Loni w aprylu najbóle wužiwane

póndźela, 01. februara 2021 spisane wot:

Pjenjezy krótkodźěłacym pomhaja w koronapandemiji předewzaćam, zo njetrjebali swojich sobudźěłaćerjow pušćić. Nětko informuje dźěłowa agentura wo konkretnych ličbach wužiwanja.

Budyšin (SN/at). Pjenjezy krótkodźěłacym su wosebje za čas koronapandemije wažny srědk předewzaćam, zo bychu z podpěru stata dźěło zawěsćili, bjezdźěłnosći zadźěwali a wupad mzdy znajmjeńša zdźěla zarunali. Wuměnjenje je, zo dyrbi bytostny wupad dźěła předležeć, kiž je njewobeńdźomny a nachwilneho razu a kotryž złožuje so na ekonomiske přičiny abo na njewotwobroćomny po­dawk. W praksy to rěka, zo maja přede­wzaća krótkodźěło pola přisłušneje agentury za dźěło přizjewić. Wujewi-li pruwowanje pozitiwny wuslědk, wobliči zarjad konkretne naroki a je pozdźišo přepokaza. Tak dźěłodawar pjenjezy najprjedy swojim sobudźěłaćerjam wupłaći, prjedy hač je zwjazkowa agentura za dźěło jemu dodatnje wróći.

Koncern LEAG planuje prěni wětrnikowy park

póndźela, 01. februara 2021 spisane wot:

Choćebuz (SN/BŠe). Na jednej z rekultiwěrowanskich płonin Janšojskeje bru­nicoweje jamy planuje koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) swój prěni wětrnikowy park. Cyle w susodstwje je hižo tajki park z mjenom Baršć-Brězynka (Briesnig), kotryž słuša inwestmentowej towaršnosći skupiny LHI. Tuchwilu přihotuje projektny wuwiwar firma EP New Energies předewzaće, kotrež ma potom wětrnikowy park Baršć-Brězynka II rěkać. Předwidźane je 17 hač do 250 metrow wysokich wětrnikow natwarić. Prěnje rozmołwy z Picnjanskimi zarjadami su hižo byli. W přichodnych tydźenjach dale wo projekće informuja. Wotpowědnu přizwolensku próstwu z přepytowanjom wobswětoznjesliwosće chcedźa hišće­ w prěnim połlěće krajnemu wobswětowemu zarjadej zapodać.

Tak kaž dyrbja hosćency zawrjene měć, tež Dinarjec swójba w Nowoslicach nikoho pohosćić njemóže. Hdys a hdys pak poskićeja tam wobjed za wotewzaće, kaž wčera. Minjene dny bě sej tam na wšě 80 ludźi rjanu porciju čerstwje pječeneho honačika skazało a sej je wčera připołdnju před kuchnju w Nowoslicach wotewzało. Ludwig Dinar a jeho dźowka Christiana Kubańkowa běštaj je rje­nje spřihotowałoj a staj porcije ludźom přepodałoj. Foto: Feliks Haza

Berlin/Kamjenc (SN/BŠe). Komisija EU je předwčerawšim, wutoru, jedne z wulkich europskich předewzaćow zahajiła a program „European Battery Innovation – EuBatIn“ přizwoliła. Z toho profituje nětko cyłkownje jědnaće zawodow w Němskej, zdźěli zwjazkowe hospodarske ministerstwo. Po cyłej Europje dóstanje 42 firmow spěchowanske pjenjezy.

Minjene tři njewšědnje horce lěta su Klětnjanskemu hatarstwu wulke starosće načinili. Wótku do pola ćisnyć pak rybar Dietmar Bergmann přiwšěm nochce – hišće nic.

Klětno (CK/SN). Kónclětna předań karpow, pstruhow a dalšich družin ryby je dawno nimo. W swojim Klětnjanskim hatarstwje mataj Dietmar Bergmann a jeho sobudźěłaćer Friedhelm Petrick na­jebać to wjele dźěła. W najwjetšim dźělu hatow je w zymje woda wotpušćena. To je wobswětej najpřihódniša desinfekcija, hdyž dno tak porjadnje přemjerznje. Kromy hatow dyrbja rybarjo skrućeć, ale tež saki a mašiny zwuporjedźeć. Spočatk februara započnu potom zaso wodu do hatow pušćeć – jeli woda budźe.

Poskića wirtuelne koncerty

srjeda, 27. januara 2021 spisane wot:
Wuměłcam najebać pandemiju jewišćo a publikum skićić je myslička formata „Kufa-zyma-online-stream“. Z rjadom koncertow chce Wojerowska Kulturna fabrika za čas krizy „signale optimizma wusyłać“ (SN rozprawjachu). Stajnje sobotu w 20 hodź. spřistupnja tuž ekstra produkowane nowe nahrawanje na Youtube.com/user/kufahoyerswerda. Zazběh twori přichodny kónc tydźenja koncert Berlinskeho trija ­Tolyqyn, kotrež je pod režiju Torstena Hausera něhdźe hodźinski, spěwy njedawno ­wušłeje, ­wulce chwaleneje debitoweje tačele wopřijacy wustup w Kufa natočiło. Trójka pěstuje swojorazny miks progresiwneho bluesa, folka a jazza. Foto: Gernot Menzel

Chcedźa wohrožene pasma rozšěrić

wutora, 26. januara 2021 spisane wot:

Afriska swinjaca mrětwa w Sakskej so dale a bóle wupřestrěwa. Minjeny pjatk je tudyše strowotniske ministerstwo wozjewiło, zo bě Friedricha Löfflerowy institut dalšej padaj zwěsćił, přepytujo mortwe dźiwje swinje. Ličba pozitiwnych padow w swobodnym staće roz­rosće tak na 19.

Zhorjelc (SN/BŠe). Systematiske pytanje za zahinjenymi dźiwimi swinjemi afriskeje swinjaceje mrětwy dla w Zhorjelskim wokrjesu je dalši pad wunjesło. Swinjo pak njebu we wosebitej wohroženej conje pola Krušwicy namakane, ale blisko Rózborskeho lětanišća. Wohrožena kónčina wupřestrěwa so dale na juh, byrnjež hižo do wobstejaceho pufroweho pasma słušała, kotrež bu při přepytowanjach sobu wobkedźbowane. Wohrožene pasmo budźe tuž nětko dale rozšěrjene. Krizowy stab chce dźensa wo naprawach wuradźować a dalše powšitkowne postajenja wozjewić.

Stare rjemjesło z modernej techniku

wutora, 26. januara 2021 spisane wot:
We Wjazońčanskej manufakturje keramiki Kannegießer produkuja tež w času pan­de­mije. Za to wužiwaja mjez druhim roboterowu ruku – na našim wobrazu z kera­mi­karku Berit Kleinstück –, kotraž přimadło eksaktnje na šalki sadźa. W předewzaću so najmoderniša technika a stare rjemjeslniske tradicije dawno wjace njespřeći­wjeja. Tak bě so tam prěnja z elektromotorom ćěrjena hornčerska tačel regiona wjerćała. Hornčernja z tuchwilu 24 sobudźěłaćerjemi je hač do dźensnišeho mjez druhim za swoje běłe sudobja z módrymi dypkami znata. Foto: Steffen Unger

Design mytować

wutora, 26. januara 2021 spisane wot:

Drježdźany (SN/bn). Sakske ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad je kandidatow za lětuše 17. statne myto designa wozjewiło. Z dohromady wjace hač 200 zapodatych namjetow bě njewotwisna jury 28 „najinowatiwnišich wukonow“ wuzwoliła a w kategorijach produkciski design, komunikaciski design, design w rjemjesle a dorostowy design­ kaž tež we wosebitym wobłuku „design za atraktiwny dźěłowy škit“ wu­znamjeniła. Lawreatow prezentuja kónc februara, z dohromady 50 000 eurami dotěrowane myta chcedźa 29. měrca spožčić.

Lětuspožćićbitosć je digitalne wothłosowanje wo publikumowym myće. Wot wčerawšeho su wšitke zapodate namjety we wirtuelnej přehladce na internetnej stronje designpreis-sachsen.de wustajene. Tam móža zajimcy hač do 28. februara wotum za swojich faworitow wotedać. Mjez namjetami je tež loni zaběžana kampanja „Sorbisch? Na klar.“, kotruž bě Ro­bert Ludwig jako „za wiki kmany wukon“ we wobłuku komunikaciskeho designa zapodał. Dalše inowatiwne koncep­ty su na přikład inkluziwny rjad knihow­ za dźěći „Klapperlapapp“a tójšto futu­ristiskich nahubnikow.

W Ruskej wuwity a twarjeny taksijowy trut wupruwuja tele dny w małej hali Moskowskeho olympiskeho kompleksa Lužniki. Trut je kmany, pasažěrow a twory hač do sto kilometrow daloko transportować. Lět so z pomocu nawigaciskeje techniki w dalokej­ měrje awtomatisce wotměwa. Foto: dpa/Pawel Bednjakow

nawěšk

nowostki LND