Swěrna partnerka w Namysłowje

srjeda, 13. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Jadwiga Kawecka Foto: SN/ Maćij Bulank Jadwiga Kawecka Foto: SN/ Maćij Bulank

Styki Domowinskeje župy „Michał Hórnik“ do pólskeho Namysłowa njewobeńdu tež tamniši měšćanski muzej. W zarjadnišću zhonja wopytowarjo wo serbskim narodnym prócowarju, nowinarju a spisowaćelu Janje Skali. Zo je trajna wustajeńca wo nim lěto wob lěto na informatiwnosći přibywała, je hłownje zasłužba Jadwigi Kaweckeje. Jako sobudźěłaćerka muzeja bě so wona zaměrnje tomule předmjetej wěnowała. Na přikład nawjaza styki ze Serbskim muzejom w Budyšinje, zo by přehladku z nowymi eksponatami wudospołnjała. Zwiski do Hornjeje Łužicy běchu jej dalši pohon, zajimcam tež wědu wo Serbach a Domowinje spřistupnić. Štož je jako přistajena muzeja za­počała, wona nětko jako wuměnkarka z wjeselom dale wjedźe.

W Kamjenskej župje so na lońšu kubłansku jězbu do Namysłowa rady dopominaja, hdźež su wobdźělnicy Jadwigu Kawecku jako swěrnu přewodnicu a organizatorku dožiwili. „Bjez jeje pomocy njeby wuprawa tak wuspěšna była“, stej sej županka Zala Cyžowa a regionalna rěčnica Katharina Jurkowa přezjednej.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND