×

Powěsć

Failed loading XML...

Fotowoltaiku nic po modelu złotokoparjow

štwórtk, 05. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Njerodny rozmach fotowoltaiki wohrožuje ratarstwo a škit družin – tohodla sej agrarni wědomostnicy změnu zakonskich regulow žadaja. Diskusija so rozestajenjow we Łužicy dótka.

Kiel (SN/mb). Z wida agrarneho wědomostnika Friedhelma Tauby z Kiela je to šicofrena situacija: Na jednym boku su so zwjazki burow za to wuprajili, płoniny z programa za škit družin zaso produkciji žiwidłow k dispoziciji stajić. To je jich wotmołwa na sćěhi ruskeje wójny přećiwo Ukrainje, kotraž je swětowe wiki žiwidłow negatiwnje wobwliwowała. Na druhim boku žerje fotowoltaika jako „mašina ćišća pjenjez“ tež w jeho zwjazkowym kraju Schleswigsko-Holsteinskej, tak Taube, dale a wjac drohotneje pódy. Tydźenik „Zeit“ pak móžeše tež dalšich prominentnych kritikarjow citować. Klaus Müller z centruma za agrarne slědźenje w Braniborskej rěči wo atmosferje kaž mjez „złotokoparjemi“ a wočakuje wopačne rozsudy z fatalnymi sćěhami, kaž na infrastrukturje we wuchodnej Němskej dźewjećdźesatych lět.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND