Okcitansko-serbske zetkanje

póndźela, 05. decembera 2022 spisane wot:

Drježdźany (fk/SN). Muske hłosy znošowachu so sobotu nawječor po hodownych wikach na Drježdźanskim Körnerowym naměsće. Tójšto z tych, kotřiž tam rumpodicha honichu abo sej horce winko a praženu kołbasku słodźeć dachu, so prašachu, w kotrej rěči drje spěwaja. To wujasnić njebě ani tak jednore, přetož słyšeć běchu wotměnjejo okcitanske a serbske spěwy.

Pěsnički w romaniskej rěči z južneje Francoskeje přednjesechu spěwarjo skupiny Lo Cocut, kotřiž hižo tójšto lět na wjacorych hodownych wikach w Drježdźanach a wokolinje wustupuja. Spěwy z Łužicy přednjesechu z nimi spřećeleni Přezpólni. Woni zaspěwachu nimo serbskich ludowych pěsnjow ze swojeho repertoira tež dwě juhomorawskej a jednu słowaksku pěsničku. Nimo toho zaklinča – na dnju 200. posmjertnych narodnin Korle Awgusta Kocora – mócnje tež serbska hymna, kotruž serbscy wopytowarjo wikow spontanje sobu spěwachu.

Po połdrahodźinskim romanisko-słowjanskim „spěwarskim duelu“ přeprosychu Okcitaničenjo Serbow do swojeho Drježdźanskeho přebytka.

Tuchwilna struktura załožby do ćežow wjedźe

póndźela, 28. nowembera 2022 spisane wot:

Přichodnu rjadnu hłownu zhromadźi­znu Domowiny je jeje zwjazkowe předsydstwo za 22. apryl 2023 do Choćebuza zwołało. Z tym slědowaše gremij na posedźenju minjeny pjatk w Serbskim ludowym ansamblu namjetej prezidija. Rezimej skutkowanja serbskich čłonow w radźe Załožby za serbski lud je přitomnym wobsahowje nowe wužadanje připowědźił.

Budyšin (SN/at). Klětu so štyrilětna aktualna wólbna doba serbskich załožbowych radźićelkow a radźićelow skónči. Rezimej jich skutkowanja bě hižo dypk dnjoweho porjada na posedźenju zwjazkoweho předsydstwa 25. septembra. Chorosće předsydki rady dla dyrbjachu tematiku přestorčić. Minjeny pjatk jimachu so nimo předsydki někotři z nich słowa.

Přewšo trěbna změna

póndźela, 28. nowembera 2022 spisane wot:
Čłowjek ze swojimi skutkami rosće, tak husto słyšiš. We wěstym nastupanju to zdobom za serbskich čłonow rady Załožby za serbski lud přitrjechi. Wuslědk jich wulkeje angažowanosće a wosobinskeho zasadźenja pak je runje tak proste dopó­znaće: Tuchwilna struktura załožbowych gremijow njeje do přichoda kmana. Změna je nuznje trěbna – do jasneho dźělenja wobsahoweho skutkowanja a kontrole toho. Załožbowa rada, w kotrejž su serbscy zastupjerjo w mjeńšinje, je lědma wuraz kulturneje awtonomije našeho ludu. Namjet, pjatk wot Bjarnata Cyža na posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wuprajeny, nawjazuje na přemyslowanja z lěta 2010 a je dale jara aktualny: Serbscy a komunalni zastupjerjo w radźe wobsahowje dźěłaja, to pjenjezydawarjo w dohladowanskej radźe kontroluja. Škoda, zo dyrbješe hakle ćišć z wulkoprojektom při Lawskim arealu a spěchowanjom w strukturnej změnje tajki wulki być, zo so dobra mysl wožiwi. Axel Arlt

Jubilejna Maćična konferenca

štwórtk, 24. nowembera 2022 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Lětsa swjeći serbske wědomostne towarstwo Maćica Serbska (MS) 175. róčnicu swojeho załoženja. Tři lětdźesatki po jeho znowawožiwjenju zhladuja z konferencu pod hesłom „Skutkowanje MS w 20. a 21. lětstotku“ na aktiwity po 1989 a rozjimuja prašenja wo sebjezrozumjenju towarstwa tehdy, dźensa a w přichodźe.

Konferencu, kotruž wuhotujetej MS a Serbski institut, wotměja jutřiši pjatk a zajutřišim w Budyskim Serbskim domje. W pjeć modulach k předstawiznam, wozrodźenju towarstwa, mjezynarodnym stykam, skutkowanju Maćičnych cyłkow a k wužadanjam do přichoda přednošuja mjez druhim Lubina Ma­linkowa wo Maćicarju a tibetoloze Augusće Hermannje Francke, Piotr Pałys wo „Połoženju zakładneho kamjenja za nowy Serbski dom w lěće 1947“ a Tadeusz Lewaszkiewicz wo powšitkownych poćahach MS a druhich Maćicow. Petr Kaleta porěči wo „wědomostnych poćahach MS k čěskemu Towarstwu přećelow Serbow na spočatku 21. lětstotka“. Edmund Pjech chce „skutkowanje MS we Weimarskej republice a w 1990tych lětach“ přiru­nować, dr. Hartmut Leipner wěnuje so historiskej róli duchownych w MS.

Po starym recepće warili

štwórtk, 24. nowembera 2022 spisane wot:
Mjeztym pjaty raz je towarstwo Serbski kulturny turizm minjenu póndźelu po starodawnym swójbnym recepće z dwurěčneje Łužicy warił. Tónraz je Marja Wałdźina, něhdyša mějićelka Worklečanskeje kupnicy Edeka, swójbny recept serbskeje kwasneje poliwki přeradźiła. Nimo toho je wona hromadźe ze šefkucharjom a mějićelom Budyskeho „Wjelbika“ Tomašom Lukašom chrěn z howjazym mjasom wariła. Ze swojim projektom chce towarstwo Serbski kulturny turizm stare recepty do přichoda zachować. Foto: Franc Golchert

Skedźbnja na 100. róčnicu

štwórtk, 17. nowembera 2022 spisane wot:

Wojerecy (SN). Předsydstwo Domowinskeje župy „Handrij Zejler“ Wojerecy je na swojim wutornym posedźenju lětušu schadźowanku za swójby ze sto a połsta ludźimi w Kulowje jako wuspěšnu wuhódnoćiło (SN rozprawjachu). Klětu chcedźa na druhim městnje zaso tajke zarjadowanje w nazymniku přewjesć. Składnostnje 100. róčnicy załoženja wotnožki Serbskeje ludoweje banki we Wojerecach w lěće 1922 je čłon předsydstwa Werner Sroka koncepciju prěnjeje stacije puća serbskich stawiznow „Via Sorabica Hoywoj“ předstajił. Na fasadźe twarjenja w starym měsće ma so foto domu z te­h­domnišim napismom „Serbska ludowa banka – Wendische Volksbank“ připrawić, kaž kožupan Marcel Brauman informuje. Cyły historiski puć ma klětu w kooperaciji župy z městom nastać. Dotal předleža z pjera Wernera Sroki ideje za 14 stacijow. Za nowe lěto planuje župa kubłansku jězbu do Domu Měrćina Nowaka-Njechorńskeho a wopyt swojeho předsydstwa pola wjesnych towarstwow.

Přichodna „Rěčna swětłownja“ budźe 15. decembra hromadźe z wobdźělnikami rěčnych kursow.

Serbske filmy na wulkej płachće

štwórtk, 17. nowembera 2022 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Pod hesłom „Serbske kino“ je župa „Jan Arnošt Smoler“ předwčerawšim wosebity cineastiski dźeń w Budyskim Filmowym palasće wuhotowała. Dopołdnja dožiwichu dźěći z třoch pěstowarnjow sprjewineho města na połnje wobsadźenej žurli trikowe filmy, kaž na přikład „Myškolinku“. Swójbne popołdnjo ze serbsce synchronizowanym paskom „Mała wjera“ přiwabi něhdźe 25 zajimcow. Dwójce telko wopytowarjow zličichu na wječornym programje z dohromady štyrjomi přinoškami. Najprjedy pokazachu dokumentaciji „Serbscy ludowi hercy“ wo tudyšej hudźbnej tradiciji a typiskich serbskich instrumentach kaž tež „Njepřetrachu jenož mólby“, portretowaceje čěskeho wuměłca, ludoweho slědźerja a přećela Serbow Ludvíka Kubu. Slědowaše nahrawanje telewizijneho wusyłanja „Serbske wokno“ z lěta 2002, wopřijimace mjez druhim premjeru hry „Swěca abo měca“ a wotewrjenje Smolerjec kniharnje na Budyskej Pchalekowej. Hybridny, z animěrowanych a realnje sfilmowanych scenow montěrowany pask „Z wójny jědu“ Maje Nageloweje a Juliusa Günzela wječor skulojći.

Kino, originalnje

štwórtk, 17. nowembera 2022 spisane wot:
Serbske paski přiwabja publikum – znajmjeńša w Choćebuzu. Sekcija tamnišeho filmoweho festiwala „Domizna“ słušeše lětsa k najlěpje wopytanym rjadam zarjadowanja, na wječoru ze šěsć łužiskimi prapremjerami na wulkej žurli kluba Gladhouse běchu so samo tójšto zajimcow podarmo přistupa nadźijeli. Dotalne cineastiske poskitki za Serbow w Budyšinje su skerje snadnu ličbu wopytowarjow mobilizowali. „Serbske kino“ w – cyle njewoprawnjene tak njepomjenowanym – Filmowym palasće móhło prěnja kročel polěpšenja być. Zo pak by so z toho prawidłowny, něhdy snano měsačny abo samo tydźenski rjad etablěrować móhł, drohoćinki z archiwow njedosahaja. Snano hodźeli so wjace mjezynarodnych produkcijow synchronizować – „James Bond“ abo „Titanic“ byštej zawěsće tež w serbšćinje połne žurle wunjesłoj –, předewšěm pak trjebamy nimo zajimawych (!) originalnych krótkopaskow originalne cyłowječorne hrajne filmy. Bosćan Nawka

Zhromadnje kermušowali

štwórtk, 17. nowembera 2022 spisane wot:

Koncert a spěwny wječor mjez skupinarjemi dobry wothłós žnjałoj

Hórki (SN/MWj). Tak kaž minjeny kónc tydźenja w Radworju a přichodny w Delanach su předwčerawšim tež w Hórkach kermušu swjećili. Nic wosadnu, ale tu župy „Michał Hórnik“, kotraž je zarjadowanje na Smolic statoku zhromadnje z Hórčanskim wjesnym towarstwom wuhotowała. Něhdźe 90 wopytowarjow je přewšo zabawny a bjesadny wječor z koncertom spěwneje skupiny PoŠtyrjoch, ze zhromadnym spěwanjom a słódnej wječerju dožiwiło.

Dwě lěće dyrbjachu korony dla na tele zarjadowanje čakać. Ćim bóle so županka Diana Wowčerjowa wjeseleše, zo bě telko ludźi přichwatało. Žony župneho předsydstwa a wjesneho towarstwa njeběchu jeno zymne platy po přikładźe antipasti přihotowali, ale tež přewšo słódnu kirbsowu poliwku, wot kotrejež by něchtóžkuli zawěsće hišće wjace znjesł.

Zhromadne popołdnjo dožiwili

wutora, 15. nowembera 2022 spisane wot:

Župa a Kulowske towarstwo zarjadowanje za swójby zmóžniłoj

Kulow (DFG/SN). Wojerowska župa ­„Handrij Zejler“ a towarstwo Kulowskeje wosady Bratrowstwo běštej předwčera­wšim na swójbne popołdnjo přeprosyłoj. Hač na posledni stólc běše žurla Jakubecoweho wustawa wobsadźena a wšitcy hosćo sćěhowachu pisanemu programej, kotryž dźěći pěstowarnjow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka ze Sulšec a z Kulowa kaž tež šulerjo a šulerki ­Krabatoweje zakładneje šule z městačka wuhotowachu. Jako palčiki předrasćene abo z instrumentami w rukach zaspě­wachu sep dźěćacych spěwow. Tež znatu pěseń „Pod Kulowom we holi“ zanjesechu, wabjo hosći do sobuspěwanja a přikleskowanja.

Ideja zhromadneho swjedźenja je wušła ze zhromadneho dźěła župy a towarstwa. „Hdyž kóždy za sebje dźěła, to tež mocy płaći“, rjekny předsydka Bratrowstwa Sonja Hrjehorjowa, kotraž je zdobom regionalna rěčnica Domowiny za Wojerowski region. Po jeje słowach maja dźěći, wosebje serbsce wuknjace, składnosć swoje nawuknjene tež raz šěršej zjawnosći předstajić.

nowostki LND