Serbski sejm lěto skutkuje

wutora, 17. decembera 2019 spisane wot:

Slepo (SN/at). W Slepom bě so Serbski sejm loni w nowembrje skonstituował, tam wotmě so minjenu sobotu tež jeho poslednje wuradźowanje prěnjeho dospołneho dźěłoweho lěta. Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork (njestronjan) zhladowaše w swojich witanskich słowach zdobom na prócowanja, posrědkować dźěćom a młodostnym serbšćinu. Tak rozprawješe wo bytostnym wobjimje přez gmejnsku mjezu derje přiwzateho serbskorěčneho kubłanja na zakładźe projekta Witaj a koncepcije 2plus. K tomu přinošuje čestnohamtski a gmejnski angažement za šulerski transport, kotryž statna strona dosahajcy njezawěsća.

Kaž Serbski sejm w nowinskej zdźělence infor­muje, zhonichu přitomni dale wo žiwych serbskich towarstwowych aktiwitach w gmejnje. Na nje je wjesnjanosta Bork jara hordy.

„Jedne lěto Serbski sejm a přichod“ rěka­ hesło informaciskeho zarjadowanja štwórtk, 6. februara 2020, w Njebjelčicach. Zajimcy móža so tam wo skutkowanju sejma wobhonić a so k tomu wuprajić. Po­dobne zarjadowanje přihotuja za Delnju Łužicu, termin hišće wozjewja.

Hotuja so na cymbalowy wječor

póndźela, 16. decembera 2019 spisane wot:

Chrósćicy (SN/JaW). Čłonstwo za integraciju ludoweje akordeonoweje kultury (ČILAK) prócuje so hižo dlěši čas, přewjesć spěwny wječork z čěskimi hosćimi, a to z cymbalku z Morawy. Dźakowano Sakskemu fondsej „Čiń sobu!“, hdźež su młodostni cyłka próstwu wo spěchowanje swojeho předewzaća zapodali a při­zwolenje spěchowanskich pjenjez za njón tež dóstali, budźe tajki wječor prawje bórze zwoprawdźeny, připowědźi čłon ČILAKow Syman Pöpel. Kaž wón zdźěli, su sej čłonojo skupiny hižo chětro hłójčku łamali a sej koncept zdźěłali, zo bychu sej són wo takrjec mjezynarodnym serbsko-čěskim spěwnym a hudźbnym wječorku spjelnili.

Z towarstwom wusko zwjazany

štwórtk, 12. decembera 2019 spisane wot:

Rěčiš-li wo skutkowanju Kulturneho towar­stwa Ćisk, je mjeno Hans Groba z nim wusko zwjazane. Wón bě 1997 jedyn ze załožerjow a předsydowaše cyłkej wot 2008 hač do lětušeho. „Spočatnje běchmy sedmjo. Dźensa ma naše towarstwo 90 čłonow“, wjeseli so angažowany Ćišćan nad wjesnjanami a runje tak nad sobustawami ze susodnych Wojerec. „Móhło nas samo 130 čłonow być, njeby-li so rejwanska skupina lěta 2008 zesamostatniła.“ Kulturnu wjesnu zhromadnosć spěchować je program, kaž hižo z mjena towarstwa wuchadźa. „Ćisk běše jónu serbska wjes. Hajimy tuž tradicionalnu kulturu, staramy so tuž wo to, serbsku kulturu zachować. Rěč chcemy runje tak sobu zapřijeć kaž modernu kulturu“, formuluje Groba narok na dźěławosć cyłka, kotryž so nětko z młodej předsydku na přichodne wužadanja měri.

Serbska kultura w Komorowje žiwa

srjeda, 11. decembera 2019 spisane wot:
Po dobrej tradiciji zetkachu so Domowinjenjo a jich hosćo z Komorowa a Rakec minjeny­ pjatk w Komorowskim młodźinskim klubje na dohodownu bjesadu. Tón wječor zhonichu tójšto zajimaweho wo serbskich hudźbnych instrumentach, předewšěm­ wo stawiznach a natwarje kaž tež wo tym, kak wone klinča. Wo nich přednošował a na nich piskał bě wjelelětny nawoda Serbskeho folklorneho ansambla Slepo Wolfgang Kotisek. K zakónčenju staj Kotisek na huslach a čłonka skupiny na gitarje serbske hodowne pěsnje hrałoj, a wšitcy su sobu spěwali. Byrnjež wjetšina 27 hosći bjesady – mjez nimi tež Rakečanski wjesnjanosta Sven Nowotny (CDU) – serbsku rěč njewobknježiła, so wšitcy wjeselimy, zo je serbska kultura w Komorowje dale žiwa. Foto: Alenka Hagerowa

Wopyt z Okcitanskeje měli

srjeda, 11. decembera 2019 spisane wot:
Po lońšej zhromadnej akciji muskeje skupiny Přezpólni ze spěwarjemi cyłka Lo Cocut na Drježdźanskich adwentnych wikach su okcitanscy mužojo minjeny pjatk probu Přezpólnych w awli Pančičansko-Kukowskeje šule sobu dožiwili. Při zynkach dwojich husli a kontrabasa zanošowachu serbscy a okcitanscy spěwarjo wotměnjejo swoje pěsnje. Při horcym winje, dobrych pomazkach ze samopječeneho chlěba a dalšich chłóšćenkach wuwi so ze zwučowanja prawa zhromadna adwentnička. Njedźelu zwjeselichu­ mužojo z južneje Francoskeje hišće wopytowarjow Budyskich Wjacławskich wikow. Foto: Fabian Kaulfürst

Wot lěta 1964 wobstejace Wojerowske wuměłstwowe towarstwo zhladuje na po­dawkow połne lěto. Organizowali su jeho čłonojo lětsa něhdźe 70 zarjadowanjow – čitanja, přednoški, literarne přechodźowanja, wustajeńcy, njedźelne matineje a ekskursije.

Wojerecy (AK/SN). Wažne ćežišćo běše zhromadne dźěło ze šulemi, štož ma towar­stwo za jara wažne. Za zakładne šule­ mějachu wodźenja po Zetkanišću Brigitty Reimann (1933–1973). Tam zbližichu sej šulerjo pochad, žiwjenje a tworjenje spisowaćelki, wo čimž swědča knihi­, listy, fota a dokumenty. Helene Schmidt, Angela Potowski a Annett Pohle­ wodźa wuknjacych po rumnosćach. Po tym přeprošeja jich na přechodźowanje po měsće na slědach Brigitty Reimann. Šćežka pokazuje bytostne wot­rězki jeje žiwjenja a skutkowanja we Wojerecach. „Chcemy z nowej centralnej wyšej­ šulu runje tak derje hromadźe dźěłać“­, nadźija so dołholětny předsyda wuměłstwoweho towarstwa a jeho sobuzałožer Martin Schmidt. „Wšako bě Brigitte Reimann tež w tymle pod pomnikoškitom stejacym twarjenju ze swojich twórbow čitała.“

Adwentnička ZSW zdobom rezimej

wutora, 10. decembera 2019 spisane wot:

Adwentnička Zwjazka serbskich wuměłcow (ZSW) bě towarstwu lětsa zdobom přičina, minjene lěto retrospektiwnje rozjimać a wo wuhladach na přichod sej mysle wuměnjeć. Přiwšěm bu swjedźeń wězo tež kulturnje wobrubjeny.

Budyšin (SN/bn). Po witanju něhdźe 30 hosći wčera w Budyskej Röhrscheidtowej bašće zahaji předsyda ZSW Jan Bělk wječor z powšitkownej rozprawu wo dźěławosći towarstwa w zašłych dwanaće měsacach. Mjez druhim wuzběhny wón disku­sijny rjad TracTare, w kotrehož wobłu­ku debatowachu čitarjo z awtorami aktualnych knihow na přikład Róže Domaš­cyneje, Benedikta Dyrlicha a Měrany Cušcyneje. Nimo toho naspomni lětu­šu hłownu zhromadźiznu Domowiny w Chrósćicach, na kotrejž zastupowa­štaj ZSW delegataj Juro Mětšk a Křesćan Krawc, kaž tež přihotowanski zjězd festiwala Łužica w Zhorjelcu, na kotrymž je zwjazk wuměłcow „serbske zajimy z wuspěchom zastupował“. Dalšej wjerškaj běštej Bělkej spožčenje Myta Do­mowiny čłonce ZSW Jěwje-Mari Čor­nakec a wustajeńca Měrki Pawlikoweje w Drježdźanskim ministerstwje za wědomosć a wuměłstwo (SMWK).

Štó by sej to myslił?

wutora, 10. decembera 2019 spisane wot:
Areal Krabatoweho młyna w Čornym Chołmcu rosće a rosće. Štó by sej před lětdźesatkom myslił, zo budźe tón jónu tak wupadać? Nětko ma tam jako sedme twarjenje nastać pjekarnja, w kotrejž chcedźa w Krabatowym młynje mlětu muku předźěłać. Zamołwići wokoło Tobiasa Čižika cyle swójsku stawiznu wo Krabaće dale pletu, zwjazujo z njej hódnoty. Cyle připódla złožuja so zdobom na stare rjemjesło. Što tež hewak, wšako bě Krabat młynski! Mam za jara prawe, zo chcedźa na te wašnje dźěćom a młodostnym předewšěm česćownosć před ručnym dźěłom druhich kaž tež před žiwidłami zbližić. Wšitcy dźě wěmy, kak zdźěla woprawdźe njemudrje ze žiwi­dłami wobchadźamy. Móžemy tež nimale wšitko kóždy čas kupić. Přeju tuž přede­wzaću – a kaž towarstwo Krabatowy młyn znaju, změje tež naša maćeršćina tam swoje krute městno – wuspěch a mnohich darićelow. Janek Wowčer

Přestrjeń dale wudospołnjeja

wutora, 10. decembera 2019 spisane wot:

Na arealu Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna ma pjekarnja nastać

Čorny Chołmc (SN/JaW). Přestrjeń Krabatoweho młyna w Čornym Chołmcu ma dale rosć. Prěnje plany za dalše rozšěrjenje je jednaćel towarstwa Krabatowy młyn Tobias Čižik minjeny pjatk na nowinarskej konferency rozłožił.

Jenož w měsće serbskej cyrkwi

pjatk, 06. decembera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Swědki ewangelskeje serbskosće w Budyšinje a na wsach Michałskeje wosady je Trudla Malinkowa wobdźělnikam adwentnički župy „Jan Arnošt Smoler“ wčera w Budyskim Serbskim domje předstajiła. Domowinjenjo słyšachu pod aspektom lětušeje 400. róčnicy tuteje ewangelskeje serbskeje wosady wo stawiznach Michałskeje cyrkwje, wo zwonach z napisami w našej maćeršćinje a wo dalšich kedźbyhódnych faktach. Tak rěčeše referentka wo tym, zo bě tehdyši němski farar Rudolf Lange 1945 na kóncu Druheje swětoweje wójny serbske paramenty w Božim domje napołožić dał, zo bychu pólske a sowjetske wójska wo tu bydlacych Słowjanach zhonilia Michałsku cyrkej njezničili. Z njej a katolskej cyrkwju Našeje lubeje knjenje je Budyšin drje jeničke město z dwěmaj serbskimaj Božimaj domomaj, Trudla Malinkowa wuwjedźe.

Skupinarjo běchu za lětušu adwentničku zhromadne spěwanje namjetowali. Bywši wučer Gerald Hapač jich tuž wčera na klawěrje přewodźeše, zo bychu na zakładźe wupołoženych tekstow zymske a dohodowne pěsnje zanošowali.

nawěšk