Widźał, słyšał, napisał (27.11.17)

póndźela, 27. nowembera 2017 spisane wot:
Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Mnozy z nas tróšku staršich za sport so horjacych dopominaja so rady na podawk, kotryž sta so 4. julija 1954 we Wankdorfstadionje šwicarskeho Berna. Měnju kónčnu hru wo swětowe mišterstwa w kopańcy mjez faworitom z Madźarskeje a outsiderom z Němskeje. Mjena kaž Turek, Liebrich, Morlock, O. a F. Walter abo Rahn, kiž je rozsudne wrota třělił, su so nam hłuboko do pomjatka zaryli.

Jedyn, kiž njeje tak w fokusu medijow a zjawnosće stał, je pak rozsudnje k triumfej němskeho mustwa přinošował, bě Hans Schäfer. Wón je w oktobrje w Kölnje 90. narodniny swjećił a 19 dnjow pozdźišo zemrěł. Tuž je nětko 1931 rodźeny Horst Eckel jenički hišće žiwy z legendarneho mustwa Seppa Herbergera.

Hans Schäfer je wot lěta 1948 do 1965 jako nadběhowar za 1. FC Köln hrał a 243 wrotow docpěł. Zdobom steješe 39 razow w němskej wubrance a třěli za nju dwaceći wrotow. Trójce – 1954, 1958 a 1962 – je so na swětowych mišterstwach wobdźěłił. 1963 wuzwolichu jeho za koparja lěta Němskeje.

Widźał, słyšał, napisał (20.11.17)

póndźela, 20. nowembera 2017 spisane wot:
Awtor dźensa Michał Nuk

Hišće 81 dnjow hač do Pyeongchanga. Swětowy zymski sport hotuje so 13. raz na swój wjeršk. Kónc tydźenja je so w tójšto disciplinach olympiska sezona zahajiła; a hižo na ličbje wobdźělnikow so wotbłyšćuje, kak wažna wona je. A to za etablěrowane kraje fa­woritow, kotrež liča z wjele medaljemi, runje­ tak kaž za eksotow. W sankowanju w Inns­brucku-Iglsu na přikład chcyše so jenož pola žonow wjace hač 40 starterkow za hłowne wubědźowanje swětoweho cupa kwalifikować – w njeolympiskej sezonje je to snadź połojca. Někotre su z krajow, hdźež žana lodowa čara nje­eksistuje abo hdźež ani sněha njeznaja. W bobowym sporće móhła so samo w februaru stawi­zna „Cool Runnigs“ wospjetować. Žónske mustwo z Nigerije je so sobotu ze swojim pjatym dokónčenym běhom na čarje w Calgaryju za Olympiske zymske hry kwalifikowało – na samsnym městnje, hdźež bě před nimale 30 lětami jamaiske mustwo cyły swět zahoriło.

Widźał, słyšał, napisał (14.11.17)

wutora, 14. nowembera 2017 spisane wot:

Awtor dźensa

André Strelow

W zašłej kolumnje pisach wo prěnich nazhonjenjach zasadźenja widejowych sudnikow w zwjazkowej koparskej lize. Problemy dale wobsteja, runje hladajo na fakt, w kotrym wokomiku widejowy sudnik docyła zakroči. Třěšny zwjazk DFB je nětko jasne prawi­dła wozjewił. Hač so situacija polěpši, to pokazaja nam přichodne tydźenje a měsacy. W tym nastupanju je znaty koparski sudnik Manuel Gräfe dalše diskrepancy w zwisku z posudźowanjom sudniskich wukonow narěčał, kritizujo, zo wukony zdźěla njeobjektiwnje nastawaja. Posudźowanja so zdźěla skoriguja, tak, kaž su trěbne. Nimo toho zhotowištaj zamołwići za sudnikow Herbert Fandel a Helmut Krug lisćinu ze sudnikami, „rjadowanu bóle po stykach a nosu“. Tele wuprajenje Gräfy je dalši znaty sudnik Felix Brüch podšmórnył. To bě wězo sylny tobak a na boku DFB wulki wukřik.

Widźał, słyšał, napisał (17.10.17)

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Hišće přeco słyšu tu a tam rozmołwy wo sportowym wjeršku w kopańcy njedawno w Chrósćicach. W třećim kole wo pokal sakskeho koparskeho zwjazka nastupi profijowe mustwo z třećeje najwyšeje ligi w małej serbskej wsy. Wjace hač 700 přiwisnikow přichwata wonu njedźelu do Chróšćanskeho stadiona, byrnjež wjedro runjewon najrjeńše njebyło. A tež hdyž je serbske mustwo na kóncu 0:5 podležało a bjez šansy na dobyće z pokalneho wubědźowanja zlećało, je hra přećiwo profijam tež hišće dwě njedźeli po tym přičina tójšto zajimawych rozmołwow. Z jedneje tajkeje sym prašenje wusłyšał, čehodla njebě kamery w stadionje, kotraž je hru nahrawała a čehodla so žane wobrazy wo hrě w telewiziji njepokazaja. Wotmołwa je cyle jednora. Jeli chce něchtó wurězki hry w telewiziji pokazać, dyrbja so prawa kóždeje jednotliweje hry wot koparskeho zwjazka kupić. Dokelž pak jednaše so wo hru třećeho koła wubědźowanja, kotrejež wuslědk bě měnje abo bóle wotwidźomny, njeje so žana redakcija za to rozsudźiła, prawa kupić.

Widźał, słyšał, napisał (11.09.17)

póndźela, 11. septembera 2017 spisane wot:

Awtor dźensa

Clemens Šmit

„Hej, pohladaj raz, kak su Ralbičenjo a Radworčenjo hrali?“, prašeše so njedawno Chróšćan kopar swojeho kolegi-sobuhrajerja po hrě w kabinje. A handy njezdźěli jemu jenož wuslědki, ale hnydom tež mjena třělcow wrotow a zaměstnjenje w tabulce. Kak daloko technologiske wuwiće dźensniši čas hižo naše dźěło wolóža, widźimy tež na polu kopańcy. Kompjutery wupluwaja wuslědki, statistiki, tabulki w běhu sekundow. Zo pak mjeztym tež hižo samostatnje sportowe rozprawy zhotowjeja, mi dotal znate njebě!

Poprawom nochcych swojimaj wočomaj wěrić, jako slědowace čorne na běłym w artiklu Frankfurtskeje wulkeje nowiny čitach: „Kaž je na polu akcijowych rozprawow a bursowych prognozow hižo uzus, informuje dźeń a wjace digitalnych a čišćanych wudaćow swojich čitarjow tež na polu sporta z pomocu algoritmiskeho žurnalizma.“ Algo … što? Přełožene rěka to, zo njepisa redaktor sportowu rozprawu, ale čini to kompjuter z pomocu tekstoweho korpusa a jednotliwje zasadźenych datow.

Widźał, słyšał, napisał (28.08.17)

póndźela, 28. awgusta 2017 spisane wot:

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

„Money, money, money ...“ njespěwaše jeno znata šwedska skupina ABBA. Takle rěka tež w filmowym musicalu „Cabaret“.

Čehodla runje z „pjenjezami“ swój přinošk zahajam? Wěcywustojni znajerjo kopańcy­ drje hižo dawno wědźa, na čo so­ měrju! Wězo dźe wo miliony, kotrež koparske kluby za hrajerjow płaća. Ně­kotryžkuli cyle wěsće z hłowu wije, hdyž so wo tajkich sumach słyši. Je da kopar woprawdźe miliony hódny abo wjerći so spirala do bjezdna? Dawno hižo zwě­sćamy, zo płaća so runje w kopańcy njesměrnje wysoke sumy: Hač su to pjenjezy za docpěće dalšeho pokalneho koła abo za wusyłanje w telewiziji. Wo płaćiznje zastupnych­ lisćikow nochcu ani rěčeć. Nochcu tež naličić, kak dołho dyrbi „normalny“ čłowjek dźěłać, zo by lětnje telko zasłužił kaž někotři hrajerjo wšědnje! Sport honi za rekordami, dale a bóle pak za pjenježnymi.

Widźał, słyšał, napisał (21.08.17)

póndźela, 21. awgusta 2017 spisane wot:
Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Lubi čitarjo sportoweje kolumny, spominam dźensa na wulkotneho koparja, kiž je jara młody žiwjenje přisadźił.

21. awgusta 1937 narodźi so w Jendźelskej Duncan Edwards. Wot lěta 1952 hraješe wón w młodźinskim mustwje sławneho kluba Manchester United. Wot 1955 do 1957 bě 18 razow za jendźelske narodne mustwo zasadźeny. Wusahowacaj hrajerjej koparskeho kluba Manchester United, kotryž tehdy Matt Busby trenowaše, běštaj Duncan Edwards a Bobby Charlton. Z nimaj chcyše Jendźelska 1958 w Šwedskej wo swětowe mišterstwo wojować.

Widźał, słyšał, napisał (15.08.17)

wutora, 15. awgusta 2017 spisane wot:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Skónčnje! Přichodny kónc tydźenja započnje so tež w prěnjej zwjazkowej koparskej lize nowa hrajna doba. Dokelž su so mje ludźo w minjenych tydźenjach přeco zaso prašeli, na kotrych telewizijnych sćelakach móža docyła hišće kopańcu hladać, bjez toho zo trjebaja přidatny aparat resp. dyrbja něšto za to płaćić, chcu dźensa składnosć wužić tule raz prawniske rjadowanja rozkłasć.

Widźał, słyšał, napisał (14.08.17)

póndźela, 14. awgusta 2017 spisane wot:

Awtor dźensa

Toni Ryćer

Wot jutřišeho dnja budźe wobswět zaso wo něšto čisćiši a moje swědomje tróšku wolóžene. Před někotrymi dnjemi dóstach mjenujcy póštu, zo mam swoje awto do fachoweje dźěłarnje k nahrawanju noweje kompjuteroweje software přiwjezć. Cyła procedura ma jenož někak poł hodźiny trać, a mój nětko hišće nječisty lubušk změje po „operaciji“ takrjec zelenu wutrobu. Wězo za to žanoho fenka zapłaćić njetrjebam. Nawopak, dóstanu w čakanskim křesle šalku słódneho kofeja a móžu připódla w prospektach najnowše awtowe modele wobdźiwać. Kak a hač to do­cyła wšitko tak spěšnje a jednorje funguje z tym čistym wotpłunom, njemóžu sej přiwšěm tak prawje předstajić. A čehodla poprawom njejsu jón hižo při produkciji awta wobkedźbowali? Njemóžu a nochcu to posudźować, nimam prosće trěbnu technisku wědu. Budu pak dokładnje hladać, kak so změny na wukon a přetrjebu wuskutkuja.

Widźał, słyšał, napisał (07.08.17)

póndźela, 07. awgusta 2017 spisane wot:
Awtor dźensa André Strelow

Skónčnje je tež pola nas tak daloko. W Němskej kopańcy swjećeše kónc tydźenja widejowy sudnik swoju premjeru. Žadanje, tajkeho sudnika skónčnje zasadźić, bu w zašłych lětach stajnje wótřiše. Sportowe towarstwa a zamołwići koparksich cyłkow pytachu přičinu swójskeje poražki prawidłownje mjez sudnikami. W supercupje, hdźež hrajachu lońši mišter FC Bayern Mnichow a pokalny dobyćer Borussia Dortmund přećiwo sebi, techniku hižo zasadźichu. Diskusije pak wostanu. Přihladowarjam rozsudy mjenujcy transparentne njejsu. Njepokazaja wšak w telewiziji, kak widejowy sudnik swoje dźěło wukonja a po kotrych kriterijach wón doskónčny rozsud twori. Hač je Joshua Kimmich w nimohrě stał abo nic, njehodźeše so zašłu sobotu hižo doskónčnje dopokazać. Wćipny sym tež, kak so technika přez dlěši čas wuwije. Před dwěmaj tydźenjomaj wobhladach sej w Lipsku swětowe mišterstwa w tesakowanju. Tam hižo wjacore lěta widejoweho sudnika zasadźuja. Při dwělomnych dypkach móže sej jednotliwc zasadźenje widejoweho sudnika wuprosyć.

nawěšk

nowostki LND