Budyšin/Hodźij (SN/BŠe). „Europske dny wuměłskeho rjemjesła su stajnje přiležnosć, rukopis regionalneje kreatiwneje sceny sej spřistupnić“, zwurazni hłowny jednaćel Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Andreas Brzezinski. Mjez lětu­šimi wobdźělnikami zarjadowanja, kotrež budźe wot 5. do 7. apryla, staj mandźelskaj Sandy a Frank Löschau ze Ži­čenja pola Hodźija, kotrajž chcetaj za­jimcam swoju dźěłarnju wotewrěć. Hižo w zahrodce wotbłyšćuje so jeju lubosć k hornčerskim wudźěłkam. Wšako mał­ke­ figury hrjadki pyša. Tajke móža sej ludźo­ tež w přijomnje zarjadowanym Löschau­wec wobchodźe kupić.

Přichilnosć swójbam wuznamjenili

póndźela, 01. apryla 2019 spisane wot:

Rań (AK/SN). Hosćency, hotele a pensije kaž tež wólnočasne a kulturne zarjad­nišća we łužiskej jězorinje měli so bóle na swójby z dźěćimi nastajić. K tomu namołwi jednaćelka mjezy přesahowaceho turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina Kathrin Winkler na druhim turistiskim dnju, na kotryž běchu organizatorojo tónkróć do Ranja (Großräschen) přeprosyli.

Prěni raz je zwjazk šěsnaće swójbam přichilenych zawodow wuznamjenił, kotrež přeswědčeja ze swojej kreatiwitu, wobsahowej kwalitu a dobrym serwisom. Krajny rada wokrjesa Hornje Błóta-Łužica Siegurd Heinze (CDU) a zastupowacy předsyda turistiskeho zwjazka Marcus Heberle staj wopisma a plakety přepodałoj. Do toho bě dźěłowa skupina někotre měsacy z pomocu kriterijoweho kataloga turistiske zarjadnišća přepruwowała. „Jeno štóž so na swójby nastaja, móže so wo překwapjace wokomiki starać. To móža hižo z mało dźěłom a mjeńšimi akcijemi a serwisom docpěć“, su prěnje dopóznaća Marcusa Heberla. „Swójbam přichilena atmosfera, přede­wšěm dobre začuće, jako swójba witana być, je rozsudna.“

Nalěto dźěło zaso přiběra

pjatk, 29. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/at). We wuchodnej Sakskej bě w měrcu 19 468 bjezdźěłnych, 798 mjenje hač w februaru a 2 044 mjenje hač před lětom. Bjezdźěłnostna kwota wučinješe 6,9 procentow, kaž Budyska wotnožka agentury za dźěło dźensa informuje. Wuwiće zwisuje z nalětnim woži­wjenjom na tudyšich dźěłowych wikach.­ „Ličba přistajenjow, tež we wot wjedra­ wotwisnych powołanjach, je při­bě­rała. Bjezdźěłnosć so porno předměsacej kaž tež předlětu čujomnje pomjeńši. Sym optimistiska, zo dźěłowe wiki dale robustne wostanu“, wuzběhny Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budyskeje agentury za dźěło. Jeje sobudźěłaćerjo pak budu so zhromadnje z předewzaćemi hišće bóle wo to starać, personal zdobywać.

Posrědkowarjam dźěła je tuchwilu 4 574 socialneho zawěsćenja winowatostnych městnow k dispoziciji, 158 wjace hač w februaru a 204 wjace hač loni w měrcu. Agentura je so w nalětniku wo 6 458 bjezdźěłnych starała. Komunalnej jobcenteraj wokrjesow Budyšin a Zhorjelc stej 13 010 bjezdźěłnych w zakładnym zawěsćenju registrowałoj.

Zahrodkarjo nětko zwjeseleni wobkedźbuja, kak so trawa z kóždym dnjom zelenja. To pak zdobom woznamjenja, zo wona zaso rosće a tuž je jenož hišće prašenje časa, hdy prěnje trawusyčaki po zahrodach šwórča. Tuž je nětko najwjetši čas, mašinu po zymskim sparje přehladać dać, při čimž móže Tobias Wätzig w Serbskich Pazlicach wěcywustojnje pomhać. Pola Wätzigec tajke nastroje jenož njehladaja a njeporjedźeja, ale tež nowe předawaja. Foto: Feliks Haza

Jězorina mjez Čechami woblubowana

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Na turistiskim dnju w Ranju je mjezy přesahowacy zwjazk Łužiska jězorina na wuspěchi minjeneje sezony pokazał a so na přichodne dźěło wusměrił, při čimž je digitalizacija jedne z ćežišćow.

Rań (AK/SN). Mjezy přesahowacy turi­sti­ski zwjazk Łužiska jězorina zhladuje na wuspěšnu lońšu sezonu. „Ličby dale přiběraja. Loni registrowachmy 271 695 přichadow hosći, štož bě 6,5 procentow wja­ce­ hač w lěće 2017. Cyłkownje mějachmy 793 003 přenocowanja. To je stopnjowanje wo 5,2 procentaj“, podšmórny krajny rada wokrjesa Hornje Błóta-Łužica a zastupowacy předsyda turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina Siegurd Heinze (CDU) zawčerawšim na zahajenju turistiskeho dnja w Ranju (Groß­räschen). Wodźacy motiw zarjadowanja bě „Naši hosćo su online – a wy?“. Něhdźe 120 wobdźělnikow z předewzaćow, towarstwow, komunow, kulturnych zarjadnišćow, hotelow, hosćencow a dalšich turistiskich poskićerjow je do wobydlerskeho domu Kurmärker přišło.

Wojujetajwo přichod regiona

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Praha/Magdeburg (dpa/SN). Saksko-Anhaltska a Čěska chcetej so zhromadnje za zawěsćenje industrijnych dźěłowych městnow zasadźeć. Wotchadej ludźi w zwisku ze zawrjenjom brunicowych milinarnjow ma so zadźěwać, zdźěli ministerski prezident Saksko-Anhaltskeje Reiner Haseloff (CDU) wčera po rozmołwje z čěskim premierom Andrejom Babišom w Praze. Jeju zhromadny zaměr je zachować dźěłowe městna awtomobilneje industrije a dodawarjow w srjedźnej Němskej a Čěskej, kaž Haseloff powěsćerni dpa rjekny.

Zo móhli strukturnu změnu w srjedźoněmskim brunicowym rewěrje nastorčić, planuja w prěnjej połojcy junija konferencu inwestorow, na kotrejž chce so tež energijowy koncern EPH wob­dźělić. Koncernej EPH přisłušatej mjez druhim brunicowej předewzaći MiBrag a LEAG. Na konferency, kotruž chcedźa w Zeitzu wotměć, měli so zdobom­ regionalne předewzaća wobłuka chemije wobdźělić. Po słowach Reinera Haseloffa dźe wo to, koncepty za při­sydlenje industrijnych zawodow wuwić.

Rěčne kmanosće njeparujomne

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Na integraciskich wikach Zhorjelskeho wokrjesa w Lubiju rozjimachu přede­wzaćeljo a imigranća swoje nazho­nje­nja, starosće a žadanja, ale tež wuža­danja na ćěkancow a wukrajnikow w zawodach.

Němčina je ćežka rěč. Reza Azimi a Abdul Hossein Rahimi pak kóždy dźeń něšto přiwuknjetaj. W metalotwarskim předewzaću Schubert w Markersdorfje pola Zhorjelca přisłušataj Afghanaj k 15 wučomnikam firmy. Cyłkownje 152 při­sta­jenych zawod ma. „Z ćěkancami smy dobre nazhonjenja zběrali“, měni tam­niša jednaćelka Kerstin Thun. „Reza a Abdul staj jara motiwowanaj, dyp­kow­naj a spušćomnaj.“ Na prěnich integra­ciskich wikach Zhorjelskeho wokrjesa w Lubijskej wikowej hali su we wobłuku podija na přikłady w praksy skedźbnili. Modera­tor­ka Stefanie Simon ze Zhorjelskeho instituta za komunikaciju, informacije a kubłanje je so zaměrnje mjez pjeć regionalnymi firmami wob­honiła.

Ćežki bój plahowarjow sadu

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Hodźijska agrofarma je jabłučiny na plantaži w Darinje podrězała, tajki sad wjace njeplahuje. Zwjazk plahowarjow sadu žanu zasadnu krizu njewidźi, rěči pak w tym zwisku wo přede­wšěm grawěrowacym problemje.

Hodźij. Štóž tuchwilu nimo areala jězdźi, kiž je mjez Hodźijom a wjesnym dźělom Darinom znaty jako jabłukowa plantaža, ma tam zrudny napohlad: Podrězane jabłu­činy, zdźěla hišće z brunymi, zmoršćenymi płodami, leža tam po hromadach, hdźež stejachu před něšto měsa­cami hišće w rynkach a prezentowachu swoje bohate žně.

Nowy jězbny plan wobzamknjeny

wutora, 26. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Nowy jězbny plan regio­na za bliskowobchadne lěto 2019/2020, kotrež zahaji so w decembru, je mjeztym wobzamknjeny. Na posedźenju zaměroweho wobchadneho zwjazka Hornja Łužica-Delnja­ Šleska (ZVON) minjeny tydźeń­ w Budyšinje su radźićeljo nowemu zrěčenju přihłosowali.

Tak je předwidźane sobujěducym přichod­nje lěpše přechody k dalno­wob­chad­nym srědkam zmóžnić. Hłownje płaći to za čary do směra na Lipsk a Frankfurt nad Mo­hanom.

W Žitawje chcedźa porno tomu tak mjenowany nulowy suk zawjesć. To wo­znamjenja, zo w měsće w třikrajowym róžku ćahi ze wšitkich směrow krótko do połneje hodźiny dwórnišćo docpěja a je krótko po połnej hodźinje zaso wopušća. Z tutej naprawu chcedźa zamoł­wići jara dobre přestupne zwiski mjez linijo­maj Drježdźany–Žitawa a Žitawa–Zhorjelc–Choćebuz wutworić.

Runje tak maja so takty časow re­gionalnych ćahow a regionalnych ekspresow na čaromaj Žitawa–Drježdźany a Drjež­dźany–Zhorjelc změnić. To su sej sobujěducy wospjet přeli.

Třo młodźi mužojo chcedźa mórsku delikatesu w bywšim chlěwje plahować

Čerstwa pacifiska, tak mjenowana běłonóžkata garnela wuběrnje słodźi. Njezadźiwa tuž, zo su garnele po cyłej Němskej po łososu (Lachs) najwoblubowaniša jědź z morja. Po tropiskich regionach swěta plahuja garnele we wulkich kumštnych hatach, štož ma sćěhi za čłowjeka a přirodu. Pod tymle pozadkom wuwiwaja inženjerojo tak mjenowane indoor-farmy, kotrež hodźa so hnydom blisko přetrjebarjow tež w zymnych kónčinach wobhospodarjeć. Mjeztym je po cyłej Europje wjele tajkich farmow, a wšitke zjednoća, zo dóstawaja swoje babyjowe garnele – shrimpsy – z plahowarnjow w USA. „Bórze pak měli­ tajke z Njebjelčic přińć“, wujasnja diplo­mowy inženjer za wodowe hospodarstwo Friedrich Tietze z Drježdźan. Zhromadnje z hospodarskim inženjerom Romanom Schwarzom a biotechnologu Felixom Kirstenom chce 35lětny w Nj­e­bjel­čicach firmu Suburban Seafood załožić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND