Awtor dźensa

Tomaš Faska

Barjera skruplow bywa dźeń a niša. Hroženje z namocu abo samo nałožowana namóc, a to hač k najsurowišim złóstnistwam, wšědnje přiběra. To pokazuje so we wšědnym žiwjenju a specielnje tež w sporće. Njeměnju tu ani njefairnosć na hrajnišću, kaž dožiwjamy to lětsa na swětowych mi­šterstwach po mojim začuću trochu bóle dyžli hewak. Měnju předewšěm złóstniske zadźer­ženje tak mjenowanych „přiwisnikow“ napřećo sportowcam.

Cyle nowy drje zjaw njeje. Dopomńmy so na 2. julij lěta 1994. Dokładnje dźensa před 24 lětami bu narodny kopar Kolumbiskeje Andres Escobar před baru wot „fana­ kopańcy“ morjeny, dokelž bě něšto dnjow do toho w hrě přećiwo USA samowrota třělił. Jeho mustwo je tohodla tež 1:2 přěhrało a dyrbješe so z wubě­dźowanjom rozžohnować. Byrnjež tehdy 120 000 ludźi jeho ćěło k rowu přewodźało, byrnjež woprawdźići přiwisnicy kolumbiskeje wubranki k jeje hram hišće dźensa wobrazki Escobara při sebi měli a byrnjež za njeho lěta 2002 w měsće Medellínje pomnik stajili, njebě to kónc namocy přećiwo sportowcam, ale skerje zazběh.

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Awtorka dźensa

Halena Jancyna

Volleyball Nations League je nowosć na polu wolejbula w lěće 2018. W nowym formaće hraje 16 mustwow dohromady šěsć tydźenjow dołho wo titul. Předkoło traje 35 dnjow, finalne sydom. Najprjedy hraje kóždy přećiwo kóž­demu, w šestym a zdobom poslednim tydźenju postaji šěsć najlěpšich mustwow dobyćerja.

Pola žonow hraja lětsa narodne mustwa z Němskeje, Brazilskeje, Chiny, Italskeje, Japanskeje, Nižozemskeje, Ruskeje, Serbiskeje, Južneje Koreje, Thailandskeje, Turkowskeje a USA. To su tak mjenowane coreteamy, kotrež tworja jadro. Nimo nich wobsteji polo wobdźělnikow hišće z challengerteamow, kotrež mjenowane wubranki wužaduja. To su Argentinska, Belgiska, Dominikanska republika a Pólska. Pola muži je zestawa trochu hinaša: Argen­tinska, Brazilska, China, Francoska, Iran, Italska, Japanska, Pólska, Ruska, Serbi­ska a USA su coreteamy, Awstralska, Bołharska, Kanada a Južna Koreja challengerteamy. Tučasnje je tak, zo hrajetej w Stuttgarće a Ludwigsburgu žónske a mu­­ske narod­ne wolejbulowe mustwo w nations league.

Awtor dźensa

Clemens Šmit

„Tutón cyły multikulti-humbuk mje chětro rozhněwa! Hdyž, potom ma to tak kaž tehdy rěkać – nic hinak!“ Jako testowachu chowancy narodneho koparskeho trenarja Joachima Löwa minjeny pjatk přećiwo Sawdi-Arabskej, wudyrichu w socialnych syćach paralelnje ze zahwizdanjom zaso horce diskutuje. Přičina njebě ani skerje słaby wukon němskich koparjow ani prašenje, štó sej ko­treho (statneho) prezidenta bóle česći. Ně, po cyłym interneće hadrowachu so ludźo znowa cyle druheje přičiny dla. Samo w kruhu znatych sym hižo podobne di­skusije dožiwił.

Čehodla pak so někotři tu tak jara wadźa a rozestajeja? Rěč je wo aktualnym přimjenje němskeho koparskeho mustwa jako „die Mannschaft“. Při tym njejsu přimjena za narodne wubranki poprawom ničo wosebiteho. Brazilčenjo maja swoju „seleção“, po słowje wubranku. Jendźel­čenjo juskaja za „three lions“, potajkim za tři lawy. Dale stej tež tak mjenowanej „squadra azzurra“ za Italčanow a „furia roja“ za Španičanow swětoznatej. A što nětk z němskim přimjenom njetrjechi?

Widźał, słyšał, napisał (04.06.18)

póndźela, 04. junija 2018 spisane wot:

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Wo postupje resp. ze­stupje je mjeztym w nimale wšitkich koparskich ligach a klasach rozsudźene. Wjeselo mištrow a postupnikow bě wšudźe wulke, nic jenož w Mnichowje, ale na při­kład tež w Nürnbergu, Magdeburgu a Biskopicach. Někotre mustwa su so­ takrjec w poslednjej mjeńšinje před zestupom wuchowali kaž Dynamo Drježdźany abo Budissa Budyšin. Zestupnicy pak běchu­ husto hłuboko zraženi a zrudni. W prěnjej zwjazkowej lize je to tónraz na tradicije bohatej klubaj trjechiło: 1. FC Köln a Hamburgski SV.

Haj, kopańca je dźensa brutalny gšeft. Jenož, štóž wot swojeho ćěła wobstajnje maksimalny wukon wužaduje, ma šansu na dlěšodobny wuspěch. Njemyslu tu jeno­ž na nadarjenych hrajerjow, kotřiž su přez­ ćežke zranjenja, často přez bru­talne foule zawinowane, w swojej karjerje wohroženi. Myslu pak runje tak na pady, hdźež su so wulkotni koparjo ćělneho přenapinanja dla na trawniku zwjezli a ze­mrěli.

Awtor dźensa

Michał Nuk

Hižo dołho je w Budyskej měšćanskej radźe rěč wo zdźerženju Króny. Při wšěch diskusijach wo předani abo wottorhanju zarjadowanišća su wše­lake skupiny, kotrež maja wosebite zajimy­ na městnosći. Jedna z nich su čłonojo billardoweje sekcije „BiGa Budyšin“ sportoweho towarstwa MSV 04. Hrajerjo a hrajerki zetkawaja so štyri króć wob tydźeń­ w Billardowej garaži k zhromadnemu treningej a wotměwaja tu turněry kaž tež domjace hry we wobłuku krajneje ligi pool-billarda. Po wuprajenju nawody sekcije Steffena Hohlfelda by tuchwilu jara­ ćežko było podobnje wulku rumnosć namakać, hdźež móhli trening a wubědźowanja na aktualnym stawje zaručić.

Hišće w NDRskim času bě kehelowy billard­ w Sakskej a Braniborskej popu­larny – mjez Serbami so wosebje Beno Pětška z błótowskich Bórkowow za sport z kijom a kulemi horješe a je hišće dźensa za tamniše 5. mustwo aktiwny.

Awtor dźensa

André Strelow

Sezona w profijowej kaž tež amaterskej kopańcy Němskeje so nachila. Škoda, zo běše napjatosć w najwyšej zwjazkowej lize hižo po krótkim času zaso fuk. Šesty raz za sobu su Bayerojo mišter­sku šklu do Mnichowa wotwjezeli. Za chowancow trenarja Juppa Heynckesa je to mjeztym rutina. Na mjezynarodnej runinje pak běše za nich w połfinalu jězba zakónčena. Real Madrid pokaza cyle jednorje wjetšu překlepanosć, byrnjež Bayerojo we woběmaj partijomaj wjac hrajnych podźělow a šansow měli. Nětko ma trenar Heynckes hišće šansu na pokalne dobyće w Berlinje. Z wu­spěchom by swoje dźěło wurjadnje zakónčił a so na wuměnk podał. Přesłapili su chowancy Petera Stögera z Dortmunda. Něhdyša lochka hra je preč, cyłkej BVB faluje kon­stant­nosć. Tež byki z Lipska dožiwichu wočakowanu ćežku druhu sezonu a zběrachu prěnje nazhonjenja na europskej runinje. Dokelž sobotu dypkowu hru dobychu, móhli so woni hišće za městno europ­skeje ligi kwalifikować. Jeli pak přěhraja, móže so stać, zo póńdu z prózdnymaj rukomaj z hrajneje doby 2018/2019.

Awtor dźensa

Jurij Nuk

Nětko započina so poprawna lětuša lochko­atletiska sezona pod ho­łym­ njebjom we wšej šěrokosći swojich mnohich disciplinow. Tydźenje crossowych wubědźowanjow mjez druhim we Wostrowcu, w Połčnicy, Mužakowje, Bisko­picach a na horu Mnišonc su nimo. W tutych tradicionalnych a woblubowanych wurisanjach je so w jednotliwych starobnych klasach wo prědnje městna wojowało. To je tola přeswědčiwy přikład a dopokaz, zo je čłowjek z wotpowědnej krutej wolu a starobje přiměrjenym prawym tre­nin­gom nimale čas swojeho žiwjenja kma­ny­, so w běhanju a nimale runje tak w płuwanju kaž kolesowanju wubědźować. Prawidłowne sportowanje tyje našemu imunowemu systemej, překruty a wopačny trening pak strowoće skerje zeškodźi.

Widźał, słyšał, napisał (17.04.18)

wutora, 17. apryla 2018 spisane wot:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Dźensa chcu so na tutym městnje temje abo lěpje prajene chutnemu problemej wěnować, kotryž wuhladaš stajnje zaso na sportnišćach resp. na kromje trawnika. Rěč je wo přehnatym fanatizmje někotrych fanow a w přiběracej měrje tež staršich, kotřiž sćěhuja hru swojeho dźěsća. Wšojedne hač napřećo sudnikej, přećiwniskemu mustwu abo samo swójskemu dźěsću – kotre słowa někotři trenarjo, mustwowi nawodźa abo samo starši na kromje hrajnišća wot so dawaja – nima po mojim měnjenju ničo, ale woprawdźe docyła ničo ze sportom a wosebje z respektom činić. To je jeničce hańba!

Snano dyrbi sej kóždy – wšojedne hač přiwisnik, trenar abo tež aktiwny kopar – druhdy tola zaso raz definiciju sporta přečitać a wuwědomić. Přetož po njej wo­znamjenja zapřijeće sport: aktiwita ćěła, kotraž je za zabawu a kotraž přewjedźe so z wjeselom.

Tola runje tele wjeselo, kotrež ma sport a w tym padźe kopańća być, někotři ze swojej zasakliwosću, z njemóžnymi wuprajenjemi a z přehnatym fanati­zmom cyle jednorje skóncuja.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND