Skićeja přehlad, ale ...

wutora, 24. nowembera 2020 spisane wot:
Dobra přiležnosć so wo wukubłanskich poskitkach informować, běchu stajnje powołanske wiki, na kotrychž nawjazachu předewzaća zwiski k młodostnym a jich poradźowachu. Tuchwilneje situacije koronapandemije dla pak su zwučene zarjadowanja wotprajene. Tuž spytaja zawody po hinašich pućach swoju cilowu skupinu docpěć a posłužeja so nowych medijow. Alternatiwa, kotruž mnozy přiwozmu. Ale zamóža nowe medije wosobinski zwisk narunać? Wobšěrny přehlad, kaž jón hewak na wukubłanskich wikach dožiwjamy, z tajkimi srědkami hišće móžny njeje. Tohorunja měli pomyslić, zo wšitke předewzaća wuměnjenja a zamóžnosće nimaja internetne akcije přewjesć. Tuž z jich strony tuchwilu žane iniciatiwy móžne njejsu, ale wone dyrbja so na zajim młodostnych spušćeć. Kajke wuskutki změje pobrachowaca powołanska orientacija korony dla, drje klětu widźimy, hdyž póčnu so šulerjo wo wukubłanske městna prócować. Bianka Šeferowa

Dźěło hódnoćić

póndźela, 23. nowembera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN). Molerjo Budyskeho wo­krjesa měli přichodnje wjace mzdy dóstać, žada sej dźěłarnistwo IG Bau. Naje­bać koronapandemije maja rjemjeslnicy knihi połne nadawkow. „Twarska branša w krizy wobstajnje dźěła, z čehož mjez druhim tež molerske firmy profituja. Něhdźe 540 přistajenych branše w Budyskim wokrjesu dyrbi tuž dobreho wobchodniskeho połoženja dla wjace pjenjez dóstać“, pisa předsyda twarskeho dźěłarnistwa wuchodneje Sakskeje Peter Schubert. W běžnym tarifowym kole žada sej IG Bau 5,4 procenty wjace mzdy. Dotal su dźěłodawarjo minimalny poskitk namjetowali, zwyšić mzdu wo 0,8 procentow, nawoda jednanjow dźěłarnistwa Carsten Burckhardt kritizuje. „To je plista tym, kotřiž njemóža w homeofficu dźěłać, ale wšědnje pod ćežemi korona-wobmjezowanjow na dźěło chodźa.“

5 000 hektarow dokładnje přepytać

wutora, 17. nowembera 2020 spisane wot:

Zhorjelski wokrjes je wobšěrne naprawy zahajił, kotrež maja dalšemu wupřestrěću afriskeje swinjaceje mrětwy (ASP) zadźěwać, podšmórny tamniši krajny rada wokrjesa Bernd Lange (CDU) minjeny štwórtk na nowinarskej rozmołwje w Zhorjelcu.

Zhorjelc (AK/SN). 27. oktobra su blisko Nysy inficěrowane dźiwje swinjo našli. To wšak pokazuje, zo drje su prěnje ­škitne naprawy pomhali, kotrež w juniju zahajichu. Wokrjes, gmejny a ministerstwo swobodneho stata a Zwjazka su hromadźe na tym dźěłali. Wokrjes z wjele ratarskimi zawodami, hdźež mjez druhim tež swinje plahuja a mjaso předźěłuja, je přiwšěm wosebje potrjecheny. Přede­wšěm wjele wužitneho skotu maja před mrětwu škitać. W Kodersdorfje na přikład je zawod z něhdźe 25 000 ­swinjemi.

Zarjady z wosebitymi naprawami

štwórtk, 12. nowembera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). W času koronapan­demije pytaja institucije, zarjady a dalši akterojo za nowymi pućemi, klientow bjez wosobinskeho kontakta docpěć. Internet a digitalna technika wšak skićitej za to wšelake móžnosće. Tež Budyska dźěłowa agentura so srědkow posłužuje. Hižo wot spočatka pandemije w měrcu móžachu so ludźo, kotřiž běchu dźěło zhubili, online přizjewić. Kaž wotnožka w sprjewinym měsće informuje, je poskitk nětko dale móžny.

Přichodnje so mjez sobu podpěratej

wutora, 10. nowembera 2020 spisane wot:

Němska železnica a předewzaće Łužiska energija a milinarnje chcetej zhromadnje dźěłowe městna we Łužicy wutworić a zawěsćić a na te wašnje přichod regiona wuspěšnje wuhotować.

Choćebuz (SN/BŠe). Wužadanja hladajo na strukturnu změnu we Łužicy su jara wulke, štož je mnohim předewzaćam wědome. Zo móža mjezsobne koopera­cije zakład wuspěšneje změny być, stej Němska železnica (DB) a koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) spóznałoj. Minjeny pjatk stej wonej kooperaciske dojednanje podpisałoj a chcetej přichodnje we wobłukach wukubłanje, kwalifikacija a přewzaće personala wusko hromadźe dźěłać. Něhdźe 1 200 nowych dźě­ło­wych městnow ma na stejnišću Němskeje železnicy w Choćebuzu hač do lěta 2026 nastać, hdźež budźe nowa moderna, wobswětej nješkódna twornja natwarjena. Wot spočatka septembra je znate, zo chce DB wulce do Łužicy inwestować. Tuchwilu dźěła na jeje Choćebuskim stejnišću 450 ludźi.

Campingownišća wućežene byli

póndźela, 09. nowembera 2020 spisane wot:

Kóždy měsac zaběraja so statistikarjo z ličbami přenocowanjow w dowolowych kónčinach. A kaž z informacijow wuchadźa, běštej łužiska jězorina a Hornja Łužica w awgusće nade wšo woblubowanej.

Budyšin (SN/BŠe). Hladajo na wobmjezowanja nastupajo koronapandemiju w nalěću, kotrež su wosebje tež turistiski wobłuk potrjechili, dochadźeja nětko zwjeselace powěsće. Kaž statistikarjo wuličichu, je w awgusće 19,5 procentow wjace hosći do łužiskeje jězoriny přišło kaž w samsnym času lěto do toho. „Njemóžachmy drje wšitke straty koronawirusa dla wurunać, ale we wulkej měrje smy to docpěli“, roz­łožuje jednaćelka turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina Kathrin Winkler. Zwjeselace je, zo bě wosebje wjele ludźi z Němskeje do kónčiny přišło, kotřiž su na jednym z jara derje wuhotowanych campingownišćow přebywali. Kaž jich mějićeljo zdźělichu, ­běchu kapacity nimale wučerpane.

Wupřestrěću mrětwy zadźěwać

štwórtk, 05. nowembera 2020 spisane wot:

Sakske socialne ministerstwo powšitkowne postajenja wozjewiło

Drježdźany (SN/BŠe). Sakske socialne ministerstwo je naprawy zahajiło, kotrež měli wupřestrěću afriskeje swinjaceje mrětwy zadźěwać. Minjenu sobotu běchu prěni pad chorosće w Sakskej wo­zje­wili. Dźiwje swinjo bu při hońtwje blisko­ Krušwicy zatřělene. Kaž předpisane, su hajnicy proby mortweho zwěrjeća fachowcam přepodali. A po přepytowanju bě jasne, zo bě wone inficěrowane.

Łužica je wjelči hotspot

srjeda, 04. nowembera 2020 spisane wot:
Słowo hotspot wužiwa so tuchwilu hłownje w zwisku z koronapandemiju a wo­pisuje kónčinu z wulkej ličbu infekcijow. Móhli pak słowo tež na wupřestrěće wjel­če­ho wobstatka we Łužicy přenjesć, hdźež hižo žadyn prózdny blak njeje. Kóžda kra­jina­ ma wěstu kapacitu w zwisku z pře­­strjenju, po kotrejž móhła so wotpowědna ličba wjelčich črjódow zasydlić. We Łužicy je přestrjeń wučerpana. A sakski wjelči mana­gement zwěsća lěto wot lěta wjace črjódow we Łužicy. W minjenym wobkedźbowanskim lěće bě jich znowa štyri. Nimo­ toho je k dwójnym reprodukcijam dóšło. Wšo to su fakty, kotrež měli politikarjo wobkedźbować a konkluzije sćahnyć. Wšako z wulkeje ličby wjelkow tež dźeń a wjace konfliktow mjez wobydlerjemi kultur­neje krajiny a rubježnym zwěrjećom wuchadźa. Ćim bóle měli na to dźiwać, transparentnje a rozumne postupować. Runje w hotspotach, tak dźě to z koronapandemije wuknjemy, su hinaše naprawy trěbne, abo? Bianka Šeferowa

We Łužicy nimale žadyn prózdny blak

srjeda, 04. nowembera 2020 spisane wot:

Po słowach fachowcow ma Němska wjele kónčin, hdźež móhł so wjelk zadomić

Mjeztym 20 lět so wjelki w Němskej wupřestrěwaja. Prěnja wjelča črjóda bě so­ we Łužicy zasydliła. W monito­ringowym lěće 2018/2019 su fachowcy 105 črjódow, 29 porow a jědnaće teritorialnych jednotliwych wjelkow po cyłej Němskej zličili. Ličby minjeneho monito­ringoweho lěta Zwjazka hišće njepředle­ža. Sakski wjelči monitoring pak je swoje dopóznaća njedawno wozjewił.

Na dobro regiona a jeho dalšeho wuwića

wutora, 03. nowembera 2020 spisane wot:

Choćebuz/Hamor (SN/JaW). Energijowy koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) chce swoju milinarnju w Hamorje technisce rozšěrić. To zdźěli koncern w nowinskej informaciji. W blokomaj Q a R chcedźa nimo brunicy tež tak mjenowane sekundarne paliwa (SBS) zmilinjeć a je termisce wužiwać. 2023 ma připrawa dźěłać započeć, planuje LEAG.

nawěšk

nowostki LND