Rědke powołanje wuhlonošerja

srjeda, 09. nowembera 2022 spisane wot:
Wuhlonošer je mjeztym přewšo rědke powołanje. Jako jedyn z małych ludźi, kotřiž je hišće wukonjeja, Reinhard kupcam požadane paliwo zdźěla do pincy abo do kólnje njese. Za wuměnkarja ze Skarbišec (Skerbersdorf) pak je so dźěło tróšku wolóžiło. Brikety njejsu so jenož podróšili, lědma hišće maš tajke na předań. Tohodla wuwoža we wikowanju z paliwami Carstena Kollara we Wuskidźi nětko drjewo. Snadź tři lěta abo pjeć, maksimalnje dźesać lět, potom wuhlonošerjow na dróhach w Běłej Wodźe, Mužakowje, Zhorjelcu abo druhdźe wjace njewuhladaš. A tež z našeje rěče so wopřijeće pozhubi, kotrež woprawdźitosć derje wopisuje. Foto: Joachim Rjela

Wjace připrawow w měsće twarili

srjeda, 09. nowembera 2022 spisane wot:

Budyšin (SN). W Budyšinje su mějićeljo domow lětsa hižo 24 nowych solarnych připrawow instalowali. Tole wotpowěduje přirostej wo šěsć procentow porno lońšemu. Analyza přirunowanja płaći­znow za solarne připrawy Selfmade Energy w registrje zwjazkoweje syćoweje agentury pokazuje, zo leži rozrost w Budyšinje pod cyłozwjazkowym přerězkom. Cyłkowna ličba na Budyskich třěchach instalowanych solarnych připrawow wučinja tuchwilu 428.

Jednaćel Selfmade Energy dr. Tim Rosengart zwěsća, zo su předewšěm tučasnje wysoke energijowe płaćizny z přičinu rozrosta. „Najwjace wobsedźerjow domow wužiwa naš darmotny solarny ličak zo móhli wuslědźić, kak móža so njewotwisni wot dalšeho wuwića energije stać. Na naprašowanjach widźimy, zo zwisuje rozsud za solarnu připrawu přeco časćišo z kupom e-awta abo ćopłotneje klumpy za tepjenje“, dr. Tim Rosengart wujasni.

Na ležownosći Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity steji po cyłym swěće prěnje twarjenje z carbonoweho betona. Tak ­mjenowane twarjenje „Cube“ je z wuwzaćom woknoweje wocloweje škleńčaneje konstrukcije dospołnje z wosebiteho betona twarjene. Wo materialu hižo 28 lět w sakskej krajnej stolicy slědźa. Foto: Jürgen Männel

Zapalerstwo raznje kritizuja

wutora, 08. nowembera 2022 spisane wot:

Budyšin (SN). W nocy wot minjeneho štwórtka na pjatk je so znowa zapalerstwo na twarnišćo Budyskeje twarskeje firmy Hentschke w Lipsku-Stünzu stało. Wěcna škoda wučinja srjedźnu šěsćcyfrowu sumu. Wobškodźenej stej twarskej mašinje, kotrejž so dospołnje wupalištej. Na twarnišću zhotowjeja železniske přewody. Twarska naprawa je wažna hladajo na optiměrowanje kolijoweho wobchada a kolijoweje syće w regionje. „Zhromadnje z druhimi předewzaćemi twarimy na ciwilnej infrastrukturje za ludźi našeho kraja. Zapalerstwo je, kaž mnohe dalše do toho, nadpad na cyłu towaršnosć. Žadamy sej wjace podpěry ze stron politiki a wěstotnych zarjadow. To je hižo sedmy pad zapalerstwa přećiwo našemu předewzaću. K tomu přińdu hišće dźesatki padow sabotaže, wěcneho wobškodźenja a nadpadow na sobudźěłaćerjow“, wjednistwo předewzaća wuzběhny. Zo knježi přeco hišće telko namocy, je wuslědk politiki a šěrokich dźělow towaršnosće, kotrež so z njej njerozestajeja, wjednistwo Budyskeje firmy podšmórny. „Zapřijeće aktiwizm njesmě so dlěje złahodnjeć.

Nowe ćahi su hižo na kolijach po puću

wutora, 08. nowembera 2022 spisane wot:
W Choćebuskim hłownym dwórnišću steja hižo najnowše ćahi wuchodoněmskeje železniskeje towaršnosće ODEG. Hightechowe ćahi skića pasažěram zajimawe nowosće. „Aktualnje wotměwaja so na wšěch linijach wukubłanske jězby“, rěčnica ODEG Swantje Mielke zdźěli. Mjez druhim na čarje RE1 z Choćebuza do směra na Frankfurt nad Wódru zasadźeja nowe ćahi typa Desiro abo High Capacity. ODEG wobsedźi cyłkownje 29 wot koncerna Siemens zhotowjenych jězdźidłow. Z tutych budźe po wšěm zdaću wulki dźěl po čarje RE1 jězdźić. Foto: Michael Helbig

Komora ma jasne žadanja

póndźela, 07. nowembera 2022 spisane wot:

Drježdźany (SN). Wosom z dźesać rjemjeslniskich firmow Drježdźanskeho komorneho wobwoda dyrbi dźensa wjace za energiju wudawać hač před lětom. Mjeztym zo so mnohe dotalne krizy jenož na mało branšow wuskutkowachu, je tónraz cyłe rjemjesło potrjechene.

Cyłkownje 80 procentow dźěłarnjow motorskich jězdźidłow přizjewi wyše energijowe kóšty, w twarskim rjemjesle je jich 79 procentow zawodow. Nimale wšitke předewzaća rozprawjeja wo stupacych płaćiznach za material a wo přetorhnjenych dodawanskich rjećazach. Jeničce wosom z 531 firmow, kotrež su so na naprašowanju wobdźělili, njeje ani wot toho jednoho ani wot tamneho po­trjechene.

Hórnikecy (SN/BŠe). Zhorjelski a Budyski wokrjes stej wčera w Hórnikečanskej Energijowej fabrice 27. hornjołužiske předewzaćelske myto spožčili. Tak počesćichu tři regionalne zawody, kotrež so wosebje za temu naslědnosć angažuja.

Lětsa je znowa Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) w nadawku wokrjesow předewzaćelow pytała, kotřiž z małych a srjedźostawskich firmow a klasiskich hospodarskich branšow, ale tež z kreatiwneho, turistiskeho a wólnočasneho hospodarstwa po­chadźeja. Tohorunja dyrbjeli woni wobswěto- a socialnje znjesliwe hospodarić a z naslědnym wobchodniskim modelom jury přeswědčić. „Trajne předewzaćelske jednanje w ćežkich časach“ bě lětuše hesło wuznamjenjenja.

Naladaw rjemjesleje jara špatna

pjatk, 04. nowembera 2022 spisane wot:

Drježdźany (SN). Rjemjesło na wuchodźe Sakskeje zhladuje z wulkej starosću do přichoda. To wujewja aktualne nazymske konjunkturne woprašowanje Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory. Porno lońšemu je nalada jasnje špatniša. Před lětom ležeše wobchodniska klima hišće pola 121 dypkow a nalěto pola 110 dypkow, nětko je jich jenož hišće 85 dypkow.

Předewšěm zaleži to na pesimistiskich wočakowanjach předewzaćow přichod nastupajo. Mjeztym zo maja předewzaća hišće wjele nadawkow, so firmy starosća. Wysoke energijowe płaćizny, sylnje přiběrace płaćizny materiala a surowiznow, stupace danje a přetorhnjene dodawanske rjećazy kaž tež inflacija předewzaća chětro znjeměrnjeja.

„Stupacych kóštow a runočasnje woteběraceho naprašowanja dla pola rjemjeslnikow tuchwilu hubjenu naladu wujewja. Někotre firmy starosća so wo swoju eksistencu“, zwurazni prezident Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Jörg Dittrich. „Zo bychu so starosće předewzaćow pomjeńšili, dyrbi politika aktiwniša być. Přetož tajke wuwiće płaći­znow wobchodniske modele wohroža.“

Personal tuchwilu zdźeržliwši pytaja

štwórtk, 03. nowembera 2022 spisane wot:

Zamołwići rěča wo dale stabilnych dźěłowych wikach we wuchodnej Sakskej. Ličba 4 688 swobodnych dźěłowych městnow je wo 272 niša hač w septembrje, agentura za dźěło zdźěli.

Po prěnim warnowanskim stawku zawčerawšim pola Alstoma w Budyšinje a Sick Engineering w Ottendorfje, hdźež wobdźěli so něhdźe 630 sobudźěłaćerjow, su přistajeni metaloweje branše na wuchodźe Sakskeje wčera znowa dźěło přetorhnyli. ­Ćežišćo stawkow bě mjez druhim w Zhorjelcu. Něhdźe 600 dźěłaćerjow koncernow Alstoma a Siemens Energy zetka so ­na zhromadny warnowanski stawk před Zhorjelskej twornju twarca ćahow. W Lipšćanskim stejnišću Porsche (naše foto) je něhdźe 1 000 přistajenych stawkowało. Dźěłaćerjo metaloweje branše žadaja sej wosom procentow wjace mzdy. Foto: dpa/Heiko Rebsch

nawěšk

nowostki LND