Wěcowny forum w Choćebuzu

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Do mnohich aktiwitow do wólbow nowe­ho Krajneho sejma Braniborskeje zarja­dujetej so tež Domowinska župa Delnja Łužica a braniborska serbska rada­. Wonej stej wčera wječor do Choćebuskeho Serbskeho domu přeprosyłoj na wólbny forum z direktnymi kandidatami we wólbnych wokrjesach, kotrež leža w serbskim sydlenskim rumje.

Choćebuz (HA/SN). Zajim bě wulki, wjace hač 50 ludźi móžeše dwě hodźinje jara­ wěcownu diskusiju z pjeć kandi­datami dožiwić. Braniborska ministerka za wědomosć, slědźenje a kulturu Mar­tina Münch SPD, Roswitha Schier (CDU) z Lubnjowa, Katrin Danneberg (Lěwica) z Kalawy, Heiko Selka (Swobodni wolerjo) z Choćebuza a Steffen Kubitzki (AfD) z Turnowa, kiž nastupi w swojim wólbnym wokrjesu přećiwo ministerskemu prezidentej Dietmarej Woidce (SPD), su na prašenja wotmołwjeli. Zeleni a FDP njejsu žanoho direkt­neho kandidata pósłali.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND