Wěcowny forum w Choćebuzu

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Do mnohich aktiwitow do wólbow nowe­ho Krajneho sejma Braniborskeje zarja­dujetej so tež Domowinska župa Delnja Łužica a braniborska serbska rada­. Wonej stej wčera wječor do Choćebuskeho Serbskeho domu přeprosyłoj na wólbny forum z direktnymi kandidatami we wólbnych wokrjesach, kotrež leža w serbskim sydlenskim rumje.

Choćebuz (HA/SN). Zajim bě wulki, wjace hač 50 ludźi móžeše dwě hodźinje jara­ wěcownu diskusiju z pjeć kandi­datami dožiwić. Braniborska ministerka za wědomosć, slědźenje a kulturu Mar­tina Münch SPD, Roswitha Schier (CDU) z Lubnjowa, Katrin Danneberg (Lěwica) z Kalawy, Heiko Selka (Swobodni wolerjo) z Choćebuza a Steffen Kubitzki (AfD) z Turnowa, kiž nastupi w swojim wólbnym wokrjesu přećiwo ministerskemu prezidentej Dietmarej Woidce (SPD), su na prašenja wotmołwjeli. Zeleni a FDP njejsu žanoho direkt­neho kandidata pósłali.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND