Serbska rada měła wujednać

wutora, 02. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Napjatosće mjez Domowinu a Serbskim sejmom prawdźepo­dobnje zaso přiběraja. Tónle zaćišć nasta na posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny minjeny pjatk w Budyšinje.

Zadźiwany bě čłon gremija Bjarnat Cyž z toho, što bě minjeny čas z medijow wo aktiwitach Serbskeho sejma zhonił. Tak je serbska rada Sakskeje nadawk wot Serbskeho sejma dóstała, koordinować dialog mjez Domowinu a sejmom. Naprašowanja SN wunjesechu, zo sejm njeje nadawk k tomu dał, ale mysl su serbscy čłonojo třoch demokratiskich stron zrodźili. Cyža zajimowaše, hač bě naležnosć w radźe tema, hač přewo­zmje jeje šef koordinaciju a za čo je wona scyła trěbna? Wšako je zwjazkowe předsydstwo ze sejmarjemi rěčało a „smy jim přistup k Domowinje kaž tež dalše móžne aktiwity poskićili“, wón argumentowaše.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND