„Optimizm najebać dosć poražkow njepowalny“

štwórtk, 15. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Po zwučenym wašnju zaspěwachu přitomni lawreatam „Sławu“ a k zakónčenju tež serbsku hymnu. Jurij Helgest Po zwučenym wašnju zaspěwachu přitomni lawreatam „Sławu“ a k zakónčenju tež serbsku hymnu. Jurij Helgest

Předsyda Domowiny Dawid Statnik štyrnaće zasłužbnych Serbow za skutkowanje na dobro serbskeho ludu mytował

„Zawěsće je so kóždy z nas dźiwał, zo bu runje nětko za mytowanje wuzwoleny. Ćim zbožowniši so tež ja čuju.“ Tole zwurazni lawreat lětušeho Myta Domowiny Jurij Šołta hnydom na spočatku dźaknych słowow, kotrež wón w mjenje wšitkich mytowanych na wuznamjenjenskej swjatočnosći minjeny pjatk na žurli Budyskeho Serbskeho domu přednjese. Tam je předsyda Domowiny třoch zasłužbnych Serbow z Mytom Domowiny wuzna­mjenił, dalšeho młodostneho z Mytom Domowiny za dorost a cyłkownje dźesać wosobow z Hornjeje a Del­nje­je Łužicy z Čestnym znamješkom třěš­neho zwjazka za čestnohamtsce skutkowanje w serbskich towarstwach a zwjazkach na bazy.

Maćeršćiny so njehańbować

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Woni dóstachu Myto Domowiny: Fryco Kšamaŕ (horjeka nalěwo); Elke Nagelowa (deleka nalěwo) a Jurij Šołta (deleka naprawo). Myto Domowiny za dorost spožčichu Damianej Dyrlichej (horjeka naprawo z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom).
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND