Choćebuz (SN/BŠe). Wjelčansku brunicowu jamu dale rekultiwěruja. Wosebity dźěl přestrjenje wučinja Gižkojska hora, kotruž móža sej wopytowarjo wot minjeho štwórtka zaso wobhladać. Dyrbja pak wěstotne pokiwy wobkedźbować, dokelž je kónčina dale pod hórnistwowym dohladom. Štóž je wuhladnišćo 15 metrow wysokeje hory docpěł, ma krasny wuhlad na hižo rekultiwowanu krajinu. „Zaměr na kóncu brunicoweho plana dźě je přestrjeń zaso ratarstwu a lěsnistwu přewostajić. Pola Gižkojc tohorunja temu přirodoškit a wočerstwjenje zapřijimamy“, wuswětla nawoda wobłuka rekultiwěrowanje w předewzaću Łužiska energija a milinarnje (LEAG) Ralf Agricola. Zwjeselace za njeho je, hdyž móža ludźom, kotřiž su dołho blisko brunicowych jamow bydlili a wobćeženja znjesli, něšto wróćić.

Lukratiwna bliskosć

srjeda, 10. junija 2020 spisane wot:
Rigoroznosć, z kotrejž stej Pólska a Čěska koronawirusa dla swoju mjezu zawrěłoj, je zapadnje Nysy firmownikow hłuboko trjechiła. Dodawanske rjećazy běchu přez nóc přetorhnjene, montažowe dźěła w tymaj krajomaj njesmědźachu woni dale wukonjeć. Bjezdwěla móžemy to hospodarski infarkt mjenować, kotryž ma so nětko wuhojić. Při tym nochce Hospodarske spěchowanje Sakskeje rólu lěkarja přewzać, kiž za nimale kóždy symptom lěk znaje. Wone widźi so ze swojimi wuskimi stykami a syćemi do susodneju krajow a w nimaj skerje jako pomocnik a sposrědkowar. Ze swojej nowej ofertu podawa hospodarske spěchowanje ruku wšěm tym předewzaćam, kotrež chcedźa zanjechane styki k pólskim abo čěskim firmam wožiwić abo tajke scyła nawjazać. Rumnostna bliskosć w třikrajowym róžku – jón dźě maja fachowcy za zajimawy hospodarski rum mjez Drježdźanami, Liberecom a Wrócławjom – je wšak tudyšim firmam lukratiwna. Axel Arlt

Datowu banku předźěłali

wutora, 09. junija 2020 spisane wot:

Towarstwo SKT dźěławosć změniło, ale přiwšěm dale z partnerom było

Budyšin (SN/BŠe). Dźěławosć towarstwow w času koronapandemije je chětro wobmjezowana. Wšako dyrbja runje wone hižo měsacy dołho wosobinske kontakty pomjeńšić. Tuchwilu su zwiski k čłonam předewšěm telefoniskeho a pisom­neho razu, přiwšěm chcedźa akti­wity dale wjesć.

Minjeny tydźeń wutoru pak su so čło­no­jo towarstwa Serbski kulturny turizm (SKT) prěni raz po dlěšim času we Wo­jerecach schadźowali, wězo pod wěstotnymi posta­jenjemi. „Fokus dźěławosće je so za čas koronakrizy trochu změnił. Tak wu­ži­wachmy minjene měsacy za to, našu dato­wu banku předźěłać a aktua­lizować kaž tež postajenjam datoweho škita přiměrić“, předsyda SKT Pětr Brězan wu­jasnja. Hewak telko chwile za tajke wěcowne dźěło njeje, tuchwilna pan­de­mija pak zmóžnja intensiwne roze­stajenje.

Dale dźěła towarstwo zhromadnje z fachowcami na nowej internetnej stronje. Nimo toho hotuje so nětko hižo­ na ju­bilej 25lětneho wobstaća, kotryž chcedźa klětu woswjećić. Tak SKT nětko prěnjorjadnje ideje zběra.

Přiběracemu naprašowanju wotpowědować

póndźela, 08. junija 2020 spisane wot:

Budyšin/Kinspork (SN/BŠe). W časach koronakrizy su powěsće z hospodar­skeho wobłuka skerje negatiwneho razu. Cyle hinak informuje nětko Budyske přede­wzaće Debag Deutscher Backofenbau, kotrež inwestuje šěsćcyfrowu sumu do stejnišća w Kinsporku, hdźež ma nowa produkciska hala nastać. Přichodnje chcedźa tam pjecy třoch najwoblubowanišich modelow monsun-mini, monsun-city a helios twarić. W Budyšinje změja potom zaso wjace městna, kotrež je za serijowu produkciju předewšěm wulkopjecow nuznje trěbne.

„Rozšěrjenja našich kapacitow dla móže­my zhotowjenske procesy w Budyšinje a Kinsporku eficientnišo wuhotować. Tak móžemy zdobom hač do 40 procentow wjace pjecow za wobchody produkować, a rosćacemu naprašowanju wotpowědować. Runočasnje naši kupcy hižo tak dołho na swoje skazanki čakać njetrjebaja“, rozłožuje jednaćel Debag Oliver Theiß.

Kamjenc „wutroba globalneje syće“

póndźela, 08. junija 2020 spisane wot:

Swětowy koncern Daimler chce so hlada­jo na elektromobilitu dale wuwić, při čimž Kamjenski zawod accumotive centralnu rólu hraje. Jednu wažnu značku­ nastupajo pak konkurenca tuchwi­lu prědku leži.

Kamjenc (UM/SN). Mercedes-Benz AG chce w swojimaj Kamjenskimaj zawodomaj firmy accumotive bórze lětnu produkciju poł miliona baterijowych systemow docpěć. To je něhdźe telko, kelkož su w Kamjencu wot spočatka produkcije w lěće 2012 cyłkownje zhotowili. Hižo wot wotewrěća Kamjenskeho druheho zawoda před lětomaj tam kapacitu zaměrnje a krok po kroku stopnjuja“, wuswětla přisłušna nowinska rěčnica Mercedes-Benz Madeleine Herdlitschka.

Sedlišćo (AK/SN). Kwalitu wody we łužiskich jězorach bywšich jamow Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) poněčim polěpša. Wčera je swoju saněrowansku łódź „Klara“ prěni raz na Se­dlišćanskim jě­zoru zasadźiła. „Hač do septembra trjebamy tam najprjedy něhdźe 10 000 tonow běłeho drobneho wapna. Ličimy ze wšědnje šěsć do sydom wjezbami nakład­neho awta“, podšmórny Michael Matthes, wotrjadnik projektoweho managementa LMBV.

Sedlišćanski jězor je do pjeć sektorow rozrjadowany, po kotrychž łódź „Klara“ wapno rozdźěla. Te padnje ze sila najprjedy suche do dozěrowanskeje připrawy. W njej so wapno a woda změšatej. Wo přidatne rozdźělenje staratej so łódźnej šrubaj. Tak docpěwaja intensiwne změšenje wapna we wodźe, kotrež tuž wjele efektiwnišo wužiwaja, zo bychu jězor neutralizowali. Tuchwilna pH-hódnota Sedlišćanskeho jězora je 3, krok po kroku chcedźa marku 7,0 docpěć.

Wapno za lěpšu wodu

štwórtk, 04. junija 2020 spisane wot:
Woda w jězorach bywšich brunicowych jamow je jara kisała. Jich pH-hódnota 3 na skali wot 0 do 14 žiwocham lědma žiwjenski rum zmóžnja. Tohodla Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa po Parcowskim nětko tež Sedlišćanski jězor „neutralizuje“. To rěka, do jězora sypaja přichodne tři měsacy telko wapna, zo pH-hódnota na 7 postupi. Chemiski proces ma jasny zaměr: Z polěpšenej kwalitu wody móža so we wodźe nowe ekosystemy wutworić. Přiroda nje­zdobywa sej jenož kromy jězora, ale z pomocu čłowjeka tež wodu samu. Na kóncu to wšo čłowjekej runje tak tyje. Wón móže so w neutralizowanym jězoru kupać abo na nim wodosport pěstować. Wčera zahajene dźěło saněrowanskeje łódźe „Klara“ na Sedlišćanskim jězoru je tuž spočatk wažneje dalšeje etapy we łužiskej jězorinje. Wobswětowe hrěšenja brunicy dla žadaja sej zaměrne a wospjetne naprawy, zo by woda jězorow tež neutralna wostała. Axel Arlt

Čas do prózdnin wužiwać

srjeda, 03. junija 2020 spisane wot:

Drježdźany (SN). Koronakrizy dla je situacija na wukubłanskich wikach w rjemjeslniskim wobłuku lětsa jara napjata. W zawodach wokrjesow Mišno, Budyšin, Zhorjelc, Sakska Šwica-Rudne horiny kaž tež w sakskej stolicy Drježdźanach je dotal­ jenož 574 młodostnych wuku­błan­ske zrěčenje, kotrež so w pózdnim lěću zahaji, podpisało. To je 89 zrěčenjow mjenje hač loni w samsnym času a wu­činja zdobom 13,4 procenty.

„Zadźerženje ludźi za čas korona­­pan­demije so w rjemjesle wotbłyšćuje. Najebać wolóženja woni zdźeržliwje do přichoda planuja“, praji jednaćel Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Andreas Brzezinski. Temu powołanska orientacija su młodostni ze zawrěćom šulow kaž tež z wot­prajenymi zarjadowanjemi dospołnje z fokusa zhubili. Brzezinski skedźbnja na to, zo měli šulscy wotchadnicy a za­wody čas do lětnich prózdnin wužiwać a so w móžnym praktikumje zeznać. Přehlad swobodnych wukubłanskich městnow podawa rjemjeslniska komora na swojej internetnej stronje, hdźež je za wuchodnu Saksku wjac hač 230 městnow wupokazanych.

Budyšin/Zły Komorow (SN/BŠe). Swjatki steja před durjemi, a mnozy wužiwaja podlěšeny kónc tydźenja za krótkodowol. Dypkownje su tuž hotele, pensije a dowolowe bydlenja za nich swoje durje zaso wotewrěli.

Łužica móže přidobyć

pjatk, 29. meje 2020 spisane wot:
Kaž turistiske informacije a zwjazki přizjewjeja, naprašowanja za dowolom we Łužicy poněčim přiběraja. Z wolóženjemi w turistiskim wobłuku, koronapandemije dla tydźenje dołho zastajenym, je zwjazkowe knježerstwo signalizowało, zo je dowol w Němskej zaso móžny. Ludźo so tuž za přebytk w swójskim kraju rozsudźeja, z čehož móhła Łužica profitować. Wšako skići wona z jězorinu na jednym boku kaž tež z Łužiskimi a Žitawskimi horami na tamnym wotměnjawy dowol. Nimo toho nimamy tu žane metropole z wjele ludźimi. We wjesnej kónčinje móža sej dowolnicy z puća hić. To su po wšěm zdaću mnozy spóznali a knihuja tuž swój dowol we Łužicy. Zajimawy to fenomen, kiž je so na zakładźe koronapandemije wuwił. Sym sej wěsta, zo změja ludźo njezapomnity dowol, a nadźijam so, zo njewostanje tón jónkrótnosć. Budźmy tuž lětsa z dobrym hosćićelom. Tak móžemy najebać pandemiju jeno přidobyć. Bianka Šeferowa

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND