Swětleško w ćmowym času

wutora, 19. januara 2021 spisane wot:

Dokelž so w časach koronapandemije nihdźe žane zarjadowanje kaž planowane wotměć njehodźi, bě tež za minjenu sobotu předwidźane swinjorězanje na Rownjanskim Njepilic statoku wot toho potrjechene. Přiwšěm su tam za móžnym wupućom pytali.

Namjety zapodać

póndźela, 18. januara 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny ma na swojim posedźenju 29. januara přestorčenje planowaneje hłowneje a wólbneje zhromadźizny třěšneho zwjazka do lěća 2021 hišće wobkrućić. Kaž Domowinski zarjad informuje, podlěša tuž termin, hač do kotrehož měli župy, čłonske towarstwa a zwjazki swoje kandidatury za nowowólby zapodać, hač do lětušeho 31. měrca. Namjety kandidatow za wólbnu dobu 2021–2025 njech zapodadźa pisomnje z mejlku () abo z póštu na sekretariat Domowiny w Budyšinje (Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin).

Přisłušny referent Werner Sroka na to skedźbnja, zo samopožadanja móžne njejsu, dokelž trjeba kóždy kandidat/kóžda kandidatka po płaćiwym wólbnym porjedźe Domowiny podpěru znajmjeńša jednoho sobustawskeho cyłka. Namjetej ma wot kandidata/kandidatki ­wu­pjelnjeny a podpisany formular při­daty być, kotryž zwólniwosć ke kandi­daturje pisomnje potwjerdźa. Trěbny ­formular je pod https://www.domo­wina.de/hsb/domowina/hlowna-zhromadzizna/20-hlowna-wolbna-zhromadzizna/kandidatury-2021/ k dispoziciji. Předsyda namołwja k tomu kandidować.

Kandidata witali

pjatk, 15. januara 2021 spisane wot:

Budyšin (kl/SN). Prěnje wuradźowanje lěta 2021 je předsydstwo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ wčera telefonisce přewjedło. Koronapandemije dla běchu čłonojo rozsudźili tuchwilu so wosobinsce njezetkać.

Wobdźělnikam předstaji so Beno Sćapan z Radworja. Župne předsydstwo bě jeho jako kandidata za Zwjazkowe předsydstwo Domowiny za dobu 2021–2025 namjetowało. Hdy nowy gremij wuzwola, ma Zwjazkowe předsydstwo Domowiny kónc januara rozsudźić. Beno Sćapan je čłon Radworskeho młodźinskeho kluba, čłonskeho towarstwa župy Budyšin. Wón je dźakowny za dowěru a chce po wuspěšnych wólbach wažny zwisk mjez župnym předsydstwom a najwyšim gremijom Domowiny zaručić.

Dalše ćežišćo běchu přichodne terminy a projekty. Lětsa chce župa znowa na dźeń wotewrjenych duri w Njechornju přeprosyć. Nadrobniše přihoty wšak dotal móžne njejsu. Maja tuž wočaknyć, kak so połoženje korony dla wuwije.

Předsydstwu župy je dale wažne, zo by skutkowanje motiwatora za wozrodźenje serbskeje rěče w kónčinach, hdźež serbšćinu wšědnje wjace njerěča, wobstajnje rozšěrjało a wobsahowje podpěrało.

Podpěru přilubił

štwórtk, 14. januara 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Prezidij Domowiny namjetuje, přewjesć hłownu a wólbnu zhromadźiznu třěšneho zwjazka 12. junija. Na to su so čłonojo gremija na wčerawšim online wuradźowanju dojednali, kaž nowinski rěčnik Domowiny Marcel Brauman w medijowej zdźělence pisa. Wo přestorčenju „hłowneje“ chce Zwjazkowe předsydstwo Domowiny 29. januara doskónčnje rozsudźić.

Wobzamknył je prezidij zwjazkoweho předsydstwa wčera naćisk dźěłowych směrnicow za lěta 2021 do 2023, kotrež wobsahuja nimale sto naprawow w 13 tematiskich wobłukach. Hač do hłowneje zhromadźizny, kotraž ma naćisk dźěłowych směrnicow schwalić, móža jón župy a čłonske towarstwa třěšneho zwjazka dorozjimać. Na wědomje brali su wčera tohorunja rozprawje zarjada Domowiny a Rěčneho centruma WITAJ wo lońšej dźěławosći a wo ćežišćach lětušeho skutkowanja.

Podpěru přilubił je prezidij Domizniskemu muzejej Dešno. Zarjadnišću bě Bórkowski hamt hakle njedawno dotalne přiražki šmórnył. Wjacore serbske institucije a towarstwa su so ze zjawnym listom na zamołwitych wobroćili, mjez nimi tež Domowina a Maćica Serbska.

Samo chwalbu žnjeli

srjeda, 06. januara 2021 spisane wot:
Špatne wonkowne wuměnjenja z wobmjezowanjemi koronapandemije dla njewoznamjenjeja prosty kónc kóždehožkuli Domowinskeho skutkowanja. Župa „Jakub Lorenc-Zalěski“ je so w lěće 2020 z wobstejnosćam přiměrjenymi nadawkami zaběrała a po tym puću wuspěch žnjała. Žro župje přisłušacych skupin a towarstwow skutkuje w Slepjanskej kónčinje. Tam bě hač do nazymy jara mało natyknjenjow z koronawirusom, štož pak njerěka, zo njetrjebachu so na předpisy hygieny dźeržeć. Wěstotny wotstawk a škitny nahubnik staštej so takrjec z přewodnikom posedźenjow župneho předsydstwa. Angažowanym Domowinjanam holanskeje župy je so ­samo pod hubjenymi wobstejnosćemi na dosć wulkej žurli poradźiło, z dalšej dźěłarničku přichoda na tamniše wjesne towarstwa wuprudźeć, je zapřijeć a za to hišće chwalbu žnjeć. Komuž so tajke něšto radźi, tón ze swójskim dźěłom pokazuje, zo njebě lěto 2020 za Domowinske dźěło žane zhubjene. Axel Arlt

SŠT maja dale słyšeć

wutora, 05. januara 2021 spisane wot:
Jenož něšto dlěje hač lěto po měrliwej rewoluciji bu Serbske šulske towarstwo załožene. Za serbske a serbšćinu podawace kubłanišća a jich sobudźěłaćerjow bě to pohon, wo perspektiwach serbskeho kubłanja rozmyslować. Zdobom bě to namołwa, jednać na dobro serbšćinu wuknjacych dźěći, młodostnych a dorosćenych. Wšitke předstawy, přeća a sony jednotliwcow so spjelnili njejsu. Kubłanje w serbskej rěči ­na šulach, tež hdyž budźe trjeba wo tym rozmyslować, hač dyrbi so dotalny koncept z nowym narunać, je dale w zamołwitosći stata. Nošerjo dźěćacych dnjowych přebywanišćow su rozdźělni a tak tež postupowanje při posrědkowanju serbšćiny. Tak je na jednym boku wěstosć data, na tamnym wšelakorosć kubłanja. SŠT wojuje wobstajnje za wobstaće serbskorěčneho kubłanja. Na runinje knježerstwow Zwjazka, Sakskeje a Braniborskeje bě spěšnje ­jasne, zo njemóža rozsudźić, bjez toho zo SŠT słyša. A tomu zawěsće tež dale tak ­budźe. Milenka Rječcyna

Jenož njerěčeć, ale chutnje so starać

wutora, 15. decembera 2020 spisane wot:

Kubłanskopolitiske nadawki a prašenje, štó so wo nje we wobłuku Domowiny stara, běchu jedna z temow njedawneho wuradźowanja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny.

Budyšin (SN/JaW). Serbske kubłanske a kubłanskopolitiske nadawki ma čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Katrin Suchec-Dźisławkowa za nimoměry wažne. To zwurazni wona w aktualnej debaće na wuradźowanju předsydstwa minjeny pjatk w Budyšinje. Konkretnje so Chasowčanka prašeše: „Štó stara so wo kubłanskopolitiske nadawki w Domowinje. Wěm, zo smy za to před lětomaj dr. Beatu Brězanowu powołali. Nadawk pak nimam za spjelnjeny.“ Po jeje měnjenju je najwjetši brach komunikacija a zo w Rěčnym centrumje WITAJ zdźěłane wučbne materialije do kubłanišćow njedochadźeja. Tak chcyše Suchec-Dźisławkowa tohorunja wědźeć: „Kotru strategiju w naležnosći mamy?“ Napadnył bě brach čłonce zwjazkoweho předsydstwa w zaběrje z kubłanskimi temami we wobłuku załoženja staršiskeje iniciatiwy na Radworskej šuli. Minjeny pjatk tuž cyle jasnje zwurazni, zo njeměli „jenož wo nich rěčeć, ale so chutnje wo nje starać“.

„Hłowna“ doskónčnje přestorčena

póndźela, 14. decembera 2020 spisane wot:

Wuradźowanje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, kotrež bě takrjec ­hybridne – dźesać čłonow bě na žurli w Budyskim Serbskim domje přitomnych, dalši běchu z widejokonferencu přizamknjeni – bu minjeny pjatk prěni raz scyła live přez Youtube wusyłane.

Budyšin (SN/JaW). Hłownu wólbnu zhromadźiznu Domowiny w měrcu w Slepom njewotměja. To je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny pjatk wobzamknyło. Hłowna přičina je koronapandemija.

Rozsud je rozumny

póndźela, 14. decembera 2020 spisane wot:
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je pjatk rozsudźiło hłownu wólbnu zhromadźiznu přestorčić, byrnjež měnjenja chětro rozdźělne byli. Wobě stronje měještej tež dobre argumenty. Namjetowali mjez druhim su, wažne zetkanje na hinašim městnje přewjesć. Při wšěm pro a kontra mam rozsud, zhromadźiznu přestorčić, za prawy a předewšěm rozumny. Wšako njemóže tuchwilu scyła nichtó rjec, kak so koronapandemija hač do měrca dale wuwije a što nalěto budźe. A wšudźe zarjadowanja wotprajeja, kotrež njemóža digitalnje přewjesć. Dokelž pak nochcedźa „hłownu“ Domowiny online přewjesć, je přestorčenje njewobeńdźomne. Najbóle přeswědčił pak je mje argument městopředsydy Wylema Janhoefera. Wón skedźbni cyle jasnje na to, zo su so čłonow a čłonske towarstwa w naležnosći naprašowali; a wjetšina bě za to, zetkanje přestorčić. Tónle jasny wotum mamy respektować a wobkedźbować, hewak njetrjebali so naprašować. Janek Wowčer

Kandidaća za předsydstwo SŠT

pjatk, 11. decembera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/CoR). Serbske šulske to­warstwo je mjena kandidatow za přichodne předsydstwo na swojej internetnej stronje https://www.sorbischer-schulverein.de/hs wozjewiło.

K wólbam nastupja wučerka Choće­buskeho Delnjoserbskeho gymnazija Jeni­fer Dünnbierowa, wučer a wučerka Budyskeho Serbskeho gymnazij Roman Grzyb a Alena Hiccyna kaž tež wučer a referent w sakskim ministerstwje za kultus Beno Hojer, regionalna rěčnica Domowiny za teritorij župy Kamjenc Katharina Jurkowa, diplomowa zawodna hospodarka Kathleen Komolcyna, wučer Ralbičanskeje Serbskeje wyšeje šule Jan Rjeda a wučerka Radworskeje Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Diana Wowčerjowa. W krótkowidejach so jednotliwcy předstajeja. Kónc lěta chce SŠT swojim čłonam listy za wothłosowanje pósłać a 23. januara hłosy wuličić.

Ludmila Budarjowa, kotraž je towarstwo po politiskim přewróće sobu zało­žiła a wjacore lětdźesatki nawjedowała, runja někotrym dalšim k wólbam hižo njenastupi. Klětu zhladuje SŠT na 30. róčnicu swojeho załoženja.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND