Ministraj na list reagowałoj

póndźela, 18. februara 2019 spisane wot:

Budyšin (JK/SN). Hłowna zhromadźizna Domowiny so bliži, tuž nabywaja přihoty za nju ćim wjetšu wažnosć. Tak bě hłowny wobsah posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny minjeny pjatk w Budyšinje, wudospołnić a skulojćić namjety za wobzamknjenja kaž tež skonkretizować směrnicy dźěławosće Domowiny za lěta 2019 do 2021. Wosebitu wažnosć kładu na to, skrućić a rozšěrić serbskorěčne rumy kaž tež kubłanskemu wobłukej pomoc skićić. Tuchwilny staw a wuslědki ewaluacijow a hódnoćenje wuslědkow naprawow, wuknyć a skrućić serbsku rěč w Delnjej kaž tež Hornjej Łužicy, po měnjenju gremija njespokojeja.

Baćoń (SN/MkWj). Jurij Špitank ze Zejic wostanje na dalše tři lěta předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda. Čłonojo TCM wuzwolichu jeho na swojej wčerawšej hłownej a wólbnej zhromadźiznje w Baćonju znowa do zastojnstwa. Poprawom wšak nochcyše 72lětny po dźewjeć lětach wjace z předsydu być, njemóžachu pak naslědnika namakać. Městopředsyda je farar Gabriš Nawka. Dalši čłonojo předsydstwa su Daniela Handrikowa, Rolf Hrjehor, Monika Kralowa a Tomaš Rječka. Towarstwo Cyrila a Metoda ma 150 čłonow.

Rozum je dobył

póndźela, 11. februara 2019 spisane wot:
Su hosćo posedźenja Serbskeho sejma sobotu w Ćisku snano dožiwili, zo započina so poměr mjez Serbskim sejmom a Domowinu normalizować? Wuwjedźenja župana župy „Handrij Zejler“ Wojerecy su k tomu bjezdwěla přinošowali. Jeho słowa „Zjawnosć za ćahańcu mjez Domowinu a sejmom žane zrozumjenje nima“ wotbłyšćuja prěnjorjadnje wid teje župy, dźe-li wo to serbsku rěč a kulturu zachować a dale wuwić. Ale tež we wšěch druhich Domowinskich župach maš ludźi, kotřiž tak abo podobnje mysla. Wojerowska centralnje leži a ma wšitke tamne teritorialne župy za susodki. Dojednanje z Ćiska, konkretne nadawki zhromadnje zmištrować chcyć, je poprawom diktowane wot wobstejnosćow. Serbam žana šansa njezbywa: Za zachowanje serbskeje rěče a kultury měła kóžda móc witana być, angažowaca so za přichod našeho ludu. Wo „małym historiskim wokomiku“ nochcył tu hišće rěčeć. Najprjedy raz pak je rozum dobył, wšo dalše ma slědować. Axel Arlt

Budyšin (SN/bn). Loni nazymu bě Trudla Malinkowa priwatnje Awstralsku wopytała a tam za slědami serbskich wupućowarjow py­ta­ła. Wčera je sobudźěłaćerka Serbskeho instituta we wobłuku rjada Maćična akademija w Budyskim hosćencu Wjelbik wo wuprawje přednošowała.

Dźěra w pokładni

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Bórkowy (HA/SN). Bórkowski zarjad je krótkodobnje zdźělił, zo chce w lětušim etaće Dešnjanskemu domizniskemu muzejej dotalnu podpěru 45 000 eurow šmórnyć. Ze sumu je zarjad muzejowu dźěławosć sobu financował, kaž zhonichu wobdźělnicy njedawneje hłowneje zhromadźizny župy Delnja Łužica. Gmejna Dešno-Strjažow tule pjenježnu dźěru wurunać njemóže. Nětko pobrachowace srědki su muzejej, w kotrymž zličichu loni­ 12 000 hosći, jara na škodu.

Župa Delnja Łužica je pomoc připra­jiła a chce so wo to prócować, zo zarjad spěchowanje dale wjedźe. Prosy čłonow zarjadniskeje zhromadźizny w lisće, zo njebychu na posedźenju 18. februara, hdźež ma so etat zarjada schwalić, namjet podpěru muzejej šmórnyć sćěhowali.

Konjecy (SN/bn). Mjeztym hižo nimale poł lěta zwučuja hrajerki a hrajerjo lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy za nazymu planowanu premjeru 16. inscenacije cyłka. „Ludźo, njedźiwajće so“ rěka hra z pjera Franza Riedera, z kotrejž chcedźa přihladowarjow cyłkownje dźesać króć přeswědčić. Wo přełožk němskeho originala staj so Regina Šołćina a wospjet Daniel Wjenk po­starałoj. Režiju wukonja znowa hrajerka Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Petra-Marija Bulankec-Wencelowa.

Dohromady dźesać čłonkow a čłonow agěruje na jewišću. Tamni sobustawojo přewozmu nadawki na přikład na polu wobswětlenskeje a zwukoweje techniki, suflěruja abo kasěruja zastupny pjenjez. „Wuhotowanje jewišća smy lětsa dospołnje sami zwoprawdźili. Tež wšitke kostimy a rekwizity su ze swójskeho wobsydstwa“, předsyda skupiny Daniel Wjenk rozłoži. Wo kruchu samym chce smějkotajo so jenož rjec, zo „jedna so wo komediju. Wjace njesměm a njemóžu přeradźić. Přihladowarjo njech dadźa so překwapić.“

Na žurli Serbskeho ludoweho ansambla su so wčera wječor chóry Lipa, Meja a chór SLA na zhromadnu probu zešli, zo bychu na iniciatiwu Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow oratorij­ Korle Awgusta Kocora „Israelowa zrudoba a tróšt“ nazwu­čowali, na wobrazu chórowy direktor SLA Andreas Pabst. Premjera oratorija budźe 6. apryla w Chrósćicach. Foto: SN/Maćij Bulank

Kubłanska klawsura jara wažna

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Ewaluacija bilingualneje WITAJ-wučby w delnjoserbskich zakładnych šulach, jeje njespokojace wuslědki a scyła połože­nje w delnjoserbskim šulstwje stejachu w srjedźišću 28. hłowneje zhromadźizny župy Delnja Łužica minje­ny pjatk w Bórkowach.

Bórkowy (HA/SN). W rozprawje župneho předsydstwa, kotruž podachu župan Wylem­ Janhöfer, městožupan Marcus Końcaŕ a zamołwita za młodźinske dźěło Franciska Albertowa, žadachu sej tak spěšnje kaž móžno pomjenować trěbne konkluzije z ewaluacije. K tomu chcedźa lětsa wosebitu klawsuru wotměć ze wšěmi, kotřiž su zamołwići za serbsku wučbu. Delegaća su wobzamknyli próstwu Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny zapodać, zo třěšny zwjazk a Rěčny centrum WITAJ (RCW) do swojeho lětušeho dźěłoweho plana přewjedźenje kubłanskeje klawsury w Delnjej Łužicy při­wzatej. Nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa to podpěruje. Předsyda Towarstwa za spěchowanje serbskeje rěče w cyrkwi dr. Hartmut Leipner je zjawny list cyłka za šěroku diskusiju wo serbskim šulstwje rozkładł.

Hodźij (RLc/SN). Serbske ewangelske towarstwo a Hodźijska Bjesada stej minjenu sobotu wosebite popołdnjo wuhotowałoj. Něhdźe 40 ewangelskich Serbow z cyłeho hornjoserbskeho sydlenskeho ruma je přeprošenje sćěhowało.

W starej Hodźijskej šuli swjećachu přitom­ni zhromadnje ze superinten­dentom Janom Malinkom nutrnosć. We wobłuku slědowaceje swačiny spěwachu wšitcy zhromadnje při šalce kofeja a skibce tykanca serbske spěwy. Na to wobhonichu so wobdźělnicy w dźěłarničce wo móžnosćach nawuknyć w in­terneće serbšćinu. Referent bě direktor Załožby za serbski lud Jan Budar. Ćežišćo bě projekt „Serbsce DIGITALNJE krok po kro­ku wuknyć – prawopis a gra­matika“, kotryž bě Rěčny centrum Witaj z pomocu Serbskeho instituta a z pod­pěru załožby loni online spřistupnił. Nimo toho­ rozłoži Budar nadawki swojeje institucije a kak wona dźěła.

Njewobćežena a wotewrjena diskusija trěbna

štwórtk, 31. januara 2019 spisane wot:

Ćežišćo mjeztym 4. raz wot Zwjazka serbskich wuměłcow wuhotowaneho rozmołwneho wječora pod hesłom tracTare bě kniha Benedikta Dyrlicha „Doma we wućekach 1“. Nimo detailow nastaća publikacije zajimowachu so přitomni wosebje za načasnostawizniske podawki w zwisku ze Statnej bjezstraš­nosću NDR.

Budyšin (SN/bn). Jěwa-Marja Čornakec witaše hosći w mjenje ZSW wčera w Budyskim hosćencu Tiroler Stuben a přepoda słowo Dietrichej Šołće, kiž knihu skrótka předstaji. „Samo njejsy-li samsneho lětnika kaž awtor, namakaš tójšto paralelow. Kaž za mnohich płaći tež za Dyrlicha, zo bě čas NDR spagat mjez přimě­rjenjom a spjećowanjom“, zjima Šołta memoary „basnika, kiž bě a je zdobom kulturny a narodny prócowar“. Wo­so­binsce bě bywšeho nawodu Serbskeho instituta při lekturje „eksotiska maćizna“ překwapiła. „Njebě mi dotal wědome, kak žiwje so serbske a nabožne nałožki 15 kilometrow zwonka Budyšina pěstowachu.“

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND