Padłych wojakow wopominali

srjeda, 28. apryla 2021 spisane wot:
Kóžde lěto 28. apryla wopominaja zastupnicy Domowinskeje župy „Michał Hórnik“ Kamjenc zhromadnje z pólskimi přećelemi ze Żar při pomniku na Chróšćanskej Fulkec hórce pólskich wojakow, kotřiž běchu kónc Druheje swětoweje wójny we wokolinje při ćežkich wojowanjach padnyli. Koronapandemije dla njemóžachu so pólscy přećeljo kaž hižo loni na dźensnišim zarjadowanju wobdźělić. Tak spominaše ­připołdnju horstka Domowinjanow na rjekow, mjez druhim předsyda Domowiny Dawid Statnik, nowa a bywša županka Kamjenskeje župy Diana Wowčerjowa a Zala Cyžowa kaž tež Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) a čłonka župneho předsydstwa Katharina Jurkowa (wotlěwa). Foto: Feliks Haza

Wid do praweho směra

póndźela, 26. apryla 2021 spisane wot:
Kamjenska župa so dale womłodźa. To mam za jasny signal do přichoda. Tak nima z nowej županku Dianu Wowčerjowej jenož kompetentnu wosobinu na čole, ale zdobom nazhonitu wučerku, kotraž ma lóšt do narodneho skutkowanja. Štóž je minjeny pjatk w Chrósćicach był a dźakne słowa noweje županki słyšał, dósta bjezdwěla zaćišć, zo wona jenož na to čaka so do dźěła dać. Prěnje mysle je hižo zwu­razniła, předewšěm hladajo na móžnosće, kotrež digitalna technika za zarjadowanja skići. To mam za wid do praweho směra. Wšako so nowa županka tak tež na młodźinu a jich zajimy wusměrja. Bjezdwěla změje za to dobrych a předewšěm młodych podpěraćelow. Je dźě ličba čłonskich młodźinskich klubow župy pjatk ­z oficialnym přistupom Šunowsko-Konječanskeho a Pančičansko-Kukowskeho na cyłkownje šěsć rozrostła. To rěči zdobom za to, zo bě skutkowanje župy dotal wuspěšne a je młodźinu narěčało. Tuž w tym směrje dale tak. Janek Wowčer

Dźěło z pčołkami kaž dowol

štwórtk, 22. apryla 2021 spisane wot:

Tak kaž nalěto zahrodkarjam w porstach swjerbi, zo móža zaso wonka podźěłać, nětko tež dźěło pčołarjow přiběra. Při rjanym słónčnym wjedrje počinaja wone wobnošk nosyć.

Pěskecy (aha/SN). Wjace hač 40 pčołarjow přisłuša towarstwu Serbskeje pčólnicy, kotrež nawjeduje wot lěta 1999 Chróšćan Jan Wjesela. Cyłkownje staraja so čłonojo towarstwa wo něhdźe 300 pčolacych ludow. Najmłódši čłon je dwaceći lět, jedna z najstaršich je 79lětna Monika Šołćina z Pěskec.

Wójsko njeje za Łužicu přichod

póndźela, 19. apryla 2021 spisane wot:

Běła Woda (SN). Na přeprošenje Běło­wodźanskeho wyšeho měšćanosty Torstena Pötzscha (Klartext) wuradźowaše Serbski sejm předwčerawšim, sobotu, w tamnišej radnicy, dalši wobdźělnicy běchu přez widejokonferencu ze schadźowanišćom zwjazani. W postrownym słowje rozprawješe Pötzsch wo skrućenej prezency serbskeje rěče w Běłowodźanskej zjawnosći. Zdobom přeješe wón Ser­bam­ skutkowniši politiski hłós, kaž z informacije Serbskeho sejma wuchadźa. Starobna prezidentka sejma Edith Pjenkowa dźakowaše so wyšemu měšćanosće za podpěru dźěła. Wuchadźejo ze swojich dźěćacych wójnskich dožiwjenjow wupraji wona starosć wo aktualnej diskusiji k wuwiću Běłeje Wody na wojerske stejnišćo. Pjenkowa wabješe za do přichoda wusměrjene ciwilne dźěłowe městna we wobłuku strukturneje změny a za demilitarizaciju Łužicy.

Kaž financny wuběrk sejma rozprawješe, so ze stron Załožby za serbski lud nastupajo jeho próstwu wo institucionalne spěchowanje něšto hiba. Sejmikarjo maja nětko wšelke podłožki zapodać, kotrež tuchwilu zestajeja.

„Hłownu“ přestorčili

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Na swojim wuradźowanju minjenu póndźelu je předsydstwo Maćicy Serbskeje rozsudźiło, za 24. apryl zwołanu hłownu zhromadźiznu wotprajić a do nazymy přesunyć. Přičiny su aktualne połoženje koronapandemije dla a płaćiwe sakske postajenja, kotrež přewjedźenje čłonskeje zhromadźizny w prezency tuchwilu njedowoleja. Wotpowědnu informaciju su čłonojo tele dny dóstali.

Předsydstwo je nimo toho wob­zamknyło wupisanje Maćičnych mytow w třoch kategorijach dopřihotować. Dale wobdźěli so Maćica Serbska na wopo­minanju swojeho něhdyšeho čłona, serbskeho wučerja a přirodospytnika Mi­cha­ła Rostoka, składnostnje jeho 200. na­rod­nin přichodnu srjedu na Hušćanskim kěrchowje.

45 lět w župnym předsydstwje dźěłał

štwórtk, 15. apryla 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/at). To bě hnujacy wokomik za čłonow předsydstwa Domowinskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin: Na swojim jako telefonowu konferencu přewjedźenym měsačnym wuradźowanju zaběraše so gremij wčera z naležnosću, kotraž w tajkej formje tak často na dnjowym porjedźe njesteji. Ze swojeje srjedźizny rozžohnowachu čłona Klawsa Petrenca po 45 lětach skutkowanja w župnym předsyd­stwje. 85lětny, kiž mjeztym sydom lět w Budyšinje bydli, bě wo wuwjazanje z funkcije prosył.

Porjedźenka:

We wčerawšej rozprawje pod nadpismom „Zastupnika wola po podpisanju noweho zrěčenja“ je so zmylk stał. W njej smy mylnje pisali, zo wola zastupjerja do rozhłosoweje rady MDR, „po tym zo su Zwjazk a krajej Braniborska a Sakska nowe statne zrěčenje wo financowanju Załožby za serbski lud podpisali ....“ Prawje ma rěkać, zo zastupjerja Serbow do rady wola, po tym zo bu „statne rozhłosowe zrěčenje wot wšěch wobdźělenych zwjazkowych krajow podpisane ....“ a zo su jón parlamenty Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje a Braniborskeje ratifikowali. Prosymy wo wodaće za misnjenje. Redakcija SN

Domowinje njepřistupja

srjeda, 31. měrca 2021 spisane wot:
Njebjelčicy (SN). Serbski sejm Domowinje njepřistupi. To wuchadźa z lista předsydźe a Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny, kaž zjednoćenstwo informowaše. Sejmarjo tam wopodstatnjeja, čehodla krok za nich do prašenja njepřińdźe. „Smy jasnje pokazali, zo njemóža ani diskusija wo přistupje ani rozdźělne měnjenja přičina być, nuznu a na fakty złožowacu so diskusiju k fatalnej situaciji serbskeho ludu w někotrych wažnych wobłukach dale přesuwać,“ rjekny starobna prezidentka Serbskeho sejma Edith Pjeńkowa. W swojim lisće přeproša Serbski sejm předsydstwo Domowiny na dalše rozmołwy bjez předwuměnjenjow.

Witaja koncept za wjacerěčnosć

štwórtk, 25. měrca 2021 spisane wot:

Prezidij Domowiny je štyrjoch młodostnych do poradźowaceho wuběrka za prašenja serbskeho ludu powołał a aktualne wuwiće nastupajo europsku wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack rozjimał.

Budyšin (SN/JaW). Poradźowacy wuběrk za prašenja serbskeho ludu při zwjazkowym ministerstwje za nutřkowne naležnosće ma štyrjoch dalšich młodych čłonow. Na swojim wčerawšim wuradźowanju je prezidij Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny studentku prawnistwa Ellu Bergelec, studentku filozofije a dźiwadłowych wědomosćow Katju Hrjehorjec, šulerskeho rěčnika na Serbskim gymnaziju Budyšin Maximi­liana Grubera a šulerja Kita Pawlika z Berlina do gremija powołał, kaž třěšny zwjazk informuje. Woni štyrjo maja přichodnje wo wšěch temach w zwjazkowym wuběrku sobu diskutować a wo serbskim młodźinskim dźěle rozprawjeć. Zdobom chce Domowina tak młodostnych sylnišo do tworjenja měnjenja w mjeńšinowej politice na zwjazkowej runinje zapřijeć.

Lipa z nowym předsydstwom

štwórtk, 25. měrca 2021 spisane wot:

Pančicy-Kukow (SN). Chór Lipa je swoju hłownu a zdobom wólbnu zhromadźi­znu přewjedł – lětsa prěni raz digitalnje. Předwčerawšim zhladowachu čłonojo towarstwa na dźěławosć lěta 2020: Spočatk februara běchu Lipjenjo hišće wuspěšny koncert „Lipa a přećeljo“ w Haslowje wuhotowali. Po tym pak překwapi jich pandemija. Wěsty čas zwučowachu online a pozdźišo pod hołym njebjom. Koncerty pak njeběchu žane móžne, jeničce Božej mši móžachu ze spěwnymaj skupinkomaj wobrubić.

Do předsydstwa wuzwolichu Lipjenjo nimo dweju dotalneju čłonow třoch ­nowych. Bywši městopředsyda Beno Wawrich towarstwo wotnětka nawjeduje. Jeho zastupjerce stej Katka Baierowa a Melanie Bulankowa, Damian Dyrlich skutkuje jako nowy protokolant. Uwe Pjetaš je dale pokładnik. W tej funkciji bě do wólbow swoju lětnu rozprawu podał a solidny staw kasy zwěsćił.

Dźakownje přiwza něhdźe 60 čłonow wopřijace towarstwo informaciju wo anonymnym pjenježnym daru. Na kóncu zhromadźizny sej Lipjenjo dorěčachu, zo budu wotnětka zaso digitalnje probować.

nawěšk

nowostki LND