Konkurenca wožiwja

póndźela, 04. nowembera 2019 spisane wot:
Derje, zo je so před 25 lětami horstka dujerjow rozsudźiła, w swójskej kapale hudźić. To sym wčera na swjedźenju składnostnje 25lětneho wobstaća Horjanow časćišo słyšał a tomu přihłosuju. Tak nimamy jenož jeničku dujersku kapału, štož wjedźe k wěstej konkurency, měnju pak, k pozitiwnej. Tajka konkurenca dźě dujersku scenu wožiwja, a kapały móža wja­corym słodam wotpowědować. Derje a wulkotne běše wčera w Nowosličanskej Dinarjec bróžni tohorunja dožiwić, zo dale a wjac młodostnych k fanam Horjanow słuša. Mje to sprawnje prajene njezadźiwa. Wšako móža Horjenjo publikumej tak prawje zapyrić. A to sym sam na jubilejnych zarjadowanjach muskeho chóra Dela­ny dožiwił, jako nam gratulowachu. To běchu sobu najrjeńše fety muskeho chóra. Přeju kapale Horjany do přichoda wšo dobre, kreatiwne mysle, dosć publi­kuma, přiwisnikow a wězo dujerjow. Janek Wowčer

Horjany 25 lět wobstaća swjećili

póndźela, 04. nowembera 2019 spisane wot:

Nowoslicy (SN/JaW). Kapała Horjany je wčera z wjac hač 200 fanami, podpěraćelemi a wězo swójbnymi a lubowarjemi dujerskeje hudźby w Nowosličanskej kulturnej bróžni swoje 25lětne wobstaće swjećiła. Napadnyło je, zo bě tež tójšto młodostnych přišło.

Z dwuapołhodźinskim programom, w kotrymž předstajichu nimo dujerskich štučkow tež šlagry, dźakowachu so Horjenjo swojim fanam za krutu swěru. Tež swojim mandźelskim a partneram so dźakowachu, wšako su hudźbnicy často we Łužicy kaž tohorunja we wukraju po puću. Wosebity dźak pak wuprajichu swojim staršim. „Woni su zakład za to połožili, zo smy dźensa tak wuspěšni. Sće nas wobstajnje pohonjeli, předewšěm k zwučowanju. Za to wam wutrobny dźak!“, rjekny trubkar, spěwar a moderator kapały Uwe Macka.

Cyrkwinski chór Njebjelčanskeje wosady swj. Měrćina je wčera pod nawodom swojeho dirigenta Chrystofa Mikławška probowy dźeń w Smochčanskim Domje biskopa Bena přewjedł. Kaž wuměłstwowy nawoda zdźěli, su tam swój adwentny repertoire předźěłali a sej tež někotre nowe twórby nazwučowali. Předstajić chcedźa spěwy mjez druhim na swojim dohodownym koncerće, kotryž budźe prěnju adwentnu­ njedźelu, 1. decembra, w Njebjelčanskej cyrkwi. Foto: Carmen Schumann

Na dosć wobšěrne lětuše skutkowanje móže Serbske ewangelske towarstwo zhladować. Nimo toho hotuja so na 200. narodniny fararja dr. Jaroměra Hendricha Imiša.

Hodźij (SN/MkWj). Serbske ewangelske towarstwo bě swojich čłonow na lětušu hłownu zhromadźiznu wčera do Hodźija zwołało. Tam je jedyn z přewšo zasłužbnych ewangelskich duchownych pochowany, kotrehož 200. narodniny lětsa swjećimy. Wotpowědnje tomu su so do zhromadźizny na kěrchowje při Hodźijskej cyrkwi zhromadźili a Imiša z nutrnosću, dujerskej hudźbu a kwěćelom počesćili. Imiš bě wot 1859 nimale 40 lět spomóžnje w Hodźiju skutkował a mjez druhim Maćicu Serbsku sobu załožił.

Nowa rada wužadana

pjatk, 01. nowembera 2019 spisane wot:
Wot Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny nominowane štyri wosoby za nowu Radu za serbske naležnosće Sakskeje wědźachu z myslemi přeswědčić, kotrež w padźe wuzwolenja přez Sakski krajny sejm skutkowanje parlament a statne knježerstwo poradźowaceho gremija wopłodźeja. Mudrje je zwjazkowe předsydstwo woprawdźe jenož telko wosobow pomjenowało, kelkož ma so na poručenje Domowiny wuzwolić. Wěm so derje dopomnić na prjedawše wólby serbskeje rady: Zapósłancy zwjetša njejsu wone štyri wosoby z najwjetšej serbskej legitimaciju do rady wolili, ale su po swójskim stronskopolitiskim dobrozdaću postupowali. Domowina je přiwuknyła, a zawěsće bě nastork ze Serbskeho sejma, w serbskim zajimje tak jednać, k tomu přinošował. Přiwšěm wobžaruju, zo njeje so poradźiło z nominowanymi wosobami zdobom wšitke serbske regiony w sakskim dźělu Łužicy zapřijeć. Tónle njedostatk wurunać budźe nowu radu wužadować. Axel Arlt

W chórje sej jeje wurunanosć waža

srjeda, 30. oktobera 2019 spisane wot:

Hdyž wona před spěwarkami/spěwarjemi „swojeho“ chóra Židźino steji a je/jich k wysokim wukonam pohnuwa, začuwaš najebać wšu z wustupom zwjazanu napjatosć spokojnosć w jeje wobliču, zo cyłk wužadanje derje zmištruje. Tale spokojnosć ma zdobom z tym činić, zo ćěleso mjeztym dwaj lětdźesatkaj jeje wuměłskim narokam wotpowěduje.

Rěč je wo wuměłskej nawodnicy chóra Židźino Kerstin Liederowej z Narća, kotraž bu spočatk měsaca z Čestnym znamješkom Domowiny wuznamjenjena. W lawdaciji je wuzběhnjene, zo wona „z elanom, wulkim angažementom a pre­ciznosću na njezaměnliwe wašnje k zachowanju serbskeho spěwa přinošuje“. Chórisća waža sej jeje wurunanosć. Něko­tři z nich samo twjerdźa, zo njejsu ju te cyłe lěta ani jónu z njepřećelnym wobličom dožiwili. Kritiku wona na humorne wašnje wupraja. Tež to w chórje wysoko připóznawaja.

Wojerecy (pbr/SN). „Serbske poskitki we Wo­jerecach a wokolinje“, pod tymle hesłom přeprosy towarstwo Serbski kulturny turizm (SKT) wčera swojich čłonow a přećelow na lětušu ekskursiju. Wojerowska měšćanska wodźerka Cornelia Schnippa witaše tuž rano 30 wobdźělnikow před Wojerowskim hrodom. Hłowny zaměr towarstwa je, zo so na polu turizma skutkowacy a dalši na dnjowej wuprawje mjez sobu zeznaja a nowe styki nawjazaja. Kóžde lěto je to druhi region, hdźež sej zastupjerjo kulturnych informacijow a muzejow kaž tež nawodźa turi­stiskich cyłkow a towarstwow, kaž Rownjanskeho Njepilic dwora, zajimawe městnosće wobhladuja.

Po wodźenju po starym měsće zało­žichu wulětnikarjo do Wjacsławkec drastoweho domu. Werner Bejma hosćom stawizny domu rozłoži a pokaza na to, zo móža sej zajimcy w nim serbsku drastu wupožčić a kupić a tam jich wo rozdźělach drasty informuja.

Spominaja na Wilhelma Buka

póndźela, 28. oktobera 2019 spisane wot:

Drježdźanske towarstwo Stup dale zhladu­je lětsa na 10. róčnicu wobstaća. Hižo wjacore zarjadowanja su na mały jubilej skedźbnjeli. Tak budźe tež lětuše pućowanje wosebite.

Drježdźany (SN/MiR). Towarstwo Stup dale njepoda so tónle štwórtk na swojim nazymskim pućowanju do přirody, ale na slědy Jana Wilhelma Buka. Namjet čłona towarstwa Benedikta Dyrlicha, so z nim zaběrać, je wulki zajim zbudźił. „Jenož­ mało ludźi wě, zo měješe Sakska do Stanisława Tilicha hižo jednoho mi­nisterskeho prezidenta serbskeho po­chada. Tež hdyž su měnjenja wo wosobje Wilhelma Buka wšelakore, je hódne na lětuše 150. narodniny politikarja 12. nowembra spominać“, serbski basnik a publicist Benedikt Dyrlich wobkruća.

Swoje korjenje spóznać

póndźela, 28. oktobera 2019 spisane wot:
Hač sy młody abo hižo starši, je wažne, zo wšědny dźeń zmištruješ. Njemysliš na to, hdźe maš swój narodny pochad. Čim nazhonićiši sy, ćim bóle spóznawaš, kotru hódnotu maja korjenje, z kotrychž sy wušoł. Při tym njedótkaš so jeničce swójskich zwiskow. Ně, wliw na kóždeho z nas wukonjeja tež wótcojo, kotřiž su swój čas naše dźensniše žiwjenje, myslenje a jednali wobwliwowali. Při tym njedyrbjeli so zwoprědka prašeć, w kotrej měrje to za nas dźensa płaći. Wo wjele rozsudniše je, zo su so tajcy, kaž Wilhelm Buk na dobro ludźi zasadźeli. Derje tuž, zo čłonojo towarstwa Stup dale na njeho w Drježdźanach spominaja a zo móža to 12. nowembra tež wšitcy dalši zajimcy. Derje tež, zo počesćimy w Serbach z Mytom Ćišinskeho abo tež z Mytom Domowiny angažowanych Serbow, kotřiž budu nadźijomnje dawać přichodnym generacijam korjenje, snano stanu so tež woni jónu nowi wótcojo. Milenka Rječcyna

Dźěłapołne lěto bilancowali

póndźela, 28. oktobera 2019 spisane wot:

Rowno (JoS/SN). Hdyž so dźěłapołne lěto burow nachila, da tež porjadnje kermušu swjeća. Tak bě tomu lětsa znowa na Rownjanskim Njepilic statoku, hdźež starodawne wjesne a burske tradicije a nałožki zachowuja a pěstuja.

Wo hosći na statoku njetrjebachu so wuhotowarjo towarstwa Njepilic dwór wokoło swojeho předsydy Manfreda Nikela starosćić. Burska stwa na statoku bě hač na poslednje městno wobsadźena, na kóncu dyrbjachu so přitomni hišće tróšku hromadźe stłóčić, zo bychu wšitcy městno měli, tež hercow Grodkowskeje dujerskeje gildy dla. Ći zapiskachu najprjedy pod třěšku kólnje napřećo burskej stwě. Dešć a zymny wětřik njeběštej pak za poskićenje dobreje dujerskeje hudźby runje spomóžnej, a tak so hudźbnicy rozsudźichu, radšo w ćopłej stwě dale piskać, byrnjež tam mjeztym mnohich wopytowarjow dla trochu wuske było.

nowostki LND