Skupiny po nowych pućach kroča

wutora, 13. měrca 2018 spisane wot:

Depsk (HA/SN). „Najsylniši motor w serbskim žiwjenju je Domowina. Wona je tohodla tež naša najwažniša partnerka w komunalnej politice na tym polu.“ To rjekny Harald Altekrüger (CDU), krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa ­a zdobom čłon Domowiny, na hłownej zhromadźiznje župy Delnja Łužica minjeny pjatk w Depsku, měšćanskim dźělu Choćebuza. Tele zwěsćenje je so tež w rozprawje župneho předsydstwa, kotruž poda prěni raz župan Wylem Janhoefer, a w diskusiji wotbłyšćowało.

Dobre wuwiće Domowiny w Delnjej Łužicy a jeje přiběraca akceptanca w serbskej a němskej ludnosći pokazuje so mjez druhim w tym, zo župa a młode skupiny a towarstwa w swojim dźěle po nowych pućach kroča a zo su fasety w Domowinskim skutkowanju dale a wobšěrniše. To płaći wosebje za rewitalizaciju a pěstowanje delnjoserbšćiny w młodej a młódšej generaciji. Tak su dalše mjeńše skupiny załožili, hdźež zhromadnje serbšćinu rěča abo ju wuknu. Štóž chce w Delnjej Łužicy serbsce powědać, tón přeco jednoho za to namaka, župan zwěsći.

Minjeny kónc tydźenja je chór Budyšin swoje kóždolětne zwučowanske lěhwo přewjedł. Lětsa podachu so spěwarki a spěwarjo ze swojim dirigentom Michałom Jancu do Ochranowa, zo bychu tam nowy program nazwučowali. Sobotu do jutrow chcedźa w Budyskim Serbskim muzeju nalětni koncert wuhotować. Časej wotpowědnje budu to nalětnje spěwy a wurězki z oratorija „Nalěćo“. Proby běchu wuspěšne, a wuhlady na rjany koncert nětko tež maja. Foto: Jurij Helgest

Za młode swójby

štwórtk, 08. měrca 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Dźeń wotewrjenych duri 9. junija w Njechornju je jedne pře­dewzaće z dźěłoweho plana Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“, kotryž je jeje předsydstwo na wčerawšim posedźenju w Serbskim domje konkretizowało. Kaž tudyša regionalna rěčnica Domowiny Sonja Hrjehorjowa zdźěla, su lětsa młode swójby přeprošene. Za nje planuja zajimawe, nimale hodźinske pućowanje wot Hrodźišća do Njechornja. Na ležownosći Domu Měrćina Nowaka-Njechorńskeho spřihotuja wšelake zaběry a poskitki za młodych a staršich hosći.

Swoju lětušu hłownu zhromadźiznu zwjazachu čłonojo Towarstwa přećelow Serbow (SPL) minjenu sobotu w Praze ze 111. róčnicu załoženja SPL. Tež Domowina je gratulowała.

Praha (Łu/SN). Towarstwo přećelow ­Ser­bow (SPL) – při Serbskim seminarje w Praze – je w zwisku z lětušej hłownej zhromadźiznu minjenu sobotu w čěskej stolicy na 111 lět spomóžneho skutkowanja zhladowała. Mjez gratulantami sposrědkowa referent Domowiny za kulturu a wukraj Clemens Škoda zbožopřeća předsydy Domowiny Dawida Statnika. Tam mjez druhim rěkaše: „Přez wjele generacijow mějachmy čěskich přećelow, kotřiž starosćachu so wo dóńt serbskeho ludu. Tež hdyž je so pomjenowanje towarstwa měnjało, wostachu čłonojo nam w dobrych a ćežkich časach přez lětstotk swěrni.“ Zdobom wupraji Clemens Škoda jako čłon SPL předsydstwu towarstwa swój dźak a připóznaće za zdokonjane čestnohamtske dźěło.

Swoju lětušu hłownu zhromadźiznu zwjazachu čłonojo Towarstwa přećelow Serbow (SPL) minjenu sobotu w Praze ze 111. róčnicu załoženja SPL. Tež Domowina je gratulowała.

Praha (Łu/SN). Towarstwo přećelow ­Ser­bow (SPL) – při Serbskim seminarje w Praze – je w zwisku z lětušej hłownej zhromadźiznu minjenu sobotu w čěskej stolicy na 111 lět spomóžneho skutkowanja zhladowała. Mjez gratulantami sposrědkowa referent Domowiny za kulturu a wukraj Clemens Škoda zbožopřeća předsydy Domowiny Dawida Statnika. Tam mjez druhim rěkaše: „Přez wjele generacijow mějachmy čěskich přećelow, kotřiž starosćachu so wo dóńt serbskeho ludu. Tež hdyž je so pomjenowanje towarstwa měnjało, wostachu čłonojo nam w dobrych a ćežkich časach přez lětstotk swěrni.“ Zdobom wupraji Clemens Škoda jako čłon SPL předsydstwu towarstwa swój dźak a připóznaće za zdokonjane čestnohamtske dźěło.

Slepo (SN/mwe). Po tym zo staj dotalny předsyda towarstwa Serbski kulturny turizm (SKT) Manfred Hermaš a jeho naměstnik Stefan Malink zastojnstwo złožiłoj, wotměchu so minjeny pjatk na hłownej zhromadźiznje cyłka w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje nowowólby. Jednohłósnje su tam přitomni čłonojo SKT Pětra Brězana, Do­mowinskeho referenta za hospodarstwo a infrastrukturu, za noweho předsydu wuzwolili. 34lětneho Smječkečana zastupuje Stephanie Bierholdtec, w Slepjanskej gmejnje za turizm zamołwita. Mathias Reiche, sobudźěłaćer Budyskeho ­hotela „Best Western“, wostanje dale pokładnik. Předsydstwu přisłušeja Hanka Budarjowa, Manfred Hermaš, Cornelia Schnippa, Claudia-Maria Steglich a Milena Stokowa.

Hory (AK/SN). Serbske rozmołwne koła Bjesady wobohaćeja a wožiwjeja skutkownosć wosadow. To rěka, zo wukonjeja wažne dźěło. To podšmórny předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa Mato Krygaŕ na sobotnym zeńdźenju Bjesadow Budyskeho wokrjesa w gmejnskim domje na Horach. „Tajke zetkanja wostanu dale bytostne, wšako hajimy rěč a zhromadnosć“, wón rozłoži. „Zeńdźenja kaž dźensa su nam pohon a motiwacija do přichoda.“ Wjac hač 30 serbšćinu wuknjacych z Horow, Ćiska, Rakec, Hodźija a Bukec je so na dźěłarničce wobdźěliło, na kotruž běštej Bjesada z Horow a Serbske ewangelske ­towarstwo přeprosyłoj.

Na wčerawšim prěnim rozmołwnym kole „tracTare“ je 15 zajimcow, přewažnje spisowaćelki a basnicy, natwar a wobsah antologije „Mlóče“ rozjimało. Wudawaćelka zběrki Ingrid Juršikowa (nalěwo) wopisa, kak běše ke knize dóšło a kak je wona zhromadnje z lektorom a awtorami na njej dźěłała. Redaktorka Serbskeho rozhłosa Monika Gerdesowa wobkrući swoje mysle, kotrež bě w recensiji k wudaću sformulowała. „tracTare“ steji w tradiciji rjada wuměłskich rozmołwow Zwjazka serbskich wuměłcow a ma wuměnu mjez tworjacymi, rozšěrjacymi a recipientami wotnětka prawidłownje zesylnjeć. Foto: Carmen Schumann

Hoklapnica za Njepilic statok

wutora, 27. februara 2018 spisane wot:

Rowno (AK/SN). Na lětušej hoklapnicy – hłownej zhromadźiznje – Rownjanskeho towarstwa Njepilic dwór předstaji předsyda Manfred Nikel minjeny pjatk bilancu lěta 2017. „Loni mějachmy cyłkownje 1 180 wopytowarjow. Smy 64 zarjadowanjow přewjedli, mjez nimi běštej samo kwasnej hosćinje. Wosebje w jutrownym času wobdźělichu so mnohe skupiny na debjenju jejkow“, w rozprawje rěka. Dohromady su čłonojo towarstwa, mjez druhim Manfred Richter, Erika Petrick, Manfred Hermaš a Petra Schubert zajimcow 37 razow po statoku wjedli. Wose­bity wjeršk bě 18. dworowy swjedźeń, na kotrymž je Juliana Kaulfürstowa ludźom „Powěsće na Njepilic dworje“ powědała.

Tež projekty z pěstowarnjemi a šulemi běchu towarstwu loni přewšo wažne. Mjez druhim organizowachu zhromadnje z Jabłońčanskim dnjowym přebywanišćom projektny dźeń „Žně wowsa“. Dźěći zaběrachu so tam z prašenjom, kak so rostlina naposledk na muku pře­dźěłuje. Za nje kaž tež za zarjadowarjow bě dźeń wulke wjeselo.

Móhło dawno jasne być

wutora, 27. februara 2018 spisane wot:
Hižo wot lońšeho planuje Domowina přewjesć konferencu k strukturnemu wuwiću we Łužicy. To je derje tak! Wšako dźiwa třěšny zwjazk kaž žadyn druhi na serbske aspekty přewšo ćežkeje temy. Derje tuž, zo je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny puć runało, konferencu dale a dopřihotować. Za dobru strategisku kročel mam, zo su sej zamołwići termin z politikarjemi dorěčeli. To je wažne, zo znowa „swójsku poliwku“ njewarimy, ale zo so wšitke za wuwiće Łužicy wažne instancy za jedne blido sydnu a so dorozumja. Za wuběrny namjet tež mam, zo měł předewzaćel wo swojich nazhonjenjach ze strukturnej změnu přednošować. Tak politikarjo najlěpje zhonja, što je spomóžne a što nic. Škoda pak, zo so Domowina z přihotami tak dliji. Prašenja kaž, štó přednošuje, ­kajki budźe wotběh a budźe podijowa ­diskusija abo nic, dźě móhli dawno jasne być. Janek Wowčer

nawěšk

nowostki LND