19 młodźencow wo superkokota so wubědźowało

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

Žylow (HA/SN). Wulki serbski spektakl Delnjeje Łužicy dožiwić móžachu ludźo sobotu w Žylowje, w měšćanskim dźělu Choćebuza. Domowinska župa Delnja Łužica wuhotowaše zhromadnje z młodźinskim aktiwom swój mjeztym hižo 16. superkokot. Na nim wobdźěli so 19 młodźencow, kotřiž běchu při lětušim łapanju kokota w jednotliwych wsach wubědźowanje wo najwušiknišeho jěcharja dobyli. Woni nastupichu nětko wo wulce požadany titul superkokota. Wjace hač tysac přihladowarjow zbliska a zdaloka na znate jěchanske zarjadowanje přichwata. Kralow přewodźachu kralowny w pyšnej serbskej drasće.

Dobył je wubědźowanje na kóncu Rico Noak z Běłeje Gory, kiž smě so wotnětka z čestnym titulom superkrala lěta 2015 pyšić, znajmjeńša hač do klětušeho superkokota. Druhe a třeće městno wobsadźištaj Tobias Schönemann ze Žylowa, kiž bě hižo lońši superkokot dobył, a Stefan Andreas z Bórkowow. Na wječornym swjedźenskim balu přepodachu młodźencam čestne wopisma.

Rězbarstwo wabi tež dorost

wutora, 22. septembera 2015 spisane wot:
Štwórty raz wotmě so minjeny pjatk a sobotu w Žuricach pod nawodom Alojsa Šołty (naprawo) rězbarska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu. Mjez sydom wobdźělnikami bě lětsa samo dźewjećlětna zajimča. Tema – kaž bě to hižo na molerskej w Čornym Chołmcu a budźe na grafiskej dźěłarničce w oktobrje w Choćebuzu – rěkaše „Krabat“. Rěni raz je planowane, někotre w Žuricach nastate twórby w Budyskim Serbskim domje wustajeć. Foto: Feliks Haza

Njewšědny wopyt z Texasa

póndźela, 21. septembera 2015 spisane wot:
To bě ći překwapjenka spěwarkam a spěwarjam Radworskeho chóra Meja: Na kóncu štwórtkowneje prawidłowneje proby zastupi dr. David Zersen z Texasa do „Słodeńka“. Nukec mandźelskaj jeho přewodźeštaj. Po tym zo jemu k česći hišće někotre spěwy zanjesechu, dopominachu so Mejenjo zhromadnje na wuspěšnu wuprawu chóra do Texasa lěta 2002, kotruž bě něhdyši profesor na wot Serbow załoženej Concordia­-uniwersiće w Austinje (srjedźa, z Benom Bělkom a předsydku Angeliku Häneltowej) sobu přihotował a chór tam tež přewodźał. Foto: Pětr Cyž

Lěto Smolerja přihotować

štwórtk, 17. septembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/at). W Budyšinje, hłownym městnje skutkowanja serbskeho filologi a nakładnika Jana Arnošta Smolerja, schadźuje so zajutřišim, sobotu, Zwjazkowe předsydstwo Domowiny. Jedne z ćežišćow zjawneho dźěla posedźenja budźe Smolerjowe lěto 2016, wšako wopominamy klětu 200. narodniny serbskeho wótčinca. Čłonam zwjazkoweho předsydstwa předleža namjety hódneho počesćenja.

Gremij ma rozsudźić wo jednanskim porjedźe přirady Rěčneho centruma WITAJ­ a wo klětušim etaće Domowiny.

Hłowne dypki wobšěrneho informaciskeho dźěla wuradźowanja budu temy kaž aktualne aktiwity FUEN, staw jednanja wo nowym financowanskim zrěčenju k spěchowanju Załožby za serbski lud, zhladowanje na Mjeznarodny folklorny festiwal „Łužica 2015“, zarjadniska reforma w Braniborskej a aktualna dźěławosć rady Załožby za serbski lud.

Hosćo posedźenja w Serbskim domje móža so nastupajo naležnosće našeho ludu wot 10.25 hodź. naprašować.

Domowinjenjo a požadarjo azyla zhromadnje swjećili

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

Wojerecy (UH/SN). Mjeztym druhi raz je Domowinska župa „Handrij Zejler“ sobotu na arealu Wojerowskeho župneho domu­ swójbne popołdnjo wuhotowała. Dobreho wothłosa dla chcyli organizatorojo z toho lětnu tradiciju wuwić. Přichwatali běchu znowa Domowinjenjo skupin stare a nowe město.

Swójbny swjedźeń wopokazuje so jako prěni poradźeny mozaikowy kamušk we wobłuku interkulturnych dnjow Budyskeho wokrjesa. „Tež program z němsko-serbskim wobsahom, z kotrehož móžeš dwurěčnosć našeho regiona hišće lěpje dožiwić, je naša młoda generacija derje přiwzała. To sej wězo jara přejemy“, praji tamniša regionalna rěčnica Domowiny Christina Šołćina. Wona je jako moderatorka po programje wjedła.

Za samy wjeršk měješe publikum poskićenja Serbskeho dźěćaceho towarstwa Ćisk, kotrehož wukony je wospjet z přikleskom mytował. Wšitke 18 holcow a hólcow bě w drasće ewangelskich Serbow z Wojerec a wokoliny. To běše dypk na „i“ zajimaweje časoweje jězby. Powěsćowe postawy kaž připołdnica a Pumpot so tam runje tak jewjachu kaž Rixdorfska abo Porynska a přewšo woblubowana Šewska reja.

Kaž duša stareho města

štwórtk, 10. septembera 2015 spisane wot:

W nowym wobydlerskim centrumje Wojerec ma tež serbskosć doma być

W spěwje Johna Lennona „Imagine“ rěka „Njewzmi wšak mi iluziju, bjez teje škrički nadźije bych dawno hižo ćeknył“. Wojerowski wobydlerski chór pod nawodom Andreja Bischofa je tule němsku wersiju na wotewrjenju Wobydlerskeho centruma Piwarska hasa 1 minjeny pjatk hnydom dwójce zanjesł. Njeje to iluzija, ale woprawdźita wěrnosć, zo přidruži so stawi­znam sławneho twarjenja we Wojerowskim starym naměsće nowy, do přichoda pokazowacy kapitl.

Župa za serbski wokrjes

štwórtk, 10. septembera 2015 spisane wot:

Janšojce (HA/SN). Kak hodźało so při planowanej wokrjesnej reformje w Braniborskej, kotraž je za lěto 2019 předwidźana, na serbske naležnosće dźiwać? Tele prašenje steješe w srjedźišću wčerawšeho posedźenja předsydstwa župy Delnja Łužica w Janšojskim Serbsko-němskim domizniskim muzeju.

Jako najwažniši kriterij wčera po čiłej diskusiji zwěsćichu, zo njesměła reforma na žadyn pad na škodu serbstwa być. Tež w nowych strukturach měli wuměnjenja­ za dalše spěchowanje rěče a kultury zaručene być, kaž sej čłonojo předsydstwa žadachu. Najlěpje by so to po jich słowach radźiło, by-li so wokrjes wutworił, do kotrehož słuša wšón serbski sydlenski rum Braniborskeje. Tón wšak so tuchwilu na tři wokrjesy a na město Choćebuz rozpřestrěwa. W zhromadnym wokrjesu móhło so na přikład serbske šulstwo wo wjele­ lěpje rjadować. Swoju poziciju chcyłoj župne předsydstwo runje tak kaž Rada za serbske naležnosće Branibor­skeje 5. a 6. oktobra na zarjadowanjomaj tamnišeho nutřkowneho ministerstwa w Baršću a Choćebuzu přednjesć.

Za schadźowanku zwučować

srjeda, 09. septembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/bl). Serbscy studowacy wobdźěla so kónc tydźenja na lětušej kubłanskej jězbje. 28 młodostnych poda so do čěskich Doks. Tam chcetaj hłownaj zamołwitaj studentskeho chóra Hanka Smolic z Wěteńcy a Syman Hejduška z Hórkow ze spěwarjemi hižo prěnje přinoški za lětušu schadźowanku nazwučować. Wobdźělnicy móža runje tak hižo ideje za kabaret hromadźić. Dalša dźěłarnička ma so z pisanjom zaběrać. Studenća měli nawuknyć, kak móža na satiriske wašnje teksty za časopis schadźowanki Šeršeń pisać. Zaměr kónctydźenskeho přebytka pak njejsu jenož proby a kubłanje. Runje tak maja so přećelske styki a zhromadnosć hajić. Tajka jězba skići wšěm serbskim studentam, a nic jeničce jednotliwym zwjazkam, móžnosć so zetkać. Pjatk, 11. požnjenca, wječor wotměje so w Doksach hłowna zhromadźizna Zwjazka serbskich studowacych. Załožba za serbski lud jězbu spěchuje.

Nowy serbski kralowski porik

pjatk, 04. septembera 2015 spisane wot:

Bórkowy (HA/SN). W błótowskich Bórkowach w župje Delnja Łužica „knježi“ nětko nowy serbski kralowski porik. Po dobrej tradiciji předstaji so wón minjeny kónc tydźenja na domizniskim a drastowym swjedźenju, kotryž steješe w znamjenju 700. róčnicy prěnjeho naspomnjenja błótowskeje gmejny.

Serbska kralowna je wotnětka Jenifer Dünnbierojc, studentka sorabistiki a wučerstwa, čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a předsydka noweje Domowinskeje skupiny na Górach. Jako tajka­ je so wona na Bórkowskim swjedźenju wulkemu publikumej na kró­nowanju serbsce a němsce předstajiła.

Nowy serbski kral, kiž hraje w stawi­znach Bórkowow a Błótow wažnu rólu, je Tino Haniš. Wón a Jenifer bydlitaj we Wjer­bnje. Nowy serbski kralowski porik, kotryž je prěni raz scyła ryzy serbski, ma hač do klětušeho domizniskeho a drastoweho swjedźenja Bórkowy a wokolinu reprezentować. Činić chcetaj to na zarjadowanjach najwšelakorišeho razu­, na kotrež staj prošenaj.

Symboliski šek přepodała

pjatk, 04. septembera 2015 spisane wot:
Pod hesłom „stare wobchować a nowe natwarić“ su we Wojerecach lěta 2006 załožili towarstwo Piwarska 1 z předsydku Ingu Illin. Nětko je lěkarnica w swojej apotece nastorčiła akciju, składować za wobydlerski centrum. Towarstwo nazběra cyłkownje 5 000 eurow za wobnowjenje domu, w kotrymž bu 1912 Domowina załožena a hdźež­ bě wunamakar kompjutra Konrad Zuse abituru złožił. Symboliski šek je Inga­ Illin dźensa přepodała. Foto: Ulrike Herzger

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND