Serbskosć widźomniša

srjeda, 18. awgusta 2021 spisane wot:
Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty, Budyska Domowinska župa a Stróžanske towarstwo Radiška chcedźa swoje zhromadne dźěło hišće bóle intensiwizować a serbskosć skrućić. To je dobry signal, předewšěm za Malešanski region. Wšitcy třo partnerojo drje hižo dlěje hromadźe na dalewuwiwanju serbskosće w regionje dźěłaja, ale dotal bě to skerje w zakrytym. Přiwšěm pak je skutkowanje wuspěšne, to njeměł nichtó prěč. Dobre přikłady za tajke dobre zhromadne dźěło su mjez druhim serbske swójbne popoł­dnja w Stróžanskim Domje tysac hatow a tež, zo su w tamnišej stajnej wustajeńcy napisy přewažnje dwurěčne němsko-serbske. Hladajo do přichoda je spomóžne, zo su so nětko na konkretne nadawki dojednali, z kotrymiž bywa serbskosć dale a widźomniša a snano tež „zaso“ samozrozumliwa. Zawěsće su w naležnosći tež nowe dźěłowe městna rěčnych motiwatorow wulka pomoc a podpěra, předewšěm při zrodźenju nowych idejow. Janek Wowčer

Tež w dowolowym času so Spalowscy Domowinjenjo zetkawaja. Po tym zo su w juliju hłownu zhromadźiznu Domowiny wuhód­noćili, podachu so předwčerawšim na wulět z konjacym zapřahom do Dubrjenskeho bahna. Tři hodźiny dołho jich tam Pětr Wrobl z Kulowca (naprawo) ze swojej kuču po bahnu wjezeše a jim přirodne wosebitosće rozłoži. Foto: Lubina Dučmanowa

W Kamjenskim sakralnym muzeju, Haninej cyrkwi, su wčera wječor pućowansku wustajeńcu wo česćowanju swj. Bosćana w Chróšćanskej wosadźe wotewrěli. Nawodnica Lessingoweho muzej dr. Sylke Kaufmann wodźeše zajimcow po přehladce. Nasta­ła bě wustajeńca składnostnje 600. róčnicy bratstwa swjateho Bosćana. Foto: Feliks Haza

Před 30 lětami wutworichu we Łazu ­Załožbu za serbski lud. Tamniše spěchowanske towarstwo Dom Zejlerja a Smo­lerja dopomina nětko z wosebitej taflu na wusahowacy dypk w serbskich stawiznach.

Łaz (AK/SN). Połnje wobsadźena bě Łazowska ewangelska cyrkej, jako tam 19. oktobra 1991 zastupjerjo Zwjazkoweje republiki Němskeje, Sakskeje a Braniborskeje wukaz ­a zhromadne wozjewjenje wo nastaću Załožby za serbski lud podpisachu. „To bě wažny a zdobom jara hnujacy dźeń“, dopomina so předsyda Łazowskeho ­spěchowanskeho towarstwa Reinhardt Schneider. Angela Merkel (CDU), tehdy zwjazkowa ministerka za žony a młodźinu, tehdyši sakski minis­terski prezident Kurt Biedenkopf (CDU) a te­hdyši braniborski ministerski pre­zident Manfred Stolpe (SPD) so słowa ­jimachu a pod­šmórnychu, Serbow při zachowanju a wuwiwanju rěče, kultury a tradicijow podpěrać.

Rěčnik ma nowy běrow

štwórtk, 05. awgusta 2021 spisane wot:
Nowinski rěčnik Domowiny Marcel Brauman ma wot spočatka awgusta swoje dźěłowe městno we Wojerecach. W zwisku z aktualnymi personelnymi změnami su so w Domowinskim zarjedźe za tule rumnostnu změnu rozsudźili. Na ličbje w Budyšinje zaměstnjenych dźěłowych městnow zarjada so ničo njezměni, dokelž je so tam nowa referentka za naležnosće kubłanja a spěchowanja dorosta přidružiła. Běžne wothłosowanje nadawkow po digitalnym puću po słowach Braumana derje funguje. Tuchwilu přewjeduja stajnje póndźelu „zazběh do tydźenja“ z widejowej konferencu přistajenych z cyłeje Łužicy. K tomu přińdu nětko zaso wuradźowanja na zwučene wašnje. Foto: Franciska Grajcarekec

Wuda knihu k wuwiću sportoweho towarstwa

srjeda, 04. awgusta 2021 spisane wot:

Na wopyće pola Bronjana Achima Buše

Z woknom swojeho dźěłoweho běrowa doma w Bronju hlada sydomdźesaćlětny Achim Buša na łuki a lěsk Radworskeje dźiwinoweje zahrody. „Tiergarten“, bě něhdyši baron swój čas tutón blečk w swojim wulkim parku mjenował. Tam wutworichu sej Radworčenjo po Druhej swětowej wójnje swoje sportnišćo, kotrež słužeše potom sławnemu, po cyłej Hornjej Łužicy znatemu koparskemu mustwu Slawija Radwor, a hač do dźensnišeho nětčišemu Sportowemu towarstwu 1922 Radwor z.t.

Francoska Serbowka akty digitalizuje

srjeda, 04. awgusta 2021 spisane wot:
21lětna Felicia Touvenot tuchwilu w zarjedźe Domowiny akty digitalizuje. W Francoskej blisko města Nancy bydlaca Serbowka nětko wšědnje na prěnim poschodźe Budyskeho Serbskeho domu papjerjane podłožki třěšneho zwjazka do digitalneje doby wjedźe. Rěčnje njeje to za absolwentku studija komunikacije a mjezynarodneho marketinga žadyn problem, wšako wona běžnje serbuje. Tež Felicia je dwurěčna, ale serbsko-francoska. Pochad jeje maćerje – rodźeneje Šołćic z Konjec – ju z Łužicu zwjazuje, serbšćina je jeje maćeršćina. A připódla móže wona nětko tež swoje znajomosće němčiny dale polěpšeć, wosebje pak so na kóždu składnosć serbskeje rozmołwy wjeseli. Foto: Marcel Brauman

Na Morawje so za serbsku pomocnu akciju dźakuja

Pisany serbsko-słowjanski podawk ze so­cialnym pozadkom dožiwi nimale 300 wopytowarjow minjenu njedźelu na dworje Chróšćanskeje fary. Wjacore serbske kulturne cyłki su jich ze swojimi poskićenjemi zawjeselili. Bě to beneficny koncert, na kotrymž zběrachu pjenjezy we wobłuku pomocneje akcije Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) „Łuži­ca pomha“.

W LIPJE zaso ze zapalom sportuja

srjeda, 28. julija 2021 spisane wot:

Nětko zaso, stajnje srjedu dopołdnja, chwataja žony we wuměnkarskej starobje po dołhej, korony dla napołoženej přestawce zaso do Smjerdźečanskeje LIPY­ na sportowu zaběru. Tam nańdźechu wšitko tak kaž do pandemije. Jeničce mjezwočo nazwučowarki běše nowe. Před nimi steješe z wjesołym posměwkom młoda nazwučowarka a jich přećelnje serbsce postrowi.

Kaž Bože wjedźenje

srjeda, 28. julija 2021 spisane wot:
Wulkotna to powěsć: Gmejna Pančicy-Kukow a Domowina chcetej Muzej Ćišinskeho zhromadnje ponowić a tež wudźeržować. Skónčnje mamy w serbskim swěće twarnišćo mjenje. Što wšitko njebu rěčane a namjetowane, muzej znowa wuhotować. Rozmyslowali tež su, jón přeměstnić. Muzej direktnje w klóštrje zarjadować zbudźi chětro kontrowersne měnjenja, kaž wěm so dopomnić. Namjet Zwjazka serbskich wuměłcow bě, jón na bywšej Wotrowskej šuli zaměstnić. Stajnje pak wosta prašenje nošerstwa njerozrisane. Tež to je nětko na zbožo jasne, a tak wostanje Muzej Ćišinskeho na swojim městnje w šuli ze samsnym mjenom w ródnej wsy Jakuba Barta-Ćišinskeho, hdźež tež słuša. A je kaž Bože wjedźenje, zo dóstanu za wuhotowanje spěchowanje za modernu multimedialnu techniku. Bjez tajkeje dźě dźensa nimale žanu dušu wjac do muzeja njewabiš. Přeju tuž dobre poradźenje a prawje bórze a wobstajnje dosć wopytowarjow. Janek Wowčer

nowostki LND