Wulki zajim na serbšćinje w digitalnym swěće

wutora, 05. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Popołdnjo Serbskeho ewangelskeho towarstwa a Hodźijskeje Bjesady přiwabi něhdźe 40 zajimcow do tamnišeje stareje šule. Mjez druhim spěwachu přitomni zhromadnje spěwy a wobhladachu sej dźiwadłowu hru. Foto: Robert Lorenc Popołdnjo Serbskeho ewangelskeho towarstwa a Hodźijskeje Bjesady přiwabi něhdźe 40 zajimcow do tamnišeje stareje šule. Mjez druhim spěwachu přitomni zhromadnje spěwy a wobhladachu sej dźiwadłowu hru. Foto: Robert Lorenc

Hodźij (RLc/SN). Serbske ewangelske towarstwo a Hodźijska Bjesada stej minjenu sobotu wosebite popołdnjo wuhotowałoj. Něhdźe 40 ewangelskich Serbow z cyłeho hornjoserbskeho sydlenskeho ruma je přeprošenje sćěhowało.

W starej Hodźijskej šuli swjećachu přitom­ni zhromadnje ze superinten­dentom Janom Malinkom nutrnosć. We wobłuku slědowaceje swačiny spěwachu wšitcy zhromadnje při šalce kofeja a skibce tykanca serbske spěwy. Na to wobhonichu so wobdźělnicy w dźěłarničce wo móžnosćach nawuknyć w in­terneće serbšćinu. Referent bě direktor Załožby za serbski lud Jan Budar. Ćežišćo bě projekt „Serbsce DIGITALNJE krok po kro­ku wuknyć – prawopis a gra­matika“, kotryž bě Rěčny centrum Witaj z pomocu Serbskeho instituta a z pod­pěru załožby loni online spřistupnił. Nimo toho­ rozłoži Budar nadawki swojeje institucije a kak wona dźěła.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND