Wojerecy maja so z „Lipskom Łužicy“ stać

srjeda, 06. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Hakle njedawno bě Wojerowski župan a wot 1. januara tež nowinski rěčnik Domowiny Marcel Braumann (srjedźa) we wobłuku projekta Wojerowskeje Kulturneje fabriki „Za slědami pytać“ prašany interviewowy partner. Pod nawodom Iny Züchner (naprawo) a Angele Šusteroweje (3. wotlěwa) su so šulerki a šulerjo Wojerowskich kubłanišćow intensiwnje z temu „Bjez rěčny – Strata serbskeje rěče w swójbach za čas nacionalsocializma“ rozestajeli. Nastać ma k tomu film, kotryž chcedźa na Młodźinskich stawizniskich dnjach 21. a 22. nowembra w sakskej stolicy Drježdźanach pokazać. Foto: Silke Richter Hakle njedawno bě Wojerowski župan a wot 1. januara tež nowinski rěčnik Domowiny Marcel Braumann (srjedźa) we wobłuku projekta Wojerowskeje Kulturneje fabriki „Za slědami pytać“ prašany interviewowy partner. Pod nawodom Iny Züchner (naprawo) a Angele Šusteroweje (3. wotlěwa) su so šulerki a šulerjo Wojerowskich kubłanišćow intensiwnje z temu „Bjez rěčny – Strata serbskeje rěče w swójbach za čas nacionalsocializma“ rozestajeli. Nastać ma k tomu film, kotryž chcedźa na Młodźinskich stawizniskich dnjach 21. a 22. nowembra w sakskej stolicy Drježdźanach pokazać. Foto: Silke Richter

26. oktobra před dokładnje lětom bu Marcel Brauman za župana Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ wuzwoleny. Regionalny zwjazk třěšneho zwjazka serbskich towarstwow ma tuchwilu něhdźe 800 čłonow a 20 sobustawskich towarstwow a dalšich skupin.

Po lěće w načolnym čestnohamtskim zastojn­stwje je 56lětny we Łuze (Luga) pola Njeswačidła bydlacy Brauman na prašenja žurnalistki Silki Richter wotmołwił a z njej zhromadnje do zańdźenosće kaž tež do přichoda hladał.

Mnozy ludźo maja zaćišć, zo wot časa Wašeho wuzwolenja za župana Wojerowskeje župy hinaši, čerstwiši wětřik duje ...

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND