To a tamne (02.11.22)

srjeda, 02. nowembera 2022 spisane wot:

Dokelž je so šoferka awta minjeny pjatk w Badensko-Württembergskej wulkeho pawka nabojała, je wona policiju zawołała. Wona trjeba nuznje pomoc a njemóže hižo dale jěć, 33lětna rozprawješe. Zastojnicy přepytowachu jeje awto, ale zwěrjo njenańdźechu. Wočiwidnje pak je to dosahało, žonu změrować, wšako móžeše po tym dale jěć.

Bywši britiski strowotniski minister Matt Hancock wobdźěli so na britiskim wudaću telewizijneho dźungloweho campa. Tohodla jeho nětko z frakcije konserwatiwneje strony wuzamknychu. Simon Hart z wjednistwa frakcije wčera wuswětli, zo je naležnosć chutna. Dokładne wopodstatnjenje wón njemjenowaše. Kritikarjo Hancockej wumjetuja, zo chce z wustupom swój image ponowić. Wón zasłuži přidatne pjenjezy, město toho zo by so wo swojich wolerjow starał.

To a tamne (01.11.22)

wutora, 01. nowembera 2022 spisane wot:
Muž je w južnopólskich Katowicach tramwajku pokradnył a z njej po měsće jězdźił. Po puću wjacori ludźo do jězdźi­dła přistupichu, pólski telewizijny sćelak TVN 24 wčera rozprawješe. Po informacijach policije njebě muž do toho nihdy tramwajku jěł a tež wotpowědnu jězbnu dowolnosć njewobsedźi. Druhemu wodźerjej tramwajki napadny, zo je jězdźidło přepomału po puću. Nimo toho bě wone jako „linija 33“ po puću, kotruž w Katowicach scyła nimaja.

To a tamne (28.10.22)

pjatk, 28. oktobera 2022 spisane wot:
Wšědne kwasne swjedźenje z wulkej haru a pjanymi hosćimi su přičina zwady mjez wobsedźerjemi lokala a susodami we wsy we wuchodnej Jendźelskej. Wobydlerjo protestuja nětko ze značkami kaž „Njewjesty a nawoženjo njejsu w Oxneadźe witani“ přećiwo swjedźenjam. Dźěsći jedneje wobydlerki w starobje šěsć a sydom lět njemóžetej hižo spać a chodźitej mučnej do šule, zdźěli Emma Slaughter nowinje „Telegraf“. Tamna susodka rjekny, zo je mjeztym swoju spansku stwu na druhi bok domu přepołožiła. Dale susodźa rozprawja, zo su kwasarjo konje w bliskim ­konjencu zatrašili. Přeco zaso nańdu we wokolinje črjopy blešow.

To a tamne (27.10.22)

štwórtk, 27. oktobera 2022 spisane wot:
Stadło kruwow je pola Übersee při Chiemskim jězoru w Bayerskej přechodnje regionalny železniski wobchad za­haćiło. Kaž zwjazkowa policija wčera ­rozprawješe, běchu wjacore howjada zawčerawšim wječor z pastwy ćeknyli a potom po kolijach čampali. Zastojnicy postajichu, zo njesmě so železniska čara mjez ­Freilassingom a Rosenheimom ­přechodnje wužiwać. Policiji so potom z podpěru wjacorych wohnjowych woborow po­radźi, zwěrjata k burskemu statokej wróćo ćěrić. Jedna z kruwow bě ­so při ćě­kańcy zraniła a tuž dyrbješe ju skótny l­ěkar zastarać. Howjada běchu do toho groćany płót pastwy wobškodźili a ćeknyli.

To a tamne (26.10.22)

srjeda, 26. oktobera 2022 spisane wot:

Ataka radikalneje klimoweje skupiny „Poslednja generacija“ na „Sixtinsku madonu“ 23. awgusta w Drježdźanskej galeriji Stari mištrojo je škody we wobjimje wjac hač 10 000 eurow zawinowała. ­Kóšty restawracije wučinjeja 3 000 do 5 000 eurow, kaž Statne wuměłstwowe zběrki Drježdźany dźensa zdźělichu. K tomu přińdźe hišće strata 7 000 eurow, ­dokelž dyrbjachu muzej nachwilnje za­wrěć. Młoda žona a młody muž běštaj so ze stajnje jednej ruku na ramiku wu­měłskeje twórby přilěpiłoj.

Prěni raz po přewróće su so w Drježdźanskej uniwersitnej klinice srjedź ­awgusta štwórniki narodźili. Sham, Joud, Ahmad a Ayham wčera chorownju ­wopušćichu. Posledni raz witachu tam w lěće 1984 štwórniki na swět.

To a tamne (25.10.22)

wutora, 25. oktobera 2022 spisane wot:

Zo njeby při přichodnym wichoru ­swoju wopuš zhubił, ma so wjedrowy honač na cyrkwi Božeho spěća w Drježdźanskim měšćanskim dźělu Leubenje zaso stabilizować, tak wozjewi ewangelska cyrkej wčera w Drježdźanach. Pozłoćany honač ma tuž swoje domske wopušćić, zo by w metalowej dźěłarni we Wurzenje nowy woblek dóstał. Wobškodźeny zadni dźěl honača běchu lětsa nalěto při lěće z trutom namakali.

Město pozdatnje pokradnjeneho šmóratka namaka policija w Berlinje pola 31lětneje žony drogi. Kaž policija njedźelu zdźěli, je žona 13lětnemu hólcej šmóratko ze zaka sćahnyła. Mać hólca to widźo wo pomoc wołaše a pasant žonu zadźerža. Zaalarmowana policija na to 31lětnu přepytowaše. Město šmóratka namakachu popjerjowy spray a substancy. Zastojnicy žonu zajachu.

To a tamne (24.10.22)

póndźela, 24. oktobera 2022 spisane wot:

Předrasćeni jako hotdog abo gladiator – Newyorkske psy a jich wobsedźerjo zetkachu so hižo zawčerawšim we wšelakich kreatiwnych halloweenskich kostimach. Na tak mjenowanym „Tompkins House Halloween Dog Festival“ wobdźělnicy kóždolětneho wubědźowanja swoje předrasćenske kumšty a kreatiwitu dopokazachu. Hišće hač do kónca oktobra móža ludźo wo najlěpšim kostimje wothłosować.

Pašowar bu při zapućowanju do Indiskeje z trjenjemi lepjeny, kotrež bě wón do toho do złota tunknył. Cłowny zarjad w zwjazkowym staće Kerala jeho wučušli, jako mokre rubiška pola potrjecheneho nańdźe, kiž bě z Dubaja do kraja přilećał, kaž nowina w Indiskej minjeny pjatk zdźěli. Kaž zarjady rozprawja, su pašowarjo w Indiskej přeco hibićiwiši a kreatiwniši. Pola lepjeneho muža su cłownicy cyłkownje pjeć „złotych“ trjenjow našli.

To a tamne (21.10.22)

pjatk, 21. oktobera 2022 spisane wot:

Přemało piwa w karanje mějachu lětsa napadnje husto wopytowarjo Oktoberskeho swjedźenja w Mnichowje. Kaž je přisłušny zarjad zwěsćił, bě w 31 procentach wšitkich kontrolowanych probow přemało piwa w škleńcach. Tajki pad předleži, hdyž je karan napjelnjeny mjenje hač 15 milimetrow pod smužku, kotraž pokaza značku jednoho litra. Na Oktoberskim swjedźenju 2019 bě to hišće 18 procentow wšěch probow.

Na prowizoriske tepjenje z drjewom je šwabske město Stadtbergen pola Augsburga swoju šulu přestajiło. Přičina su wysoke płaćizny za płun. Před šulu steji wot njedawna kontejner ze zatwarjenym tepjenjom za drjewjane třěski. Tepjenski material město z drjewowych wotpadkow same produkuje. Přichodne tři měsacy chcedźa mobilne tepjenje wuspytać a so nadźijeja, zo z nim pjenjezy lutuja.

To a tamne (20.10.22)

štwórtk, 20. oktobera 2022 spisane wot:

Jako prěnja žona je 23lětna Wulkobritaničanka Jasmine Harrison zapadny po­brjóh Wulkeje Britaniskeje hač do sewjerowuchoda Šotiskeje přepłuwała. Wutoru dopłuwa młoda žona nimale 1500 kilometrow dołhu čaru. Spočatk julija bě Harrison startowała a z tři a poł měsaca trajacym dyrdomdejom tež nowy časowy rekord docpěła.

Štóž w indiskej stolicy Neu Delhi hinduistiski swjedźeń swěcow Diwali z wohnjostrojom swjeći, tomu hrozy jastwo. Hižo nakup, ale tež wužiwanje praska­dłow móže so z pokutu hač do 200 rupijow (něhdźe 2,50 eurow) a šěsć měsacami jastwa pochłostać. Přičina toho je, zo je poćeženje z drobnym prochom kóžde lěto wokoło swjedźenja Diwali wosebje wysoke a zo je praskańca hłowna přičina toho. Diwali je hinduwam přirunajomnje wažny swjedźeń, kaž mnohim hody.

To a tamne (19.10.22)

srjeda, 19. oktobera 2022 spisane wot:

Při raciji na wjacorych městnach su zasadźenske mocy cwólbu wotkryli, kotraž je we wulkim stilu falšowane pruwowanske wopisma wobsedźerjam šrótowych awtow předała. Banda je mjez druhim kołk pruwowanskeje organizacije Dekra falšowała. Wjace hač 200 zasadźenych policistow je wutoru rano 17 objektow přepytało a wobšěrne dopokazy sćazało, zdźěli policija w Münsterlandskim Borkenje. Hłownaj podhladnaj buštaj zajataj.

Podhladneho paketa dla buchu dźěle Londonskeje knježerstwoweje štwórće wokoło Downing Street wutoru nachwilnje zawrjene. Po pruwowanju přez specializowanych zastojnikow pak bu paket jako njestrašny zastopnjowany a zawěry zaso zběhnjene. Po rozprawach medijow dyrbjachu něšto stow ludźi mjezowace twarjenja wopušćić. Tež wjacore dróhi běchu za awta a pěškow zašlahane.

Serbska debata

nowostki LND