Z interimnej nawodnej dwójku

póndźela, 02. decembera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Dr. Viktor Zakar njeje hižo nawoda Choćebuskeje wotnožki Rěčneho centruma WITAJ (RCW). To wobkrući předsyda Domowiny Dawid Statnik na pjatkownym wuradźowanju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Budyskim Serbskim domje. „Smy 25. nowembra zrěčenje z Viktorom Zakarom rozwjazali“, rjekny Statnik na naprašowanje SN. „K přičinam pak ničo rjec njemóžu.“ Nawodnistwo wukonja wotnětka muska dwójka, zdźěli na kromje wuradźowanja nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa. „Interimnje staj je redaktor Płomjenja Bernd Melcher a rěčny pedagoga Ale­xander Draguła přewzałoj.“ Tež wona so k pozadkam njewupraji.

Stajnje optimistisce do přichoda zhladował

póndźela, 02. decembera 2019 spisane wot:

Zrudźaca powěsć je so minjeny tydźeń tež mjez Serbami srjedźneje Łužicy rozšěriła, zo je 16. nazymnika Werner Baumhöfer w starobje 72 lět zemrěł.

Sprawny, wotewrjeny a horliwy Serb, kiž bě stajnje wjesołeje mysle, narodźi so 5. winowca 1947. Wotrosće w serbskej katolskej swójbje w Pěskecach. Narodne a nabožne kubłanje je jeho myslenje a jednanje čas žiwjenja wobwliwowało. Po wuspěšnym złoženju srjedźneje zrałosće studowaše w Drježdźanach ratarstwo. Mjez serbskimi młodostnymi w te­hdyšim Kamjenskim wokrjesu měješe wjele přećelow. Zo by z nimi dźěłać, so rozmołwjeć a jich nawjedować móhł, so tež zwólniwy wupraji přewzać dźěło we wokrjesnym wjednistwje SNM – młodźinskeje organizacije – w Kamjencu.

Smjerdźečenjo wulce swjećili

póndźela, 02. decembera 2019 spisane wot:

Před 55 lětami delanska rejwanska skupina załožena

Chrósćicy (pdź/SN). Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca je sobotu 55. róčnicu wobstaća w Chróšćanskej „Jednoće“ woswjećiła. Kaž kóžde pjate lěto běchu młodźi čłonojo cyłka za to wosebity program z lódki swojich serbskich rejow spřihotowali. To wabješe tójšto bywšich čłonow – wšako z wulkeho dźěla tež jich dźěći w skupinje sobu skutkuja – a dalšich zajimcow do Chrósćic. Tak běchu wšitke městna w „Jednoće“ zdypkom k zahajenju programa wobsadźene.

Župa nachwilnje z rěčnicu

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Němcy (pi/SN). Čłonojo župneho předsydstwa župy „Handrij Zejler“ su na swojim wčerawšim wuradźowanju w Němcach Gabrielu Linakowu jednohłósnje za swoju rěčnicu wuzwolili. Wona budźe župu wot januara w zjawnosći zastupować, doniž župna hłowna zhromadźizna noweho župana resp. nowu županku njewuzwoli. Dotalny župan Marcel Brauman dźěłoweho městna na Domowinskim zarjedźe wot spočatka 2020 dla funkciju kónc lěta złoži, wostanje pak dale­ čłon župneho předsydstwa.

Zhromadnje z regionalnej rěčnicu Sonju­­ Hrjehorjowej su so čłonojo gre­mija na klětuše župne projekty dojed­nali, mjez druhim na kubłansku jězbu do Wendlanda. Diskusiju wo móžnej fu­zi­ji­ župow maja za njetrjebawšu, wšako ma župa dosć mocow, dołhodobnje regionalnym potrjebam Serbow we Wojerowskim regionje wotpowědować.

Schwala projekty hakle w januarje

štwórtk, 28. nowembera 2019 spisane wot:

Budyšin (LTh/SN). Nazymskej koncertaj w Budyšinje a Malešecach běštej skupinarjam w župje „Jan Arnošt Smoler“ krasne dožiwjenje a serbski kulturny wjeršk. To zwěsćichu čłonojo župneho předsydstwa na swojim wuradźowanju wčera w Budyskim Serbskim domje. Zdobom dźakowachu so iniciatoram zarjadowanjow a kulturnym skupinam. Běchu to chór Łužica, muski cyłk Přezpólni a Serbski folklorny ansambl Wudwor.

Předsydstwo je projekty w nowym lěće rozjimało, njeje pak nastupajo wobsahi doskónčnje rozsudźiło. To chce w januarje nachwatać. Dwoje wuspěšne předstajenje Kocoroweho „Serbskeho rekwiema“ w Ketlicach a Žitawje jich pohnuwa, přemyslować wo mytowanju wobdźělenych němskich chórow z Lubija, Žitawy a Ketlic za to, zo haja serbsku chórowu literaturu. Wuspěšne filmowe dny w Delnjej Łužicy zajimuja runje tak Domowinjanow w župje. Tohodla rozmysluja wo móžnosćach, filmy ze serbskim wobsahom sej wobhladać móc.

Zajimče w LIPJE rady sački tykaja

štwórtk, 28. nowembera 2019 spisane wot:

W šěsćstronskim zešiwku su přehladnje a z terminami zestajane poskitki Serbskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA za šulske lěto 2019/2020.

Smjerdźaca (aha/SN). Mjez 14 kursami a naprawami wobłuka „Rěče a tradicije“ su zakładny kurs za nawuknjenje serbšćiny, wušiwanje narodneje drasty, zakłady šića z mašinu, staršisko-dźěćacy kruh kaž tež zakłady šića za šulerjow, a to klětu w zymskich prózdninach. W zešiwku a na internetnej stronje LIPY tohorunja je wupokazane, zo móža zajimcy/zajimče znowa, a to mjeztym pjatnaty raz pod fachowym nawodom nazhoniteje šwalče Petry Kupcyneje sački tykać.

Přewšo aktiwny Domowinjan

srjeda, 27. nowembera 2019 spisane wot:

Kruta zepěra w skutkowanju Domowinskeje skupiny Turjej, župa Delnja Łužica, je Bernd Jurk. Byrnjež ze serbskeje wo­koliny pochadźał a so w Čornym Chołmcu narodźił, je wón narodnej orga­nizaciji poměrnje pozdźe přistupił. To zwisowaše z tym, zo zasydli so ze swojej swójbu w Delnjej Łužicy. Sćěh toho mjez druhim bě, zo zastupi zhromadnje z mandźelskej w lěće 2001 do Domowinskeje skupiny w Turjeju.

Skupinski předsyda Harald Końcak je wězo hordy na tajkeho hibićiweho Domowinjana. Wšako słuša Bernd Jurk wot wšeho započatka k najaktiwnišim čłonam. Tak su skupinarjo jeho hižo w druhim lěće sobustawstwa do předsydstwa wuzwolili.

Přez lěta zrosćeny zwisk mjez Berndom Jurkom a Turjejskej Domowinskej skupinu je tak kruty, zo njeje ani wo­spjetny přećah do Dubjeho (Eichow) blisko Wětošowa jeho aktiwity wobmjezował. Zdalenosć 40 kilometrow by někotrehožkuli druheho snano wottrašiła so w dotalnym narodnym cyłku dale angažować, jeho pak nic.

Z Hórčanami „po swěće pućował“

wutora, 26. nowembera 2019 spisane wot:
Hórčanske wjesne towarstwo Při skale je minjeny pjatk swojich čłonow a dalšich wjesnjanow na přednošk Bena Bělka do rjaneje swjedźenskeje rumnosće na Weh­ner­tec statoku přeprosyło. Wjelelětny znaty moderator Serbskeho rozhłosa sćelaka MDR rozprawješe něhdźe 30 přitomnym na jara zajimawe wašnje wo swojich jězbach­ po swěće. We wjace hač 40 epizodach a k tomu přisłušnych fotach je Beno Bělk hosći na kuriozne a mjenje zwjeselace pućowanja po Iranje, Słowakskej, Chinje a Vietnamje sobu wzał. W Dubaiju bě samo Serba zetkał. Foto: Katharina Jurkowa

„Ta razna postawa mi nochce z hłowy“

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

Na Maćičnej akademiji je superintendent Jan Malink wčera w Budyskim „Wjelbiku“ něhdźe dwaceći zajimcam wo Jaroměrje Hendrichu Imišu – mjez druhim załožer serbskeho homelitiskeho seminara – přednošował.

Budyšin (MCu/SN). Jan Malink započa swój zajimawy a nazorny přednošk z recitaciju soneta Jakuba Barta-Ćišinskeho z lěta 1897 „Za Hendrichom Imišom“. W basni jewja so charakterowe rysy Imiša, předstajace jeho awtoritarne, razne a zasakłe wašnje. W prěnim wjeršu rěka: „Ta razna postawa mi nochce z hłowy“. Na Lipšćanskej uniwersiće bě wón studentski rěčnik a zastupi 1841 do korpsa Lusatia. Wo nim prajachu, zo bě w bojach z tesakom a w pistolowych duelach druhim strašny. Na litografiji z lěta 1842 je widźeć mjez studentami jako „piwowy kral“.

Kulowske Bratrowstwo z hłownej zhromadźiznu

štwórtk, 21. nowembera 2019 spisane wot:

Kulow (aha/SN). Městopředsyda towarstwa Bratrowstwo Handrij Rab móžeše zawčerawšim wjace hač 30 čłonow na hłownej zhromadźiznje na Kulowskej farje­ witać. Spočatnje spominachu zhromadźeni, wuspěwawši Wótčenaš, na w rozprawniskej dobje zemrětych čłonow. Dale wuži Rab składnosć, gratulować štyrjom čłonam k 85tym a pjatnaćom ke kulowatym narodninam.

nawěšk

nowostki LND