Nowe směrnicy a dotalna praksa

wutora, 08. meje 2018 spisane wot:

Spěchowanske směrnicy Załožby za serb­ski lud buchu loni w aprylu přiměrjene. Zo su z wida Maśicy Serbskeje móžnosće podpěry nastupajo serbske kulturne pomniki w jednym dypku nětko nimale wuzamknjene, běše tema na njedawnej hłownej zhromadźiznje.

Poslednju njedźelu jutrownika docpě Róžeń­­čanow njewočakowana a chětro zrudna powěsć, zo je bywši nawoda dobrowólneje wohnjoweje wobory, něhdyši wjesnjan a wjelelětny křižer Frank Pjech na prawdu Božu wotešoł.

Po dopołdnišej Božej mši bě sej Frank z motorskim hišće kusk wujěł a chcyše wot připołdnja na beneficnym koncerće we Łazku pomhać. We wsy nad Klóšterskej wodu njeboćički mjenujcy hižo dlěje bydleše, dokelž buštaj wobaj Pjechec swójbnej domaj w Róžeńće – tón Pjechec staršeju a Frankowy – předatej. Tola do Łazka so Frank hižo njenawróći. Mjez Póckowami a Biskopicami prasny ze swojim motorskim z dotal njeznateje přičiny do bóčneje planki a hišće na městnje njezboža wudycha.

Namjet Křesćana Korjeńka na hłownej wólbnej zhromadźiznje Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ 9. měrca, hač njeměli regionalny zwjazk na „Serbski kraj“ přemjenować, zbudźi w serbskej zjawnosći diskusiju. Tež na wuradźowanju zwjazkoweho předsydstwa bě to tema.

Budyšin (SN/JaW). Pisomnu rozprawu wo skutkowanju Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ předstajištaj minjeny pjatk čłonam zwjazkoweho předsydstwa w Budyšinje regionalna rěčnica za Budyski region Katja Liznarjec a čłon župneho předsydstwa Jurij Łušćanski. Při tej składnosći witaše předsyda Domowiny Katju Liznarjec z maćerneho dowola wróćo do zarjada. Ju bě zašłej lěće Sonja Hrjehorjowa derje zastupowała.

Zajimawa přehladka wo Maśicy Serbskej

štwórtk, 03. meje 2018 spisane wot:

Choćebuz (SN/at). Maśica Serbska wo­bohaća 25. róčnicu swojeho nowozało­ženja z přehladku „Maśica Serbska mjez tra­diciju a modernu“. Zajimowany wopytowar zhoni wo załoženju delnjoserbskeho wotrjada Maćicy Serbskeje w lěće 1880 runje tak kaž wo jeje skutkowanju w štwórćlětstotku 1993–2018. Třinaće taflow­ je tematisce rozrjadowane. Mjez druhim su wšitcy předsydźa Maśicy naličeni a wu­znam towarstwa za kubłanje wjesneje ludnosće derje předstajeny. Teksty­ su hłownje w němskej rěči, dokelž chcedźa z njej tež mnohich němskich zajim­cow docpěć, kaž předsyda Maśicy Serbskeje dr. Pětš Šurman rjekny.

Štož wupada kaž rozestajenje

póndźela, 30. apryla 2018 spisane wot:

Do wozjewjenja wólbneje namołwy iniciatiwa kritikarja wotwołała

Njebjelčicy/Choćebuz (SN/at). Demokratisce wolene serbske ludowe zastupnistwo ma z listowymi wólbami w nowem­brje nastać. Hižo jutře chcedźa na Krabatowym swjedźenju w Čornym Chołmcu wólbnu namołwu wozjewić. Hač do 13. awgusta je móžno wólbne namjety po­dać, hač do 27. oktobra so jako woler abo wolerka registrować, to zhonichu Serbske Nowiny z kruha iniciatiwy.

Tele postupowanje kritizuja delnjoserbscy čłonojo rady starostow. Po njedawnym zetkanju w Choćebuzu potwjerdźichu Renej Kochan, Hartmut Leipner, dr. Fryco Libo, Maxmilian Hasacki, Till Vogt a Měto Cerna wonu poziciju, kotruž je rěčnik rady dr. Hartmut Leipner hižo w měrcu zjawnje wuprajił. Woni paruja wothłosowanje ze Zwjazkom kaž tež z krajomaj Sakskej a Braniborskej runje tak kaž přihotowacu zjawnu diskusiju. Delnjołužiscy starosća boja so, zo „so wokomiknje jeničce z čłonow iniciatiwy wobstejace zastupnistwo wuzwoli“.

Wěsty přizynk

póndźela, 30. apryla 2018 spisane wot:
„Štóž njeje z nami, je přećiwo nam“, rěka w powójnskej serbskej pěsni „Z młodej mocu“. Móžeš wuprajenje na rozsud iniciatiwy Serbski sejm nałožować, z Delnjeje Łužicy pochadźaceho kritiskeho rěčnika rady starostow jako čłona gremija wotwołać. A to krótko do wozjewjenja wólbneje namołwy. Mějachu čłonojo iniciatiwy za Serbski sejm swój wulki zaměr zasadnje za wohroženy hižo njewobstejaceje přezjednosće z někotrymi pozicijemi nětko wotwołaneho dla? A što budźe, hdyž so tón po jemu napołoženym wusudźe nima? „Rada starostow ‚je njewotwisny gremij‘, t.r. njewotwisny tež wot iniciatiwy“, rěka w pisomnych zasadach gremija, naprawy disciplinowanja ze stron iniciatiwy njewobsahuje. Tohodla ma wony rozsud wěsty přizynk njedemokratiskeho postupowanja. Poprawom měli čłonojo rady starostow sami wo tym wothłosować, hač chcedźa ze swojim dotalnym rěčnikom dale dźěłać abo nić. Axel Arlt

Změnu mjena tematizować

pjatk, 27. apryla 2018 spisane wot:

Předsydstwo Kamjenskeje župy „Michał­ Hórnik“ je so wčera wječor w Chróšćanskej gmejnskej sydarni skonstituowało. Jemu přisłuša po rozsudźe zašłeje hłowneje zhromadźizny jědnaće čłonow.

Chrósćicy (SN/JaW). Minjenu hłownu a wólbnu zhromadźiznu hódnoćachu wšitcy přitomni za dobru. „Bě to najlěpša zhromadźizna minjenych lět“, zwurazni županka Zala Cyžowa. Nimo toho chwaleše sej wona, zo je dale wjac młodźiny zwólniwe, na dobro serbstwa skutkować. „Mam to za dobry trend. Wšako před 15 do 20 lětami njebě za tym wupadało, tuž sym ćim zbožowniša“, wona rjekny.

Na programje wčerawšeje prěnjeje zhromadźizny předsydstwa po wólbach 9. měrca steješe tohorunja, wuzwolić sej z rjadow gremija městožupana abo městožupanku. Jednohłósnje rozsudźichu so přitomni čłonojo – jedyn bě chorosće dla zamołwjeny – za Katharinu Jurkowu, kotraž twori nětko zhromadnje ze Zalu Cyžowej čoło župy.

Choćebuz (SN/at). Z čestnym zarjadowanjom su čłonojo Maśicy Serbskeje wčera w Choćebuskim Serbskim domje na 25. jubilej znowazałoženja delnjoserbskeho wotdźěla wědomostneho towarstwa Maćicy Serbskeje zhladowali. Z tym zwja­zane bě hłowna wólbna zhromadźizna, na kotrejž su wo tym rozsudźili, štó cyłk do noweho štwórćlětstotka powjedźe.

Z wulkim wjeselom přiwzachu přitomni, mjez nimi předsyda Maćicy Serbskeje Jurij Łušćanski, zo spožči Maśica připóznawanske myto Bogumiła Šwjele Marice Šöcojc z Choćebuza-Strobic za pojednanje wo wuwiću krajneho šulstwa w Pruskej. Te bě loni jako abiturientka Delnjoserbskeho gymnazija spisała. Nětko­ wona studuje a njemóžeše myto wčera­ bohužel wosobinsce přiwzać. Kaž ze stron předsydstwa podšmórnychu, chcedźa wosobinske zwiski runje tak do Ewangelskeho gymnazija w Choćebuzu rozšěrić, wšako wuknu tež tam šulerjo z dwurěčnych wsow Delnjeje Łužicy.

Skrućeja zwisk k bazy

srjeda, 25. apryla 2018 spisane wot:
Zajim wo tym zhonić, kak sej narodnu drastu sam najlěpje hladaš a ju porjedźeš, dźeń a bóle přiběra. To je jara zwjeselace. Tež fakt, zo zajim runje mjez młódšimi žonami rosće a zo sej wone pokročowanje dźěłarničkow, kaž je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ poskićuje, přeja, je jara dobry signal. Derje tuž, zo so Kamjenska župa naležnosće přima a próstwam mnohich młodych žonow wotpowěduje a zarjadowanja organizuje. Wšako zwisuje to wšitko z hoberskim organizatoriskim dźěłom. Zo storča při tym čestnohamtscy čłonojo župneho předsydstwa na swoje mjezy, mje njedźiwa. Mam wulku česćownosć před jich dźěłom. Wšako nadawk dale bjez wulkeho skorženja po swojich móžnosćach spjelnjeja. Tak njedopokazuja jenož, zo su jim zajimy ludźi wažne, a njewěnuja so jenož přećam, ale pokazuja tež, zo je Domowina aktiwna, a zo wudźeržuja a skrućeja zdobom zwisk k bazy. Janek Wowčer

Serbstwo po kročelkach znowa wožiwić

póndźela, 23. apryla 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Informelne rozmołw­ne koło zajimcow, kotrež chce serbske žiwjenje w Budyšinje kaž tež wosebje w narańšich kónčinach serbskeho sydlenskeho ruma wožiwić, je so sobotu druhi raz w Röhrscheidtowej bašće zešło. „Model Domowinskich skupin wuběži. Tohodla trjebamy nowe formy a puće, serbstwo znowa we wědomju zjawnosće zakótwić a sylnišu prezencu pokazać“, zjima Wuježčan Mato Krygar – hłowny iniciator koła zhromadnje ze Šulšečanku Sonju Hrjehorjowej – hišće raz wotmysł zet­kanja tež dla toho, dokelž su mjez 15 wobdźělnikami někotři prěni króć přitomni byli.

nawěšk

nowostki LND