Horjany 25 lět wobstaća swjećili

póndźela, 04. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Dóstała je dujerska kapała Horjany wčera k jubilejej tójšto darow. Fanojo přepo dachu jim samonawity nazymski wěnc. Foto: Beno Šołta Dóstała je dujerska kapała Horjany wčera k jubilejej tójšto darow. Fanojo přepo dachu jim samonawity nazymski wěnc. Foto: Beno Šołta

Nowoslicy (SN/JaW). Kapała Horjany je wčera z wjac hač 200 fanami, podpěraćelemi a wězo swójbnymi a lubowarjemi dujerskeje hudźby w Nowosličanskej kulturnej bróžni swoje 25lětne wobstaće swjećiła. Napadnyło je, zo bě tež tójšto młodostnych přišło.

Z dwuapołhodźinskim programom, w kotrymž předstajichu nimo dujerskich štučkow tež šlagry, dźakowachu so Horjenjo swojim fanam za krutu swěru. Tež swojim mandźelskim a partneram so dźakowachu, wšako su hudźbnicy často we Łužicy kaž tohorunja we wukraju po puću. Wosebity dźak pak wuprajichu swojim staršim. „Woni su zakład za to połožili, zo smy dźensa tak wuspěšni. Sće nas wobstajnje pohonjeli, předewšěm k zwučowanju. Za to wam wutrobny dźak!“, rjekny trubkar, spěwar a moderator kapały Uwe Macka.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND