Hotuja so na 20. róčnicu załoženja

srjeda, 20. januara 2016 spisane wot:

Slepo (SN/at). „Towarstwo Serbski kulturny turizm wobsteji lětsa 20 lět. Na dotalne skutkowanje zhladujemy we wobłuku hłowneje zhromadźizny 29. februara“, rjekny jeho předsyda Marko Kowar po posedźenju předsydstwa wčera w Slepom. Přihot hłowneje zhromadźizny steješe tuž w srjedźišću wuradźowanja.

Jako dalši wobłuk mjenowaše Marko Kowar hłowne dypki lětušeho dźěłoweho plana. Tak chcedźa turistisko-politiske dźěło z Domowinu a z turistiskimaj zwjazkomaj Braniborskeje a Sakskeje dale wjesć. Tuchwilu 27 čłonam towarstwa je nimo toho tradicionalne dalekubłanje wažne. Loni wopytachu wulětne cile na sewjeru wokrjesa Sprjewja-Nysa. Lětsa nazymu chcedźa sona puć k Bjerwałdskemu jězorej a do Rěčic nastajić.

Hlada optimistisce do přichoda

srjeda, 20. januara 2016 spisane wot:

Jeho mać nawjeduje Kulowske towarstwo Bratrowstwo a zdobom tamnišu dźiwa­dłowu skupinu, jeho bratr je aktualnu hru „Hdyž kokula woła“ do serbšćiny přełožił. Tak so poprawom njedźiwaš, zo je tež Matej Hrjehor swój puć na lajske jewišćo namakał. Swójbnym tradicijam wućeknyć njezda so w Serbach lochko być. „Jako je mać rjekła, zo trjeba hišća młodeho hrajerja, dach so přeswědčić“, so Matej směje. Swój wuspěšny debit měješe w róli wotročka Měrćina na premjerje 9. januara w delnich Sulšecach. Nazhonjenja bě hižo w dźiwadłowej skupinje Ralbičanskeje šule zběrał.

Pěskečan z nuklemi wuspěšny

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Hižo dlěje hač 30 lět Achim Weclich w Pěskecach rasowe nukle plahuje. Za swoje­ štyrinohače je njeličomne pokale­ dóstał. Najwjetši wuspěch pak žněješe­ wón hakle njedawno.

Pěskecy (HS/SN). Swój dotal najwjetši wuspěch jako plahowar rasowych nukli je njedawno Achim Weclich z Pěskec swjećił. Na zwjazkowej přehladce w Kasselu wubědźi sej předsyda Njebjelčanskeho towarstwa plahowarjow rasowych nuklow titul němskeho wicemištra. Zakład jeho wulkeho hobbyja twori jeho staršiski dom, jako je z nanom na mnohe wustajeńcy jězdźił a sej doma kmanosće plahowanja nukli, kokošow a kačkow přiswojił. Po tym zo bě sej w Pěskecach dom natwarił, přistupi 1985 Chróšćanskemu towarstwu plahowarjow nukli, lěto pozdźišo pak załoži z dalšimi zajimcami Njebjelčanske towarstwo. Wědu staršich plahowarjow a z knihow je runjewon do so srěbał, a wuspěchi jeho dale pohonjachu.

Sokoł stara so wo fanowy blok

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Štóž chcył na Europeadu 2016 jěć, dóstanje pomoc wot Serbskeho Sokoła. Wo tym informuje Domowinski zarjad. Józef Šwon ze Serbskeho Sokoła chce so wo to starać, zo móhło wjele přiwisnikow Serbskeju koparskeju wubrankow do Južneho Tirola jěć. „Naš cil je znajmjeńša 200 serbskich fanow do Južneho Tirola přinjesć. Čim wjace našim holcam a hólcam přijuska, ćim spěšnišo wone/woni za bulom honja“, je hibićiwy organizator přeswědčeny. Tak pyta wón tučasnje za móžnymi kwartěrami blisko hrajnišćow našeju mustwow. Zdobom chce na prašenja fanow – hdźe, što a kak – telefonisce wotmołwić. Zhromadnje ze Šmitec wozydłownistwom zestaji přidatny poskitk wot 19. do 26. junija 2016 za fanow, kotřiž chcyli sej tam z busom dojěć. Dokładne informacije Sokoł bórze wozjewi.

Zajimcy docpěja Józefa Šwona telefonisce pod čisłom 03591/41602. Móžna je tež e-mail na Claudiju Knoblochec w Domowinskim zarjedźe pod: .

Přihotuja swjedźeń serbskeje kultury

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). Domowinska župa Delnja Łužica, kotraž wobsteji mjeztym 25 lět, přewjedźe swoju lětušu hłownu zhromadźiznu 18. měrca. Tole je předsydstwo župy na lětušim prěnim posedźenju wčera w Choćebuzu wobzamknyło. Zetkać chcedźa so delegaća 42 Domowinskich skupin, towarstwow a zjednoćenstwow tónkróć w Źiwizach (Siewisch). Tale wjes we wokrjesu Sprjewja-Nysa přisłuša městu Drjowkej, hdźež so wo to prócuja serbske tradicije a nałožki wožiwić a zachować.

Čłonojo předsydstwa wobhonichu so wčera tež wo přihotach swjedźenja serbskeje kultury, kotryž wotměje so 20. a 21. awgusta w Janšojcach. Z nim chcedźa 25lětne­ wobstaće župy Delnja Łužica a 70. róčnicu znowazałoženja Domowiny w Delnjej Łužicy woswjećić.

Marcus Kóńcaŕ, zastupowacy jednaćel Domowiny a městožupan, rozprawješe wo zetkanju zastupnikow Domowiny a Rady za serbske naležnosće Braniborskeje ze zastupnikami knježerstwa w Podstupimje. Tam dźěše hłownje wo planowanu wokrjesnu reformu. Zastupnik knježerstwa je wulke wobmyslenja Domowiny a serbskeje rady akceptował.

Wupisaja městno

štwórtk, 14. januara 2016 spisane wot:

Wojerecy (SN/JaW). Městno jednaćela Domowiny chce třěšny zwjazk prawje bórze wupisać. Tole je prezidij Zwjazkoweho předsystwa Domowiny wčera we Wojerecach wobzamknył. „Městno ma so 1. januara 2017 znowa wobsadźić. Zrěčenje z dotalnym jednaćelom Bjarnatom Cyžom kónc lěta wuběži“, rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik na naprašowanje SN. Třěšny zwjazk serbskich towarstwow městno hižo nětkole wupisa, dokelž chce tak „wšitkim zajicam zmóžnić, woměrje wo tym rozmyslować a so přizjewić“. Zwjazkowe předsydstwo bě prezidijej nadawk dało, wupisanje přihotować. Wo naslědnistwje Bjarnata Cyža pak najwyši gremij mjez hłownymaj zhromadźiznomaj rozsudźi.

Přihotowali su čłonojo prezidija wčera tohorunja přichodne posedźenje zwjazkoweho předsydstwa, kotrež budźe 30. januara w Choćebuzu. Zaběrali su so tež z ponowjenjom loga třěšneho zwjazka. Tak wotpowěduje zarjad Domowiny namjetej, wustupowanje ze znamješkom Domowiny w listach, digitalnych medijach a prezentacijach (corporated identity) pruwować a je zjednotnić.

„Smolerka“ Ruth Thiemannowa 75 lět

pjatk, 08. januara 2016 spisane wot:

Kóždy ma swoje dopomnjenki. Z Ruth Thiemannowej wjazam dopomnjenki na swoje powołanske započatki. Hdy poprawom­ bě prěni seminar kritikarjow w Minakałskim hrodźe? Je to dyrbjało něhdźe na spočatku 80tych lět być. Te­hdy zetkawachu so w Minakale młodźi a nazhonići kulturnicy, kotřiž čujachu so powołani so z literaturu zaběrać, słyšachu přednoški a diskutowachu pod nawodom docenta dr. Walfrieda Hartingera wo nowych basnjach a powědančkach a wo tym, kak wo literaturje pisać. Mjez nimi bě swěrna organizatorka seminarow Ruth Thiemannowa. Jónu wosrjedź nocy, nimale wšitcy běchu hižo we łožu, mje wona do dźěła w lektoraće nawabi a bě potom pjeć lět jako nawjedowaca lektorka moja šefowka. Načasnu literaturu lektorizować bě mój nowy nadawk. Dyrbjach so tež z basnjemi zaběrać: „Ty budźeš wotnětka lektorka Róže Domašcyneje.“ Wot toho časa so pomału z basnjemi spřećelich. Ruth slědowaše moje dźěło jako lektorka z kedźbliwymi prašenjemi, do kotrychž swoje wobmyslenja zadrasći.

Lajska dźiwadłowa skupina towarstwa Bratrowstwo předstaji na swojim lětnym swjedźenju sobotu wječor prěni raz nowy kruch „Hdyž kokula woła“ w Sulšečanskim kulturnym domje.

Sulšecy (SN/CoR). Za prěni tydźeń noweho lěta su sej dźiwadłowi amaterojo Bratrowstwa tójšto předewzali. Kruty probowy plan postaja protyku štyrnaće sobuskutkowacych na a za jewišćom, zo by so sobotna premjera derje radźiła. Čas do hód a mjez lětomaj bě z hinašimi wěcami pjelnjeny a prawidłowne proby lědma móžne. Akterojo dyrbja so tuž nětko ćim bóle prócować, wšako maja jenož hišće tři dny zwučowanja.

Jewišćowy wobraz, kotryž ma Enrico Langa na starosći, bě nimale hotowy, jako so čłonojo skupiny wčera w Sulšečanskim kulturnym domje zetkachu. Tu a tam ma so hišće něšto wudospołnić, a hižo je burska dobra stwa přihotowana za podawki, kotrež maja so w swójbje bura Symana Wornarja wothrawać. Ze sprawnosću ma sej wón tróšku ćežko, a to chce stary Hajnk na šibałe wašnje změnić. Je sej tuž mału hru wumyslił, a w njej dźe tež wo to, što so z ludźimi stanje, hdyž jim wulke namrěwstwo kiwa – w najlěpšim padźe komedija.

Zrudźaca powěsć je so po Łužicy rozšě­riła, zo bě 1. januara w Choćebuzu-Škodowje w starobje 88 lět zemrěł serbski wučer na wuměnku, wuběrny přełožowar literatury, basnik a spěwar-bariton Alfred Měškank.

Načasna forma reje skutkowała

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Serbski folklorny ansambl Wudwor (SFAW) ma wot lońšeho februara noweho předsydu. Stanij Handrik je ze swojim młodym mustwom tójšto zdokonjał a zhladuje nadźijepołny do přichoda.

Wudwor (SN/MiR). Wosebje zwjeselace je, zo maja Wudworčenjo zaso dorostowu skupinu, kotruž Měrćin Handrik ze Serbskich Pazlic nawjeduje. Za wjeršk lońšeho skutkowanja Wudworčanow ma Stanij Handrik. Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2015“. „Tam smy prěni króć swoju nowu polonezu předstajili. Trochu skrótšena, načasniša forma je so wjetšinje přihladowarjow lubiła. Spěwarjo-Přezpólni njeběchu jim jenož na festiwalu wustojni partnerojo; woni słušeja do kruteho cyłka SFAW. Cyle krótkodobnje běchu so čłonojo SFAW rozsudźili, podać so w awgusće na folklorny festiwal swjateho Istvána w rumunskim měsće Kolozsvár/Cluj-Napoca. Předewzaće podpěrałoj stej Domowina a Załožba za serbski lud. „Rady bychmy sej tam wospjet dojěli. Wšako smy dobre zwiski wosebje k madźarskej mjeńšinje nawjazali“, Stanij Handrik powěda.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND