Domowinje njepřistupja

srjeda, 31. měrca 2021 spisane wot:
Njebjelčicy (SN). Serbski sejm Domowinje njepřistupi. To wuchadźa z lista předsydźe a Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny, kaž zjednoćenstwo informowaše. Sejmarjo tam wopodstatnjeja, čehodla krok za nich do prašenja njepřińdźe. „Smy jasnje pokazali, zo njemóža ani diskusija wo přistupje ani rozdźělne měnjenja přičina być, nuznu a na fakty złožowacu so diskusiju k fatalnej situaciji serbskeho ludu w někotrych wažnych wobłukach dale přesuwać,“ rjekny starobna prezidentka Serbskeho sejma Edith Pjeńkowa. W swojim lisće přeproša Serbski sejm předsydstwo Domowiny na dalše rozmołwy bjez předwuměnjenjow.

Witaja koncept za wjacerěčnosć

štwórtk, 25. měrca 2021 spisane wot:

Prezidij Domowiny je štyrjoch młodostnych do poradźowaceho wuběrka za prašenja serbskeho ludu powołał a aktualne wuwiće nastupajo europsku wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack rozjimał.

Budyšin (SN/JaW). Poradźowacy wuběrk za prašenja serbskeho ludu při zwjazkowym ministerstwje za nutřkowne naležnosće ma štyrjoch dalšich młodych čłonow. Na swojim wčerawšim wuradźowanju je prezidij Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny studentku prawnistwa Ellu Bergelec, studentku filozofije a dźiwadłowych wědomosćow Katju Hrjehorjec, šulerskeho rěčnika na Serbskim gymnaziju Budyšin Maximi­liana Grubera a šulerja Kita Pawlika z Berlina do gremija powołał, kaž třěšny zwjazk informuje. Woni štyrjo maja přichodnje wo wšěch temach w zwjazkowym wuběrku sobu diskutować a wo serbskim młodźinskim dźěle rozprawjeć. Zdobom chce Domowina tak młodostnych sylnišo do tworjenja měnjenja w mjeńšinowej politice na zwjazkowej runinje zapřijeć.

Lipa z nowym předsydstwom

štwórtk, 25. měrca 2021 spisane wot:

Pančicy-Kukow (SN). Chór Lipa je swoju hłownu a zdobom wólbnu zhromadźi­znu přewjedł – lětsa prěni raz digitalnje. Předwčerawšim zhladowachu čłonojo towarstwa na dźěławosć lěta 2020: Spočatk februara běchu Lipjenjo hišće wuspěšny koncert „Lipa a přećeljo“ w Haslowje wuhotowali. Po tym pak překwapi jich pandemija. Wěsty čas zwučowachu online a pozdźišo pod hołym njebjom. Koncerty pak njeběchu žane móžne, jeničce Božej mši móžachu ze spěwnymaj skupinkomaj wobrubić.

Do předsydstwa wuzwolichu Lipjenjo nimo dweju dotalneju čłonow třoch ­nowych. Bywši městopředsyda Beno Wawrich towarstwo wotnětka nawjeduje. Jeho zastupjerce stej Katka Baierowa a Melanie Bulankowa, Damian Dyrlich skutkuje jako nowy protokolant. Uwe Pjetaš je dale pokładnik. W tej funkciji bě do wólbow swoju lětnu rozprawu podał a solidny staw kasy zwěsćił.

Dźakownje přiwza něhdźe 60 čłonow wopřijace towarstwo informaciju wo anonymnym pjenježnym daru. Na kóncu zhromadźizny sej Lipjenjo dorěčachu, zo budu wotnětka zaso digitalnje probować.

Šulske towarstwo ma jednaćela

wutora, 23. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Serbske šulske towarstwo ma wotnětka jednaćela. Wo tym ­informowaše předsydka SŠT Katharina Jur­kowa dźensa dopołdnja w nowinskej zdźělence.

Nawodne zastojnstwo přewozmje 1. apryla Markus Bjeńš. To je předsydstwo SŠT na swojim wirtuelnym wuradźowanju wčera wječor rozsudźiło, kaž Katharina Jurkowa našemu wječornikej wobkrući. 35lětny Bjeńš bě so přećiwo dwěmaj dalšimaj požadarjomaj přesadźił. „Z Konjec pochadźacy diplomowy pedagoga skutkowaše minjene lěta we wukraju. Mjez druhim dźěłaše za mjezynarodnu kubłansku organizaciju Coaches Across­ Continents. Tam měješe Serb koordinatorske, poradźowanske, wukubłanske a managementowe nadawki w swójskej zamołwitosći spjelnjeć“, ­rěka w zdźělence SŠT.

„Wjeselimy so na zhromadne dźěło z nim w Serbskim šulskim towar­stwje. Markus Bjeńš je wjacore lěta w kraju a wukraju nazhonjenja na kubłanskim polu zběrał a ze wšelakimi gremijemi a institucijemi hromadźe dźěłał. Přeju jemu a našemu towarstwu wjele wuspěcha z nowym nadawkom“, zwurazni před­sydka SŠT Katharina Jurkowa.

„Hłowna wólbna“ w srjedźišću

pjatk, 19. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Hłowna a wólbna zhromadźizna Domowiny kaž tež Lěto župow steještej w srjedźišću wčera přewjedźe­neho lětušeho wuradźowanja předsydy Do­mowiny Dawida Statnika z předsy­dami třěšnemu zwjazkej přisłušacych towarstwow a župow. Wot 23 wobdźělenych běše 21 přez widejowu konferencu přitomnych.

Kaž Domowina informuje, je so Statnik wšěm towarstwam za jasny signal dźakował, zo chcedźa lětušu hłownu zhromadźiznu najebać koronapandemiju jako prezencne zarjadowanje přewjesć. Tak móhli so ludźo wosobinsce zetkać. Tohodla wotměja „hłownu“ 12. junija w ćěłozwučowarni šulskeho kompleksa w Slepom, zo bychu trěbny wěstotny wotstawk dodźeržeć móhli.

Pančičansko-Kukowska młodźina chce Kamjenskej župje „Michał Hórnik“ na jeje hłownej zhromadźiznje 23. apryla přistupić, informowaše županka Zala ­Cyžowa. Towarstwo Serbski kulturny turizm je wo sydom čłonow rozrostło, rjekny předsyda Pětr Brězan.

Póndźelu we wječorniku nadrobnišo wo zarjadowanju rozprawjamy.

Župa staršisku iniciatiwu přiwzała

štwórtk, 18. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Staršiska iniciatiwa Ra­dwor z. t. přisłuša nětko Domowinskej župje „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin. Župne předsydstwo je cyłk jako nowe sobustawske towarstwo přiwzało. Wo tym informowaše tudyša regionalna rěčnica třěšneho zwjazka Katja Liznarjec wčera po wuradźowanju gremija w formje telefoniskeje konferency: „Wjeselimy so, zo mamy angažowanych a kompetentnych zwjazkarjow za skrućenje a rozšěrjenje serbskich rěčnych rumow na zakładnej a wyšej šuli.“ Radworske towarstwo organizuje tuchwilu tež kóždy tydźeń serbskorěčne poskitki za swójby na internetnej stronje www.schadźowanka.de. Doskónčny rozsud wo přiwzaću maja wobdźělnicy župneje hłowneje zhro­madźizny kónc lěta tworić.

Dale dorozumi so gremij wčera wo delegatach za hłownu zhromadźiznu Domowiny 12. junija, hdźež budźe župa z pjeć wosobami zastupjena. Dawida Statnika podpěruja za wospjetnu kandidaturu jako předsyda Domowiny.

Spóznajomny postup njezwěsćili

póndźela, 15. měrca 2021 spisane wot:

Wobnowjenje statneho rozhłosoweho zrěčenja MDR předwidźi, Serbam stajne městno w rozhłosowej radźe přewostajić. Serbski sejm prosy zjawnosć, za to kmane wosoby namjetować. Rozsudźić měli w konsensu z Domowinu.

Drježdźany/Njebjelčicy (SN/at). Dlěje hač tři měsacy předleži Załožbje za serbski lud próstwa Serbskeho sejma, tři plano­we městna institucionelnje financować. Na swojim sobotu znowa digi­talnje přewjedźenym posedźenju nje­móžachu sejmarjo „žadyn spóznajomny postup“ w naležnosći zwěsćić. Tohodla su po­kładnicy towarstwa Smy z.t. nadawk dali, fi­nancny plan za lěto 2021 zestajeć a móžnosće financowanja za běžne wudaw­ki sejma zdźěłać, wo čimž tón w nowinskej zdźělence informuje.

„Zahrodka“ župje přistupiła

štwórtk, 11. měrca 2021 spisane wot:

Wojerecy (SN/at). W Delnim Wujězdźe su wobydlerjo serbske towarstwowe žiwjenje wozrodźili a „Zahrodku 1921 z.t.“ załožili. Předsydstwo Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ je towarstwo na swojim wčerawšim posedźenju do Domowiny přiwzało. Wotpowědnu próstwu bě dopołdnja w Delnjowujězdźanskej radnicy předsyda towarstwa a wjesny předstejićer Frank Knobloch regionalnej rěčnicy Domowiny Soni Hrjehorjowej přepodał.

K projektam iniciatorow „Zahrodki“ słuša (dotal digitalny) kurs serbšćiny za započatkarjow. Mjeno towarstwa poćahuje so na 1921 załožene towarstwo ze samsnym mjenom. Zdobom nawjazuje cyłk na bywšu Domowinsku skupinu, kotraž bě w 1990tych lětach dźěłać přestała.

Čłonojo župneho předsydstwa pomjenowachu Lubinu Dučmanowu a Milu Libšowu jako kandidatce za wólby zwjazkoweho předsydstwa na lětušej hłownej zhromadźiznje Domowiny. Jednohłósnje podpěruje Wojerowske župne předsydstwo kandidaturu Dawida Statnika za dalšu dobu jako předsyda Domowiny, kaž župa po posedźenju informowaše.

Zapusty njejsu dowolene, ale ...

srjeda, 10. měrca 2021 spisane wot:

W Delnjej Łužicy njedadźa sej rjany serbski nałožk skazyć

Z kóždym dnjom jasnišo wěmy, kajke wulke škody je korona we wšěch swojich formach do­tal­ naparała a to dale čini. Kóžda a kóždy to na někajke wašnje dožiwja, wšojedne hač na strowotniskim, hospodarskim, financnym, psychologiskim abo socialnym polu. Serbam korona hišće­ přidatnje škodźi. Wosebje, hdyž dlěši čas w šulach serbska wučba abo projekt Witaj w pěstowarnjach wotpočnjetej, hdyž serbski chór wjace njezwu­čuje a njewustupuje, abo hdyž wšo to wupadnje, hdźež móža ludźo swoju serbsku maćeršćinu nałožować. Mnohe serbske rěčne rumy nětko pobrachuja. Přez digitalizaciju drje je so to a tamne wurunało, ale dawno nic wšitko.

Wopominaja informatikarja

wutora, 09. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Serbski informatikar prof. dr. Mikławš Joachim Wićaz by 15. měrca sto lět stary był. Datum je za Budysku župu „Jan Arnošt Smoler“ wuznamny, wšako je so Wićaz w Kamjenej pola Radworja narodźił. Župa so tuž nad online-poskitkomaj wjeseli. Renoměrowany hobbyjowy historikar a awtor wjacorych knihow wo Drježdźanskich stawi­znach Christoph Pötzsch serbskeho IT-pioněra we wusyłanju MDR 1 Radijo Sakska póndźelu, 15. měrca, wot 15 hodź. w rozmołwje šěršej zjawnosći předstaji.

Župne předsydstwo same wotpohladuje, hdyž to połoženje koronapandemije dla dowoli, na wuznamneho krajana při jeho rowje w Drježdźanach-Strěžinje spominać. Mjez tymi, kotřiž tam słowa wopominanja přednjesu, budźe bywša nawodnica Serbskeho gymnazija Rejza Šěnowa. Přeprošeni su zajimcy a česćowarjo z Łužicy kaž tež Drježdźanscy Serbja.

Wojerowski Konrada Zusowy kompjuterowy muzej wěnuje informatikarjej 14. měrca pod titlom „M. J. Wićaz 100 – anekdoty & wobrazy k stoćinam wuchodoněmskeho pioněra kompjuterow“ darmotne online-zarjadowanje.

nawěšk

nowostki LND