To bě prawa městnosć

póndźela, 22. awgusta 2016 spisane wot:
Janšojske towarstwa a wšitcy dalši pomocnicy su so jako dobri hosćićeljo Festiwala serbskeje kultury w Delnjej Łužicy wopokazali. Atmosfera bě přijomna, swójbna. Wulki swjedźenski ćah z nimale 50 wobrazami a pisane programy kulturnych ćělesow z Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy dožiwić je so wudaniło. Rozsud předsydstwa župy Delnja Łužica za Janšojce njebě jenož tohodla prawy, dokelž su tamniši Domowinjenjo tónle swjatk namjetowali, ale dokelž je nawjes z wysokimi štomami idealne městno za swjedźenjowanje pod awgustowskim słóncom. Swjedźenska mila z Němsko-Serbskim domizniskim muzejom, cyrkwju a farskim statokom na jeje jednym kóncu a nawsu z wulkim jewišćom a Młynkec statokom na tamnym kóncu bě wuběrna. Škoda, zo njejsu na wulkich dróhach do Janšojc­ bóle za festiwal wabili, jenički stejak w Turjeju bě přemało mjez Choćebuzom a Janšojcami. Axel Arlt

Dobra nalada w miłej nocy

póndźela, 22. awgusta 2016 spisane wot:

Serbske ewangelske towarstwo 12. dworowy swjedźeń wotměło

Wuježk (RLc/SN). „Wy wuhotujeće mjeztym najrjeńši swjedźeń w tutej kónčinje!“ Tajku chwalbu wězo kóždy zarjadowar rady słyši, tež Mato Krygaŕ a Serbske ewangelske towarstwo, kotrajž zhro­madnje wot lěta 2005 Pawlikec statok we Wuježku­ dwójce wob lěto k małemu ­centrumej kulturneho žiwjenja ewangelskeje serbskeje Hornjeje Łužicy wožiwjataj. Wjace hač sto ludźi wšitkich genera­cijow z Wuježka, Bukečanskeje wosady a z cyłeje Hornjeje Łužicy je so tam so­botu zetkało.

Zhromadnje sej z kolesami wulećeli

srjeda, 17. awgusta 2016 spisane wot:
Baćońska wosada a Domowinska skupina Haslow-Baćoń stej minjenu njedźelu zhromadny wulět z kolesami přewjedłoj. Hłownje organizowałoj běštaj jón Weronika a Jurij Korjenkec z Čornec. 30 wulětnikarjow poda so do směra na Delany, hdźež sej w Ralbicach pola Kupkec lód popřachu. Dalšu přestawku zapołožichu pozdźišo na kemšacej šćežce z Nowoslic do Róžanta. Z njeje wotbočichu do Sernjan, hdźež sej pola­ Hermanec mały nabožny muzej ze swjatymi křižemi wobhladachu. Pola Bizoldec­ w Haslowje dachu wulět ze słódnej wječerju wuklinčeć. Foto: Michał Law

Dobry staw přihotow zwěsćili

pjatk, 12. awgusta 2016 spisane wot:

Runje hakle je Kamjenska Domowinska župa „Michał Hórnik“ projekt wuspěšnje zakónčiła, to hotuje so na dalšej naročnej zarjadowani.

Nowa Wjeska (SN/JaW). Kamjenska župa je projektne dny za dźěći w Hornim Hajnku, kotrež je zhromadnje z Budyskej a Wojerowskej župu přewjedła, wuspěšnje zakónčiła. Wotpowědny pozitiwny bě rezimej regionalneje rěčnicy Ka­thariny Jurkoweje na wčerawšim wuradźowanju předsydstwa w Nowej Wjesce. „Mějachmy wšědnje něhdźe 40 do 50 dźěći. Zajimawe běchu rozmołwy z wučerjemi, a móžachmy so wo rěčnym stawje dźěći wobhonić“, rozłoži regionalna rěčnica. Zarjadowanje bě zdobom dobre wabjenje za župu a móhło styki k dalšim župam přisporić. Kritisce Jurkowa přispomni, zo njebu wo projektnych dnjach dosć rozprawjane. Wozjewja tuž hišće něšto w časopisu třěšneho zwjazka Naša Domowina, wona připowědźi.

Z domiznu a tradiciju zwjazany

štwórtk, 11. awgusta 2016 spisane wot:

Na 15. Krabatowym swjedźenju poskića bohaty a wotměnjawy program

Kulow (SN/MWj). Njebudźe to jenož jedyn z najwjetšich, ale tež jedyn z najzajimawšich lětušich łužiskich kulturnych podawkow. 15. Krabatowy swjedźeń wotměje so wot jutřišeho do njedźele w Kulowje. Za njón su organizatorojo njewšědnje bohaty a wotměnjawy program zestajili, kotryž swědči wo tym, zo je swjedźeń z domiznu a tradiciju zwjazany.

Na zahajenju jutře, pjatk, wot 18 hodź. na torhošću wobdźěli so mjez druhim garda Uskokow ze Žumberakskeho re­giona, domizny Jana Šadowica. Pozdźišo přizamknjetej so modowa přehladka a nakupowanska nóc.

Znowa wulki narok na krónu

srjeda, 10. awgusta 2016 spisane wot:

Na žurli Hórnikoweho domu na Chróšćanskej farje je wjesne towarstwo Domizna­ wčera wječor započało lětušu krónu za žnjowy dźakny swjedźeń w Torgauwje wić.

Chrósćicy (JK/SN). Po tym zo běchu so Chróšćenjo loni wuspěšnje na wubědźowanju wo najrjeńšu žnjowu krónu Sakskeje w Sebnitzu wobdźělili, steja lětsa před nowym wužadanjom, hdyž póńdźe wot 13. do18. septembra w Torgauwje na sakskej krajnej domchowance wo najrjeńšu krónu lěta 2016.

Podawk historiskeho wuznama

srjeda, 10. awgusta 2016 spisane wot:

Na Njepilic statoku prěni słownik slepjanšćiny předstajili

Dieter

Redo je

nastaće

Slepjanskeho słownika sylnje spěchował.

Slepjanscy Serbja maja swój słownik. Minjeny pjatk su na Rownjanskim Njepilic statoku swjatočnje prezentowali nowostku „Kak to jo było – 1 000 Slěpjańskich słowow“. W lawdaciji wuzběhny wědomostnik Serbskeho instituta dr. Fabian Kaulfürst wažnosć publikacije. „Zwjetša wuchadźeja słowniki za wulke a zjawne rěče, mjenje za dialekty abo narěče. Runje tohodla je předležacy słownik wulkotna wěc, wšako su w nim prěni raz zhromadźene słowa regionalneje rěče.“

Zdobom hódnoćeše Kaulfürst prócowanja mnohich wobydlerjow Slepjanskeho regiona, kotřiž běchu na iniciatiwu towarstwa Njepilic dwór započeli zběrać wopřijeća w slepjanšćinje. Tak zrodźi so myslička, je w spisanej formje naslědnym generacijam zachować. To bě wužadanje a narok tež župje „Jakub Lorenc­Zalěski“. Župan Manfred Hermaš je so na tym polu wosebje angažował.

Załožba podpěru wotpokazała

Rěč, narěč abo regiolekt?

srjeda, 10. awgusta 2016 spisane wot:

Přewažny dźěl wopřijećow słownika slepjanšćiny su zezběrali čłonojo towarstwa Njepilic­ dwór, wosebje předsyda towarstwa Manfred Nikel a Dieter Redo. Dieter Redo wě so hišće derje na to dopomnić, kak so tehdy schadźowachu a słowa hromadźić započachu. Měsačnje jónu so wot lěta 2005 zetkachu, zo bychu za wěcownikami, kajkostnikami a słowjesami pytali. Su narěčeli woby­dlerjow wsow Slepjanskeho regiona. Dokelž pak so hižo telko njeserbowaše, bě ćežko, słowa namakać. Jako spomóžne wopoka­zachu so Slepjanske kantorki. Jich Slepjanske spěwy a aktiwity, namakać dalše a njeznate spěwy su pomhali, tójšto zabytych słowow zaso wotkryć a aktiwizować.

Serbski festiwal w Janšojcach

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:

Před 25 lětami nasta župa Delnja Łužica po zjednoćenju župow Choćebuz, Gubin-Baršć, Kalawa-Lubin a Grodk. Hižo 70 lět dźěła Domowina w Braniborskej za zachowanje a zesylnjenje serbskeje rěče a kultury. Jubilejej stej dobry zakład, festiwal serbskeje kultury w Delnjej Łužicy organizować. A tón wotměje so 20. a 21. awgusta w Janšojcach.

Dujerska hudźba a „šćipaty“

póndźela, 01. awgusta 2016 spisane wot:

Rowno (JoS/SN). Złokomorowscy dujerjo hudźachu k lětnjemu swjedźenjej na Njepilic statoku kaž něhdy na wjesnych swjedźenjach. A přichwatani hosćo, połni wočakowanjow, njebuchu přesła­pjeni.

Rownjanske towarstwo Njepilic dwór bě přeprosyło, dźak prajić wšitkim pomocnikam a podpěrarjam wokoło zarjadowanjow na statoku. Hač běchu to domjace swinjorězanje, dworowy swjedźeń, kermuša abo camprowanje, wotsamo so ani tam ničo njewjerći.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND