Sakski dźěl Łužicy bóle zapřijeć

wutora, 09. nowembera 2021 spisane wot:

Na konferency minjenu sobotu w Běłej Wodźe su so přitomni intensiwnje wodźikej wěnowali. Zwuraznjene bu tam žadanje, sakski dźěl Łužicy do rozmyslowanjow a planowanja zapřijeć.

Běła Woda (AK/SN). Wot Gubina (Guben) přez Janšojce (Jänschwalde) a Choćebuz do Carneho Gozda (Schwarzheide) dyrbi raz wodźikowa pipeline wjesć a region ze surowiznu zastarać. Projekt je jedyn z dlěšodobnych wizijow wodźikoweje syće „Lausitz DurcH2atmen“. Nastać ma takrjec „wodźikowy region Łužica 2035“. „Běła Woda ma dźěl toho być“, podšmórny jeje wyši měšćanosta Torsten Pötzsch (Klartext) minjenu sobotu po konferency „Wodźik: surowizna přichoda?“ krajneho dźěłoweho wuběrka ekologija a sakskeje Lěwicy w Běłowodźanskim sociokulturnym centrumje Telux.

Na wosebitu akciju přeprosył je Budyski powołanskošulski centrum we wobłuku sobotneho dnja wotewrjenych duri. Zajimcy móžachu so zaso na sydom stacijach w praktiskim dźěle wuspytać. Šuler Dominik Rentsch (nalěwo) kowaše tule hózdź. ­Kowarski mišter Michael Kaczmar z Jaseńcy jemu rjemjesło pokaza.   Foto: Martin Pižga

Wobchod za njezapakowane twory

štwórtk, 04. nowembera 2021 spisane wot:
Wobchody, hdźež móžeš wšelake žiwidła njezapakowane kupować, su dźeń a woblubowaniše. Wot lěta 2016 su so wone po cyłej Němskej razantnje rozšěrili. Wobchodnicy zalutuja swojim kupcam njetrjebawše zawalenja, kotrež tući hewak hłownje w žołtej tonje wotstronjeja. Internetna strona nalistuje za Saksku w lěće 2021 dźewjeć adresow, mjez druhim jednu w Zhorjelcu. Tam pódla pak njeje ta Sabiny Krüger w njedalokim Neustadće w Sakskej. Wot wutory wita wona kupcow do swojeho prěnjeho wobchoda njezapakowanych tworow w regionje Sakska Šwica. A poskitk je wulki, kaž bě wot prěnich kupcow słyšeć. Foto: Steffen Unger

Dalšimaj projektomaj přihłosowali

srjeda, 03. nowembera 2021 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Sakska móže dalšej projektaj za strukturnu změnu we łužiskim brunicowym rewěrje zwoprawdźić. Kaž statne ministerstwo za regionalne wuwiće wčera w Drježdźanach zdźěli, je Zwjazkowy zarjad za hospodarstwo a kontrolu wuwožowanja póndźelu poslednimaj dotal njewobkrućenymaj krajnymaj projektomaj „InnoCarbEnergy“ a „WALEMObase“ přihłosował. Přisłušny statny minister Thomas Schmidt (CDU) wjeseli so, „zo móžemy nětko tež wonej projektaj dale wjesć“. K hižo schwalenym předewzaćam słuša Serbski centrum wědy na Lawskim arealu w Budyšinje.

Z projektom „InnoCarbEnergy“ nastanje na milinarnjowym stejnišću LEAG w Hamorje po cyłej Europje jónkrótny a po wšěm swěće třeći slědźenski centrum za po kóštach přihodne, po měrje produkowane a „zelene“ karbonowe ­nitki. Na projekće wobdźělene su ekscelencny cluster MERGE „Fuzija techno­logijow za multifunkcionalne lochko­twarske struktury“ TU Kamjenica, Fraunhoferskej institutaj za gratowe mašiny a přeformowansku techniku a za nałožene slědźenje polymerow.

Wukubłanske wiki polěpšene

póndźela, 01. nowembera 2021 spisane wot:

Koronapandemija bě tym, kotřiž na wukubłanskich wikach skutkuja, wosebite wužadanje. Najebać to je Budyska wotnožka zwjazkoweje agentury za dźěło wo tym informowała, zo je 98 procentow młodostnych, kotřiž běchu so we wukubłanskim lěće 2020/2021 za powołanske poradźowanje přizjewili, wukubłanje abo alternatiwu našło.

Teritorije a ličba wjelkow přiběrali

pjatk, 29. oktobera 2021 spisane wot:

Sakski krajny wobswětowy zarjad je wčera wuslědki monitoringoweho lěta 2020/2021 wo wjelkach wozjewił. Tak zwěsćeja, zo jenož ličba wjelkow nje­přiběra, ale zo je tež wjac teritorijow, w kotrychž je rubježnik doma.

Drježdźany (SN/JaW). W Sakskej je ličba wobkrućenych wjelčich teritorijow na 34 rozrostła. To su tři wjac hač před lětom, kaž z wuslědkow monitoringoweho lěta 2020/2021 wuchadźa, kotrež je Sakski krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju (LfULG) wčera wozjewił.

Ze Sprjewje žanu wodu njebrać

štwórtk, 28. oktobera 2021 spisane wot:

Choćebuz (SN/at). Ze swětłowej instala­ciju na Sprjewi je Choćebuska wobswě­to­wa skupina předwčerawšim přećiwo planowanemu trajnemu branju wody z rěki za Janšojsku milinarnju protestowała. Na powjerch wody buchu słowa „Tale woda słuša do Błótow – nic do chłódźenskeje wěže!“ projicěrowane, kaž Zelena liga wčera informowaše. Ze swojej akciju žadachu sej škitarjo wobswěta wot braniborskeho knježerstwa, zo so wone planam zmilinjenja brunicy LEAG wotrjeknu. Předewzaće je próstwu stajił, směć wodu ze Sprjewje brać, zo by ju w Janšojskej milinarni jako chłódźensku wodu wužiwało. To je wuslědk dohlada Zele­neje ligi do aktow w braniborskim krajnym zarjedźe za wobswět. Hinak hač při zapławjenju bywšich brunicowych jamow směła milinarnja samo při niskej wodźe rědku wodu ze Sprjewje brać, rěka w zdźělence wobswětoškitarjow.

„Sprjewja trjeba přichodnje kóždy kubik­ny meter wody. Nětko tež hišće Sprjewinu wodu w milinarni wuparjeć, by njezamołwite było“, kritizuje Renej Šuster ze zwjazkoweho kontaktnišća bru­ni­ca Zeleneje ligi.

Pod přerězkom

wutora, 26. oktobera 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Dźěłarnistwo Cyro­­bizny, požiwadła a hosćency (NGG) kritizuje špatne mzdy w hotelach a hosćencach. Kaž NGG wčera medijam zdźěli, nje­zadźiwa, zo dale a bóle fachowcy pobrachuja. „Hdyž přistajeni w hotelownistwje a gastronomiji w Budyskim wokrjesu 30 procentow pod přerězkom zasłužeja, njesmě so nichtó dźiwać, zo sej za čas koronakrizy nowe dźěło pytaja. Mnozy wšak dyrbjachu měsacy dołho z pjenjezami z krótkodźěła wuńć, někotři přeco hišće. To su wulke straty při hižo niskich dochodach“, zwurazni jednaćel wotnožki NGG Drježdźany-Kamjenica Thomas Lißner.

Braniborsku jězorinu chcedźa dale wuwić

wutora, 19. oktobera 2021 spisane wot:

Tornow (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łu­žiska jězorina Braniborskeje liči lětsa z tójšto mjenje wopytowarjemi a přenocowanjemi hač loni. To pokazuje mjezybilanca, wozjewjena 30. septembra. Jako hłownu přičinu mjenuje předsyda zwjazka Detlev Wurzler koronapandemiju, kotraž­ wobćežuje korčmarjow kaž tež wobsedźerjow hotelow a pensijow. Hač do kónca septembra 2020 wopyta ně­hdźe 49 000 hosći jězorinu, lětsa bě jich z 43 000 wo 13 procentow mjenje. Tež ličba přenocowanjow wot 231 000 (2020) na 217 000 (2021) je wo sydom procentow spadnyła.

Kniha wo hosćencach zajim zbudźiła

wutora, 19. oktobera 2021 spisane wot:
We wobłuku swojeho prawidłowneho zetkanja su so hosćencarjo Budyskeho wo­krjesa minjeny pjatk tež z wosebitosću zaběrali: z knihu „Hosćency města Budyšina w kole časow“. Ideju za to měješe Leńka Fitznerowa (naprawo), kotraž bě sej němskorěčnu knihu w Smolerjec kniharni kupiła a nawodnicu Annett Šołćic (nalěwo) ­do hosćenca „Lusatia“ přeprosyła. Organizator zetkanja, Choćebužan Holm E. Willmann (srjedźa), tohorunja zahorjeny w knize listowaše. W njej předstajeja Budyske hosćency něhdy a dźensa. Někotryžkuli tam samo swój hosćenc wuhlada. Předstajene su pak tež korčmički, kotrež dawno wjace njewobsteja. Foto: SN/Hanka Šěnec

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND