Čińće dale tak!

srjeda, 29. decembera 2021 spisane wot:
Wuběrnje, zo so serbscy młodostni ze zastupnikami a zastupničemi dalšich narodnych mjeńšin na europskej runinje ­politisce angažuja. Dewiza Chasowčana Krystofa Grofy je prawa. Zwěrju sej to rjec, dokelž wěm, wo čim je rěč a dokelž je to tež moja dewiza. Wěm so derje na swoju prěnju wuměnu z młodostnymi dalšich narodnych mjeńšin dopomnić. 1995 smědźach w Šwicarskej z młodostnymi kolesować. Njezapomnite to dožiwjenje. Nic jenož přemóžacych aktiwitow, ale skerje zwěsćenja dla, što wšitko móžeš zhromadnje zeskutkownić. A to dźensa hišće dožiwjam, hdyž so za Serbske Nowiny na zarjadowanjach Europskeho zjednoćenstwa nowin w mjeńšinowych a regionalnych rěčach Midas wobdźělam. Tam sej nazhonjenja a mysle jako žurnalisća mjeńšinowych dźenikow wuměnjamy a sej dźěło mjezsobu wopłodźamy. To dawa mi wšědnje nowe mocy a pozitiwne nastajenje. Tuž, lubi serbscy młodostni: Čińće dale tak! Janek Wowčer

„Njeńdźe wo hołdowanje rjekam“

štwórtk, 23. decembera 2021 spisane wot:

Swoje dobre přeća k hodam a do noweho lěta 2022, kotrež steja lětsa druhi raz pod wliwom koronapandemije, zwjazuje předsyda Domowiny Dawid Statnik ze sadu „mamy sami w horšći, hač hišće pjata žołma přińdźe abo hač so bórze normalita wróći“. Postrow jako widejo namakaće pod .

Budyšin (SN/at). „Prěnje słowa maćerne serbske běchu, lubozne, nihdy njezacpěju je, serbsce rěču žiwe dny.“ Hrónčko Felik­sa Hajny njepyši jenož hodowny postrow­ Domowiny w dźensnišim wudaću Serbskich Nowin, jeho słowa mamy do našeho časa přenjesć, podšmórnje předsyda Domowiny Dawid Statnik w swojich myslach k hodam. „Pytnjemy, zo sej dale a wjac staršich we Łužicy, kotřiž­ hižo abo hišće sami serbsce nje­rěča, za swoje dźěćo korjenje w serbskej identiće regiona přeje.“

Serbskosć jara podpěruje

póndźela, 20. decembera 2021 spisane wot:

Rakečance Uće Sykorinej je předsyda Domo­winy Dawid Statnik spočatk oktobra w Budyskim Serbskim domje runja dalšich dźewjeć zasłužbnym Serbam za skutkowanje na dobro serbskeho ludu Čestne znamješko Domowiny spožčił.

Nadźija wostawa

póndźela, 20. decembera 2021 spisane wot:
Šěrić znajomosće wo Serbach je jedyn z wobstajnych nadawkow Domowiny a jej přisłušacych towarstwow. Bywši předsyda Domowiny Jan Nuk je naležnosć zas a zas načał, tež jako njebě hižo předsyda. Tak je w Zwjazkowym předsydstwje Domowiny stajnje znowa namołwjał, zo měli wědu wo našim ludźe a dalšich narodnych mjeńšinach w Němskej do wučbnych planow wšitkich kubłanišćow kruće zapisać. Wot toho drje smy hišće daloko zdaleni. Z iniciatiwu Maśicy Serbskeje a braniborskeho kulturneho ministerstwa, medijowe pakćiki z wědu wo Serbach bibliotekam přewostajeć, dźe pak do praweho směra. A mam za dobre a spomóžne znamjo, zo podpěruje ministerstwo kraja swobodny přistup k wědźe wo Serbach a k móžnosćam, našu rěč wuknyć. Derje tež, zo maja biblioteki tak jenaki wobstatk wědy wo našim ludźe. Nadźija wostawa tuž wulka, zo wědu wo Serbach a dalšich narodnych mjeńšinach tola raz we wučbnych planach zakótwja. Janek Wowčer

Na jednej runinje mjez sobu wobchadźeć

pjatk, 17. decembera 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Marko Kowar, wot lěta 2017 jednaćel Domowiny, je so dźensa w Budyskim Serbskim domje ze zwjazkarjemi, kotřiž běchu jeho 35lětne skutkowanje mjez druhim w tehdyšim Domje za serbske ludowe wuměłstwo a pozdźišo w zarjedźe Domowiny přewodźeli, kaž tež ze sobudźěłaćerjemi zarjada na wuměnk rozžohnował. Z nim wotstupi čłowjek z prěnjeho rjadu serbskeje politiki, kiž je we łužiskej zjawnosći tójšto zahibał. Sam wšak tak rady w srjedźišću – tež medijoweho zajima – stał njeje. Sy-li pak so jako žurnalist so z nim rozmołwjał, sy jara dokładne informacije dóstał.

Studenća w małym kruhu adwentničku swjećili

štwórtk, 16. decembera 2021 spisane wot:

Lipsk (SN/JBo). Po tym zo dyrbjachu čłonojo studentskeho towarstwa Sorabija w Lipsku loni swoju adwentničku digitalnje swjećić, móžachu so lětsa zaso, byrnjež jenož w mjeńšim kruhu, w towarstwowej rumnosći studentskeho domu „Centrifuze“ zetkać. Předsydstwo do toho prawidło 2G jako wuměnjenje za wopyt wčerawšeho wječora postajiło. Nimo toho móžachu studenća tež wot doma adwentničku internetnje sobu dožiwić.

Šibałe wašnje sej cyłe žiwjenje wobchował

štwórtk, 16. decembera 2021 spisane wot:

Pjatk, 10. decembra, je w Přiwćicach znaty serbski ratar Kurt Latka 96lětny zemrěł. Znaju jeho nimale cyłe žiwjenje. Prěni raz sym jeho wědomje zetkał na ewangelskim cyrkwinskim dnju. Wón bě měrny čłowjek a měješe porno druhim dorosćenym w mojim wobswěće jara wysoki hłós. „To je knjez Latka z Přiwćic“, mi jeho te­hdy naš nan předstaji. „Wón je zastupjer Serbow w sakskej synodźe.“ Aha, sej mys­lach a so runočasnje prašach, što tale „synoda“ je? Najskerje budźe to něšto, na čož smědźa jenož lubi, mudri stari ludźo chodźić, dale pak wo tym njerozmyslowach.

Zo bě Kurt Latka woprawdźe mudry, luby čłowjek, sym nazhonił jako dźěłach w lěkarskej praksy našeho nana. Hdyž so jeho tam něšto woprašach, sym stajnje dokładnu wotmołwu dóstał. Tak na přikład zhonich, zo je wón z Přiwćic, zo je to wjes pola Malešec, zo słušeja Přiwćicy po wosadźe do Budyšinka, hdźež bu tež křćeny, a zo bě wón mnohe lěta zastupjer Serbow w sakskej synodźe. A jónu chcych wědźeć, što to dokładnje je, a dóstach – za knjeza Latku samozrozumliwje – dobru, spokojacu wotmołwu.

Mjez Serbami so doma čuje

srjeda, 15. decembera 2021 spisane wot:

Wón pochadźa z kónčiny Morawska Słowakska, mjez Serbami pak so kaž doma čuje. Wšako su w jeho domiznje mnohe nałožki podobne tym na serbskich wsach. Rěč je wo Milanje Tureku, kiž bu spočatk oktobra w Budyšinje z Čestnym znamješkom Domowiny wuznamjenjeny.

Hižo přeco słušeše lubosć Milana Tureka pućowanju, zo by hinaše kónčiny swěta zeznał. Jara zajimuja jeho kulturne hódnoty, stawizny a předewšěm nałožki. „Wot lěta 1964 je za swojich krajanow organizował wuprawy do Žitawy a Budyšina. Pozdźišo nawjaza wón zwiski k Turistiskemu zwjazkej Hornja Łužica-Delnja Šleska a k Budyskej Serbskej kulturnej informaciji“, zwurazni Beno Bělk w lawdaciji.

Nałožki a tradicije dale dawać

póndźela, 13. decembera 2021 spisane wot:

Nimale 60 lět je wón Domowinjan a wot 1969 hač do 2013 – potajkim 44 lět – bě wón předsyda Janšojskeje Domowinskeje skupiny. Rěč je wo Günteru Zeleńku. Za swoje zasłužby, a tych njeje mało, bu wón spočatk oktobra z Čestnym znamješkom Domowiny wuznamjenjeny.

Za čas předsydstwa Güntera Zeleńka je Janšojska Domowinska skupina na 297 čłonow a čłonkow rozrostła. „Dołhi čas bě wona najwjetša Domowiny. Přewšo wužitny bě čas Zeleńka jako předsyda skupiny a Janšojski wjesnjanosta za wuwiće serbskeho žiwjenja we wsy“, zwurazni Heike Apeltowa w lawdaciji. Zhromadnje z Ursulu Starikowej je wón w tych lětach zakładny kamjeń połožił za nastaće Janšojskeho domizniskeho muzeja. Dale připisuja jemu wuhotowanje wustajeńcy stareje keramiki a burskeho gratu kaž tež jónkrótneje přehladki serbskeje narodneje drasty, w kotrejž widźi wopytowar z kóždeje wosady Delnjeje Łužicy znajmjeńša jednu wariantu, kaž z wobkrućenja za počesćenje wuchadźa.

Móst do Berlina

póndźela, 13. decembera 2021 spisane wot:

Lubin/Budyšin (SN/at). „Chcemy jako wokrjes ze swojej politiku serbskosći nowe wuwiće zmóžnić“, praji krajny rada wokrjesa Dubja-Błóta Stephan Loge (SPD) k spěchowanskemu čłonstwu jednoho wokrjesa scyła w Domowinje, kotrež mjeztym wot 11. decembra 2020 wobsteji. Politika je w zašłosći serbskosć „husto wróćo tłóčiła“. Minjene lěto pak pokazuje, zo nětko w najsewjernišim delnjołužiskim wo­krjesu hinak postupuja. Loge dopomina na prěni serbski swjedźeń literatury a hudźby z awtorkami, awtorami, hudźbnicami a hudźbnikami ze wšeje ­Łužicy we wokrjesnym měsće Lubinje.

Podawk „je pokazał, zo pod tuchwilu ćežkimi wobłukowymi wuměnjenjemi serbski profil našeho wokrjesa dale wótřimy“. Za nowe lěto připowědźa krajny rada dalše nowosće, na přikład knihu „Wěcej ako drastwa ... Serbske žywjenje we wokrejsu Dubja-Błóta“, na kotrejž dźěła wo­krjesna społnomócnjena hromadźe z wo­krjesnym archiwom.

Serbska debata

nowostki LND