Schwala projekty hakle w januarje

štwórtk, 28. nowembera 2019 spisane wot:

Budyšin (LTh/SN). Nazymskej koncertaj w Budyšinje a Malešecach běštej skupinarjam w župje „Jan Arnošt Smoler“ krasne dožiwjenje a serbski kulturny wjeršk. To zwěsćichu čłonojo župneho předsydstwa na swojim wuradźowanju wčera w Budyskim Serbskim domje. Zdobom dźakowachu so iniciatoram zarjadowanjow a kulturnym skupinam. Běchu to chór Łužica, muski cyłk Přezpólni a Serbski folklorny ansambl Wudwor.

Předsydstwo je projekty w nowym lěće rozjimało, njeje pak nastupajo wobsahi doskónčnje rozsudźiło. To chce w januarje nachwatać. Dwoje wuspěšne předstajenje Kocoroweho „Serbskeho rekwiema“ w Ketlicach a Žitawje jich pohnuwa, přemyslować wo mytowanju wobdźělenych němskich chórow z Lubija, Žitawy a Ketlic za to, zo haja serbsku chórowu literaturu. Wuspěšne filmowe dny w Delnjej Łužicy zajimuja runje tak Domowinjanow w župje. Tohodla rozmysluja wo móžnosćach, filmy ze serbskim wobsahom sej wobhladać móc.

Zajimče w LIPJE rady sački tykaja

štwórtk, 28. nowembera 2019 spisane wot:

W šěsćstronskim zešiwku su přehladnje a z terminami zestajane poskitki Serbskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA za šulske lěto 2019/2020.

Smjerdźaca (aha/SN). Mjez 14 kursami a naprawami wobłuka „Rěče a tradicije“ su zakładny kurs za nawuknjenje serbšćiny, wušiwanje narodneje drasty, zakłady šića z mašinu, staršisko-dźěćacy kruh kaž tež zakłady šića za šulerjow, a to klětu w zymskich prózdninach. W zešiwku a na internetnej stronje LIPY tohorunja je wupokazane, zo móža zajimcy/zajimče znowa, a to mjeztym pjatnaty raz pod fachowym nawodom nazhoniteje šwalče Petry Kupcyneje sački tykać.

Přewšo aktiwny Domowinjan

srjeda, 27. nowembera 2019 spisane wot:

Kruta zepěra w skutkowanju Domowinskeje skupiny Turjej, župa Delnja Łužica, je Bernd Jurk. Byrnjež ze serbskeje wo­koliny pochadźał a so w Čornym Chołmcu narodźił, je wón narodnej orga­nizaciji poměrnje pozdźe přistupił. To zwisowaše z tym, zo zasydli so ze swojej swójbu w Delnjej Łužicy. Sćěh toho mjez druhim bě, zo zastupi zhromadnje z mandźelskej w lěće 2001 do Domowinskeje skupiny w Turjeju.

Skupinski předsyda Harald Końcak je wězo hordy na tajkeho hibićiweho Domowinjana. Wšako słuša Bernd Jurk wot wšeho započatka k najaktiwnišim čłonam. Tak su skupinarjo jeho hižo w druhim lěće sobustawstwa do předsydstwa wuzwolili.

Přez lěta zrosćeny zwisk mjez Berndom Jurkom a Turjejskej Domowinskej skupinu je tak kruty, zo njeje ani wo­spjetny přećah do Dubjeho (Eichow) blisko Wětošowa jeho aktiwity wobmjezował. Zdalenosć 40 kilometrow by někotrehožkuli druheho snano wottrašiła so w dotalnym narodnym cyłku dale angažować, jeho pak nic.

Z Hórčanami „po swěće pućował“

wutora, 26. nowembera 2019 spisane wot:
Hórčanske wjesne towarstwo Při skale je minjeny pjatk swojich čłonow a dalšich wjesnjanow na přednošk Bena Bělka do rjaneje swjedźenskeje rumnosće na Weh­ner­tec statoku přeprosyło. Wjelelětny znaty moderator Serbskeho rozhłosa sćelaka MDR rozprawješe něhdźe 30 přitomnym na jara zajimawe wašnje wo swojich jězbach­ po swěće. We wjace hač 40 epizodach a k tomu přisłušnych fotach je Beno Bělk hosći na kuriozne a mjenje zwjeselace pućowanja po Iranje, Słowakskej, Chinje a Vietnamje sobu wzał. W Dubaiju bě samo Serba zetkał. Foto: Katharina Jurkowa

„Ta razna postawa mi nochce z hłowy“

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

Na Maćičnej akademiji je superintendent Jan Malink wčera w Budyskim „Wjelbiku“ něhdźe dwaceći zajimcam wo Jaroměrje Hendrichu Imišu – mjez druhim załožer serbskeho homelitiskeho seminara – přednošował.

Budyšin (MCu/SN). Jan Malink započa swój zajimawy a nazorny přednošk z recitaciju soneta Jakuba Barta-Ćišinskeho z lěta 1897 „Za Hendrichom Imišom“. W basni jewja so charakterowe rysy Imiša, předstajace jeho awtoritarne, razne a zasakłe wašnje. W prěnim wjeršu rěka: „Ta razna postawa mi nochce z hłowy“. Na Lipšćanskej uniwersiće bě wón studentski rěčnik a zastupi 1841 do korpsa Lusatia. Wo nim prajachu, zo bě w bojach z tesakom a w pistolowych duelach druhim strašny. Na litografiji z lěta 1842 je widźeć mjez studentami jako „piwowy kral“.

Kulowske Bratrowstwo z hłownej zhromadźiznu

štwórtk, 21. nowembera 2019 spisane wot:

Kulow (aha/SN). Městopředsyda towarstwa Bratrowstwo Handrij Rab móžeše zawčerawšim wjace hač 30 čłonow na hłownej zhromadźiznje na Kulowskej farje­ witać. Spočatnje spominachu zhromadźeni, wuspěwawši Wótčenaš, na w rozprawniskej dobje zemrětych čłonow. Dale wuži Rab składnosć, gratulować štyrjom čłonam k 85tym a pjatnaćom ke kulowatym narodninam.

Namjetuje drastowy zwjazk

póndźela, 18. nowembera 2019 spisane wot:

Židźino (SN/at). We Wojerowskej wokolinje kaž tež w gmejnje Halštrowska Hola skutkuje telko drastowych skupin a towarstwow kaž w žanym dalšim regionje serbskeho sydlenskeho ruma. Na to je Wojerowčan Werner Bejma na njedawnym serbskim wječorku w Židźinom skedźbnił. Cyłki často kóždy za sebje dźěła­ja. Tohodla Bejma namjetowaše, takrjec jako třěšne zjednoćenstwo załožić Serbski drastowy zwjazk, kotryž za­jimy wjesnych skupin napřećo třećim zastu­puje. „Mam to za logiske“, rjekny předsyda Towarstwa k pěstowanju regionalneje kultury srjedźneje Łužicy.

Społnomócnjena za serbske nalež­no­sće města Wojerec a čłonka předsydstwa Serbskeje rejwanskeje skupiny Ćisk Gabriela Linakowa doda, zo dyrbjał tajki Serbski drastowy zwjazk status kraj­neho zwjazka měć. Chcedźa-li skupiny fachowemu zwjazkej přistupić, přińdźe za nje tuchwilu jeno Srjedźoněmski domizniski a drastowy zwjazk do prašenja. Jemu přisłu­šeja towarstwa z Berlina, Braniborskeje, Saksko-Anhaltskeje a Sakskeje. Ćišćenjo su w nim jenički serbski cyłk ze Sakskeje.

Nowy princowski por knježi

póndźela, 18. nowembera 2019 spisane wot:

Marcel II. a Christina II. ze „Zubneje skały“ nawjedujetaj 50. sezonu WCV

Njebjelčicy (AKR/SN). Lěto regentstwa princowskeho pora Michała III. a Christiny I. ze „Šmigetoniskej“ je so na sobotnym kapičkowym wječoru Serbskopazličanskeho karnewaloweho kluba (WCV) w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ zakónčiło. WCV trjebaše tuž, kaž kóžde lěto, no­weho princa na čole.

Na wupředatej žurli wosadnicy dožiwichu wopytowarjo znowa rjany a wotměnjawy połdrahodźinski program. Po zaćahu škričkoweje gardy a rady jědnaćoch smědźeše so dotalny princowski por hišće raz prezentować, prjedy hač dyrbješe ceptar wotedać.

Ze zapalom předstajichu škrički „gardowu reju“ a slědował je skeč skupiny 0815 z Romanom Krječmarjom, Měrćinom Domšom a Tomašom Matku. Hósć z Baltiskeho morja pytaše delikatesu za swój restawrant z mórskimi specialitami. Dokelž dźeń a wjac wotpadkow morjo zanjerodźa, je jemu ćežko wšědnje dosć kulinariskich chłóšćenkow nałójić. Nadźija so tuž garnelow, kotrež wšak mjeztym w Njebjelčicach plahuja.

„Šorcuch, jaka, hutawka“ rěkaše dźěłarnička k hotowanju narodneje drasty předwčerawšim w Brětni, na kotruž bě Serbski drastowy forum přeprosył. Mějićelka Wojerowskeho Wjacsławkec drastoweho domu a sobuzałožerka Kirsten Bejmina je tam ze swojej dźowku Lisu pokazała, kak so dźěłowu drastu ewangelskich Serbow wokoło Wojerec woblěkać. Přitomni diskutowachu tam tež wo naležnosćach serbskeje narodneje drasty a wuměnjachu sej nazhonjenja. Foto: Gernot Menzel

Swěrna partnerka w Namysłowje

srjeda, 13. nowembera 2019 spisane wot:

Styki Domowinskeje župy „Michał Hórnik“ do pólskeho Namysłowa njewobeńdu tež tamniši měšćanski muzej. W zarjadnišću zhonja wopytowarjo wo serbskim narodnym prócowarju, nowinarju a spisowaćelu Janje Skali. Zo je trajna wustajeńca wo nim lěto wob lěto na informatiwnosći přibywała, je hłownje zasłužba Jadwigi Kaweckeje. Jako sobudźěłaćerka muzeja bě so wona zaměrnje tomule předmjetej wěnowała. Na přikład nawjaza styki ze Serbskim muzejom w Budyšinje, zo by přehladku z nowymi eksponatami wudospołnjała. Zwiski do Hornjeje Łužicy běchu jej dalši pohon, zajimcam tež wědu wo Serbach a Domowinje spřistupnić. Štož je jako přistajena muzeja za­počała, wona nětko jako wuměnkarka z wjeselom dale wjedźe.

W Kamjenskej župje so na lońšu kubłansku jězbu do Namysłowa rady dopominaja, hdźež su wobdźělnicy Jadwigu Kawecku jako swěrnu přewodnicu a organizatorku dožiwili. „Bjez jeje pomocy njeby wuprawa tak wuspěšna była“, stej sej županka Zala Cyžowa a regionalna rěčnica Katharina Jurkowa přezjednej.

nawěšk

nowostki LND