Rěčne kmanosće njeparujomne

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Na integraciskich wikach Zhorjelskeho wokrjesa w Lubiju rozjimachu přede­wzaćeljo a imigranća swoje nazho­nje­nja, starosće a žadanja, ale tež wuža­danja na ćěkancow a wukrajnikow w zawodach.

Němčina je ćežka rěč. Reza Azimi a Abdul Hossein Rahimi pak kóždy dźeń něšto přiwuknjetaj. W metalotwarskim předewzaću Schubert w Markersdorfje pola Zhorjelca přisłušataj Afghanaj k 15 wučomnikam firmy. Cyłkownje 152 při­sta­jenych zawod ma. „Z ćěkancami smy dobre nazhonjenja zběrali“, měni tam­niša jednaćelka Kerstin Thun. „Reza a Abdul staj jara motiwowanaj, dyp­kow­naj a spušćomnaj.“ Na prěnich integra­ciskich wikach Zhorjelskeho wokrjesa w Lubijskej wikowej hali su we wobłuku podija na přikłady w praksy skedźbnili. Modera­tor­ka Stefanie Simon ze Zhorjelskeho instituta za komunikaciju, informacije a kubłanje je so zaměrnje mjez pjeć regionalnymi firmami wob­honiła.

Ćežki bój plahowarjow sadu

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Hodźijska agrofarma je jabłučiny na plantaži w Darinje podrězała, tajki sad wjace njeplahuje. Zwjazk plahowarjow sadu žanu zasadnu krizu njewidźi, rěči pak w tym zwisku wo přede­wšěm grawěrowacym problemje.

Hodźij. Štóž tuchwilu nimo areala jězdźi, kiž je mjez Hodźijom a wjesnym dźělom Darinom znaty jako jabłukowa plantaža, ma tam zrudny napohlad: Podrězane jabłu­činy, zdźěla hišće z brunymi, zmoršćenymi płodami, leža tam po hromadach, hdźež stejachu před něšto měsa­cami hišće w rynkach a prezentowachu swoje bohate žně.

Nowy jězbny plan wobzamknjeny

wutora, 26. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Nowy jězbny plan regio­na za bliskowobchadne lěto 2019/2020, kotrež zahaji so w decembru, je mjeztym wobzamknjeny. Na posedźenju zaměroweho wobchadneho zwjazka Hornja Łužica-Delnja­ Šleska (ZVON) minjeny tydźeń­ w Budyšinje su radźićeljo nowemu zrěčenju přihłosowali.

Tak je předwidźane sobujěducym přichod­nje lěpše přechody k dalno­wob­chad­nym srědkam zmóžnić. Hłownje płaći to za čary do směra na Lipsk a Frankfurt nad Mo­hanom.

W Žitawje chcedźa porno tomu tak mjenowany nulowy suk zawjesć. To wo­znamjenja, zo w měsće w třikrajowym róžku ćahi ze wšitkich směrow krótko do połneje hodźiny dwórnišćo docpěja a je krótko po połnej hodźinje zaso wopušća. Z tutej naprawu chcedźa zamoł­wići jara dobre přestupne zwiski mjez linijo­maj Drježdźany–Žitawa a Žitawa–Zhorjelc–Choćebuz wutworić.

Runje tak maja so takty časow re­gionalnych ćahow a regionalnych ekspresow na čaromaj Žitawa–Drježdźany a Drjež­dźany–Zhorjelc změnić. To su sej sobujěducy wospjet přeli.

Třo młodźi mužojo chcedźa mórsku delikatesu w bywšim chlěwje plahować

Čerstwa pacifiska, tak mjenowana běłonóžkata garnela wuběrnje słodźi. Njezadźiwa tuž, zo su garnele po cyłej Němskej po łososu (Lachs) najwoblubowaniša jědź z morja. Po tropiskich regionach swěta plahuja garnele we wulkich kumštnych hatach, štož ma sćěhi za čłowjeka a přirodu. Pod tymle pozadkom wuwiwaja inženjerojo tak mjenowane indoor-farmy, kotrež hodźa so hnydom blisko přetrjebarjow tež w zymnych kónčinach wobhospodarjeć. Mjeztym je po cyłej Europje wjele tajkich farmow, a wšitke zjednoća, zo dóstawaja swoje babyjowe garnele – shrimpsy – z plahowarnjow w USA. „Bórze pak měli­ tajke z Njebjelčic přińć“, wujasnja diplo­mowy inženjer za wodowe hospodarstwo Friedrich Tietze z Drježdźan. Zhromadnje z hospodarskim inženjerom Romanom Schwarzom a biotechnologu Felixom Kirstenom chce 35lětny w Nj­e­bjel­čicach firmu Suburban Seafood załožić.

Čorna Pumpa (JoS/SN). Wagon z lěta 1921 w Čornej Pumpje je wosebitostka, a kaž jeho wobsedźer Holger Schwarz měni, chce wón wokolinu tak mjenowaneho kolija 19 wožiwić. Je tuž ideju cyle wosebitych rjemjeslniskich wikow zrodźił. „W adwentnym času sym wšelake hodowne wiki wopytał a zwěsćich, zo nimaja wone wjele z dohodownym časom činić. Prašach so, hač nima Łužica žane druhe potenciale, hač drastu, někajke pasy­ abo tofle předawać“, wón powěda. „Chcych tuž wokoło mjenowaneho wagona rjemjeslniske wiki zarjadować ze zaměrom, wosebite wudźěłki łužiskeho rjemjeslnistwa pokazać a je podpěrać.“

Holger Schwarz je so wobinsce wo kontakty po cyłej Łužicy prócował. Ně­hdźe 90 procentow zawodow z Hornjeje Łužicy je pozitiwnje reagowało a chce so na wikach wobdźělić, a to posledni kónc tydźenja w měrcu. Předewšěm wokoło Budyšina a Kulowa bě zajim wulki, mjeńšina předewzaćow je z Delnjeje Łužicy. „Rjemjeslnikam w Błótach so najskerje derje dźe. Někotři z nich su z posměwkom na moju ideju reagowali“, Schwarz praji.

Budyšin (CS/SN). Na mjeztym 6. energijowym forumje minjeny štwórtk w Budyskim technologiskim a załožerskim centrumje zaběrachu so přitomni tónkróć z energijowej změnu we wobłuku ćopłotneho sektora. Něhdźe połojca přetrjeby energije je za zhotowjenje ćopłoty trěbna, při čimž wučinja podźěl wobnowjomnych energijow jenož 15 procentow.

Statny sekretar sakskeho hospodarskeho ministerstwa Stefan Brangs (SPD) je hosći na forum witał a jim wuswětlił, zo město Budyšin z lěta 2017 poswjećenej energijowej centralu po prawym puću kroči. Budyska měšćanostka za twarstwo Juliane Naumann wuzběhny, zo centrala jara eficientnje dźěła. Mjeztym wobsteji hižo 30 kilometrow dalnoćopłotneje syće. Wutwar žněje wulku akceptancu w ludnosći a dale postupuje. Energijowa bilanca sprjewineho města je so wo dźesać procentow polěpšiła.

46 mytow kiwa projektam za žiwu dwurěčnosć

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Wuměnjenja so wobdźělić kaž tež požadan­ski formular za wubědźowanje wo ideje we wobłuku „Sakskeho fondsa Čiń sobu“ su wot pjatka w interneće přistup­ne. Zaměr je, strukturnu změnu w srjedźoněmskim a łužiskim rewěrje z idejemi wobydlerjow wudospołnić. K třom po­wšitkownym kategorijam wuwoła Sakska we Łužicy wosebitu štwórtu „Łužica – žiwa dwurěčnosć“.

Budyšin (SN/at). Za wobłuk łužiskeho rewě­ra je z wuměnjenjom, zo zapodawarjo wubědźowanskich projektow w Bu­dyskim abo Zhorjelskim wokrjesu by­dla. Móža to wobydlerjo być, kotřiž su 18. žiwjenske lěto zakónčili, runje tak kaž zastu­pjerjo zjawneho towaršnostneho žiwje­nja. Postajene tež je, štó njesmě so wobdźělić. Wuzamknjene su mjez druhim strony a wolerske skupiny, ale tež „přirodne a juri­stiske wosoby, kotrychž ideologiske, po­litiske abo nabožne wu­směrjenje cilej a wobsahej wubědźowanja njewotpowěduje“.

Zahaja digitalnu ofensiwu

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Dale a wjac ludźi pyta w interneće za turisti­skimi poskitkami. Turistiski zwjazk Łužiska jězorina poskićerjow tuž pohonja prezentni być. Nětko zahaja­ za to digitalnu ofensiwu.

Zły Komorow (AK/SN). Mjezy přesahowacy turistiski zwjazk Łužiska jězorina chce posłužbarjow na polu turistiki pohnuć nowe medije wužiwać. Za to chcedźa zamołwići na druhim turistiskim dnju 26. měrca w Ranju z akciju „Naši hosćo­ su online – a wy?“ zaměrnje wabić. Narěčani su hosćencarjo, mějićeljo pensijow, hotelownicy kaž tež wólnočasni a kulturni poskićerjo. „Runje tak su to zastupjerjo­ komunow“, podšmórny jednaćelka turistiskeho zwjazka Kathrin Winkler na nowinskej rozmołwje minjeny tydźeń.

Zaměrnje dale do turizma inwestować

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Hamor (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje chce lětsa za najwšelakoriše naprawy cyłkownje 926 000 eurow nałožić. Swójski podźěl při tym wučinja 184 00 eurow. To wuchadźa z hospodarskeho plana, kotryž su radźićeljo zwjazka na posedźenju minjeny tydźeń jednohłósnje wobzamknyli. „Swójski podźěl financujemy z likwidnych srědkow“, wuzběhny jednaćel zaměroweho zwjazka Daniel Just tele dny w turistiskim infocentrumje Hamor.

Najwjetša naprawa je předwidźana při Lejnjanskim jězorje, hdźež ma wotpočnišćo wodowych sportowcow nastać. Za to chcedźa 459 000 eurow z etata přewostajić. Něhdźe 71 000 eurow tu swójski podźěl wučinja. Planowane su přenocowanske móžnosće, rumnosće za Wodosportowe towarstwo Lejnjanski jězor, rumnosće za wodoškitnu policiju kaž tež sanitarne připrawy.

Dalša naprawa, kotraž zamołwitych zaběra, je projekt krajnych značkow. Dale pokročować chcedźa hač do lěta 2020 tež ze systemom pućnikow. W hospodarskim planje zwjazka je za to 211 000 eurow zakótwjenych.

Přiležnosć njezapasć!

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:
Iniciatiwu Domowiny, młodostnych do předewzaćow wabić, hdźež hišće wšědnje serbsku rěč nałožuja, mam za jara dobru. Hižo wjele lět skorža firmownicy pobrachowaceho dorosta dla. Dale a wjace šulskich wotchadnikow rozsudźa so za studij, abo chce we wobłuku nowych medijow dźěłać. Móhła rjec, zo njejsu za towaršnosć zakładnje trěbne powołanja mjez młodostnymi hižo „trendy“ dosć. Přiwšěm płaćitej digitalizacija a nowa technika za wšitke žiwjenske wobłuki, w kotrychž je wobšěrna wěda trěbna. Móžnosće zawodow w brošurce wozjewić a ju mjez młodostnymi rozdźělić je dobra přiležnosć na najwšeloriše powołanja a jich kajkosće skedźbnić. To njeměli předewzaća zapasć! Hač w mjeńšich abo wjetšich wšudźe skića dźensniši dźeń dobre powołanske móžnosće. Myslu-li na rjemjeslniski wobłuk, je tež w serbskej kónčinje dosć firmow, hdźež zajimawe a naročne nadawki wukonjeja. Bianka Šeferowa

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND