Haćidle stej skónčnje přewinjenej

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:

Dwě haćidle za postupowanje projekta „Serbski forum wědy na Lawskim arealu“ je rada Załožby za serbski lud na swojim wčera online přewjedźenym wurjadnym posedźenju wotstroniła. Radźićeljo běchu hižo njesćerpni.

Kubłanska wuprawa Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ wjedźeše minjenu sobotu po slědach Korle Awgusta Kocora. 16 čłonow-zajimcow wopyta jeho pomnik w Zahorju, hdźež zanjesechu serbsku narodnu hymnu. Při Ketličanskej cyrkwi rozprawješe Friedhard Krawc (na foće) wo dołholětnym skutkowanju Kocora jako kantor na městnje. Finale wulěta dožiwichu w šulskim muzeju „Korla Awgust Kocor“ w Stróži, hdźež je jim Sieghard Kozel ze žiwjenja Kocora rozprawjał. Foto: Steffen Hejduška

Wo titul „superkrala“ wojowali

štwórtk, 29. septembera 2022 spisane wot:
Štó je mjez žnjenskimi kralemi Delnjeje Łužicy najlěpši? Zo by so na tele prašenje wotmołwiło, wuhotowachu minjenu sobotu wubědźowanje Superkokot w Nowej Niwje (Neu Zauche). Dohromady 21 jěcharjow z 19 wsow wojowachu wo titul „superkrala“. Martin Hoffmann z Dešna (Dissen, srjedźa) zamó so na swojim konju Luckyju z jěchanskeho dwora Jerol přesadźić a wza sej hłowu honača. Druhe městno zawěsći sej Christoph ­Hockwin ze Smogorjowa-Prjawoza (Schmogrow-Fehrow, nalěwo) a třeće wobsadźi Robert Lies na swojim konju Alfredu z Běłeje Góry (Byhleguhre). Wonaj dźěleštaj sej nałožkej wotpowědujo křidle kapona. Klětu ma so Superkokot w Dešnje wotměć. Foto: Maks Bagańc

Sej rěče w Europje wažili

wutora, 27. septembera 2022 spisane wot:

Na iniciatiwu Europskeje rady w Strasbourgu swjeća hromadźe z Europskej komisiju wot 2001 kóžde lěto 26. septembra Europski dźeń rěčow. Tomu bě wčera ze zhromadnym zarjadowanjom tež w pólskim Wrócławju tak.

Wrócław (JBo/SN) Kompetencny a koordinaciski centrum pólšćina (KoKoPol), zwjazowanski běrow Swobodneho stata Sakskeje, Generalny konsulat Němskeje we Wrócławju kaž tež Sakski krajny zarjad za zažne kubłanje w susodnych rěčach (LaNa) su wčera wosebity dźeń w měsće nad Wódru organizowali.

Slepo (AK/SN) W Slepjanskej parochiji wostanu mnohostronske, jónkrótne dopomnjenki na serbske kwasy wobchowane. Wo tym swědči 150stronska fotowa dokumentacija „Schwarzweiss – Cernoběłe. Serbske swaŕby w Slepjańskej wósadźe 1902–1954“. Wona wopřijima 107 motiwow kwasnych hosćinow. Wudawaćelka je Domowinska župa „Jakub Lorenc-Zalěski“. Wo redakcionelne wobdźěłanje postarachu so Stephanie Bierholdtec, Heidemarie Richter a Wolfgang Kotisek. Dźakowano spěchowanju załožby „Doma w Slepom, Rownom, Mułkecach“ poradźi so financowanje. Nakład wučinja 300 eksemplarow. „Naš zaměr bě, z kóždeje wsy, parochije kwasne wobrazy dokumentować. To smy zdokonjeli“, wjeseleše so Stephanie Bierholdtec na wčerawšej knižnej premjerje w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje (SKC). Melanie Kotisek a jeje nan Wolfgang přewodźeštaj prezentaciju na serbskich husličkach resp. huslach. Něhdźe 50 zajimcow předstajenje sćěhowaše.

Originalna změna

pjatk, 23. septembera 2022 spisane wot:
Wotpowěduje naša, na nimale 200 lět staru baseń złožowaca so hymna dźensnišej serbskej realiće? Čiła diskusija w Budyšinje zbudźi zaćišć, zo tomu tak njeje. Nimo přebasnjenja druheje štučki resp. jeje narunanja namjetowachu so tež alternatiwy, kaž wjacore znate ludowe spěwy abo dospołnje nowa kompozicija. Prašenje za woprawdźe dźenderneutralnej wersiju so drje skrótka naspomni, njebu pak wuwjedźene, wothladajo wot zwěsćenja, zo su w Delnjej Łužicy w tym nastupajo samo hižo dwaj krokaj dale. Tam mjenujcy přiběrajcy „luźe“ město „muže“ spěwaja – dźakowano hinašemu rěčnemu rytmusej delnjoserbskeje warianty žadyn problem. W aktualnej debaće často jewjace so wotpokazanje změny jako „demontaže“ po­zdatnje originalneho teksta wčera žanu rólu njehraješe – snano tež, dokelž dyrbja so tuchwilu druhdźe na přiměrjenje hymny ze splahowym aspektom zwučić, wšako rěka we Wulkej Britaniskej wotnětka zaso: „God save the king“. Bosćan Nawka

Šulerjo Worklečanskeje Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ mějachu tutón tydźeń wosebite dožiwjenja w Stróži. 40 hólcow a holcow je w šulskim muzeju „K. A. Kocor“ cyłe dopołdnjo wšelakore serbske poskitki dožiwiło. Mjez druhim woni zhonichu, kak běchu šulerjo něhdy w šuli wuknyli, a so sami při pisanju z pjerom a tintu wuspytachu. Potom su so z projektowej sobudźěłaćerku Christianu Dinerec-Kubańkowej wo ptačkach w domiznje rozmołwjeli. Pozdźišo su sej ptačka ze słomy paslili. Syman Hejduška nazwučowa ze šulerjemi znaty serbski spěw „Ha widźu-li ptačata ćahnyć“ w modernej wersiji, kotryž na kóncu wšitkim zaspěwachu. Projekt „Šula Kocora“ w Stróži je zhromadna iniciatiwa někotrych kubłanišćow z towarstwom „Radiška“. Towarstwo chce tamniši muzej bóle wožiwić. W bywšej wjesnej šuli, kotraž nětko mjeno serbskeho komponista nosy, lětsa na třoch terminach tónle projekt ­přewjeduja. Tón serbska załožba přez idejowe wubědźowanje „Rěč wjaza“ spěchuje. Foto: Katja Liznarjec

Wotchad ze serbskeje politiki

štwórtk, 22. septembera 2022 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Dr. Andreas Kluge wšitke swoje aktiwity w serbskej politice z wosobinskich přičin „z hnydomnym zeskutkowanjom“ zastaji. To je wuspěšny Drježdźanski předewzaćel a spěchowar serbstwa wčera w sakskej krajny stolicy pisomnje zdźělił. Kaž Kluge piše, „potrjechi to moju dźěławosć jako zapósłanc Serbskeho sejma, moje skutkowanje za projekt Lusatia-Glow kaž tež planowany běrow reprezentancy Lusatia Nova w Drježdźanach“.

Jeho rozsud pak ma hišće dalše sćěhi: „Za lěta 2011 wutworjenu serbskorěčnu dźěćacu dnjowu skupinu w nošerstwje firmy ABX-CRO tzwr na Čěskej droze w Drježdźanskim nowym měsće prócuja so wo přenjesenje do noweho nošerstwa. Za pad, zo so to njeporadźi, zarjadnišćo lětsa k 31. decembrej zawru“, w zdźělence rěka.

W Serbskim sejmje su wosobinsku kročel dr. Klugi „z wulkim wobžarowanjom a respektom před rozsudom při­wzali“, kaž rjekny sejmar dr. Měrćin Krawc našemu wječornikej, „dźakujemy so dr. Kluze za jeho angažowane skutkowanje.“

Přichodne předewzaća rozjimali

štwórtk, 22. septembera 2022 spisane wot:

Předewzaća do kónca lěta je předsydstwo župy „Michał Hórnik“ wčera w Chrósćicach rozjimało. W Malešecach, župa „Jan Arnošt Smoler“, je so tamniša Domowinska skupina po koronje prěni raz zaso zešła.

Chrósćicy/Malešecy (SN/at). W Budyskej župje „Jan Arnošt Smoler“ hotuja so tele dny na tradicionalnu wuprawu zajutřišim po slědach Korle Awgusta Kocora. Tež čłonojo předsydstwa župy „Michał Hórnik“ měrja so na wjeršk w swojej lětnej dźěławosći. Budźe to wutoru, 15. nazymnika, župna kulturna kermuša ze skupinu Poštyrjoch na Smolic statoku w Hórkach. Ju Domowinjenjo hromadźe z tamnišim wjesnym towarstwom „Při skale“ zarjaduja. Kaž přisłušna regionalna rěčnica třěšneho zwjazka Katharina Jurkowa dale zdźěli, je hižo spočatk nowembra přichodne zetkanje hotowarničow w Chrósćicach předwidźane.

Serbšćinu wšědny dźeń zesylnić

wutora, 20. septembera 2022 spisane wot:

Ekspertowy wuběrk za Europsku chartu za regionalne a mjeńšinowe rěče Europskeje rady je minjeny tydźeń sedmu pruwowansku rozprawu wozjewił. Chartu je Němska 1999 ratificěrowała, wona płaći za danšćinu, hornjo- a delnjoserbšćinu, sewjerofrizišćinu, saterfrizišćinu, delnjoněmčinu a romašćinu.

Straßburg (SN/CoR). Pozitiwnje w rozprawje wuzběhnu, zo su so němske zarjady minjene lěto zawjazali, w Schleswigsko-Holsteinskej zarjadniske dokumenty, městnostne mjena a kulturne aktiwity w danšćinje, sewjernofrizišćinje a delnjoněmčinje podpěrać. Zo wučerjo pobrachuja, maja woni za „najwažniše wužadanje“ za regionalne rěče. Tak je w někotrych šulach wučba sewjerofrizišćiny a saterfrizišćiny woteběrała.

nawěšk

nowostki LND