Wědu wo drasće dale dawać

štwórtk, 09. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (KJu/SN). Ze swojim přichodnym projektom su so čłonojo předsydstwa Domowinskeje župy „Michał Hórnik“ wčera w Chrósćicach rozestajeli. Budźe to dźěłarnička wo hotowanju družčeje drasty 18. meje na Chróšćanskej farje. Mjez młodymi žonami a holcami su stajnje zaso nowe, kotrež so za to zajimuja, kak narodnu drastu prawje woblěkać. Wjacore su zdobom signalizowali, zo je tež wažne žonam posrědkować, ke kotrym składnosćam so kotru drastu hotuje. Trěbna je tu wěda staršich nošerkow a hotowarničow serbskeje narodneje drasty. Wšako maja so při tym runje tak regionalne rozdźěle wobkedźbować. W tym zwisku je sej župa nadawk stajiła, z nazhonitymi drastynošerkami a hotowarničemi rozmołwne koło organizować, zo bychu so nimo woblěkanja tež w prawym pomjenowanju jednotliwych drastowych dźělow wuměnjeli.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND