Krabat we wobrazach

póndźela, 05. oktobera 2020 spisane wot:

Budyšin. Nowu wustajeńcu wotewru štwórtk, 8. oktobra, we 18 hodź. w Bu­dyskej Serbskej kulturnej informaciji. W njej pokazaja mólby, rysowanki a skulptury wuměłca Jörga Tauscha, kiž je za swoje wobrazy Krabata mjez druhim w Chorwatskej slědźił. Na wotewrjenju přehladki předstaji Kulowski genealoga Hans-Jürgen Schröter zajimawostki wo wosobje Janka Šajatovića (Krabata).

Karty w muzeju widźeć

Budyšin. Delenki, horjenki, krale a dalše historiske hrajne karty steja w srjedźišću noweje kabinetneje wustajeńcy, kotraž je wot předwčerawšeje soboty w Muzeju Budyšin widźeć. Eksponaty pochadźeja hłownje z 18. a 19. lětstotka, najstarše objekty samo ze 16. lětstotka. Wosebitosć přehladki su hrajne karty z prěnjeje połojcy 19. lětstotka, kotrež su w dotal njeznatej ćišćerni hrajnych kartow w Budyšinje nastali. Pokazka wostanje hač do 17. januara přistupna.

Do stwički pohladać

pjatk, 02. oktobera 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Po něhdźe dwěmaj lětomaj přestawki wot jutřišeho zaso hosći do Klóšterskeje stwički w Pančicach-Kukowje witaja. Kaž nowa wotnajerka Milena Vettrainowa zdźěli, budźe hosćenc wot 11 hodź. wočinjeny a zajimcy budu tam po karće wobjedować móc. Dokelž wjedrarjo rjane wjedro wěšća, budźe tež piwowa zahroda wočinjena a tam hosći wočakuje.

Na rybarski swjedźeń

Radwor. Kupowe towarstwo w Radworju zarjaduje na jutřišim swjatym dnju zaso swój tradicionalny rybarski swjedźeń při kupowym haće. Wot 10 hač do 13 hodź. maja wopytowarjo składnosć, sej runje popadnjene karpy kupić. Nimo toho poskićuja sušenu rybu. Štóž chcył na kupje wobjedować, móže tole tohorunja činić. Čłonojo kupoweho towarstwa poskićuja praženu rybu, hrochowu poliwku a rybičkowe całty.

Po hudźbnym swěće Serbow

štwórtk, 01. oktobera 2020 spisane wot:
Budyšin. Koncert wosebiteho razu wotměje so njedźelu, 4. oktobra, w 19.30 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. Martin Flade z Berlina (wiola) a Malte Hübner z Rostocka (wiolina) přednjesetaj twórby serbskeje wuměłskeje hudźby a podataj so tak na pućowanje po serbskich hudźbnych stawiznach. Zaklinča twórby klasikarjow Korle Awgusta Kocora a Bjarnata Krawca, dalšich generacijow, zastupjenych přez Jana Rawpa a Detlefa Kobjele, kaž tež najwažnišeju reprezentantow načasneje hudźby Jura Mětška a Jana Cyža. Při Krawcowej twórbje „Serbow jandźel“ Lisa Čornakowa jako rěčnica sobu skutkuje. Dokelž zaklinči tohorunja Rawpowe „Pjeć klawěrnych kruchow za dźěći“ we wobdźěłanju za wiolinu a wiolu, hodźi so koncert tež za serbskich hudźbnych šulerjow.

Nowi spěwarjo rady witani

srjeda, 30. septembera 2020 spisane wot:

Konjecy. Serbski muski chór Delany přepro­ša dalšich muži, kotřiž rady a rjenje spěwaja, na projektny spěwny wječor. Po dorěčenju z prěnimi nowymi spěwarjemi zetkaja so stajnje štwórtk w 19 hodź. w Konječanskej Burskej stwě, infor­muje zamołwity za projektny chór Alojs Langa. „Na nowych spěwarjow čaka a wjeseli so předsydstwo chóra Delany“, rěka w jeho zdźělence.

Na kulturny kónc tydźenja

Kulow. Štwórty raz wuhotuje towarstwo United Clubs for Kulow wot pjatka hač do njedźele w měsće kulturny kónc tydźenja při tamnišej piwarni. Zajutřišim, pjatk, w 20.30 hodź. pokazaja film „Der Ballon“, jednacy wo ćeknjenju dweju swójbow z wuchoda na zapad. Zastup płaći štyri eura. Sobotu přeproša wot 18.30 hodź. na winowy swjedźeń a live-hudźbu. Zastup je darmotny. Njedźelu wot 18 hodź. zakónča swjedźeń z kinom za dźěći a wobhladaja sej zhromadnje „Tatort“. Wšitke tři dny budźe ćělne derjeměće zaručene. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 0178/ 181 94 14.

Karnewal lětsa njebudźe

wutora, 29. septembera 2020 spisane wot:

Serbske Pazlicy. Kaž w Kulowje je so nětko tež Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo rozsudźiło, koronapandemije dla lětuše póstniske zarjadowanja w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ wotprajić. To wo­znamjenja, zo tam žane zahajenje kar­newaloweje sezony njeswjeća a tež ža­noho noweho princa njewuzwola. Hač so klětu k wjerškej póstniskeje sezony kapičkowe wječory a dalše ze zańdźenych lět zwučene zarjadowanja wotměja, tuchwilu hišće jasne njeje. Kaž ze Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa rěka, dyrbja najprjedy raz dalše wuwiće korony a z nim zwisowace postajenja hygieny wočaknyć.

Nowi spěwarjo rady witani

Konjecy. Serbski muski chór Delany pře­pro­ša dalšich muži, kotřiž rady a rjenje spěwaja, na projektny spěwny wječor. Po dorěčenju z prěnimi nowymi spěwarjemi zetkaja so stajnje štwórtk w 19 hodź. w Konječanskej Burskej stwě, infor­muje zamołwity za projektny chór Alojs Langa. „Na nowych spěwarjow čaka a wjeseli so předsydstwo chóra Delany“, rěka w jeho zdźělence.

Kulturna zyma wupadnje

Wuspěšna sezona při haće

póndźela, 28. septembera 2020 spisane wot:

Němske Pazlicy (SN). Němskopazličanske stanowanišćo při wulkim haće je wob­lubowane. Lětsa móžachu w lěću nimo­ swójbow wosebje šulerjow witać, kotřiž tam po zakónčenju 10. lětnika abo po abiturje w skupinkach stanowachu. Sezona pak njeje hišće nimo. Jedyn z wjerškow budźe přichodnu sobotu, 3. oktobra, tradicionalny rybarski swjedźeń, zwjazany z dnjom wotewrjeneho campa. Hižo nětko planuja w syći za dźěćace a młodźinske dźěło w Biskopicach přebywanje dźesać- do 16lětnych, tež serbskich dorostowacych w krasnym arealu při Němskopazličanskim haće.

Wodźenja w zwěrjencu

Wojerecy (SN). Prawidłownje přeprošuja we Wojerowskim zwěrjencu na wosebite wodźenja, hdźež móža zajimcy tež za kulisy pohladać. Tak wotmě so njedawno wodźenje „Dobru nóc, zwěrjenco“. Dožiwić móžachu dźěći a jich starši kaž tež dalši, što so stawa, hdyž durje coologi­skeje zahrody wječor za wopytowarjow zamknu. Hladarjam poboku móža zajimcy tohorunja 3. oktobra wot 8 hodź. do­žiwić, kak zwěrjenc wotući. Coologiska pedagogowka Silke Kühn runja lawam a wopicam hižo na holcy a hólcow čakaja.

Digitalna doku wo lehnjakach

štwórtk, 24. septembera 2020 spisane wot:
Njeswačidło/Budyšin. Wotnětka předleži digitalna dokumentacija wo zwěrjatach, kotrež we a na Budyskich twarach hnězda. Jeje zakład twori 30 lět trajaca zaběra z problematiku. Ptaki kaž tež njetopyrje maja dźeń a hubjeńše wuměnjenja. Město Budyšin je ornitologow při tym podpěrało, předležacu wědu wo lehnjakach zawěsćić a digitalny zakład za cyłe město zestajeć. Wšelake zarjady, kotrež maja naležnosće družin wobkedźbować, móža daty nětko wužiwać. Měšćenjo su prošeni při dalewjedźenju dokumentacije pomhać z pokazkami wo tym, w kotrych twarjenjach na přikład sowy, kiwki, pu­stawy abo njetopyrje bydla. Informować móža woni Franka Urbana pod telefonowym čisłom 03591 /302766 a přirodowědnu staciju w Njeswačidle pod tel. čo. 035933/179862 abo pod .

Powjetša kubłanišćo

srjeda, 23. septembera 2020 spisane wot:

Kamjenc. Lessingowy gymnazij w Kamjencu budźe powjetšeny. Krajnoradny zarjad Budyšin, nošer kubłanišća, přeprosy na połoženje zakładneho kamjenja pjatk, 25. septembra, w 13 hodź. na Henselowej.

Wo stawiznach so rozmołwjeć

Biskopicy. Budyski wokrjesny zwjazk žónskeje unije dopomina z diskusiju na minjene 30 lět. Zarjadowanje na temu „Dopomnjenki – rozmołwy k 30. róčnicy němskeje jednoty“ wotměje so dźensa w 19 hodź. w klubowni Biskopičanskeho hotela Evabrunnen. Něhdyša zapósłanča poslednjeje swobodnje woleneje Ludoweje komory NDR a pozdźiša zapósłanča CDU zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa poda zawodne słowa do temy. W naslědnej diskusiji chcedźa so wobdźělnicy rozmołwjeć wo wosobinskich dopomnjenkach a začućach za čas před 30 lětami, kotryž žiwjenje wobydlerjow Němskeje hač do dźensnišeho wobwliwuje.

Čitanje w galeriji

Předstaja posudk

wutora, 22. septembera 2020 spisane wot:

Budyšin. Zhromadnje ze swójskim zawodom za wotstronjenje wopłóčkow a ze zawodom za energiju a wodu chce město Budyšin Paulijowu hasu wutwarić. Tam maja so wodowody kaž tež zastaranje z milinu a pitnej wodu wobnowić. Wulke diskusije zbudźiło pak je, kak ze štomami wobchadźeć, kotrež při dróze steja. Detailowany posudk štomy nastupajo twori nětko zakład namjetowaneho planowanja. 28. septembra chcedźa je měšćanske zarjadnistwo a zawodaj mějićelam ležownosćow na Paulijowej, kotraž leži w tak mjenowanej wilowej štwórći Budyšina, předstajić. Dalši zajimcy su na zarjadowanje, kotrež započnje so we 18 hodź. w Budyskej sukelnicy, witani. Wobmjezowaneje ličby městnow dla je při­zjewjenje pod abo pod tel. čo. 03591/ 534 251 nuznje trěbne.

Magiski próh nimale překročeny

Dźěło zahaja w januarje

póndźela, 21. septembera 2020 spisane wot:

Budyšin. Ličby, fakty a orientacija na temu bydlić maja so wot januara přichodneho lěta znowa zestajeć. Kaž je dźěłowa skupina z Budyskeho měšćanskeho zarjadnistwa wobzamknyła, maja so daty wot januara zběrać. Hač do wozjewjenja dokumenta płaći dale 7. Budyski přehlad wo podružach. W dźěłowej skupinje skutkuja zastupjerjo wotnajerjow bydlenjow, hamtskeho sudnistwa kaž tež wuběrka za dobrozdaća Budyskeho wokrjesa. Wobhonić móža so zajimcy pola wotpowědneho partnera na komunalnym zarjedźe za statistiku pod mejlowej adresu , pod telefonowym čisłom 03591/534 491 abo pod: https://www.bautzen.de/leben-in-bautzen/wohnen-bauen/wohnen/

Zwjazkowa wobora zwučuje

nawěšk