Po krótkim puću so wuměnjeć

póndźela, 19. awgusta 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Wotmołwy na wotewrjene prašenja lońšeho naprašowanja wšěch serbskich towarstwow a zwjazkow su z pomocu zarjada Domowiny přehla­dane a prěnje konkluzije jasne. To zwěsćichu čłonojo rozšěrjeneho wuběrka za zjaw­nostne a lobbyjowe dźěło Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny na swojim njedawnym posedźenju w Budyšinje. „Dźěło tak dawno hišće wotzamknjene njeje, ale smy prěnje nadawki z wuslědkow naprašowanja wotwodźeli“, praji předsydka wuběrka Marka Cyžowa.

Wuběrk w swojej analyzy zwěsća, zo přeje sej wjetšina wobdźělnikow naprašowanja wjace kontakta, zwiskow a trans­parency Domowiny. Zwjazkowe předsydstwo wotměwa něhdźe po měsacomaj posedźenje, a to stajnje na teritoriju druheje župy. Jemu wuběrk namjetuje, zo sej předsydow Domowinskich skupin a towarstwow, kiž we wotpowědnej župje skutkuja, wosobinsce na posedźenja přeproša. „Tak by so časćiši, prawidłowny a njeposrědni kontakt poskićił. Informacije, mysle a nazhonjenja, ale tež wjesela a starosće, hodźa so tak po krótkim puću wuměnjeć“, měni Marka Cyžowa.

Wojerowska župa namjet zapodała

štwórtk, 15. awgusta 2019 spisane wot:

Wojerecy (SN). Župa „Handrij Zejler“ Wojerecy namjetuje Alexandera Pólka jako kandidata za wólby Rady za serbske naležnosće w Sakskim krajnym sejmje. Wo tym je dźensa Wojerowski župan Marcel Brauman zjawnosć informował.

Swój namjet wobkruća župa z tym, zo so studowany stawiznar Pólk „na wše­lake wašnje w serbskim towaršnostnym žiwje­nju angažuje“. Nimo skutkowanja jako organist naliča župan Brauman sobudźěło Pólka we Wojerowskim klubje młodych Serbow a dalši čestnohamtski angažement. „Wón je kruće w serbskich tradicijach zakótwjeny a pyta zdobom za nowymi pućemi do přichoda“, rěka we wobkrućenju. „Alexander Pólk je połny elana a čerstwych mocow zajimy serbskeho ludu napřećo sakskemu par­lamentej z krutym rjapom a ze swojim přećelnym, zdwórliwym wašnjom zastupować“. Zdobom skedźbnja župa na to, zo twori namjetowany nowe rěčne rumy „w geografisce srjedźnej Łužicy“ a so sylnje­ politisce zasadźa, mjez druhim za Serb­ski sejm. „Smy přeswědčeni, zo Alexander Pólk w serbskej radźe zajimy wšěch Serbow derje zastupuje.“

Kubłanska jězba lětsa do Libereca

srjeda, 14. awgusta 2019 spisane wot:

Prózdninski čas hišće nimo njeje. Předsyd­stwo župy „Jan Arnošt Smoler“ pak zaběra so hižo z přichodnymi nadawkami a zarjadowanjemi, z kotrymiž chce župa do nazymy startować.

Budyšin (kl/SN). Na zeńdźenju před­sydstwa župy „Jan Arnošt Smoler“ wčera w Budyšinje hódnoćachu čłonojo wo­pominanje dr. Marje Grólmusec 6. aw­gusta w Radworju jako jara poradźene. Za wusahowacy mějachu woni swjedźenski přednošk Cosimy Strakojc-Naw­ka a swjatočnosć na kěrchowje za do­stojnu. Zdobom skedźbnichu na dalše zarja­dowanje na česć Marje Grólmusec 22. awgusta w Budyskim Serbskim muzeju, hdźež po­rěči mjez druhim dr. Susanne Hozyna.

Nimo toho je župne předsydstwo přede­wzaća druheho połlěta rozjimało. Na tradicionalnu kubłansku jězbu přeproša župa­ pjatk, 4. oktobra. Zaměr je sewje­ročěske město Liberec, wšako zahaja tam tón dźeń serbske kulturne lěto 2019/2020. Popołdnju, we wobłuku swjatoč­neho zaha­jenja, je předwidźane wopomjatnu taflu za powójnsku serbsku wotnožku gymnazija w Liberecu wotkryć. Wječor předstaji 1. serbska kulturna brigada hro­madźe ze Serbskim lu­do­wym ansamblom oratorij „Hrodźišćo“.

Wěcowny forum w Choćebuzu

srjeda, 14. awgusta 2019 spisane wot:

Do mnohich aktiwitow do wólbow nowe­ho Krajneho sejma Braniborskeje zarja­dujetej so tež Domowinska župa Delnja Łužica a braniborska serbska rada­. Wonej stej wčera wječor do Choćebuskeho Serbskeho domu přeprosyłoj na wólbny forum z direktnymi kandidatami we wólbnych wokrjesach, kotrež leža w serbskim sydlenskim rumje.

Choćebuz (HA/SN). Zajim bě wulki, wjace hač 50 ludźi móžeše dwě hodźinje jara­ wěcownu diskusiju z pjeć kandi­datami dožiwić. Braniborska ministerka za wědomosć, slědźenje a kulturu Mar­tina Münch SPD, Roswitha Schier (CDU) z Lubnjowa, Katrin Danneberg (Lěwica) z Kalawy, Heiko Selka (Swobodni wolerjo) z Choćebuza a Steffen Kubitzki (AfD) z Turnowa, kiž nastupi w swojim wólbnym wokrjesu přećiwo ministerskemu prezidentej Dietmarej Woidce (SPD), su na prašenja wotmołwjeli. Zeleni a FDP njejsu žanoho direkt­neho kandidata pósłali.

Zasłužbnemu jubilarej gratulowali

póndźela, 12. awgusta 2019 spisane wot:
Tójšto zbožopřećow k pjećawosomdźesaćinam je bywši wučer Jurij Šołta (naprawo) dźensa w Nowej Wjesce přijimał. Gratulanća dźakowachu so jemu tež za spomóžne narodne dźěło při pěstowanju serbskeje rěče a kultury. Wospjet wuznamjenjeny awtor­ wučbnicow a mnohich přinoškow steješe wjele lět na čole Nowowješćanskeje Domowinskeje skupiny a někotre lěta na čole chóra Lipa. Wulke zasłužby ma Jurij Šołta tež při wudźeržowanju wuskich stykow na wšelakich polach do susodneje Čěske­je. K prěnim gratulantam słušeštaj dźensa dopołdnja Rejza Korjeńkec a bywši sobudźěłaćer Serbskich Nowin Jurij Šěrak (wotlěwa). Foto: Feliks Haza

Powołaja pjeć ludźi za kruh

štwórtk, 08. awgusta 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Za nowu wólbnu periodu Budyskeho wokrjesneho sejmika ma so dźěłowy kruh za serbske naležnosće znowa wobsadźić. Po serbskich wustawkach Budyskeho wokrjesa přisłuša jemu pjeć wěcywustojnych wobydlerjow, kotrychž Domowina w dorozumjenju ze serbskimi zwjazkami pomjenuje.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik, sam nowowuzwoleny wokrjesny radźićel CDU, je so tele dny z listom na serbske towarstwa a zwjazki wobroćił, zo bychu kandidatow namjetowali. Jich mjena mě­li­ hač do 19. awgusta zarjadej Domowiny zapodać, pak z póštu na adresu: Do­mo­wina z.t., Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin, pak e-mailnje na .

Kaž Domowinski zarjad zdźěla, wotpohladuje zwjazkowe předsydstwo na po­sedźenju 6. septembra w Budyšinje wone pjeć wosobow do čestnohamtskeho zastojnstwa powołać.

Jako wěcywustojni wobydlerjo su wot 2014 do 2019 regionalne rěčnicy Domowiny Katharina Jurkowa, Katja Liznarjec a Christina Šołćina kaž tež Hanka Budarjowa (TCM) a Mato Krygaŕ (SET) dźěłali.

Busta so nawróćiła

srjeda, 07. awgusta 2019 spisane wot:
Tak to druhdy w stawiznach je: Jónu ze zjawnosće wustorčene so tam naraz zaso jewi. Podobnje je so busće Marje Grólmusec šło, kotruž móžachu wobdźělnicy wčerawšeje swjatočnosće w Radworskej „Meji“ na jewišću pod chorhojemi znowa wob­dźi­wać. Po towaršnostnym přewróće bě busta wjele lět na łubi Ra­dworskeju šulow „Dr. Marja Grólmusec“ wotpočowała. Trudla Malinkowa wopisuje to w swojej nowej knize „Serbske pomniki“. Na to so złožujo je předsyda Maćicy Serbskeje Jurij Łušćanski wjesnjanosće Radworja Wincencej Baberšce pokiw dał, tam raz pytać dać. Wšako by so busta derje k wopominanju hodźała. Próca bě wuspěšna, estetisce rjany wuměłski wupłód je zaso swětło zjawnosće wuhladał. Jenož derje, zo njejsu w Ra­dworskimaj šulomaj tak rigoroznje z bustu jako stawiznisce hódnym zawostajenstwom wobchadźeli kaž w Ralbicach. Tam běchu wustajeńcu, kotraž na dopřewrótowe mjeno delanskeje šule „Maršal Konjew“ dopomina, bohužel zničili. Axel Arlt

Zhromadnje jubilejej swjećili

wutora, 06. awgusta 2019 spisane wot:

Swjedźenski kónc tydźenja šalmajoweje kapały a Njepilic statoka

Rowno (JoS/SN). Na 55 lět šalmajoweje kapały a na 20. róčnicu wobstaća Njepilic statoka su minjeny kónc tydźenja w srjedźołužiskim Rownom zhladowali. Dwójny jubilej bě dołho planowany, wšako je šalmajowa kapała towarstwo Njepilic dwór wot wšeho spočatka podpěrowała. Wobaj cyłkaj stej we wsy woblubowanej a matej tójšto pomocnikow. To su tež na swjedźenskim zarjadowanju z wjele gratulantami wu­zběhnyli.

Wša česć a wulki dźak

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:
Štož su Sernjančenjo kónc tydźenja znowa na nohi stajili, zasłuža sej wulki dźak a wšu česć za njesprócniwe dźěło. Hižo lěta zamóže tajka mjeńša wjes runja druhim swjedźenje přihotować a zeskutkownić, kotrež přeco zaso syły ludźi přiwa­bjeja. Hišće minjenu póndźelu běchu so čłonojo Sernjanskeho wjesneho kluba a druzy zešli a něštožkuli wobrěčeli. Wšako je kóžda ruka trěbna, zo by so wšitko kaž předwidźane tež zešlachćiło. A što to rěka, móžach wčera popołdnju na Ryćerjec-Wojnarjec statoku sam dožiwić. Tři hodźiny dołho tam mnozy zajimcy přichadźachu. Kóždy bě wjesołeje nalady, wjetšina popřa sej mjez sobu lube serbske słowo. To je radostne dožiwjenje, kotrež tak spěšnje njezabudźeš. To je po mojim měnjenju jónkrótna serbska zhromadnosć, kotruž rady pěstujemy, kotraž nas skruća. Tež za to­ Sernjančanam a wšěm wutrobny dźak, kotřiž su tajki wulkotny swjedźeń spři- a wuhotowali. Měrćin Weclich

Sernjany kaž wulka swójba

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Wjes nad Klóšterskej wodu kónc tydźenja 600lětne wobstaće swjećiła

Sernjany (SN/mwe). Kóžde druhe lěto přewjeduja Sernjany wotměnjejo so ze susodnym Róžantom wulki wjesny swjedźeń. Tónkróć pak bě to kónc tydźenja wosebity swjatk, dokelž spominachu Sernjan­čenjo hromadźe ze stami hosći zbliska a zdaloka na 600 lět prěnjeho naspom­njenja wsy.

Z teje přičiny bě wjesny klub hromadźe z wohnjowej woboru, młodostnymi a dalšimi – poprawom bě wot pjatka do wčerawšeho wječora cyła wjes na nohach – wosebity program spřihotował. Na dźesać stacijach móžachu sej wopy­towarjo wčera popołdnju wobhladać, kotre rjemjesła běchu něhdy w Sernjanach zasydlene, kak su w Korjenkec młynje muku dźěłali, kotry korčmar w dźens­nišim Cyžec hosćencu hdy piwo točeše a što běchu w něhdyšim wobchodźe za kolonialne twory w 50tych lětach předawali. Prezentowali pak su so syłam ludźi tež dźensniše firmy, kaž na přikład předewzaće MPT a twarc poolow.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND