Widźał, słyšał, napisał (31.08.20)

póndźela, 31. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Přećeljo, přećeljo, najwjetše bohatstwo ...“, tutón­ spěw drje mnozy znaja. A twjerdźu, zo su sebi naši lońši spěwarjo musicala tekst jara derje spomjatkowali. Přećela abo přećelow měć je woprawdźe přewšo rjana a wažna naležnosć.

A w měnjenym zmysle tež sportowanje žane wuwzaće njeje. Minjeny čas, wosebje krótko do zahajenja noweje sezony, słyšiš často rozprawy wo přećelskich hrach, wo zetkanju mustwow, kotrež so hižo přez lěta­ znaja, mjez sobu wubědźuja a sebi tež pomhaja. W tym zwisku witam na­stajenje zhromadneho młodźinskeho ko­parskeho mustwa sportowych zjednoćenstwow podłu Klóšterskeje wody. Jenož tak hodźi so hišće pobrachowacy dorost kompensować. We wyšich klasach mamy hižo dlěje zhromadne cyłki wjacorych zjed­noćenstwow. A nimo toho móže tež serbska dorostowa wubranka z toho jenož profitować. Wočakńmy tuž, kak so wšo wuwije a kotre wuspěchi su potom snano móžne. Za serbske koparske mustwa je drje w tutej sezonje jedyn zaměr prěnjorjadny: klasu zachować. K tomu přeju wšěm wjele wuspě­cha, a myslće na napis na Hlinowskim sportowym domje: „Jědnaće přećelow měło być!“

Jako zhonich njedawno w medijach wo problemach Sportoweho towarstwa Marijina hwězda z krjepjenjom trawnika dopomnich so na sportowy podawk před něhdźe połsta lětami. Tehdy mějach z kuzenkom Měrkom ideju, přewjesć koparske přećelske hry mjez šulerjemi z Pančic-Kukowa a Budy­šina. A njej jeno při ideji wostało, ale zetkach­my so wjacore razy. W Pančicach mějachmy lěpšinu rjaneho sportnišća kaž tež móžnosć, w tehdy hišće njedotwarjenym sportowym domčku so předrasćić. Jeli so hišće prawje dopominam, hrajachmy w Budyšinje na małym hrajnišću na Naměsće měra, pozdźišo bě to najskerje naše šulske sportnišćo a předrasćichmy so w budce za šulsku zahrodu. Na dušowanje po hrě abo na někajke hinaše přijomnosće scyła myslili njej­smy. Tež sudnika žanoho njemějachmy, wšako tehdy hišće njewědźachmy, kak tajka­ prawa łastojčka wupada, kiž měła k jědnatce wjesć.

A snano so nětko někotryžkuli Budyski abo Pančičansko-Kukowski šuler na naše přećelske hry dopomina. Snano ma něchtó tež fota wo nich? Něšto lět pozdźišo potom chodźachmy z někotrymi ko­parjemi do samsneje rjadownje na roz­šěrjenej wyšej šuli. Zdobyli smy sej wšitcy na tychle zetkanjach nowych přećelow.

Z trěbnym wěstotnym wotstawkom najlěpši přećel być ma tučasnje wosebity wuznam. Tuž sportej zdar w kruhu pře­ćelow!

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND