Wobhospodarja z Choćebuza našli

pjatk, 23. septembera 2022 spisane wot:

Hamor (AK/SN). Choćebuska BAUTEC wobdźělenska towaršnosć zwr budźe wot 2023 campingowanišćo „Marina camping při Lejnjanskim jězoru“ wobhospodarić. To je zhromadźizna zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje minjenu wutoru w Hamoru rozsudźiła. Intensiwnje běše so zaměrowy zwjazk wo wobhospodarja prócował, w lětušej sezonje je nadawk krótkodobnje sam přewzał. „Nětko běše pytanje za wobhospodarjom wuspěšne“, rjekny Daniel Just, jednaćel zaměroweho zwjazka. Do­cpěty wuslědk złoži so na tak mjenowanu proceduru po přizjewjenju zajima.

Po předležacym koncepće je załoženje objektneje towaršnosće předwidźane. BAUTEC areal znajmjeńša wot apryla hač do oktobra wotewrja. Na płoninje planuja dźesać do dwanaće prózdninskich domčkow z wulkosću 25 do 31 kwadratnych metrow, wosom stejnišćow za bydlenske mobile a wosom do dźesać městnow za stany. Prózdninske domčki nastupajo orientuje so firma na Kóšynskim prózdninskim parku. Po słowach jednaćela Justa ma zaměrowy zwjazk „koncept BAUTEC za plawsibelny“.

Radworska zakładna a wyša šula, tamniša gmejna kaž tež pjekarjej chcedźa starodawny nałožk swjateje Borbory wožiwić a planuja spočatk decembra wosebite zarjadowanje.

Radwor (SN/BŠe). Poprawom wotměwaja so w Radworskej wjacezaměrowej hali Slavia kóždej dwě lěće hodowne wiki, kotrež tamniša wyša šula we wobłuku projektoweho tydźenja organizuje. Tam předawachu dotal předewšěm wudźěłki, zhotowjene wot šulerjow we wobłuku tydźenja. Tohorunja wužiwachu někotři rjemjeslnicy składnosć a tam swoje wudźěłki poskićachu. Koronapandemije dla pak njemóžachu minjene lěta zarjadowanje na dotalne wašnje přewjesć.

Angažuja so za regionalnych producentow

srjeda, 21. septembera 2022 spisane wot:

Towarstwo perspektiwa Hamor z. t. chce w regionje tworjene hódnoty zwyšić a jich direktne zwičnjenje zaměrnje sylnić. Jedyn tajki puć su prěnje přirodowe a regionalne wiki na Hamorskim přibrjohu Bjerwałdskeho jězora.

Hamor (AK/SN). Christine Zeidler, čłonka předsydstwa towarstwa Perspektiwa Hamor z. t., podšmórny sobotu na prěnich přirodowych a regionalnych wikach na Hamorskim přibrjohu Bjerwałdskeho jězora: „Regionalni wikowarjo trjebaja wjace móžnosćow, zo bychu swoje produkty předawali.“ 15 wikowarjow ze Zhorjelskeho a Budyskeho wokrjesa bě so na poskitku wobdźěliło. Woni su wopytowarjow z originelnej, luboznje přihotowanej snědanju witali. Zarjadowanje je start projekta „Přirodowe a regionalne wiki“ było. Zaměr je, kóždu třeću sobotu měsaca tajke wiki přewjesć. Nošny zaměr towarstwa je, wutworić małe wobchody, kotrež bychu wsy wožiwili a regionalnym wikowarjam šansu skićili, swoje produkty poskićeć a předawać.

Saksku karpowu sezonu zahajili

wutora, 20. septembera 2022 spisane wot:
Nawoda hatarstwa Zezschwitz Erik Angermann wjeseli so na lětušu saksku karpowu sezonu, kotraž bu sobotu w Němskich Pazlicach oficialnje zahajena. Něhdźe 1 700 tonow karpow chcedźa rybarjo po cyłym swobodnym staće z hatow wułójić. Kaž zamołwići w Němskich Pazlicach zdźělichu, je wjace naprašowanjow hač poskitka, čehoždla měli přetrjebarjo z wyšimi płaćiznami ličić. Tohorunja bědźa so hatarjo ze stupacymi kóštami za wobhospodarjenje zawodow. Dale mějachu rybarjo lětsa wulke starosće ze suchotu, při čimž bě w někotrych wodźiznach přemało wody. To bě předewšěm přirodnym njepřećelam kaž kormoranam abo čaplam dobra přiležnosć, ryby lochce popadnyć. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

WiL: wolóženja a podpěry trěbne

wutora, 20. septembera 2022 spisane wot:

Tuchwilna kriza słabosće energijoweje politiki Němskeje wotkrywa, zo je tuta jednostronsce na nanajspěšniše docpěće naročnych klimowych cilow wusměrjena. Jadrowa energija a wuhlo buštej z wikow stłóčenej, za wěste zastaranje njeje dosć alternatiwow wuwitych. Wotwisnosć wot zemskeho płuna je tak wysoka kaž w lědma druhim kraju Europy. Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) je wčera pjeć žadanjow w boju přećiwo energijowej krizy předstajiła.

Narok zamołwitych

wutora, 20. septembera 2022 spisane wot:
Zo mjezynarodnje skutkowace předewzaće ze zawodom w Hornjej Łužicy hromadźe ze sakskej statnej kencliju nowinsku zdźělenku zdobom w serbskej rěči rozšěrja, to je naspomnjenja hódne. Připowědźenje japanskeho dodawarja awtomo­bilowych dźělow TDDK, swoju twornju w Nadróznej Hrabowce wobchować a na najwjetši produkowacy zawod elektriskich klimowych kompresorow za wosobowe awta w Europje přetwarić, je za Serbow wosebje zwjeselaca powěsć. Wšako maja tam předewzaćelsku kulturu, do kotrejež je naša maćeršćina zapřijata. A to njeje so stało, dokelž su serbscy sobudźěłacy kruće na tym wobstawali. Skerje je tu narok japanskich zamołwitych, wotewrjeni napřećo cuzym kulturam być, wo wjele wjace wuskutkował, hač wšitke prócowanja wo runoprawne wužiwanje serbskeje rěče we wšelakich zjawnych zarjadnistwach. Rozšěrja-li twornju TDDK w Nadróznej Hrabowce, změja tam snadź zdobom rěčnu swětłownju. Axel Arlt

Nowa twornja za baterije

pjatk, 16. septembera 2022 spisane wot:

Grodk (dpa/SN). Předewzaće skupina ­Altech chce we Łužiskim industrijnišću Čorna Pumpa twornju za dale wuwite ­keramiske baterije twarić. Zawod ma bjez materialijow, kaž stej to litium abo kobalt, ba­terije produkować. K tomu je Altech z Fraunhoferskim institutom za keramiske technologije a systemy (IKTS) dojednanje wotzamknyło, předewzaće wčera zdźěli. Při tym dźe wo baterije za milinowu syć. Nimo toho dóstanje institut slědźerski nadawk ze stron Altech, wuwić wotpowědnu technologiju za produkciju tajkich baterijow.

Planowanje twornje chcedźa hač do­srjedź lěta 2023 wotzamknyć. Prěnja připrawa w industrijnišću ma potom z lětnym wukonom 100 megawattowych hodźin dźěłać započeć.

Wosebitosć tak mjenowanych cerenergy-baterijow je, zo njetrjebaja hižo litium kobalt, kopor abo grafit, rozłoži Uwe Ahrens z nawodnistwa Altech. Nowe baterije wobsteja hłownje z keramiskeje roły, do kotrejež so sel město litiuma zawjedźe. „Wuwiće je absolutnje nješkódne za wobswět a móže so z lokalnje k dispoziciji ­stejacymi mineralemi produkować.“

Dobyćerjow mytowali

srjeda, 14. septembera 2022 spisane wot:
Sprjewiny Doł (SN/at). Dwě wobchodniskej ideji z Delnjeje a jednu z Hornjeje Łužicy je Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) we wobłuku lětušeho 18. wubědźowanja załožerjow eksistency (LEX) mytowała. Tute nazornje šansy zwobraznjeja, kotrež Łužica młodym firmownikam skića. Prěnje myto, załožene wot Inwesticiskeje banki Braniborskeje, spožči jury Ralfej Buderej ze zawoda za předźěłanje dźiwiny a wikowanje z dźiwinu z Derbna pola Gubina (Schenkendöbern). Firma swoje wudźěłki z regionalneho dźiwinoweho mjasa direktnje zwičnja. Kooperatiwna kriminalna hra „Morty‘s Mysteries“, kotruž su w Zhorjelcu wuwili, wudoby sej druhe městno. Hru „móžeš přez kóždy interneta kmany nastroj wot wšudźe z klik & play a bjez někotreježkuli dotalneje wědy hrać“, WiL informuje. Myto je lutowarnja Sprjewja-Nysa přewostajiła. Z třećim mytom, zmóžnjenym wot LEAG, wuznamjenichu wuwiće welomobila z Choćebuza, kotryž lěpšiny e-bika z komfortom wosoboweho awta zwjazuje. Móžeš we wozydle samo sydło za dźěćo instalować. Počesćenje bě minjeny štwórtk w Docku3 w Sprjewinym Dole.

Sankcije su tola dale móžne

srjeda, 14. septembera 2022 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy minister za dźěło Hubertus Heil (SPD) je planowany wobydlerski pjenjez jako naslědnik Har­tza IV zakitował. Zdobom skedźbni wón na to, zo maja potrjecheni winowatosć swoje ­informacije sposrědkować. „Tema wino­watostne sobuskutkowanje wostanje, ale koncentrujemy so na to, štož je woprawdźe trěbne“, wón dźensa w sćelaku Deutsch­landfunk rozłoži. „Ludźo, kotřiž chronisce žane terminy na přikład pola jobcentera njepřiwzaja, maja z prawniskimi sćěhami w nowym systemje ličić.“ Sankcije za po­trjechenych, kotrež swoje winowatosće njespjelnja, su dale móžne. Tola metody wukony skrótšić su wobmjezowane.

Hdyž jenož wo kołbasu njeńdźe

srjeda, 14. septembera 2022 spisane wot:

Domjace swinjo jako wšožračk přewodźa čłowjeka hižo dlěje hač 9 000 lět a je tak najstarše wužitne skóćo. Jako dodawar mjasa je wone poboku čłowjeka wjele wotrězkow wuwića nazhoniło. Swinjace mjaso je dźensa w Europje a we wuchodnej Aziji najpožadaniše.

Produkcija swini je w Sakskej wažny dźěl ratarstwa a wučinja z produkciskej hódnotu 100 do 150 milionow eurow wob 4 lěto ně­hdźe 12 do 18 procentow hódnoty skótneje produkcije. To je něhdźe pjeć do wosom procentow hódnoty cyłeho sakskeho ratarstwa.

Po cyłej Němskej wučinja tónle podźěl jenož dwaj procentaj. W Sakskej plahuja přerěznje něhdźe 660 000 swini. Z toho je někak 72 800 plahowanskich swini, 395 000 prosatow a młodych swini a nimale 200 000 kormnych swini. Tele ličby su w minjenych lětach nimale konstantne wostali. Rancy k plahowanju dźerža po 75 procentach we wobstatkach z wjac hač tysac skoćatami. Tu plahuja lětnje wjace hač połdra miliona kormnych prosatow, w Sakskej pak kormja z nich jenož 40 procentow hač k docpěću rězneje wahi, to je 120 kilogramow.

Kotre družiny w Sakskej mamy?

nowostki LND