Widźał, słyšał, napisał (18.05.20)

póndźela, 18. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Tadej Cyž

Tak kaž w zjawnym žiwjenju zaćehnje tež w sportowym wobłuku krok po kroku zaso wěsta normalita. Wo tajkej, kaž ju znajemy, pak dawno hišće rěčeć njemóžemy. Předpisy a škitne naprawy su tučasnje hišće jara wobšěrne, štož pak je situaciji přiměrjene. Tuž je dale wažne, zo so we wěstej měrje po nich mamy. Jeli kóždy tak rozsudźi, kaž sej sam mysli, drje nastanje mjenje abo bóle wulki chaos. A tajki nichtó z nas nochce.

Tež nastupajo trening, wšojedne w kotrej sportowej družinje, płaća krute prawidła a postajenja. Na nje dyrbimy so dźeržeć, wšako tak sebje a druhich ški­tamy. W tym nastupanju sym minjene dny tajke a tajke wobkedźbowanja činił. Zamołwite sportowe zwjazki, kaž DOSB a DFB, su konkretne papjery a koncepty wudali, w kotrychž móža so trenarjo a nazwučowarjo informować.

Wězo stej nětko kreatiwnosć a dobra organizacija prašanej runje tak kaž disciplina ze stron dźěći, młodostnych a staršich. W małych skupinach zwučować pak ma po mojim měnjenju tež swoje pozitiwne stronki. Tak je wjace chwile, wosebje pak hodźi so indiwiduelnje jara derje trenować. Techniku a koordinaciju móže trenar indiwiduelnišo wukubłać a nawjedować. Tak hodźa so potenciale jednotliwca wo wjele lěpje spěchować.

Za wšitkich nazwučowarjow w sportowej družinje kopańca je Sakski koparski zwjazk wjacore webinary přewjedł. Sym so sam na někotrych z nich wobdźělił. Wosebje zajimawa bě tematika socialneje kompetency trenarjow a kak hodźa so konflikty na a zwonka sportnišća rozrisać. Tež swojeho serbskeho kolegu Chrystofa Gloxyna na jednym online-dalekubłanju wuhladach. Je njesměrnje wažne sej přeco zaso z kolegami mysle wuměnjeć. Tak dóstawaš nowe impulsy za swójski trening. Poskitki běchu a su dale darmotne. Bych so jara wjeselił, bych-li bórze dalše znate mjezwoča wuhladał. Dobytk z tajkich internetnych seminarow je na kóncu zdobom tež dobytk za dźěći, młodo­stnych a dorosćenych, kotrychž ­trenujemy.

Rjane wjedro minjeny čas je wjele Serbowkow a Serbow za wulět z kolesom wužiwało. Zhromadne aktiwity, wšojedne što, skruća tež swójbne žiwjenje. Sport je a wostanje na kóncu najlěpša medicina. Sym sam njewotwisnje wot krizy husto z kolesom po puću. Nadźijam so jenož, a to by mje njesměrnje wjeseliło, hdyž tež po koronačasu telko ludźi kaž nětko na wšěch móžnych šćežkach Łužicy wuhladam. A wězo słuša k tomu tohorunja přestawka při słódnym lodźe pola Fischerec w Kozarcach abo pola Bierholdtec w Slepom. Wostańće strowi!

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND