Předsydstwo so konstituowało

pjatk, 21. apryla 2023 spisane wot:

Budyšin (kl/SN). Nowe předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin je so wčera w Budyšinje konstituowało. Tak je gremij nimale měsac po swojim wuzwolenju na župnej hłownej zhromadźiznje dźěłać započał. Županka Leńka Thomasowa so nadźija, zo z optimizmom a strowotu nowu wólbnu dobu hromadźe derje zmištruja. Jako hosć rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik, zo je wón stajnje zwólniwy čłonow předsydstwa podpěrać.

W běhu wuradźowanja staj předsyda Domowiny a županka dojednanje wo kooperaciji mjez třěšnym zwjazkom a župu „Jan Arnošt Smoler“ nastupajo zamołwitosć rěčneju motiwatorow podpisałoj. Motiwatorow při jeju skutkowanju w serbskich rěčnych rumach podpěrać, za to je župne předsydstwo tež w přichodźe partner. Mjezsobnu wuměnu mjez župu a motiwatoromaj kaž tež rozesta­jenje z wužadanjemi w jednotliwych kónčinach matej wobě stronje zaručić. Motiwatoraj wobdźělataj so na wura­dźowanjach župy a hajitaj zwiski k Domowinskim skupinam a towarstwam w swojimaj teritorijomaj.

„Hłowna“ sobotu z livestreamom

štwórtk, 20. apryla 2023 spisane wot:

Budyšin/Choćebuz (SN/at). Zajimcy zwonka schadźowanišća w Choćebuskej Starej chemijowej fabrice maja sobotu składnosć, 22. hłownu zhromadźiznu Domowiny w livestreamje sćěhować. Kaž Zwjazk Łužiskich Serbow dźensa informuje, wusyłaja na YouTube-kanalu Domowiny wot 9 hodź. Wšitkim, kotrychž rěčne kmanosće w serbšćinje za to hišće njedosahaja, poskićeja livestream z němskim simultanym přełožkom. Tón je přez přistupny.

Lětuša hłowna zhromadźizna je tajka wosrjedź wólbneje periody. W srjedźišću steji wobsahowe dźěło třěšneho zwjazka a z tym wobšěrne rozprawnistwo. Na swoje skutkowanje minjeneju lět zhladuja zwjazkowe předsydstwo, rewizijny a změrcowski wuběrk. Runje tak su župy a sobustawske towarstwa swoju dźěławosć w delegatam předležacych podłožkach zjimali. K diskusiji steja dźěłowe směrnicy Domowiny za lěta 2023 do 2025, kotrež ma hłowna zhromadźizna jako dźěłowy zakład za zbytk wólbneje doby schwalić. Na schadźowanju w Choćebuzu chcedźa nimo toho diskusiju wo nowym programje organizacije nastorčić.

Z publikumom zhromadnje spěwali

štwórtk, 20. apryla 2023 spisane wot:
Swój kóždolětny nalětni koncert njeje Trjebinska Domowinska skupina minjenu njedźelu kaž zwučene před kulisu Šusterec statoka wuhotowała, ale wjedra dla w towarstwowym domje. Tam witaše předsydka skupina Angelika Balccyna tójšto wopytowarjow, kotřiž běchu samo z Wochozy přijěli. Jako hosći přeprosyli běchu sej spěwnu skupinu Přezpólni z Pančic-Kukowa a wokoliny kaž tež Slepjansku skupinu Kólesko. Tak zaklinča wjele spěwow w hornjoserbšćinje a w slepjanšćinje, kotrež publikum dźakowano tekstam na blidźe zdźěla sobu spěwaše. Foto: Jost Schmidtchen

„Nitki našeho žiwjenja“

póndźela, 17. apryla 2023 spisane wot:

Ewangelscy Serbja su so znowa na kónc tydźenja swójbow w Hainewaldźe zetkali. Něhdźe 50 wobdźělnikow bě so minjeny pjatk do Žitawskich horin po­dało a dožiwjenjow połne dny měło.

Hainewalde (scu/SN). Zhromadny kónc tydźenja w Hainewaldźe je mjeztym woblubowany wjeršk w skutkowanju Serbskeho ewangelskeho towarstwa za ewangelske serbske swójby. Wot pjatka hač do wčerawšeje njedźele je so tón króć ně­hdźe 50 wobdźělnikow pod hesłom „Nitki našeho žiwjenja“ zabawjało mjez druhim ze zhromadnym spěwanjom, modlitwu a dźěłarničkami.

Praha (SN/mb). Rewitalizacija Hórnikoweje knihownje w Praze steješe sobotu w srjedźišću prezentacije na hłownej zhromadźiznje towarstwa přećelow Serbow SPL („Společnost přátel Lužice“). Entuziasća SPL su hoberski projekt restawrowanja a mjeztym tež digitalizaciju knihow po wulkej wodźe 2002 zwoprawdźili. Tak je wot soboty tež 18 zwjazkow historiskeho časopisa „Serbowka“ online přistupnych. Spěchowany bu projekt ze srědkow sakskeje statneje kenclije přez Domowinu. Zarjadowanje sobotu so na zwučene wašnje w Serbskim seminarje w Praze wotměwaše. Jako zastupjer třěšneho zwjazka Serbow běše referent Domowiny za kulturu a wukraj Clemens Škoda přitomny. We wobłuku dnjoweho porjada su so wšelakim rozprawam wěnowali. Matej Dźisławk přednošowaše připoł­dnju w přestawce wo wustajeńcy swojich fotow w rumnosćach sakskeho zastupnistwa w samsnym domje.

Wjace serbsce informować

pjatk, 14. apryla 2023 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Domowina chce w přichodźe wjace nowinskich zdźělenkow jenož w serbskej rěči rozpósłać. Pod nadpismom „Serbja wojuja w digitalnej dobje wo widźomnosć“ je powěsćernja dpa wčera wo tym informowała. Pozadk za to bě wčerawša zdźělenka nastupajo namjety, kotrež maja serbske towarstwa za lětuše wuznamjenjenja Domowiny zapodać. Sobudźěłaćer w běrowje dpa bě wo serbskim teksće zamyleny a je so pola přisłušneho referenta třěšneho zwjazka Clemensa Škody wobhonił. „Sym naprašowarja na sotra.app skedźbnił, kotraž móhła tež jemu dobra pomoc być“, rjekny Škoda našemu wječornikej. Techniske móžnosće „su mjeztym tak dobre, zo móžeš bjez problema cyłe teksty za něšto sekundow do němčiny přełožić“, dpa piše.

Njedawne zjawne słyšenje w Sakskim krajnym sejmje tematizowaše wšědne wužiwanje serbskeje rěče. Tam bu porokowane, zo runohódna dwurěčnosć w zjawnym rumje přeco samozrozumliwa njeje. Po powěsći dpa mjenowaše předsyda Domowiny Dawid Statnik rěčne wodźenje z programom Alexu Microsofta „naš přichodny zaměr“.

Prěnja kročel

pjatk, 14. apryla 2023 spisane wot:
Z nuzy lěpšinu činić, to je w tróšku na­pjatym połoženju spomóžna alternatiwa. W Domowinskim zarjedźe tuchwilu městno nowinskeho rěčnika wobsadźene njeje, tuž je rozpósłanje wotpowědnych zdźělenkow nimo w serbskej tež w němskej rěči z přidatnym dźěłom zwjazane. Zo ryzy serbski tekst němskich adresatow zamyla, móže być. Pokiw na sotra.app bě tu prawa reakcija. Wšako móžemy hišće dołho wo sylnišej prezency serbskeje rěče we wšědnym dnju diskutować: Jeli z toho skutki njesćěhuja, to mało pomha. Nowinske zdźělenki a druhe informacije přiběrajcy jenož w serbskej rěči wozjewić je wězo na wěste wuměnjenja wjazane. Sotra.app hišće tak wukonita njeje, zo wšitke wobsahi bjezporočnje ze serbšćiny do němčiny přenjese. Tohodla su krótše teksty z jednorišimi sadami skoro predestinowane za to, jenož serbskorěčnje do zjawnosće hić. Poprawom bu prěnja kročel wčera sčinjena. Kóžda dalša móhła tomu polěkować, zo so to poněčim z normalitu stanje. Axel Arlt

Namjety zapodać hač do 30. junija

pjatk, 14. apryla 2023 spisane wot:

Budyšin (SN). Za wuznamjenjenje z Mytom Domowiny, Mytom Domowiny za dorost a Čestnym znamješkom Domowiny 2023 třěšny zwjazk jemu přisłušace župy, towarstwa kaž tež jednotliwcow namołwja namjety zapodać. Tak chcedźa znowa „hódnoćić čestnohamtske dźěło za zachowanje a zesylnjenje našeju rěčow abo wosebity angažement při hajenju serbskeje kultury a šěrjenju wědy wo Serbach“, kaž Domowina wčera zdźěli.

Hač do 30. junija 2023 přijimuje mytowanski wuběrk zwjazkoweho předsydstwa namjety za mjenowane tři wuznamjenjenja narodneje organizacije. Wone njech so zapodadźa na adresu:

Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Póstowe naměsto 2/Postplatz 2, 02625 Budyšin/Bautzen, abo z e-mejlku na resp. na faks 03591 42408.

Domowinski zarjad prosy wo to, za zapodaće namjetow předłohu wužiwać, kotraž je na webstronje Domowiny pod přistupna. Tam namakaće tež dalše za podaće namjetow trěbne informacije.

Budyšin (ML/SN). Wo 91 pomnikowych objektow stej so Maćica Serbska wot 1993 a jeje pomnikowy wuběrk w minjenych 21 lětach starałoj. Wuběrk wobjednawaše 73 pomnikow. 25 z tutych předewzaćow zwoprawdźi so w Delnjej Łužicy, wosebje z postajenjom nowych serbskich pomnikow a narownych kamjenjow. Ćežišćo wuběrka w Hornjej Łužicy pak bě wobnowjenje starych pomnikow za serbskich wótčincow rěče a kultury.

Stara papjera abo hódne dokumenty?

srjeda, 05. apryla 2023 spisane wot:

Material z Domowinskich skupin a towarstwow słuša do Serbskeho kulturneho archiwa

Hnydom z třoch wsow chcychu wot Katje Liznarjec, regionalneje rěčnicy Domowiny za teritorij Budyskeje župy, wědźeć, kak měli ze starymi podłožkami a fotami wobchadźeć. Wona njeje so toho­dla jenož pola fachowcow w Serbskim kulturnym archiwje wobhoniła. Zdobom je sej wona mnoho wot Wita Bejmaka, nawody wotrjada Serbskeje centralneje biblioteki a archiwa kaž tež dr. Annett Brězanec, nawodnicy Serbskeho kulturneho archiwa, rozłožić dała, štož čitarjow zawěsće zajimuje.

nowostki LND