Wuběrk přihotuje „Lěto župow“

srjeda, 19. awgusta 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Z „Lětom župow“ chce serbski třěšny zwjazk Domowina wuměnu regionow po cyłej Łužicy spěchować, wšako je po słowach předsydy Dawida Statnika „naš serbski swět wjetši hač je nam to wšědnje wědome“.

Za planowanje lěto trajaceje naprawy su wčera w Budyskim Serbskim domje přihotowanski wuběrk Domowiny skonstituowali. Kaž třěšny zwjazk informuje, bu start jeho dźěławosće koronapandemije dla wo něšto měsacow přestorčeny. Gremij ze zastupjerjow župow, Domowinskeho zarjada a Serbskeho instituta ma w nadawku zwjazkoweho předsydstwa stoćiny załoženja prěnich župow Budyšin, Kamjenc, Wojerecy 24. julija 1921 organizować. Domowina z toho wuchadźa, zo wobstejnosće za masowe swjedźenje na dotal zwučene wašnje korony dla klětu wjele hinaše njebudu. Tuž su so po słowach Statnika na to dojednali, „zo zahaji so ,Lěto župow‘ 24. julija 2021 a traje hač do lěća 2022. Wjeršk budźe na kóncu we Wojerecach, wšako su tehdy w tamnišej radnej pincy župy załožili.“ Přichodne wuradźowanje wuběrka budźe 15. decembra.

Nowy domicil

srjeda, 19. awgusta 2020 spisane wot:

Choćebuz-Chmjelow (WeM/SN). Čłonojo předsydstwa Spěchowanskeho towarstwa za serbsku rěč w cyrkwi su so předwčerawšim prěni raz w nowym domicilu w Choćebuskej klóšterskej cyrkwi zetkali. Wot awgusta wužiwaja delnjołužiscy serbscy křesćenjo tři rumy w Ewangelskej wosadźe klóšterskeje cyrkwje w farskim domje při Zinzendorfskej cyrkwi w Choćebuzu-Chmjelowje (Cottbus–Schmellwitz). Z tym ma serbska wosada w Delnjej Łužicy wotnětka krute sydło, rěka we wčerawšej nowinskej zdźělence towarstwa.

Dotal su Serbja stajnje z hosćom byli, su priwatnje abo pola dalšich institucijow a towarstwow po prošenju chodźili, zo móhli swoje zhromadźizny přewjesć. „Ze swójskim sydłom spjelni so wjelelětny són towarstwa“, rěka w zdźělence. Zarjadować chcedźa sej tam tohorunja archiw, delnjoserbsku křesćansku biblioteku kaž tež skład za wudźěłki towarstwa.

Šěsć prašenjow kandidatam

wutora, 18. awgusta 2020 spisane wot:

Wojerecy (SN/at). Domowinska župa „Handrij Zejler“ je so ze šěsć prašenjemi na tych pjeć kandidatow k wólbam wyšeho měšćanosty 6. septembra we Wojerecach wobroćiła. Kaž ze zdźělenki Domowiny wuchadźa, zwěsći tamniša regionalna rěčnica třěšneho zwjazka „naladu duchowneho wubudźenja, kotraž ma tež tójšto z tym činić, zo maja spominanje na serbske korjenje jako potencial za přichod cyłeho regiona. Runje hdyž dźe wo atraktiwnu wokolinu za młode swójby, ma serbska zhromadnosć wjele k tomu přinošować.“ Tajka diskusija w zwisku z wólbami wyšeho měšćanosty njech nastorči diskusiju wo hódnoće serbskeje rěče a kultury we Wojerecach přichoda.

W prašenjach dźe wo poćah k Serbam a jich kulturje w měsće a regionje, wo jich rólu w procesu strukturneje změny, wo podpěru při nawuknjenju serbšćiny wot pěstowarnje hač k powołanskej šuli. Wědźeć chcedźa tež, što po měnjenju kandidatow k žiwej dwurěčnosći słuša, hač měła społnomócnjena za serbske naležnosće města hłownohamtsce skutkować a što wot Domowiny za wuwiće jeje załoženskeho města wočakuja.

Dźěłarničku chcedźa přewjesć

štwórtk, 06. awgusta 2020 spisane wot:

Miłoćicy (SN/MiR). Lětuša 14. mjezynarodna rězbarska dźěłarnička towarstwa Kamjenjak z.t. ma so wotměć. Korona-pandemije dla njebě móžno zapřijeć do financowanja partnerow w Čěskej a Pólskej. Tak budźe porno tamnym lětam mjenje wuměłcow w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju. Čłonojo towarstwa Kamjenjak su wosebje dźakowni kulturnemu rumej, kotryž projekt wospjet z 10 000 eurami spěchuje. Njebjelčanska gmejna wobdźěli so z krutym podźělom 1 500 eurow a dźěłarničku zdobom z praktiskej pomocu podpěruje. Dalši partner z 3 000 eurami je załožba lutowarnjow Sakskeje. Załožba za serbski lud přilubja spěchowanske srědki ně­hdźe 1 800 eurow.

Zhromadne, ale wobmjezowane zwučowanja

wutora, 04. awgusta 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Serbske lajske chóry wróća so dalokož móžno probowej rutinje. Wšitke ćělesa wusměrjeja zwučo­wanja po poručenjach, kotrež bě Sakski chórowy zwjazk spočatk junija zestajał. Tam rěka, zo dyrbja spěwarki a spěwarjo mjezsobny wotstawk znajmjeńša dweju metrow dodźeržeć. Wotměwaja-li so proby nutřka, smědźa wone maksimalnje třištwórć hodźiny trać, potom dyrbja rumnosć 15 mjeńšin dołho přewětrić. Wobdźělnikam, kotřiž maja so do lisćiny přitomnosće zapisać, ma nimo toho desinfekciski srědk k rukomaj być. Ručež njespěwaja, trjebaja škitny nahubnik. Wo přidatnych naprawach rozsudźeja cyłki po swójskim dobrozdaću.

Na statok zaso žiwjenje zaćahnyło

póndźela, 03. awgusta 2020 spisane wot:

Wšudźe je kriza koronawirusa dla minjene měsacy zjawne žiwjenje womjel­knyć dała. Nětko so wone poněčim nawró­ća. Tež na Rownjanskim Njepilic statoku burske žiwjenje a serbske nałožki zaso wotućeja.

Rowno (JoS/SN). Dołhi čas je na Rownjanskim Njepilic statoku ćicho było. „Ale nětko chcemy so pomału zaso wróćo přizjewić a pokazać, zo tu hišće smy“, praji minjeny pjatk předsyda spěchowanskeho towarstwa Manfred Nikel, jako witaše hosći na tradicionalny lětni swjedźeń. „Naše poslednje zarjadowanja běchu w januaru swinjorězanje a w februaru pjerjodrěće a camprowanje. Na to wobmjezowachmy so mjez druhim na to, bróžnju za kubłanske zaměry dwu­rěčnje wuhotować. Krizowe wobmjezowanja njejsu wjace dowolili.“

Njeličomne gratulacije přijimał

póndźela, 03. awgusta 2020 spisane wot:
Sydomdźesaćiny swjećeše wčera w Konjecach w kruhu swójbnych a přećelow rjemjesl­nik Jurij Čórlich. Jara wjele gratulantow je jemu zbožo wupřało – samo hižo na Ralbičanskich rańšich kemšach. Nimo skutkowanja jako samostatny awtowy zamkar – wjednistwo swojeho zawoda je mjeztym synej dale dał – je Jurij Čórlich tež znaty jako wjelelětny radźićel Ralbičanskeje a pozdźišo gmejny Ralbicy­-Róžant, podpě­­raćel Konječanskeho blidotenisoweho towarstwa kaž tež jako spěwar mu­skeho­ chóra Delany, hdźež hižo wot meje lěta 1977 prěni tenor zesylnja. Tuž su jemu wčera Delenjo tohorunja „Sławu“ zanjesli a so na swjedźenju zhromadnje z pře­wodom hudźbnikow wo dobru naladu starali. Foto: Rafael Ledźbor

Pawk po puću

srjeda, 29. julija 2020 spisane wot:

Flensburg (SN/pdź). Jedyn z hłownych nadawkow młodźinskeho towarstwa Pawk je wobstajna wuměna z tamnymi europskimi mjeńšinami. K tomu přinošuja prawidłowne zetkanja a zhromadne akcije. Tak su tež tučasnje zaso delegacije Němcow z Danskeje, Danow z Němskeje a Serbow zhromadnje po puću, a to na płachtaku kołowokoło danskich kupow w Baltiskim morju. Skupina młodostnych startowaše póndźelu w Flensburgu. Mjez nimi je tež 18lětna Helena Hejduškec z Hory.

„Jako přeprošenje dóstach so na jónkrótnej wuprawje wobdźělić, njetrjebach dołho rozmyslować, hač je přiwozmu“, lětuša maturantka rozprawja. „To je fantastiska móžnosć, nowych přećelow zeznać­ a dyrdomdej dožiwić.“ Płachta­kowanje njeje dźě jenož wočerstwjenje, ale zdobom wužadanje. Tak je městno na čołmje wobmjezowane a kóždy dyrbi při rjedźenju, warjenju a płachtakowanskich manewrach sobu pomhać. „To skruća zhromadnosć mjez wobdźělnikami. A připódla wězo tež wjele nawuknješ, wo płachtakowanju a wo swojich sobu­čłowjekach“, Helena Hejduškec wuswětla. Zajutřišim, pjatk, so młodostni zaso do Flensburga wróća.

Woprawnjeny dźak

póndźela, 27. julija 2020 spisane wot:
Lědma někajki cyłk ludźi móže na tak dołhe­ stawizny zhladować kaž katolske bratstwo swjateho Bosćana. Tohodla je derje, zo wone swojej 600. róčnicy wose­bitu wustajeńcu wěnuje. A prawje wjele zajimcow měło sej ju wobhladać, přetož štož su Pětr Suchi, Tadej Šiman, Ludwig Zahrodnik a dalši sobuwojowarjo hro­madźe znjesli, je zawěrno wobhladanjahódne. Tam móžeš sej mjenujcy wuwě­domić, kak hłuboko zakorjenjene česćowanje swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe je. Wo tym njeswědčitej jenož procesion na patronatnym dnju abo hłowna zhromadźizna. Wočiwidniša je wulka ličba modlerskich stołpow, postawow, kapałkow a dalšich formow. Zo je wěriwi zwjetša z wjele pjenjezami wu­dźeržuja, je wšeje česće hódne. Tohodla je předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda Jurij Špitank wčera k wotewrjenju z prawom na to skedźbnił a so mějićelam za jich angažement dźakował. Marian Wjeńka

Wotbłyšćuje wulki pokład

póndźela, 27. julija 2020 spisane wot:

Wustajeńcu wo česćowanju swj. Bosćana wotewrěli

Chrósćicy (SN/MWj). Lětuša 600. róčnica wobstaća katolskeho bratstwa swjateho Bosćana je na wčerawšej njedźeli dalši wjeršk dožiwiła. W Chróšćanskim Hór­nikowym domje wotewrěchu wobšěrnu a zajimawu wustajeńcu wo česćowanju swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe. W zhromadnym dźěle Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM), wosady a bratstwa znosychu mnozy angažowani wjele najwšelakorišich fotow a dokumentow, kotrež pokazuja na 24 płachtach, tak mje­nowanych rollupach. Něhdźe 80 zajimcow je sej wčera přehladku wobhladało. Mjez druhim witaše předsyda TCM Jurij Špitank Budyskeho krajneho radu Michaela Hariga (CDU) a abatisu klóštra Marijineje hwězdy Gabrielu Hesse. Skupina wosadnych dujerjow je wotewrjenje swjatočnje wobrubiła.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND