Ma žiłku za fotografowanje

srjeda, 03. awgusta 2022 spisane wot:
Po złoženju matury na Serbskim gymnaziju w Budyšinje poda so Darius Budar z Miłoćic na studij Geomatiki (kumštny wuraz za krajměrjerstwo a geo-informatiku) w Drježdźanach. W swojim wólnym času wěnuje so młody Serb wosebje fotografowanju. „Sym so hižo zahe z jednorej kameru wuspytował a tak je zajim za fotografowanje stajnje rostł. Jako sym sej potom prěnju špihelorefleksnu kameru přiswojił, rozestajach so intensiwnišo z tym, kotre wěcy měli so při fotografowanju wobkedźbować.“ Wšitke techniske a wuměłske zakłady bě sej 20lětny w běhu lět načitał abo z pomocu widejow nawuknył. Pozdźišo wopyta wón tež wšelake dźěłarnički. „Na fotografowanju wabi mje, zo nawuknješ z kameru wobchadźeć a z tym pozdźišo tež wobraz wobwliwować. Wjele wažniše pak je mi při fotografowanju móžnosć, swójski wid na situaciju abo wokomik zwobraznić. Nimo toho so kreatiwita njewobmjezuje, tak zo móžeš so sam zwoprawdźić a wokomik swobodnje interpretować. Foto ma móc zapopadnyć, štož so napisać njehodźi a to w cyle wěstym wokomiku.

Dźakny swjedźeń zjawny był

srjeda, 03. awgusta 2022 spisane wot:

Rowno (JoS/SN). Tradicionalny lěćny swjedźeń su minjenu sobotu na Rownjanskim Njepilic statoku swjećili. Spočatnje bě to dźakne zarjadowanje za wšitkich pilnych pomocnikow při najwšelakorišich zarjadowanjach w běhu lěta. Mjeztym je to zjawny podawk za zajimcow z cyłeje wokoliny. To zwurazni tež předsyda spěchowanskeho towarstwa Njepilic dwór Manfred Nikel. „Z tymle swjedźenjom so wšitkim dźakujemy, tež hdyž su dźensa mnozy w dowolu. Wosebje dźakujemy so Čamarjec pjekarni, kotraž je w drjewjanej pjecy Njepilic chlěb napjekła, a wězo tež Grodkowskim muzikantam.“

„Tajka wučerka chcu tež jónu być“

póndźela, 01. awgusta 2022 spisane wot:

Rafaela Domaškec z Nowoslic bě lětsa prěni króć kubłarka w serbskim rěčnym lěhwje Serbskeho šulskeho towarstwa we Wodowych Hendrichecach. Rozsudźiła je so wona pomhać, zo by praktiske nazhonjenja za swój powołanski puć zběrała. Po złoženju matury na Budyskim Serbskim gymnaziju je so wona loni na studij wučerstwa za wyšu šulu za předmjetaj němčina a nabožina do Drježdźan po­dała. „Wučer za nabožinu je wučbu na tajke ,cool‘ wašnje přewjedł, zo sej prajich, ,tajka wučerka chcu ja tež jónu być‘. To mje nětko motiwěruje“, so wona dopomina. „Hižo moja wowka je była wučerka a moje kuziny su to tež. So z wučerku stać je mój wulki són, kotrychž sej nětko spjelnju.“ Dalša přičina za jeje rozsud bě, zo skića nabožina wjele móžnosćow z dźěćimi interagěrować, město ­toho zo wučer jenož před nimi steji. „W předmjeće němčina to bohužel tak njefunguje, tuž chcu přichodnje předmjet geografiju studować.“

W Błótach Lěto župow zakónčili

wutora, 26. julija 2022 spisane wot:

Bórkowy (SN). Wjace hač 50 zastupjerjow wšitkich pjeć teritorialnych Domowinskich župow je sej minjeny pjatk do Błótow wulećało, zo bychu lěto župow zhromadnje zakónčili. Na wuprawje do Bórkowow mějachu zhromadnje z prezidijom a sobudźěłacymi zarjada Domowiny składnosć, sej nazhonjenja wuměnjeć a aktualne wužadanja rozjimować.

Jako wjeršk zetkanja podachu so wobdźělnicy na čołmowanje po slědach serbskich bajow. Tam dožiwichu dźiwa­dło z bajowymi postawami kaž na přikład připołdnicu a wódnym mužom, ale runje tak serbsku hudźbu ze skupinu KULA BULA. Tola tež Domowinjenjo zaspěwachu na čołmach tu abo tamnu štučku.

Nadźiju, zo so wšitcy w přichodźe bórze zaso wosobinsce zetkaja a dale dobru zhromadnosć wšitkich regionow Łužicy pěstuja, wupraji župan župy Delnja Łužica dr. Pětš Šurman při rozžohnowanju.

Domowina je Lěto župow loni składnostnje 100. róčnicy swojeho załoženja jako zhromadne předewzaće wšitkich župow Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy wuwołała, zo bychu zhromadnosć skrućili a wuměnu spěchowali.

Snano přichodny raz

póndźela, 25. julija 2022 spisane wot:
Zo běchu k zahrodowej nocy sobotu w Pančicach-Kukowje wonkowne wuměnjenja runjewon idealne je mje za organizatorow woprawdźe wjeseliło. Suche wjedro, miłe temperatury a žadyn wětřik je jara wjele ludźi pohnuło sej do klóšterskeje zahrody dojěć. W zašłych lětach dźě dyrbjachu so tež hižo z dešćom bědźić a zarjadowanje dospołnje wotprajić. Lětsa je wšitko trjechiło. Za mnje hišće perfektnišo by było, bych-li tam mjez mnohimi zajimawymi a ze swěčkow zestajenymi wobrazami tež tajki ze serbskej temu wuhladał. Za to bych hnydom wjacore ideje měł. Poskićiła by so na přikład njedawna europeada. Abo kak by było z 250lětnym wobstaćom Wotrowskeje wosady hnydom w susod­stwje abo z Lětom Zejlerja a Kocora abo z Wudworskim folklornym ansamblom, kiž bě tydźeń do toho swoje 40lětne wobstaće nachwatał? Zawěsće móhli hišće wjace idejow nazběrać. Snano je w přihotach na klětušu zahrodowu nóc wobkedźbuja. Marian Wjeńka

Druhe popołdnjo so derje radźiło

póndźela, 25. julija 2022 spisane wot:

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Z Kukowskim hrodźišćom a tamnišim domom Emaws maja w Pančicach-Kukowje wulkotnu městnosć, kotraž so za najwšelakoriše zarjadowanja jara derje hodźi. Cyły zašły tydźeń přebywachu tam Budyske serbske dźěći we wobłuku swojeho nabožneho prózdninskeho tydźenja. Wčera přewjedźe tam Domowinska skupina Pančicy-Kukow swój druhi swójbny swjedźeń.

Runje tak kaž na premjerje w lěće 2019 běchu wčera wonkowne wuměnjenja optimalne. Lětnje temperatury a suche wjedro přiwabichu wjele swójbow z małymi a trochu wjetšimi dźěćimi kaž tež dalšich wopytowarjow na areal nad Klóšterskej wodu. Přišli njeběchu jenož čłonojo skupiny z dźěćimi, ale přede­wšěm mnohe dalše swójby, a to nic jeno ze wsy, ale tež z druhich kónčin, kaž z Budyšina, Radworskeho Haja, z Miłoćic a wot druhdźe. Wosebje wjeselili so organizatorojo su, zo běchu tež němske swójby přeprošenje sćěhowali.

Lětni serial SN

1. dźěl

Idejowe wubědźowanje „Rěč wjaza. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet.“ je Załožba za serbski lud loni přewjedła. 27 projektow su z pjenježnym dobyćom w pjeć kategorijach 500 do 10 000 eurow mytowali. W našej lětnjej seriji předstajamy wubrane dobyćerske projekty, dźensa tón Pančičansko-Kukowskeje młodźiny:

 W młodźinskim klubje w Pančicach-Kukowje so pilne ruki hibaja. Na sportnišću, w pincy tamnišeho twarjenja,o młodostni tuchwilu skerje dźěłaja hač so zabawjeja.

Stajnje a zaso maja ideje, kak móhli swój domicil dale porjeńšić. Wubědźowanje Załožby za serbski lud so runje w prawym času wotmě. „Běch wo tym čitała a wo ideji rozmyslowała, kotraž by na dobro kluba pjenjezy wunjesła a wšitkim aktiwnym čłonam tyła“, rjekny Jadwiga Šnajdrec, kotraž je swěrna čłonka kluba. Ze zhromadneho rozmyslowanja 23lětneje a druhich młodostnych nasta ideja. Na wjace kwadratnych metrow wulkej sćěnje kluba měł nastać nasćěnowy wobraz pod hesłom „Serbske wosebitosće w Pančicach-Kukowje“.

Dalša „rěčna swětłownja“ w septembrje

póndźela, 18. julija 2022 spisane wot:

Wojerecy (SN/at). „Rěčne swětłownje we Wojerecach“ su woblubowane zarjadowanja z nimale krutym kruhom wobdźělenych. Serbskej rěči tež lětsa k wjetšemu zjawnemu prestižej dopomhać, to bě sej předsydstwo Domowinskeje župy „Handrij Zejler“ w januarje předewzało. Krótko do wulkich šulskich prózdnin je wone na swojim julijskim wuradźowanju tři wuspěšne zetkanja wotličiło, kaž jeho čłon Werner Sroka našemu wječornikej rozprawja. „Smy našu ,rěčnu swětłownju‘ w aprylu, meji a juniju dale wjedli. Stajnje je dźesać do dwanaće zajimowanych přichwatało.“ Woni drje mějachu rozdźělny staw wobknježenja rěče, na to pak su so organizatorojo nastjili. „Fakt je, zo ze zarjadowanjom pokročujemy“, zdźěli Werner Sroka poziciju župneho předsydstwa. Wězo, cyle tak kaž w času do korony njeje było, hdźež su so tež raz w hosćenu zetkali. Bróžnja při Domowinskim domje pak bě na skrućenju swojich znajomosćow w serbskej rěči zajimowanym dobra městnosć. Wobsahowje su při tym mjez druhim z dźěćaceho časopisa Płomjo čitali abo so z prašenjom „N abo ń?“ zaběrali. Přichodne zetkanje planuja w septembrje.

Pod hesłom „40 lět a žadyn kónc wotwidźeć njeje“ woswjeći Serbski folklorny ansambl Wudwor (SFAW) ze zapozdźenjom swoje ­40lětne wobstaće. Swjedźeń běchu korony dla dwójce přesunyć dyrbjeli. Z wotběhom zarjadowanja su zamołwići jara spo­kojom.

Hórki. (SN/JBo). Mnohostronski to swjedźeń, kotryž běchu sej wopytowarjo a wopytowarki minjeny kónc tydźenja składnostnje 42lětneho wobstaća SFAW lubić dali. Zahajiłoj staj program pjatk wječor na Smolic burskim statoku w Hórkach moderatoraj Milenka Rječcyna a Fabian Kaulfürst. Nimo folklorneje hudźby wočakowachu přitomnych tež předstajenja lajskeju dźiwadłowych skupinow Chrósćicy a Šunow-Konjecy. Po tym přizamkny so spěwny wječork ze skupinu ČILAK z wšelkimi słowjanskimi spěwami.

Wot toho, zo je zazběh swójbneho swjedźenja Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ sobotu w barje Sundowner pod Röhrscheidtowej baštu trochu do wody padnył, njedachu so swójby wottrašić, ale přińdźechu z prěnimi słónčnymi pruhami na zahrodu ansambla. Wosebje za dźěći mějachu tam tójšto spřihotowane, mjez druhim hoberske mydliznowe pucherje. Zhromadnje z Katju Liznarjec zlěpichu sej mjez druhim Walentina a Měrka (wotlěwa) nalěpkowe tatoowy na ruce. Foto: Carmen Schumann

nowostki LND