wobdźěliło. Wobhladaš-li sej region, pak je jich zawěrno wo wjele wjace. Jeničce w Budyšinje su njeličomne, ale jenož dwě – wobě kofejowni – stej so za wubědźowanje registrować dałoj. Dwanaće hosćencow lisćiny, kotrež su najwjac hłosow ludźi nažnjeli, smě nětko cyłe lěto titul „najwoblubowaniši hosćenc Hornjeje Łužicy“ wužiwać a ze wšelakich wabjenskich akcijow čerpać. Na přikład warja w aprylu na wikach Konventa. Přiwšěm prašam so za reprezentatiwnosću wubědźowanja. Rozdźělne koncepty hosćencow dźě njedadźa so tak jednorje přirunać, abo? Bianka Šeferowa

Strukturna změna zmóžnja šansy

srjeda, 08. januara 2020 spisane wot:

Město Wojerecy chce strukturnu změnu­ zaměrnje zwoprawdźić, zo by so dosć pozitiwnje wuskutkowała. Do procesa zawjazuja mjez druhim tež domoródne předewzaća a komuny.

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy chce w procesu strukturneje změny z domoródnymi předewzaćemi a wokolnymi komu­nami wusko hromadźe dźěłać, kaž wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) wuzběhnje. „Chcemy nadregionalnje skutkować, za čož pak trjebamy part­nerow z předewzaćow a komunow w regionje“, rozkładźe Stefan Skora na njedawnym posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady.

Hižo loni w juniju bě dźěłowa skupina komunalnych zawodow strategisku papjeru k strukturnej změnje zhotowiła. Ćežišća dokumenta su klimje přichilena energija, bydlenja a turizm. W awgusće so frakcije schadźowachu, zo bychu ko­ordinaciju rozjimali. W oktobrje slě­do­wa­še namołwa, projekty za zakoń wo sylnjenju strukturow pomjenować. „W decembrje wotměchmy dźěłarničku z předewzaćemi“, Stefan Skora rozłoži.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy