Z reformaciju so zaběrali

štwórtk, 28. meje 2015 spisane wot:

Seniorojo SŠT we Wittenbergu a wokolinje pobyli

Hdyž budźe klětu w januaru Serbske šulske towarstwo na 25. róčnicu swojeho załoženja zhladować, budźe wone zdobom wuspěšnu bilancu swojeje dźěławosće předpołožić móc. K tutej bilancy su w tymle času tež seniorojo towarstwa přinošowali, mjez druhim ze swojimi kubłanski­mi jězbami. Na lětušu štyri­dnjow­sku jězbu su so seniorojo spočatk meje z busom Poldrackec wozydłownistwa podali. Prěni zaměr běše wopyt Ferropolis­a, města ze železa, štož wězo wšitkich wćipnych sčini.

Na slědach Paula Gerhardta

W lětach mjez 1957 a 1991 běše blisko města Gräfenhainichen wulka wotkryta wuhlowa jama, wažna za energijowe hospodarstwo NDR. Po skónčenju dobywanja wuhla zrodźi so myslička, teren wužiwać jako industrijowy muzej. Zdobom ma Ferropolis jedne z najwjetšich open-air-jewišćow srjedźneje Němskeje.

Wuprudźacy regionalny běrow

wutora, 19. meje 2015 spisane wot:

Slepo (SN/MiR). Slepjanski regionalny běrow Domowiny za wobłuk Běła Woda/Niska je so spočatk apryla wo dalšu wosobu rozšěrił. Pěskowčanka Franciska Wroblowa skutkuje tam tři dny wob tydźeń. Wona zaběra so wosebje ze serbskorěčnej animaciju w dźěćacych dnjowych přebywanišćach, a to předewšěm w Rownjanskim kubłanišću „Milenka“ kaž tež w Trjebinskej pěstowarni „Lutki“ a w horće Slepjanskeje zakładneje šule „Marja Grólmusec“. Tež rěčne dalekubłanje Rownjanskich kubłarkow słuša do jeje dźěłowych wobłukow. „Franciska Wroblowa so tuchwilu do nadawkow zadźěła. Sym jara wjesoła, zo mamy nětko dalšu sobudźěłaćerku, kotraž so wo wuwiwanje a nałožowanje serbšćiny w našim regionje stara“, rjekny regionalna rěčnica Diana Maticowa. Franciska Wroblowa stara so tež wo wuwiwanje tematiskich programow w dźěćacych kubłanišćach w Rownom, Slepom, Trjebinje a Brězowce, wosebje we wobłuku pěstowanja serbskich nałožkow. Runje tam su zwiski k Julianje Kaulfürstowej, kotraž hižo wjacore lěta w regionje skutkuje, bjezpo­srědne.

Derje wopytane bě minjeny pjatk předstajenje Słowjenskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šentjanž z awstriskeho Celoveca w Chróšćanskim Hórnikowym domje. W swojej inscenaciji „Vaje iz sedenja/Zwučowanja sedźenja“ zaběrachu so młodźi akte­rojo z předsudkami přećiwo cuzym a kak hodźa so wone přewinyć. Foto: Feliks Haza

Dotal wjace hač 1 100 zapisow

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

Choćebuz (SN/at). Połoženje w Delnjej Łužicy postajowaše posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny sobotu w Choćebuzu. Nastupajo aktualnje najbóle palacy kubłanski problem podpě­ruje zwjazkowe předsydstwo próstwu nawodnicy Delnjoserbskeho gymnazija, wu­­tworić přidatnu 7. rjadownju w šulskim lěće 2015/2016. „W zajimje tych, kotřiž chcedźa delnjoserbšćinu tež po wuchodźenju zakładneje šule nawuknyć, a wotpowědujo artiklej 25 wustawy Kraja Braniborskeje namołwi zwjazkowe předsydstwo zamołwite instancy, wonu próstwu sćěhować“, rěka w schwalenym wobzamknjenju. Jutře so Rada za serbske naležnosće Braniborskeje z tym zaběra.

Wustajeńcu přetwarja a rozšěrja

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

Spěchowanske towarstwo Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja je zašły pjatk we Łazu bilancu swojeho dźěła w minjenych dwanaće měsacach sćahnyło a přichodne planowane projekty předstajiło­.

Łaz (AK/SN). Dobywać swětej wotewrjenych a kulturnje zajmowanych młodych ludźi wostawa hłowny nadawk Spěchowanskeho towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja. „To je naše ćežišćo, dokelž dyrbimy swoje towarstwo womłodźić“, podšmórny předsyda Reinhard Schneider minjeny pjatk na hłownej zhromadźiznje.

Swoju domiznisku wustajeńcu chce towarstwo hač do klětušeho za 5 000 eurow přetwarić a rozšěrić. Trěbnych spěchowanskich srědkow nadźijeja so wot Kamjeničanskeho krajneho běrowa za muzejownistwo. Za tuchwilnu rumnosć domizniskeho muzeja zdźěła sej towarstwo nowy koncept, kotryž chcedźa z pomocu Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy zwoprawdźić.

Předsydstwo dale womłodźene

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

Kozarcy (jh/SN). Milan Funka je nowy starosta Serbskeho Sokoła, třěšneho zwjazka serbskich sportowčow a sportowcow. Budyšan přewza wčera na hłownej a wólbnej zhromadźiznje w Ko­zar­cach zastojnstwo wot Miłočana Achima Kowarja. Wón bě 22 lět čłon před­sydstwa Serbskeho Sokoła a wjacore lěta jeho staro­sta.

Nowy zastupjer Milana Funki je Tomaš Šołta z Róžanta. 37lětny naslěduje Chróšćana Jana Macku. Kowar kaž tež Macka njeběštaj za zastojnstwo w předsydstwje hižo kandidowałoj, dokelž bě načasu zamołwitosć młódšim čłonam přewostajić. Po wólbach w lěće 2011, jako přepodaštaj Pětr Šołta-Hórčanski a Mikławš Krawc funkciju jednaćela Tomašej Suchemu a rěčnika Janej Hrjeho­rjej, běchu wčerawše wólby dalša kročel we womło­dźenskim procesu třěšneho zwjazka. Nowemu předsydstwu přisłu­šeja wot wčerawšeho starosta Milan Funka, městostarosta Tomaš Šołta, jednaćel Tomaš­ Suchy, pokładnica Gabi Šołćina a rěčnik Jan Hrjehor. Józefa Šwona powołachu jako čłona bjez funkcije do předsydstwa. Wólby běchu jednohłósne.

10. meje 1945 třěšny zwjazk serbskich towarstwow w Chrósćicach wozrodźili

Lětsa je tomu 70 lět, zo bu Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow – po za­kazu přez nacionalsocialistow w Chrósćicach znowa załožena. Zapo­čatki jeje wozrodźenja pak sahaja do časa, jako we Łužicy hišće Druha swětowa wójna howrješe. To zetkawaše so horstka Serbow, zo by­ znowazałoženje narodneje organizacije přihotowała.

Zakaz serbskeho žiwjenja

ZSW literarne styki do Katowic wožiwił

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Budyšin (AW/SN). Nowa społnomócnjena za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa Regina Krawcowa je so wčera předsydstwu Zwjazka serbskich wuměłcow předstajiła. „Chcu so zeznajomić z dźěławosću serbskich institucijow a towarstwow, zo bych w swojim nowym skutkowanju přehlad měła a wotpowědnje tež reagować móhła“, woni zwurazni. Předsydstwo zwjazka wuměłcow wupřa jej wuspěch w skutkowanje na dobro zhromadnosće Serbow a Němcow w Budyskim wokrjesu.

Přiwzało je předsydstwo ZSW wčera próstwu zhromadneho kandidata Lěwicy, SPD a wobydlerskeho zwjazka za wólby Budyskeho wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa wo rozmołwu. Tak chcedźa jeho a wšěch dalšich zajimcow kónc meje na zjawny forum do wile Buchheim na Budyskej Hrodowskej přeprosyć.

Zo bychu pčołki pilnje lětali

wutora, 28. apryla 2015 spisane wot:

Chrósćicy (SN/JK). Zhromadźizna Serbskeje pčólnicy motmě so minjeny pjatk w Chróšćanskim Krawčikec hosćencu. Předsyda Jan Wjesela bě z wobdźělenjom jara spokojom, hladajo tež na wobsah wječora. Serbscy pčołarjo běchu přez zymu škody­ poćerpjeli, z wulkeho dźěla varoa­-roztoča dla. Skótny lěkar dr. Frithjof Koithan je nětko wo chorosćach a škód­nikach pola pčołkow přednošował, roz­jimujo škitne naprawy a profylaksu. W přichodnych tydźenjach chce potrjechenych pčołarjow wopytać a so z nimi na městnje wo naprawach dorozumić.

Jan Wjesela witaše do towarstwa nowych čłonow, Handrija Brězana z Prawoćic Pětra Brězana ze Smječkec a Pětra Ćemjera z Worklec. Jich zajim za pčołarstwo dopokazuje, zo je Serbska pčólnica žiwe towarstwo z narodnym a ekologiskim zaměro­m. Wokomiknje su „sobudźěła­ćerki“ serbskich pčołarjow na sadowych kćenjach, rěpiku a robinijach po puću. Naslědnje­ budu to lipy a łučne kwěty. Někotři­ pčołarjo podadźa so ze swojimi pčołkami nazymu tež do hole, hdźež steja wrj­ós a dalše holanske rostliny.

Benediktej Dyrlichej zbožo přeli

wutora, 21. apryla 2015 spisane wot:
Wjelelětny šefredaktor Serbskich Nowin, basnik Benedikt Dyrlich, přija dźensa w Budyšinje k 65ćinam zbožopřeća mnohich serbskich a němskich gratulantow. Mjez nimi běchu předsyda Domowiny Dawid Statnik (naprawo), bywši kolegojo z redak­cije, z Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, ze Sakskeho krajneho sejma kaž tež zastupjerjo serbskich institucijow. Za čas swojeho šefredaktorstwa je jubilar naš wječornik politisce a wobsahowje profilował. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND