Zo bychu rozšěrjacu so twornju baterijow Accumotive na kromje Kamjenca lěpje zjawnemu bliskowobchadej přiwjazali a zdobom wobswět škitali, zahajichu město Kamjenc, wobchadny zwjazk Hornje Łobjo a wotnožka awtotwarca Daimler Deutsche ­Accumotive iniciatiwu: Wot 1. julija maja wšitcy sobudźěłaćerjo zawoda składnosć, regionalny poskitk wobchadneho zwjazka za potuńšenu płaćiznu wužiwać. Symbolisku jězdźenku prezentowachu wčera Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz, ­personalna nawodnica zawoda Antje Römer-Graf a jednaćel wobchadneho zwjazka Burkhard Ehlen (wotlěwa). Foto: Feliks Haza

Stejnišćo wobstajnje zawěsćić

wutora, 03. julija 2018 spisane wot:

Předewzaće itelligence zhladuje na 20lětne wobstaće

Budyšin (SN/BŠe). Po wotewrjenju noweho ličenskeho centruma loni ma koncern itelligence na Budyskim stejnišću znowa přičinu swjećić. Zawčerawšim zhladowaše předewzaće na 20 lět wobstaća. Zajutřišim změja sobudźěłaćerjo přiležnosć, ze swjedźenjom na minjenej lětdźesatkaj zhladować. „Budyšin je naše najwjetše stejnišćo we wobłuku digitalneho managementa Managed Cloud. Inwestujemy dale do aktraktiwneho rozrisanja za wužiwarjow našich posłužbow po cyłym swěće“, zdźěla nawoda předsydstwa itelligence AG Norbert Rotter. Region skići za to najlěpše wuměnjenja, předewšěm hladajo na zarjadnistwo, politiku, infrastrukturu a zdobywanje fachowcow. Hač do dźensnišeho dóstawa koncern wot města Budyšina wulku podpěru w zwisku z hospodarskim spěchowanjom.

W Hamoru miliony inwestuja

póndźela, 02. julija 2018 spisane wot:

Na terenje milinarnje planuja připrawu za sušenje błóta twarić

Hamor (CK/SN). Třećinu wšěch wotpadkow błóta z komunalnych wodočisćernjow woža na pola. Z teje přičiny chcyło Lipšćanske předewzaće za wodu a wotpłóčki OEWA na teritoriju Hamorskeje milinarnje připrawu za sušenje błóta natwarić a do njeje šěsć milionow eurow inwestować. Za sušenje błóta chcedźa zbywacu ­ćopłotu milinarnje zasadźić. Granulat móhli pozdźišo w cementowej industriji zasadźić. Předstajomne je pak tež wužiwanje maćizny jako narunanske paliwo w milinarni koncerna LEAG.

Manufaktura swětłownja Łužicy

štwórtk, 28. junija 2018 spisane wot:

Industrijne předewzaće w Cersku zhotowja škleńcu za fotowoltaikowe připrawy

Škleńcowa manufaktura Branibor­ska tzwr so dale a bóle zjawnosći wotwěra. Njedawno je Zwjazkowe zjednoćenstwo srjedźo­­staw­skeho hospodarstwa k rozmołwnemu kołu z jedna­ćelom manufaktury Torstenom Schroeterom přeprosyło. Wón dopo­minaše na wuwiće industrijnišća a předstaji dźensniši produkciski profil předewzaća.

Mnohe twarske naprawy nuznje trěbne

štwórtk, 28. junija 2018 spisane wot:

Slepo (AK/SN). Gmejna Slepo chce za­měr­nje dalše dróhi a puće saněrować. Tole­ podšmórny nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo zarjad­niskeho zjednoćenstwa Slepo Steffen Seidlich na njedawnym posedźenju tamni­­šeje gmejnskeje rady. Jednohłós­nje radźi­ćeljo rozsudźichu, wjesnjanosće wjac prawomocy spožčić. Přichodnje smě wón w zwisku z wupisanjemi předewzaćam nadawk dać, su-li najlěpši ho­spo­darski poskitk předpołožili.

W jednotliwych padach dźe to, po­nowić Běłowodźanski puć we wjesnym dźělu Mułkecach, lěsny puć w Rownom, zajězd Rownjanskeje Witaj-pěstowarnje „Milenka“, dźělny wobłuk puća w Sle­pom a komunalnu kolesowansku šćežku w Mułkecach. „Mamy za to financy Sakskeho krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad. Za lěto 2018 je jich cyłkownje 56 578,73 eurow“, Steffen Seidlich rozłoži. „W techniskim wuběrku smy so dorozumili, za kotre naprawy chce­my srědki zasadźić.“ Pjenjezy su ze směrnicy wo komunalnym dróhotwarje. Naprawy, tak Steffen Seidlich wuzběhny, su nu­znje trěbne.

Dźěže (UM/SN). Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) ma, po tym zo bu w februaru blisko Krušwicy wjelk zatřěleny, 210 skóržbow na blidźe. To rjekny wón wčera wječor we wobłuku wot frakcije krajneho sejma swojeje strony organizowaneho zarjadowanja „20 lět wjelki w Sakskej“ w Dźěžach (Diehsa). Zdobom Lange zwurazni, zo statnemu rěčnistwu mjeno hajnika, kiž bě wjelka třělił, njemjenuje. „Sym jim rjekł, zo ja zamołwitosć přewozmu.“

Woprawnjene wočakowanja na přichod

wutora, 26. junija 2018 spisane wot:

Čorna Pumpa (JoS/SN). Łužiski region ho­tuje so na puć dalšeho strukturneho wuwića. Tu zahaja so mjezy přesahowacy proces Sakskeje a Braniborskeje, kotryž zwjazkowe knježerstwo podpěruje. To wob­krući wčera zwjazkowy hospodarski minister Peter Altmaier (CDU) na Łužiskim dialogu 2018 w Čornopumpskej klubowni koncerna Łužiska energija a milinarnje (LEAG). Přitomnaj běštaj tohorunja sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) a jeho braniborski kolega Dietmar Woidke (SPD). Podłu přijězda je wšak něhdźe 500 sobudźěłaćerjow a energijowych poradźowarjow předewzaćow LEAG a Mibrag za swoje dźěłowe městna a za strukturnu změnu wuchodoněmskich brunicowych rewěrow demonstrowało. Politikarjo so z nimi rozmołwjachu a přihłosowachu jim, zo maja woprawnjene wočakowanja hladajo na přichod w domiznje. Dalši strukturny łamk měli wotwobarać.

Komisija dźěłać započała

wutora, 26. junija 2018 spisane wot:

Wuradźuja nětko wo přichodźe brunicoweho hórnistwa w Němskej

Berlin/Wjelcej (SN/BŠe). Dźensa je so w Berlinje wuhlowa komisija prěni raz schadźowała. 23 ludźi chce nětko prawi­dłownje wo přichodźe brunicoweho hórnistwa w Němskej wuradźować. Mjez nimi stej zastupjerce z Łužicy. Jónu Grodkowska měšćanostka a rěčnica Łužiskeho kruha Christine Herntier (njestronjanka) a Hannelore Wodtke z woler­skeho zjednoćenstwa „Zeleny přichod Wjelcej“ tamnišeje měšćanskeje rady. „Změjemy tójšto dźěła so přesadźić“, zdźěli Wodtke do konstituowaceho po­sedźenja. Wona zasadźa so předewšěm za to, žane nowe brunicowe jamy njezarjadować. Dotal je planowane wobydlerjam Prožymja hakle w lěće 2020 rjec, kak tam dale póńdźe. „To je přepozdźe. Ludźo njemóža z tajkej njewě­stosću dale žiwi być.“

Kórki lětsa prjedy žnjeć započeli

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:

Kórki a len słušeja k najznaćišim wudźěł­­kam w Błótach. Zašły tydźeń su zamołwići kołowokoło Błótowskeho towarstwa žně kórkow oficialnje za­hajili­. Len pak hišće chwilku trjeba. Tuchwilu rostlina kćěje a kuzła cunju­ lila barbu na zahonach.

Błóta (SN/BŠe). Na něhdźe 50 hektarach plahuje biozawod Frehn w błótowskim Schöneiche kórki. W aprylu běchu tam symjo wusyli, nětko su woblubowanu zeleninu hižo žnjeć započeli. Wuskut­ko­wała je zažne žně změna wjedra kónc apryla, hdźež dóńdźe ke konstantnje ćopłym temperaturam wodnjo a w nocy. Lětuši měsac meja słuša k najćoplišim wot časa­ zapisowanjow wjedra. Sylne zliwki a krupy su na někotrych polach k tomu wjedli, zo su so rostliny pomałšo wu­wili, štož pak bě jenož krótkodobny zjaw. Přiwšěm kórki w Błótach hižo wot kónca meje domchowaja.

Spěchuja strukturnu změnu

wutora, 19. junija 2018 spisane wot:

Iniciatiwa CLEANTECH na fachowu konferencu přeprosyła

Čorna Pumpa (JoS/SN). Přichod Łužicy po wudobywanju brunicy žada sej wuske splećenje hospodarstwa z politiku a wědomosću. Runje tak su wutworjenje nowych rjećazow, zwoprawdźenje inowatiwnych projektnych idejow a eficientne wužiwanje wobstejacych resursow trěbne. Wo tym wuradźowachu njedawno wobdźělnicy fachoweje konferency CLEANTECH w Čornej Pumpje, kotrejež hesło bě, łužiske inowacije zwoprawdźić.

Na derje wopytanym zarjadowanju informowachu tohorunja wo aktualnym stawje spěchowanskich programow.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND