Na festiwalu dujerskeje hudźby

srjeda, 15. junija 2016 spisane wot:

Chrósćicy (PŠ/SN). Dujerska kapała Chróšćanskich muzikantow je so minjeny kónc tydźenja na najwjetšim festiwalu dujerske hudźby w Kolínje wobdźěliła. Runje w Kolínje je so před 168 lětami narodźił wulki komponist František Kmoch. Jeho najznaćiši spěw „Kolíne, Kolíne“ je tež mjez Serbami znaty a woblubowany. Z Františekom Kmochom je zwjazane tež hibanje Sokoła. Festiwal je tutomu komponistej wěnowany a mjenuje so „Kmochův Kolín“.

Na festiwalu wobdźělichu so nimo Chrósčanskich hercow dalše kapały z cyłeho swěta, mjez druhim ze Słowakskeje, Šwicarskeje a Italskeje. Čestny hósć festiwala bě znaty kapałnik a hudźbnik Vlado Kumpán.

Domiznowědu a stawizny zwjazał

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:

Něhdźe sto ludźi bě so zawčerawšim popołdnju na přeprošenje Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) k nyšporu při milenijowym pomniku pola Stróžišća podało. Ze wšěch katolskich serbskich wosadow běchu ludźo přišli.

Stróžišćo (aha/SN). Hačrunjež wotwidźeć było, zo móhło so bórze dešćować, su so wjacori samo z kolesom k pomnikej podali. Městopředsyda TCM, Kulowski farar Gabriš Nawka, pohnuwaše k rozmyslowanju, jako rěčeše wo zakładach a hódnotach žiwjenja, poćahujo to tež na wobstaće oserbskeho luda. Na to běchu tež próstwy wusměrjene, přednjesene wot Moniki Kraloweje. Hłu­boko sahacy bě zmysł přednjesenych modlitwow, „zo měli politikarjo napjatosće mjez ­ludami wottwarić a zo by dóšło­ k sprawnemu rozrisanju konfliktow, kotrež dźěla barbnych a běłych, chudych a bohatych“.

Muzeje wažne za serbstwo

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:

Drjowk (ML/SN). „Muzeje maja nastupajo serbstwo wulku zamołwitosć, zo pokazuja na jeho eksistencu, bohatosć rěče a kultury w regionje kaž tež na serbske korjenje.“ Regionalna rěčnica Domowiny Delnjeje Łužicy a čłonka Rady za serbske naležnosće kraja Braniborska, Uta Hentšelowa, wuzběhny tole wčera popołdnju w Drjowku w swojim přednošku před čłonami sekcije ludowěda a muzejownistwo Maćicy Serbskeje kaž tež před zastupnikami łužiskich muzejow a domi­zniskich stwow. Wona porěča wo prócowanju rady wo přizamknjenje komunow serbskemu sydlenskemu rumej. Rozłoži, z kotrymi argumentami su za to wabili a čehodla někotři tutu próstwu zaćisnychu. Čłonojo serbskeje rady, Domowina a Uta Hentšelowa wosobinsce su dokładnu argumentaciju za próstwu wo přiwzaće za kóždu komunu zestajeli a zapósłancam cyłkownje na 50 zeńdźenjach přednjesli. 38 tajkich próstwow su serbka přirada a parlamenty krajej zapodali.

Kreatiwna dźěłarnička w Rěčicach

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:
Jědnaće čłonow Spěchowanskeho towarstwa za serbsku ludowu kulturu bě so minjeny kónc tydźenja na Rěčičanskim Erlichtec statoku zetkało, zo bychu tam swoju tradicionalnu molowansku dźěłarničku přewjedli. Pod nawodom Maje Nageloweje nasta rjad wšelakich naćiskow, skicow a rysowankow přewažnje wo kładźitych chěžach. „Smy jara spokojom a chcemy wudźěłki w Budyšinje wustajeć“, předsydka towarstwa Weronika Suchowa na naprašowanje praji. Najstarša wobdźělnica dźěłarnički je znata ludowa wuměłča, 88lětna Irmgard Kulejowa z Grodka. Foto: Joachim Rjela

Spušćomna a sprawna

pjatk, 10. junija 2016 spisane wot:

Wona je sej swěrna wostała: Jeli so socialnopolitisce abo narodnostnopolitisce něšto hiba, so Rejza Šołćina sobu zarjaduje, dalokož jej to mocy dowoleja. Tež na njedawnym zarjadowanju zwjazkoweho zjednoćenstwa etniske mjeńšiny pola strony Lěwicy ze zastupjerjemi iniciatiwneje skupiny Serbski sejm je so wuměnkarka nastupajo Domowinu a samostatny serbski parlament wuprajiła. Jutře, 11. junija, swjeći Rejza Šołćina w Budy­šinje pjećawosomdźesaćiny.

Rejza Šołćina je jedne z pjeć dźěći Šěrakec­ swójby ze Zejic a chodźeše w Chrósćicach do šule. W młodych lětach bu 1951 wjesnjanostka w Zejicach, po tym w Pančicach. Spóznawši jeje spušćomnosć a sprawnosć jej ludźo radźachu stać so ze sudnicu. Nowemu wužadanju wote­wrjena započa wona 1953 prawnistwo na zarjadniskej akademiji w Babelsbergu studować. Dwě lěće pozdźišo wotzamkny studij na Humboldtowej uniwersiće a bu prěnja serbska sudnica we Łužicy. Hač do lěta 1990 sudźeše w Budyšinje. Njepostupowaše pak ženje bjez hnady a čłowjeskeho rozuma.

Pozitiwne wuwiće

pjatk, 10. junija 2016 spisane wot:

Pančicy-Kukow (SN/JaW). Předsydstwo Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ je sej wčera wobraz wo Muzeju Ćišinskeho stworiło. Trudla Kuringowa přitomnych po nim wodźeše a wotmołwješe na prašenja. Čłonojo předsydstwa chětro wobžaruja, zo njeje nošerstwo muzeja zrjadowane a zo tuchwilu nikoho nimaja, kiž by zajimcow po nim wodźił.

Wuhódnoćili su tohorunja zetkanje chronikarjow zašły měsac. Wodźenje po Wotrowskim hrodźišću bě poradźene. Marhata Deleńkowa chwaleše sej wěcywustojnosć fachowče, kotraž bě tež wšelke detaile rozłožiła. Nětko wo tym rozmysluja, dalše wodźenja po bliskich hrodźišćach poskićić. Chwalobnje wupraji- chu so přitomni wo pěstowanju mejemjetanja na wsach. „Jara mje zwjesela, zo su w Jaworje nałožk zaso wožiwli“, zwurazni Clemens Škoda. Jürgen Njek chwaleše sej w tym zwisku rozprawnistwo SN. Za jara pozitiwne wuwiće maja, zo so dale a wjac młodych žonow k swjedźenskim přiležnosćam serbsku narodnu drastu woblěka. Rozjimali su wčera tohorunja namjety za počesćenje z Čestnym znamješkom a Mytom Domowiny.

Serbskemu kulturnemu turizmej přistupili

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:

Turjej (HA/SN). Po tym zo bě so předsydstwo župy Delnja Łužica hižo dwójce z tym zaběrało přistupić towarstwu Serbski kulturny turizm, su tole wčera zwoprawdźili. Na posedźenju w Turjejskim gmejnskim domje čłonojo předsydstwa wobzamknychu, zo přichodnje w towarstwje sobu dźěłaja. Při tym dachu so wot mysle wodźić, zo móža nětko do turistiskeho dźěła w Delnjej Łužicy kulturu, rěč, tradicije a stawizny Serbow lěpje zapřijeć. Nimo toho spjelni předsydstwo dwě próstwje Choćebuskeho měšćanskeho zarjadnistwa: Župa sćele přichodnje swojeho zastupnika do wo­krjesneje šulskeje přirady w Choćebuzu. Nimo toho chce po swojich mocach interkulturny tydźeń podpěrać, kotryž tam kónc septembra a spočatk oktobra planuja. Město chce wopytowarjam tež zarjadowanja ze serbskej tematiku po­skićić.

Wotrow (KJu/SN). Župa „Michał Hórnik“ je sej do swojeho lětneho plana zapisała, nimo nětko hižo tradicionalnych zetkanjow wjesnych chronistow z přednoškom jich a dalšich zajimcow na wodźenja po zajimawych městnosćach w župje přeprosyć. Prěnje tajke zarjadowanje wotmě so wčera na Wotrowskim hrodźišću. Skupina dwanaće zajimcow njebě so wot njewěstych wjedrowych powěsćow wottrašić dała a přichwata k zetkanišću při Klóšterskej wodźe. Wodźenje po hrodźišću přewza wědomostnica Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy Sabine Kuhlmann. Wona rozłoži wobdźělnikam nastaće a wuwiće hrodźišća po archeo­logiskich a stawizniskich dopóznaćach. Tak tež domoródni někotružkuli nowosć přinawuknychu­.

Budyšin (kl/SN). 100. posmjertne narodniny Jurja Brězana steja takrjec před durjemi. Budyskej župje „Jan Arnošt Smoler“ je to witana składnosć, wot 16. do 22. junija projektowe dny za šulerjow serbskich zakładnych šulow a šulerjow, kotřiž serbšćinu jako cuzu rěč wuknu, w Hornim Hajnku na ležownosći Jurja Brězana přewjesć. To je zhromadne předewzaće­ z Kamjenskej župu „Michał Hórnik“, na kotrymž wobdźěli so 250 šulerjow­. Na wšelakorych stacijach maja woni tami wo žiwjenju a skutkowanju serbskeho spisowaćela zhonić. Předsydstwo Budyskeje župy bě so z tymle ju­bilejom a ze zarjadowanjemi k tomu na wčerawšim­ wuradźowanju w Budyskim Serbskim domje zaběrało.

Wažnosć kładu pak tež na wubědźowanje „Krabat dźensa – pisaj, basni, moluj“.­ Wone wusměrja so lětsa nazymu na serbskich­ šulerjow a młodostnych, kotřiž chcedźa so kreatiwnje abo literarnje z temu rozestajeć.

Hłowna zhromadźizna zwołana

póndźela, 30. meje 2016 spisane wot:

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je 18. wólbnu hłownu zhromadźiznu Domowiny zwołało. Wona budźe 25. měrca 2017 na žurli Wuchodosakskeje lutowarnje w starym měsće Wojerec.

Budyšin (SN/at). Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa su přihotowanske dokumenty za 18. hłownu zhromadźiznu Domowiny, tak tež naćiskaj wólbneho a jednanskeho porjada, na swojim sobotnym posedźenju w Budyskim Serbskim domje jednohłósnje schwalili. Z přitomnymi 15 sobustawami bě gremij wobzamknjenjakmany, hižo jedna wosoba mjenje pak by dźěłanjekmanosć woznamjenjała.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND