Na Jana Pawoła Nagela spominali

štwórtk, 09. meje 2019 spisane wot:
Wčera by serbski komponist Jan Pawoł Nagel 85. narodniny swjećił. Składnostnje toho počesćichu jeho čłonojo spěchowanskeho towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja při rowje. Nagel (1934–1997) bě iniciator a wot lěta 1994 hač do swojeje smjerće prěni předsyda spěchowanskeho towarstwa. Załoženje Łazowskeho Domu Zejlerja a Smolerja je sobu jeho wulka zasłužba. Dalša bě wutworjenje Załožby za serbski lud, jako bě předsyda Domowiny. Zdobom bě wón jedyn z najpłódnišich komponistow swojeho časa. Nagelowe 400 twórbow wopřijima sinfonije, komornu hudźbu, pišćelowe kompozicije, wokalnu hudźbu a reje. Foto: Andreas Kirschke

Konječan Alojs Langa so tež jako 82lětny njesprócniwje a z cyłej wutrobu za swój serbski lud hori

W lěće 1971 bě Alojs Langa poboku te­­hdyšeho dirigenta Alfonsa Hrjehorja Serbski muski chór Delany załožił. A wot toho časa je hač na mału přestawku chór hač do lěta 2009 organizatorisce nawjedował. Předewšěm starobnych přičin dla je wón po 48 lětach sobudźěło w předsydstwje chóra nětko złožił.

Čiłe skutkowanje w skupinach

Miłoćicy (SN/MaU). Na wšě 150 poskićerjow rostlin a wopytowarjow, Serbow a Němcow, poda so na lětušim mejskim swjatku do Miłočanskeje skały ke Krabatowemu kamjenjej. Jich zaměr běše zhonić, kak z pomocu permakultury dobre wunoški při plahowanju w swójskej zahrodźe docpěješ. Thomas Noack, fachowc na tym polu, kiž bě zhromadnje z dalšimi čłonami wuměłstwoweho a kulturneho towarstwa Kamjenjak poskitk přihotował, wjedźeše skupiny ludźi po skale, hdźež rozłoži jim wysoke hrjadki, kotrež běchu mjez druhim čłonojo Kamjenjaka na ležownosći sobu wutworili kaž tež hórsku hrjadku, zelowu hórku, hatny biotop a nastawacu lěsnu zahrodu. Wosebity zajim zbudźi nadměru wulki kotoł, kotryž słuži produkciji tak mjenowaneje terra preta, pódy, kotraž nastawa mjez druhim ze wšitkich wot čłowjeka zawostajenych biologiskich wotpadkow.

Chcedźa dale młodych ludźi wabić

póndźela, 06. meje 2019 spisane wot:

Nowych młodych čłonow zdobyć, to wostanje za spěchowanske towarstwo Zetkawanišćo Dom Zejlerja a Smolerja Łaz najnuzniši nadawk. „Za to chcemy so zhromadnje napinać“, podšmórny předsyda Reinhardt Schneider minjeny pjatk na hłownej zhromadźiznje cyłka.

Łaz (AK/SN). Čłonojo towarstwa chcedźa ludźi zaměrnje narěčeć a z mnohostronskimi zarjadowanjemi zajim budźić. Trjebaja rjemjeslnisce wušiknych muži a horliwcow za kulturne a domizniske stawizny jako sobuskutkowacych. Jako dalši wažny cil wobhladuja zhromadne dźěło z Łazowskej wyšej šulu. Móža sej předstajić, zo kubłanišćo swoje cyło­dnjowske poskitki we wobłuku ekspozicije w Domje Zejlerja a Smolerja prezentuja.

Kaž Reinhardt Schneider w rozprawje wuzběhny, běchu lońše zarjadowanja a wustajeńcy powšitkownje jara derje wopytane. Dźeń a woblubowaniše su stajne přehladki w domje a wučbna šćežka „Žiwjenske stacije Handrija Zejlerja“. „Naš dom ma duchownokulturne srjedźišćo gmejny być. Předewšěm ma tež serbsko-němske kulturne tradicije pěstować a je we wědomju wobydlerjow za­kótwić“, předsyda rozłoži.

Jejka po starych mustrach škrabali

wutora, 30. apryla 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). Z prašenjom, kak měli typiske serbske jutrowne jejko škrabać, zaběraše so minjenu sobotu 16 serbskich a němskich wobdźělnikow dźěłarnički Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu w Budyskim Serbskim muzeju. Jejkowa wuměłča Carola Stauber da zawod do techniki. Zajimcy, mjez nimi čłonojo towarstwa, ale tež dźěći a młodostni, nawuknychu, kak jejka barbić a debić. Z cyłodnjowskej dźěłarničku chcedźa zajim za staru techniku budźić, kiž bu lětsa před 300 lětami prěni raz w jutrownym prědowanju fararja Jakuba Antona Kiliana naspomnjena. Předsydstwo Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu wuži składnosć, zo by Serbskemu muzejej přepodało dwě kolekciji znateho debjerja jutrownych jejkow, njeboh Wilija Tilicha z Wojerec.

Na prawym puću

pjatk, 26. apryla 2019 spisane wot:

Čorny Chołmc (SN/JaW). Čłonojo přirady za serbske naležnosće města Wojerecy su wčera w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje ze zastupnikami serbskich gremijow a institucijow wo dalewuwiwanju a zesylnjenje serbskosće we Wojerowskej kónčinje wuradźowali. Kaž zdźěli předsyda Wojerowskeje serbskeje přirady Dirk Nasdala, běchu nimo předsydy Domowiny Dawida Statnika a Wojerowskeho župana Marcela Braumana tež předsydka rady Załožby za serbski lud Susann Šenkec, nawodnica Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa kaž tež jednaćel Krabatoweho młyna Tobias Čižik přitomni.

Wojerecy (SN/JaW). Domowinska župa „Handrij Zejler“ ma nowy rěčny rum. Wčera zetka so we Wojerowskim woby­dlerskim domje na Piwarskej hasy 1 – tam bu 1912 Domowina dozałožena – sydom młodostnych, zo bychu „Klub młodych serbskich swobodnych myslerjow“ za­łožili. Přeprosył bě župan Marcel Brauman. Klub mjenowaše wón rěčny rum, „w kotrymž ma kóždy šansu serbšćinu słyšeć a nałožować. Spytajmy to njemóžne, budźmy kreatiwni“, wón namołwješe.

Planuja nowe serbske pomniki

štwórtk, 11. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin (ML/SN). Klětu budźe tomu 75 lět, zo bu při ćežkich wojowanjach kónc Druheje swětoweje wójny serbska wjes Koslow zničena. Wjesne towarstwo „K žorawjej“ planuje z wopomnišćom na historiski podawk dopominać. Pomnikowy wuběrk Maćicy Serbskeje zaběraše so zańdźenu wutoru z tutym a dalšimi projektami, za kotrychž zwoprawdźenje wočakuja iniciatorojo spěchowanje Załožby za serbski lud. Jeje sobudźěłaćer John Petrik, kiž wuradźowanje wuběrka nawjedowaše, rozłoži planowane předewzaće „Nadźija bolacu wutrobu hoji“.

Dwaj stołpaj, postawa žorawja mjez nimaj a informaciskej tafli maja na wony surowy podawk z apryla 1945 skedźbnjeć. Třinaće lipowych łopješkow ma na třinaće młodych muži z Koslowa dopominać, kotřiž njeběchu so z Druheje swětoweje wójny wróćili. Dale matej so na stołpje jewić mjenje nućeneju dźěłaćerjow, kotrajž staj we wsy zahinyłoj. Na zničenje wsy chcedźa tohorunja pokazać. Čłonojo pomnikoweho wuběrka zwura­znichu, zo měło so na „Akciju Koslow“ serbskich młodźinskich brigadow za dobrowólnu pomoc při zrumowanju rozpadankow wsy sylnišo pokazać.

Chrósćicy (CRM/SN). Wuska zwjazanosć Čechow a Serbow traje hižo lětstotki, njebě pak stajnje jenak intensiwna. Wo tym přednošowaše wčera w Chróšćanskej putniskej hospodźe předsyda Praskeho Towarstwa přećelow Serbow (Společnost přátel Lužice) Lukáš Novosad.

„Wot wšěch słowjanskich ludow su Serbja čěskemu ludej najbliši“, přednošowar potwjerdźi. Jako prěnju wažnu lětoličbu nowšeje doby mjenowaše wón 1635. Po dojednanjach Praskeho měra wobchowachu Łužičenjo prawo, swojich katolskich studentow w tamnišich klóšterskich šulach kubłać dać. Wot lěta 1726 do 1922 je Serbski seminar blisko Karloweho mosta tomu zaměrej słužił. Serbske pismowstwo Češa tohorunja spěchowachu. A wuměłcy kaž Maćij Wjacław Jakula su w Praze sławy nabyli.

Z nowym pasionom bołmončku wobrubja

wutora, 09. apryla 2019 spisane wot:

Ralbicy (SN/bn). Bołmončku wobrubi chór Lilija Božu mšu w Ralbicach tra­dicionalnje z pasionom synoptiskich ewangelijow. „To słuša k prěnjotnym ­nadawkam našeho ćělesa“, podšmórnje wuměłstwowa nawodnica Bernadet Šołćina. „Dotal smy pak stajnje samsne twórby předstajili. Ideja bě, hač nochcyli raz něšto noweho wuspytać. Tak sym so rozsudźiła­, po mjeztym pjeć lětach na čole chóra sama nowu kompoziciju spisać. Jako tekstowa předłoha słuži w porjedźe lětsa předpisany ewangelij po Lukašu.“

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND