Župje přistupili

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:

Chrósćicy (SN/JaW). Předsydstwo Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ je wčera nowe towarstwo přiwzało, lětsa załožene Hórčanske wjesne towarstwo Při skale. Kaž regionalna rěčnica Kamjen­skeje župy Katharina Jurkowa na naprašowanje zdźěli, ma towarstwo tuchwilu něhdźe 20 čłonow. „Domowinska sku­pina we wsy je wus­nyła, tak zrodźichmy mysl, wjesne towarstwo załožić a dźě­ławosć skupiny dale wjesć“, Katharina Jurkowa rozłoži.

Tuchwilu je młody cyłk, tež z třomi młodostnymi w předsydstwje, hišće we wu­tworjenskej fazy. Prěnje zarjado­wanje pak je z filmowym wječorkom w měrcu hižo přewjedło. „Na njón bě wjac hač 40 ludźi přišło, štož zwjesela“, praji Jur­kowa, kotraž je sobu w předsyd­stwje towarstwa. Pod nawodom předsydki Marlies Młynkoweje hotuja so hižo na dalše zarjadowanje 28. apryla. W 19.30 hodź. přednošuje w Młynkec hosćencu zubna lěkarka Leńka Andersowa wo přebytku w Mongolskej. Kamjenskej župje přistupiło je towarstwo, dokelž ma ze zachowanjom serbskosće samsny zaměr. Zdobom nadźija so pomocy župy.

Lisćina kandidatow dospołna

wutora, 14. apryla 2015 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). Lisćina kandidatow za wólby Rady za serbske naležnosće Braniborskeje 31. meje je dospołna. Kaž wólbny wuběrk wčera wozjewi, nastupi tuž cyłkownje wosom kandidatow.

Nowi kandidaća su wučerjej Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz Torsten Mak a Angela Šurmanowa, kotrejuž je drastowe towarstwo Pśěza ze Žylowa namjetowało, a wjelelětny čłon a předsyda sejmika wokrjesa Sprjewja-Nysa a čłon tamnišeho serbskeho wuběrka dr. Michał Hajdan, namjetowany wot spěchowanskeho towarstwa Serbska tkalčernja Drjowk.

Hižo minjeny štwórtk nominowaše župne předsydstwo swojich kandidatow, kotrychž běchu Domowinske skupiny, přisłušace župje Delnja Łužica, a zapisane delnjoserbske towarstwa a zjednoćenstwa namjetowali (SN rozprawjachu).

Wólbny wuběrk zdobom zdźěli, zo je so dotal něhdźe 600 Serbow ze wšeje Braniborskeje zapisać dało do wólbneho registra, kotryž je trěbny za listowe wólby. Hač do 24. meje je za to hišće chwile. Wuběrk liči z tym, zo so nětko, hdyž su kan­didaća jasni a znaći, dalši wolerjo na wólbach wobdźěla.

Choćebuz (HA/SN). W Domowinskich skupinach a gremijach župy Delnja Łužica běchu minjene tydźenje pjeć kandi­da­tow za nowu Radu za serbske nalež­no­sće Braniborskeje namjetowali. Župne předsydstwo je jich na wčerawšim posedźenju w Choćebuzu wobkrućiło. Do toho so woni předstajichu a podachu ćežišća dźěła, budu-li wuzwoleni. Su to zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Kóńcaŕ, społnomócnjeny za serbske prašenja wokrjesa Dubja-Błóta Dieter Freihof, čłon prezidija Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny William Janhoefer, regionalna rěčnica Domowiny Uta Henšelowa a młodźinski koordinator Helmut Matik.

13. apryla zakónči so wažna etapa w přihotach wólbow noweje braniborskeje serbskeje rady, kotrež budu 31. meje. Kóždy w Kraju Braniborskej bydlacy Serb móže sobu wolić. Hač do póndźele móža w susodnym kraju zapisane serbske towarstwa a zjednoćenstwa kandi­datow namjetować a mjena wólbnemu wuběrkej zapodać.

Předsydstwo skonstituowane

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

Hłownej zhromadźiznje stej nimo. Nastork­ župneje „hłowneje“ w Budy­šinje tworješe zakład wobzamknjenja na „hłownej“ w Haslowje tydźenjej po tym­. Nětko słuša wša kedźbnosć zaso nadawkam župneho dźěłoweho plana.

Budyšin (kl/SN). Nowe předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ je so na swojim wčerawšim posedźenju w Budyskim Serbskim domje skonstituowało. Gremijej přisłuša sydom wosobow.

Na prěnim wuradźowanju w nowej zesta­wje wuhódnoćichu swoju župnu hłownu w Budyšinje kaž tež hłownu zhromadźiznu Domowiny w Haslowje. Wot Budyskeje župy iniciěrowanemu wobzamknjenju za pawšalne spěchowanje župow běštej so Kamjenska a Wojerowska přizamknyłoj. Zhromadne stejišćo su tak na hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka přednjesli, a delegaća je wobzamknychu. Žadanje wo pawšalne spěchowanje župow po­srědkowachu po tym čłonam rady Załožby za serbski lud.

Angažowana rěčna asistentka chóra

srjeda, 08. apryla 2015 spisane wot:

Jako delegatka Towarstwa k spěchowanju serbskeho kulturneho centruma w Berlinje je so Katrin Urbanscyna na njedawnej hłownej zhromadźiznje Domowiny wobdźěliła. Tónle mandat je 55lětna Berlinjanka rady sćěhowała, přetož angažement za serbsku kulturu jeje žiwjenje mjeztym bytostnje postaja. Prawidłownje wobdźěla so wona tež za Serbskim blidom w stolicy Němskeje, jako Delnjoserbowka. Powołanje wučerki za jendźelšćinu, němčinu a předstajace hraće njesmě absolwentka Choćebuskeje Serbskeje rozšěrjeneje wyšeje šule, dźensnišeho Delnjoserbskeho gymnazija, a bywša wukonowa sportowča strowotnych přičin dla bohužel hižo wukonjeć.

Pawčinu wožiwić

štwórtk, 02. apryla 2015 spisane wot:
Budyšin (SN/MiR). Serbske młodźinske towarstwo Pawk chce z digitalnym časopisom Pawčina sylnišo na sebje a swoje aktiwity skedźbnjeć. Wona złožuje so wobsahowje a po wuhotowanju na ně­hdy w njestajnych wotstawkach ćišćany časopis pod samsnym titlom. Digitalne wudaće informuje wo serbskim žiwjenju, wosebje z wobłuka młodźiny. W internetnej prezentaciji http://pawcina.blogspot.de/, kotraž so nětko online testuje, zhonja zajimcy wo turněrje Pokerserb 2015 spočatk měrca w Radworskej wo­hnjowobornej gratowni. Dale móža so wo tym wobhonić, zo staj Michał Kral a Franciska Grajcarekec towarstwo Pawk zastupowałoj na hłownej zhromadźiznje Domowiny. Zdobom posrědkuje Pawčina podłožki, kotrež tam wobjednachu, a dźěl livestreama ze zarjadowanja. Po­data je tež pokazka na program „Domowina 2025“, kotryž bu z wjetšinu hłosow wobzamknjeny. Wšitke zalinkowane strony hodźa so wužiwać. Podate su tohorunja fota z mjenowanych a dalšich zarjadowanjow, mjez druhim z jutrowneho seminara MENS, kotryž so jutře w rumunskim měsće Tulcea zakónči.

Dokumentujemy wobzamknjenja

srjeda, 01. apryla 2015 spisane wot:

Delegaća 17. hłowneje zhromadźizny wobzamknychu štyri předmjety:

Rezolucija

k wotzamknjenju noweho financneho zrěčenja wo spěchowanju Załožby ­za serbski lud

Na namjet etatoweho wuběrka zwjazkoweho sejma a poćahujo so na koaliciskej zrěčeni sakskeho a braniborskeho knježerstwa ma so nowe financne zrěčenje wo spěchowanju Załožby za serbski lud, płaćiwe wot lěta 2016, wobzamknyć. Delegaća 17. hłowneje zhromadźizny wo­čakuja spěšne dojednanja w zwisku z tuchwilnymi jednanjemi mjez zwjazkowym knježerstwom a krajnymaj knježerstwomaj nastupajo wotzamknjenje noweho financ­neho zrěčenja.

Z tutym rjadowanjom ma so zaručić, zo wšitke přez Załožbu za serbski lud spěchowane serbske institucije wostanu a zo so zakonska garantija wo zachowanju a wuwiwanju serbskeje rěče a kultury po pro­tokolowej noticy čo. 14 zjednoćenskeho zrěčenja na zakładźe statnoprawniskeho dojednanja dodźerži.

Třěšny zwjazk je kóždy čas k rozmołwje zwólniwy
Rozprawjamy wo 17. hłownej zhromadźiznje Domowiny 28. měrca 2015 w Haslowje

Domowina je so w zašłych 25 lětach pozi­tiwnje wuwiła. Tole je jedne ze zwěsćenjow jeje předsydy Dawida Statnika, kotrež sposrědkowa wón 95 delegatam na 17. hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka minjenu sobotu w Haslowje. W sydom hłownych dypkach rysowaše Statnik tak pozitiwne wuwiće a poda tež wuhlady do přichodneho skutkowanja zwjazka, kotrež měło po jeho słowach „w znamjenju šěrokeho dialoga stać“.

Kubłanje centralny wobsah

Přihotuja wustajeńcu w Biskopicach

srjeda, 01. apryla 2015 spisane wot:

Zwjazk serbskich wuměłcow hotuje so hižo nětko na projekty lěta 2016. Zdobom­ prócuje so wo přetwar a wobnowjenje­ Muzeja Ćišinskeho.

Budyšin (AW/SN). Zwjazk serbskich wuměłcow (ZSW) přihotuje zhromadnje z městom Biskopicy reprezentatiwnu přehladku pod dźěłowym hesłom „Molerstwo, grafika, plastika – wuměłče z Łužicy wustajeja“. Wona budźe klětu wot 20. meje do 31. julija w Biskopičanskej galeriji Carla Lohsy widźeć. Dalši dźěl wustajeńcy pokazaja na žurli radnicy města.

nawěšk

nowostki LND