Swójski namjet

pjatk, 31. meje 2019 spisane wot:

Wojerecy (JaW/SN). Župa „Handrij Zejler“ Wojerecy chce swójski personelny namjet za wólby přichodneje Rady za serbske naležnosće Sakskeje zapodać. To je předsydstwo regionalneho zwjazka srjedu wobzamknyło, kaž župan Marcel Brauman informuje. Tohorunja su rozsudźili, „žadanje ze zjednoćenstwa ‚Serbski sejm‘ za připóznaćom serbšćiny jako druheje cuzeje rěče na šulach podpěrać, kotrež oficialnje jako ‚serbske‘ klasifikowane njejsu“, rěka w zdźělence.

Dale rozprawješe Brauman wo přihotach specielnych informacijow za młode serbske swójby w zwisku z kampanju Wojerowskich měšćanskich zawodow „Město za swójby w krajinje Krabata a jězoriny“. Z njej poskića tamniša bydlenska towaršnosć swójbam nowe a wjetše komfortabelne domicile za přihódnu płaćiznu.

Po kontrowersnej diskusiji je gremij zdobom wobzamknył, naležnosć planowaneho přesydlenja Miłoraza přisłušnej Slepjanskej župje „Jakub Lorenc-Zalěski“ přewostajić a stejišćo njezabrać.

Budyšin (cyna/SN). Wčera popołdnju podachu so čłonojo towarstwa Přećeljo Smolerjec kniharnje na swojim lětnym Smolerjowym dnju na wuprawu po Budyšinje. Mjez 15 čłonami bě tež Eero Balk z Helsinkow.

Tak nóžkowachu po slědach Hańže Bjeńšoweje, kotrejež stoćiny, a Herty Wićazec,­ na kotrejež 200. narodniny lětsa spominamy. Zajimcy wopytachu městna jeju bydlenja a skutkowanja. Přewodźał je jich Handrij Bjeńš, syn Hańže Bjeńšoweje. Wón wědźeše wjele zajimaweho ze žiwjenja spisowaćelki powědać. Slědy rodźeneje Róžeńčanki namakaš mnohe, tak na Drježdźanskej dróze, hdźež bydlachu jeje mać a přiwuzni. Abo na Dźiwa­dłowej, hdźež je na bance dźěłała. Nimo toho w Serbskim domje a LND. Wšelki tekst je Bjeńšowa na Pawoła Njekowej­ dopisała. Na Delnjokinjanskej bě ju raz při pisanju z wotewrjenym woknom njetopyr wopytał. Na bliskim Marijinym kěrchowje je swój posledni wotpočink namakała.

Njeswačidło (aha/SN). Po tym zo bě lońše dalekubłanske zarjadowanje, organizowane wot městopředsydy Njeswačanskeho pčołarskeho towarstwa Při Čornicy Christiana Budera, přewšo dobry wothłós žnjało, je wón minjenu sobotu znowa pčołarjow přeprosył. Cyłkownje 36 ze Sakskeje, mjez nimi tež wjacori ze serbskich wsow, bě nětko pódla.

Mjeztym zo předsyda Krajneho zwjazka sakskich pčołarjow Tino Lorz z pčołarjemi praktisce zwučowaše, přednošowaše zasłužbny pčołar a čłon předsydstwa Rolf Schülbe na temu „Što dyrbiš při plahowanju matkow wobkedźbować?“. Pčołarjo plahuja dźensa přewažnje pčołki družiny Buckfast. Pomjenowana je wona po jendźelskim městačku blisko Devona. W tamnišim klóštrje sta so benediktinski mnich Adam Kehrle, kiž je wšelakore družiny křižował, z jednym z najpopularnišich pčołarjow nowšeho časa.

Dwór njezaparkować

wutora, 28. meje 2019 spisane wot:
Zo je zawčerawšim telko zajimcow lětuši nalětni koncert chóra Lipa w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje wopytało, organizatorow wězo zwjesela. To dźě je najrjeńši dźak za prócu, kotruž su Lipjenjo a jich hosćo za tele přewšo rjane hudźbne popołdnjo nałožili. Ale telko ludźi chce tež swoje awto něhdźe stajić a nochce po móžnosći předaloko nóžkować. Mnozy rozsudźichu so za wonkowny klóšterski dwór, kiž bě spěšnje połny. A to zaso wohnjowych wobornikow tak jara zwjeseliło njeje. Direktnje před jich gratownju drje žana awta njestejachu, ale někotři běchu swoje jězdźidło tak njezbožownje wotstajili, zo njebychu so kameradojo w nuznym padźe ze swojim wulkim hašenskim awtom z dwora dóstali, dokelž njemóhli nimo tamnych awtow wokoło róžka jěć. Na zbožo so w tym času ničo stało njeje. Přichodnje pak dyrbjeli wšitcy trochu na to dźiwać, zo wobornikam dosć městna wostaja. Marian Wjeńka

Nalětni zapal z přećelemi

wutora, 28. meje 2019 spisane wot:

Tradicionalny koncert chóra Lipa zaso jara wjele ludźi wopytało

Pančicy-Kukow (CRM/SN). Kóždolětny nalětni koncert chóra Lipa w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje je z hosćimi wosebje powabny. Lětsa přeprosy sej chór zhromadnje z Křesćansko-socialnym kubłanskim skutkom a z podpěru Załožby za serbski lud folklornu skupinu Lidová muzika z Chrastu za zhromadny openair-podawk.

Namjety za serbsku radu zapodać

pjatk, 24. meje 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny namołwja župy, čłonske towarstwa a zwjazki Domowiny kaž tež dalše serbske towarstwa a zwjazki w Sakskej, zapodać třěšnemu zwjazkej namjety za nominowanje štyrjoch kandidatow za lětuše wólby Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakskeje za dobu wot lěta 2019 do 2024. Zwjazkowe předsydstwo je zdobom wobzamknyło, zo maja wšitke namjety a trěbne podłožki za kandidaturu hač do 15. awgusta zarjadej Domowiny předležeć, kaž z nowinskeje zdźělenki třěšneho zwjazka wuchadźa. Dale dósta prezidij nadawk trěbne kroki za nominaciju kandidatow koordinować. Zwjazkowe předsydstwo planuje wo kandidatach za wólby serbskeje rady w septembru rozsudźić. Posrědkować ma namjety Sakskemu krajnemu sejmej, kotryž chce w nowembrje radu štyrjoch zastupnikow na namjet Domowiny a jednoho ze stron komunow w krajnym sejmje wolić­.

Njechorń (SN/MiR). Dom Měrćina Nowaka-Njechorńskeho ze žiwjenjom pjelnić je a wobstajny zaměr Domowiny. Wšako je wuměłc po smjerći wšo swoje namrěwstwo narodnej organizaciji Serbow přewostajił. W jeho domskim přebywaja rady skupiny dźěći a młodostnych, kotřiž dožiwja tam dźeń połny zajimawosćow. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu chce tam wot 14. do 16. junija molersku dźěłarničku přewjesć, kotruž Maja Nagelowa nawjeduje. Maksimalnje dwanaće zajimcow móže so wobdźělić. Narěčani čuć měli so wšitcy, kiž hižo dlěje moluja, ale tež ći, kotřiž chcedźa so w tym wuměłstwje wuspytać. Kaž projektowa managerka Domowiny Sonja Hrjehorjowa zdźěla, wjeseli so spěchowanski kruh na mnohich zajimcow a so nadźija, „zo duch Měrćina Nowaka wšěch wobkuzła. Zawěsće dožiwja wobdźělnicy zhromadnje kreatiwne dny w duchu Njechorńskeho.“

Na slědach Drjewjanow

štwórtk, 23. meje 2019 spisane wot:

Kubłanska wuprawa SŠT lětsa do Hannoverskeho Wendlanda wjedła

Ze stawizniskeje wučby wěmy, zo su so w 6./7. lětstotku słowjanske kmjeny w krajinje mjez Wódru/Nysu a Łobjom/Solawu zasydlili. W běhu lětstotkow su so tute połobsko-słowjanske kmjeny přez wójny, namóc, zakazy rěče a přirodnu asimilaciju deciměrowali resp. přeněmčili. Zwostali smy my Serbja w Hornjej a Delnjej Łužicy.

W krajinje, kotraž so Wendland mjenuje, bydlachu hač do 17./18. lětstotka Drjewjenjo (Słowjenjo). Zo bychmy so ze stawiznami tohole połobsko-słowjanskeho kmjena, jeho rěču, kulturu, architekturu a žiwjenskim wašnjom bliže zeznajomili, smy so my seniorojo Serbskeho šulskeho towarstwa lětsa w krasnej meji na swoju wjace­dnjowsku kubłansku jězbu do Wendlanda nastajili. Stawiznar Werner Měškank z Choćebuza njeje přihotowanski wuběrk při planowanju a organizowanju wuprawy jenož poradźował a podpěrał, ale je so z nami sobu na jězbu do Wendlanda podał.

1. dźeń

Kruty termin w dźěłowym planje Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ je wuprawa ze šulerjemi 4. lětnika , kotřiž na šulach­ w Barće, Bošecach, Bukecach a Rakecach serbšćinu wuknu. Jich lětuši cil bě Budyšin.

Budyšin (SN/at). 40 šulerjow je dźensa do redakcije Serbskich Nowin přišło, zo bychu wo dźěle serbskich nowinarjow zhonili. Wulke wjeselo mějachu Bartske dźěći na staciji fotografija, wšako su so někotre z nich na wobrazach z njedźelneho mejemjetanja we wsy spóznali. Stajachu pak zdobom někotre praktiske prašenja: Čehodla je wulka wobrazowka za wobdźěłanje fotow ze sćinidłom wuhotowana? Fotowy redaktor na to jenož njewotmołwi, ale je runje tak demonstrował, što wšo kompjuterowy program zmóžnja. Bošečanscy šulerjo wobdźiwachu wušiknosć layouterki, hdyž, bjez­toho zo na tastaturu hlada, teksty pisa. A dyrbješe to hnydom hišće raz pokazać. Wšitcy su na tej staciji sćěhować móhli, kak so najprjedy strona, na to cyła nowina z tekstami a fotami pjelni.

Gremij a bazu wědomje zbližić

wutora, 21. meje 2019 spisane wot:

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny a čłonojo Domowiny na bazy měli lěpje do rozmołwy přińć. Wo tym a dalšich temach je zwjazkowe předsydstwo minjeny­ pjatk debatowało.

Wochozy (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je na posedźenju minjeny pjatk we Wochozach na wotbagrowane łužiske wsy spominało. „Kónc wotbagrowanja wsow je wotwidźeć. Tak spjelnjamy žadanje našeho programa ‚Domowina 2025‘ wo dołhodobny a rjadowany wustup z wudobywanja a zmilinjenja brunicy“, rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik, kaž z nowinskeje zdźělenki třěšneho zwjazka wuchadźa. Samsnym słowam kaž loni na wopominanskim dnju na Rownjanskim Njepilic statoku Statnik doda, zo je Miłoraz „poslednja wjes w Sakskej, kotraž ma so brunicy dla přesydlić“. Jasne słowa nańdźe gremij nastupajo Prožym. Hišće njeje jasne, što ze wsy sewjernje Blunja budźe. Pjatk wuprajichu so přitomni tuž „za bórzomne wujasnjenje, kajke su plany předewzaća Łužiska energija a hórnistwo AG, zo njebychu potrjecheni wobydlerjo žiwi dale w njewěstosći wo swójskim přichodźe byli“, rěka w zdźělence.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND