Namjety župow a towarstwow

štwórtk, 23. měrca 2017 spisane wot:

Zajutřišim wuzwola delegaća 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny we Wojerecach nowe zwjazkowe předsydstwo třěšneho zwjazka. Čłonske župy a towarstwa su tychle kandidatow namjetowali:

Župa „Jakub Lorenc-Zalěski“ z. t. 

1. Manfred Hermaš

2. Diana Maticowa

3. Stephanie Bierholdtec

4. Maria Pěčkec

Župa Delnja Łužica z. t.  

1. William Janhoefer

2. Jenifer Dünnbierowa

3. Maximilian Hassatzky

4. Kito Ela

5. Kathrin Šwjelina

6. Collett Šampatisowa

Župa „Handrij Zejler“ Wojerecy  

1. Enrico Šołta

2. Marcel Brauman

Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin

Jana Pětrowa

Župa „Michał Hórnik“ Kamjenc   1. Zala Cyžowa

2. Bjarnat Cyž

3. Marko Kliman

Maćica Serbska/Maśica Serbska z. t.

Marka Cyžowa

Serbske młodźinske towarstwo Pawk z. t.

1. Franciska Grajcarekec

2. Alena Pawlikec

Serbske šulske towarstwo z. t.

Marlis Młynkowa

Serbski Sokoł z. t.  

Milan Funka

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z. t. 

dr. Fabian Jacobs

Towaršnosć za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla z. t.

Katrin Suchec-Dźisławkowa

Towarstwo Cyrila a Metoda z. t.

1. Marja Michałkowa

2. Jan Nuk

32 kandidatow

štwórtk, 23. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Domowinje přisłušace župy a towarstwa namjetuja 18 kandidatkow a 14 kandidatow, kotřiž nastupja zajutřišim, sobotu, na 18. hłownej zhromadźiznje we Wojerecach k wólbam noweho zwjazkoweho předsydstwa třěšneho zwjazka. Połojca kandidatow požada so prěni raz wo mandat. Stajnje třoch nowačkow namjetujetej župje „Jakub Lorenc-Zalěski“ a Delnja Łužica. Dweju noweju nominuja Kamjenska župa „Michał Hórnik“, Serbske młodźinske towarstwo Pawk z.t. a Zwjazk serbskich studowacych – župa „Jan Skala“. Z nowym wobličom chcedźa tohorunja Maćica Serbska, Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t., Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow z.t. zastupjene być.

Delegaća hłowneje zhromadźiny rozsudźa wo 27 čłonach zwjazkoweho předsydstwa, wo předsydźe a městopředsydomaj. Wotpowědnje čłonstwu změje župa Kamjenc porno minjenej wólbnej periodźe dwaj přidatnej mandataj, župje Delnja Łužica a „Jakub Lorenc-Zalěski“ kóžda jedyn. Woteběraceho čłonstwa dla změje Budyska župa mandat mjenje.

Zbožopřeća Siegfriedej Albertej

štwórtk, 23. měrca 2017 spisane wot:
Serbski superintendent na wuměnku Siegfried Albert swjećeše wčera doma w Budyšinje­ 80. narodniny. Jeho naslědnik Jan Malink a Měrćin Wirth (2. a 1. wot­lěwa) kaž tež předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa Mato Krygaŕ (naprawo) wupřachu jemu Bože žohnowanje a strowotu. Jubilar bě farar w Hrodźišću a w Budyskej Michałskej wosadźe, wot lěta 1984 do 2002 bě wón serbski superintendent. Foto: SN/Maćij Bulank

Dwaj kandidataj za europeadu 2020

srjeda, 22. měrca 2017 spisane wot:

Flensburg (SN/JaW). Za wuhotowanje mjeztym štwórteje europeady – koparskich mišterstwow narodnych mjeńšin Europy – w lěće 2020 staj so zajimcaj přizjewiłoj. Tole zdźěla Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) jako zarjadowar wubědźowanja.

Němsko-danski namjezny region Søn­derjylland-Schleswig kaž tež Korutanscy Słowjency – team Koroška – prócuja so wo to, wuhotować 4. koparsku europeadu, kotraž budźe za tři lěta. Tole zhonichu čłonojo prezidija FUEN na njedawnym wuradźowanju w Berlinje.

Němsko-danski namjezny region chce ze swojimi štyrjomi tam zasydlenymi mjeńšinami europeadu wuhotować a sta­ja swoje požadanje pod hesło „EUROPEADA 2020 mjez Sewjernym a Baltiskim morjom – mjezy překročacy koparski swjedźeń“. Korutanscy Słowjency nastupja pod hesłom „EUROPEADA 2020 w Korutanskej/Korošce – TOGETHER UNIQUE/SKUPNO ENKRATNI swjećimy jónkrótnosć našeje mnohotnosće“.

Wjacore lajske spěwne cyłki – mjez nimi cyrkwinske chóry z Ralbic, Chrósćic, Njebjelčic a Wotrowa, Radworska Meja, chóraj Lipa a Budyšin kaž tež muski chór Delany – hotuja so na dalšej předstajeni oratorija „Serbske jutry“. Minjenu sobotu su spěwarjo pod nawodom cyrkwinskohudźbneho direktora a kantora Friedemanna Böhmy (stejo) druhi króć zhromadnje w Chrósćicach zwučowali. Oratorij z pjera Chrysty Meškankoweje a Jana Cyža zanjesu 6. a 7. meje w Drježdźanach a Budyšinje. Foto: Feliks Haza

Porjedźenka

pjatk, 17. měrca 2017 spisane wot:
Zmylk je so stał w přinošku „W RBB tež serbski pěskowčik?“ we wudaću SN ze 14. měrca. Prěnju sadu „Trjebamy tajki ćišć wotdeleka“ je předsyda Domowiny Dawid Statnik rjekł a nic Měto Nowak, referent w ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu Braniborskeje. Redakcija so zamołwja.

Nowej čłonskej towarstwje

srjeda, 15. měrca 2017 spisane wot:
Choćebuz (HA/SN). W Domowinskej župje Delnja Łužica móža so nad nowymaj čłonskimaj cyłkomaj wjeselić. Přistupiłoj stej spěwne ćěleso Delnjoserbski sekstet z předsydku Katju Donatojc z Prjawoza kaž tež Studnja – serbske kulturne towarstwo, kotremuž Robert Engel z Choćebuza předsyduje. Pod přikleskom buštej cyłkaj na župnej hłownej zhromadźiznje minjeny pjatk w Turjeju oficialnje při­wzatej. Delnjoserbski sekstet ma tuchwilu jědnaće sobustawow, Studnja sydom. Jeho čłonojo staraja so jako kulturni managerojo wo najwšelakorišu kulturnu zaběru dźěći a młodostnych.

W RBB tež serbski pěskowčik?

wutora, 14. měrca 2017 spisane wot:

W přihotach na 18. hłownu zhromadźiznu Domowiny wotmě župa Delnja Łužica minjeny pjatk w Turjeju swoju hłownu zhromadźiznu. Informujemy dźensa wo diskusiji.

Turjej (HA/SN). „Trjebamy ćišć wotdeleka“, rjekny Měto Nowak, referent w ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu Braniborskeje w zwisku z protestom staršich, Domowiny a serbskich institucijow přećiwo planej braniborskeho kultusoweho ministerstwa, minimalnu ličbu dwanaće šulerjow za rěčnu skupinu we wučbje serbšćiny postajić. Zdobom sposrědkowa wón postrowy knježerstwoweje społnomócnjeneje za serbske na­ležnosće dr. Ulriki Gutheil. Domowina je w Braniborskej najwažniša organizacija Serbow. Wona je so hromadźe ze serbskej radu jara prócowała, zdobyć dalše komuny do oficialneho serbskeho sydlenskeho ruma. Tohodla so Nowak nadźija, zo mócne protesty w zjawnosći k tomu přino­šuja, zo budźe nowe postajenje nastupajo wučbu serbšćiny tajke, zo serbskej rěči nješkodźi.

Młody jurist nowy župan w Delnjej Łužicy

póndźela, 13. měrca 2017 spisane wot:

Najwjetša Domowinska župa, župa Delnja Łužica, ma noweho župana. Na hłownej a wólbnej zhromadźiznje minjeny pjatk w Turjeju wuzwolichu delegaća dostudowaneho jurista Williama Janhoefera do zastojnstwa.

Turjej (HA/SN). Župa Delnja Łužica ma tuchwilu 2 380 čłonow – něhdźe sto wjace hač před lětom – w 41 Domowinskich skupinach a 24 towarstwach. Jako naslědnika Haralda Koncaka dowěrichu zastojnstwo župana 25lětnemu Williamej Janhoeferej z Brjazyny, kiž w nachilacej so wólbnej dobje hižo w Zwjazkowym předsydstwje Domowiny skutkuje. Mjez dalšimi jědnaće wosobami noweho župneho předsydstwa su z Marju Elikowskej-Winklerowej, Frankom Kosikom, Klaw­diju Šewelisowej a Geraldom Schönom štyrjoch prěni raz do tohole gremija wu­zwolili.

Wjace hač połsta čłonow a hosći, mjez nimi přećelow Serbow z Čěskeje a Pólskeje, referenta społnomócnjeneje kraja za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu Měta Nowaka kaž tež předsydu Domowiny Dawida Statnika, móžeše městopředsydka Maćicy Serbskeje dr. Anja Pohončowa sobotu popołdnju na hłownu zhromadźiznu towarstwa witać.

Budyšin (SN/CoR). Ze stejišćom chce so Maćica Serbska přećiwo přeměstnjenju Budyskeje Serbskeje kulturneje informacije ze Serbskeho domu do Röhrscheidtoweje bašty SLA wuprajić. Wotpowědny list ma předsyda Jurij Łušćanski radźe Załožby za serbski lud do posedźenja 4. apryla přepodać. Wón skedźbni na zrěčenje mjez Maćicu (jako bywšim mějićelom), Domowinu (jako nětčišim mějićelom) a Sakskej, hdźež rěka, zo ma so Serbski dom „jako centrum kulturneho žiwjenja Serbow“ zachować. „Nochcemy, zo stanje so wón z běrowowym domom“, podšmórny Łušćanski. Dawida Statnika chcedźa na hłownej zhromadźiznje Domowiny 25. měrca jako předsydu podpěrać. Łušćanski namołwi dorost, so na wubědźowanju wo Myta Maćicy wobdźělić.

nawěšk

nowostki LND